Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/2024(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0020/2021

Předložené texty :

A9-0020/2021

Rozpravy :

Hlasování :

PV 09/03/2021 - 3

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0059

Přijaté texty
PDF 143kWORD 46k
Úterý, 9. března 2021 - Brusel
Žádost, aby byl Carles Puigdemont i Casamajó zbaven imunity
P9_TA(2021)0059A9-0020/2021

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 9. března 2021 o žádosti, aby byl Carles Puigdemont i Casamajó zbaven imunity (2020/2024(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost, aby byl Carles Puigdemont i Casamajó zbaven imunity, kterou dne 13. ledna 2020 předložil předseda druhého senátu španělského Nejvyššího soudu (Tribunal Supremo) v souvislosti se zvláštním řízením č. 3/20907/2017 ze dne 10. ledna 2020; s ohledem na oznámení uvedené žádosti o zbavení imunity na plenárním zasedání dne 16. ledna 2020,

–  poté, co Carles Puigdemont i Casamajó dostal možnost vyjádřit se, v souladu s čl. 9 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 8 a 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011, 17. ledna 2013 a 19. prosince 2019(1),

–  s ohledem na rozhodnutí španělské Ústřední volební komise (Junta Electoral Central) ze dne 13. června 2019(2),

–  s ohledem na oznámení učiněné na plenárním zasedání dne 13. ledna 2020, že v návaznosti na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 19. prosince 2019 vzal Parlament na vědomí zvolení Carlese Puigdemonta i Casamajóa poslancem Evropského parlamentu s platností od 2. července 2019,

–  s ohledem na čl. 71 odst. 1 a 2 španělské ústavy,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A9‑0020/2021),

A.  vzhledem k tomu, že předseda druhého senátu španělského Tribunal Supremo požádal, aby byl poslanec Evropského parlamentu Carles Puigdemont i Casamajó zbaven imunity s ohledem na čl. 9 první pododstavec písm. b) protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie v souvislosti se zvláštním řízením č. 3/20907/2017 – trestní řízení týkající se údajného trestného činu násilí proti orgánu veřejné moci podle článků 544 a 545 španělského trestního zákoníku a trestného činu porušení povinností při správě veřejného majetku podle článku 432 španělského trestního zákoníku ve spojení s článkem 252 tohoto zákoníku;

B.  vzhledem k tomu, že činy, které jsou předmětem trestního stíhání, byly údajně spáchány v roce 2017; vzhledem k tomu, že usnesení o sdělení obvinění bylo vydáno dne 21. března 2018 a potvrzeno následnými rozhodnutími o zamítnutí odvolání; vzhledem k tomu, že prověřování bylo uzavřeno usnesením ze dne 9. července 2018 a potvrzeno jako konečné dne 25. října 2018; vzhledem k tomu, že usnesením ze dne 9. července 2018 byli Carles Puigdemont i Casamajó a další osoby prohlášeni za uprchlé a soud rozhodl o pozastavení a odročení části případu související s těmito osobami, dokud nebude zjištěno, kde se nacházejí;

C.  vzhledem k tomu, že v návaznosti na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 19. prosince 2019 vzal Parlament na vědomí zvolení Carlese Puigdemonta i Casamajóa poslancem Evropského parlamentu s platností od 2. července 2019,

D.  vzhledem k tomu, že status poslance Evropského parlamentu vznikl s účinností od 13. června 2019; vzhledem k tomu tedy, že žádost o zbavení imunity se týká skutečností a stíhání, které nastaly před získáním tohoto statusu, a tím i imunity poslance Evropského parlamentu;

E.  vzhledem k tomu, že Výbor pro právní záležitosti vzal na vědomí dokumenty, které Carles Puigdemont i Casamajó považoval za relevantní a předložil je výboru v souladu s čl. 9 odst. 6 jednacího řádu;

F.  vzhledem k tomu, že o vhodnosti soudního řízení rozhodují orgány členských států;

G.  vzhledem k tomu, že Evropskému parlamentu nepřísluší zpochybňovat kvalitu vnitrostátních právních a soudních systémů;

H.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament nemá pravomoc posuzovat nebo zpochybňovat jurisdikci vnitrostátních soudních orgánů příslušných k projednání daného trestního řízení;

I.  vzhledem k tomu, že podle španělského práva, jak jej vykládají vnitrostátní soudy a jak Parlamentu sdělil dotčený členský stát, druhý trestní senát španělského Tribunal Supremo je příslušným orgánem pro podání žádosti o zbavení imunity poslance Evropského parlamentu;

J.  vzhledem k tomu, že řízení se netýká názorů vyjádřených poslancem Evropského parlamentu či jeho hlasování během výkonu funkce ve smyslu článku 8 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie;

K.  vzhledem k tomu, že podle článku 9 prvního pododstavce písm. a) protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie požívají poslanci Evropského parlamentu na území vlastního státu imunity přiznávané členům parlamentu tohoto státu;

L.  vzhledem k tomu, že v čl. 71 odst. 1 a 2 španělské ústavy je uvedeno:

„1. Poslanci a senátoři jsou v souvislosti s názory vyjádřenými při výkonu svých funkcí nedotknutelní.

2. Po dobu svého mandátu požívají poslanci a senátoři imunity a zadržet je lze jen v případě dopadení při spáchání trestného činu. Nemohou být vyšetřováni ani stíháni bez předchozího souhlasu příslušné sněmovny.“;

M.  vzhledem k tomu, že podle žádosti o zbavení imunity v souvislosti s uplatňováním článku 71 španělské ústavy a konkrétně s fází řízení, v níž není třeba žádat o povolení parlamentu k trestnímu stíhání obviněného, který získá status poslance parlamentu, není nutné předložit žádost o zbavení imunity, pokud byl status poslance získán v době, kdy probíhá již zahájené soudní řízení, nebo v případech, kdy se poslanec ujme funkce poté, co byl formálně obviněn; vzhledem tedy k tomu, že není nutné předložit žádost o zbavení imunity podle čl. 9 prvního pododstavce písm. a) protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie, aby mohla být přijata opatření na španělském území;

N.  vzhledem k tomu, že Evropskému parlamentu nepřísluší interpretovat vnitrostátní pravidla týkající se výsad a imunit poslanců parlamentu;

O.  vzhledem k tomu, že podle článku 9 prvního pododstavce písm. b) protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie požívají poslanci Evropského parlamentu na území jiného členského státu imunity a nemohou být zadrženi ani soudně stíháni;

P.  vzhledem k tomu, že dne 14. října 2019 nařídil druhý senát španělského Tribunal Supremo vydat „za účelem zahájení trestního řízení [...] podle okolností vnitrostátní zatýkací rozkaz, evropský zatýkací rozkaz nebo mezinárodní zatýkací rozkaz pro účely vydání“ týkající se Carlese Puigdemonta i Casamajóa, jehož prohlášení za uprchlého bylo potvrzeno; vzhledem k tomu, že, jak je uvedeno v žádosti o zbavení imunity, dne 10. ledna 2020 byla zamítnuta stížnost proti rozhodnutí, pokud jde zrušení „příslušných vnitrostátních rozkazů k vypátrání, zadržení a vzetí do vazby a mezinárodních a evropských zatýkacích rozkazů“ a bylo vyhověno stížnosti „proti rozhodnutí ze dne 14. října 2019 a opatření ze dne 18. října 2018, [...] v souladu s výkladem Soudního dvora Evropské unie v jeho rozsudku ze dne 19. prosince 2019 ve smyslu přiznání výsad a imunit uvedených v článku 9 protokolu č. 7 ke Smlouvě o fungování Evropské unie navrhovatelům jakožto poslancům Evropského parlamentu“ a bylo rozhodnuto požádat Evropský parlament, aby Carlese Puigdemonta i Casamajóa zbavil imunity, „aby bylo možné pokračovat ve výkonu vydaných evropských zatýkacích rozkazů,“ a informovat o tomto rozhodnutí vykonávající orgán v Belgii;

Q.  vzhledem k tomu, že v souladu s čl. 9 odst. 8 jednacího řádu se Výbor pro právní záležitosti nesmí za žádných okolností vyslovit o vině nebo o nevině poslance, ani o tom, zda názory nebo činy, které mu jsou přisuzovány, odůvodňují trestní stíhání, a to ani v případě, že se výbor při posuzování žádosti podrobně seznámil se skutkovým stavem daného případu;

R.  vzhledem k tomu, že podle čl. 5 odst. 2 jednacího řádu poslanecká imunita není osobní výsadou poslanců, nýbrž zárukou nezávislosti Evropského parlamentu jako celku a jeho členů;

S.  vzhledem k tomu, že účelem poslanecké imunity je chránit Parlament a jeho členy před stíháním v souvislosti s činností, kterou vykonávají jako součást svého mandátu a která nemůže být od výkonu tohoto mandátu oddělena;

T.  vzhledem k tomu, že tato obvinění se zjevně netýkají postavení Carlese Puigdemonta i Casamajóa jako poslance Evropského parlamentu, ale jeho bývalého postavení jako předsedy katalánské samosprávy (Generalitat);

U.  vzhledem k tomu, že Carles Puigdemont i Casamajó je jednou z osob, které se nacházejí v podobné situaci, kdy jsou stíhány a obviněny z dotčených trestných činů, přičemž jediný rozdíl spočívá v tom, že v současné době požívá imunity poslance Evropského parlamentu; vzhledem k tomu, že je proto třeba mít na paměti, že Carles Puigdemont i Casamajó není v daném případě jediným obviněným;

V.  vzhledem k tomu, že skutky, které jsou Carlesi Puigdemontu i Casamajóovi přičítány, byly spáchány v roce 2017 a dotčené trestní řízení proti němu bylo zahájeno v roce 2018; vzhledem k tomu, že na tomto základě nelze tvrdit, že soudní řízení bylo zahájeno s úmyslem narušit budoucí politickou činnost Carlese Puigdemonta i Casamajóa jako poslance Evropského parlamentu v době, kdy jeho status poslance Evropského parlamentu byl stále hypotetický a budoucí;

W.  vzhledem k tomu, že Parlament v tomto případě nenalezl žádný důkaz fumus persecutionis, tedy skutečností nasvědčujících tomu, že řízení mohlo být zahájeno s úmyslem poškodit politickou činnost poslance, a tedy činnost Evropského parlamentu;

1.  rozhodl, že se Carles Puigdemont i Casamajó zbavuje imunity podle článku 9 prvního pododstavce písm. b) protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie;

2.  pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu svého příslušného výboru španělským orgánům a Carlesi Puigdemontovi i Casamajóovi.

(1) Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C 200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; rozsudek Soudního dvora ze dne 19. prosince 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Španělský Úřední věstník (Boletín Oficial del Estado), č. 142, 14. června 2019, s. 62477-62478.

Poslední aktualizace: 3. června 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí