Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2024(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0020/2021

Ingivna texter :

A9-0020/2021

Debatter :

Omröstningar :

PV 09/03/2021 - 3

Antagna texter :

P9_TA(2021)0059

Antagna texter
PDF 129kWORD 45k
Tisdagen den 9 mars 2021 - Bryssel
Begäran om upphävande av Carles Puigdemont i Casamajós immunitet
P9_TA(2021)0059A9-0020/2021

Europaparlamentets beslut av den 9 mars 2021 om begäran om upphävande av Carles Puigdemont i Casamajós immunitet (2020/2024(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den begäran om upphävande av immunitet som mottogs den 13 januari 2020 och översändes av ordföranden för den spanska högsta domstolen (Tribunal Supremo) och som ingavs den 10 januari 2020 av ordföranden för den andra avdelningen vid Tribunal Supremo med anledning av det särskilda förfarandet nr 3/20907/2017, och av tillkännagivandet i kammaren den 16 januari 2020 av denna begäran om upphävande av immunitet,

–  efter att ha hört Carles Puigdemont i Casamajó i enlighet med artikel 9.6 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011, 17 januari 2013 och 19 december 2019(1),

–  med beaktande av beslutet av den spanska valmyndigheten (Junta Electoral Central) av den 13 juni 2019(2),

–  med beaktande av tillkännagivandet i kammaren den 13 januari 2020 om att parlamentet efter Europeiska unionens domstols dom av den 19 december 2019 noterade valet av Carles Puigdemont i Casamajó till ledamot av Europaparlamentet med verkan från den 2 juli 2019,

–  med beaktande av artikel 71.1 och 71.2 i den spanska konstitutionen,

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A9-0020/2021), och av följande skäl:

A.  Ordföranden för den andra avdelningen vid Spaniens högsta domstol (Tribunal Supremo) har begärt ett upphävande av immuniteten för Carles Puigdemont i Casamajó, ledamot av Europaparlamentet, med beaktande av artikel 9.1 b i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier med anledning av det särskilda förfarandet nr 3/20907/2017 – det straffrättsliga förfarandet för ett påstått uppviglingsbrott enligt artiklarna 544 och 545 i den spanska strafflagen och ett brott som utgör förskingring av offentliga medel enligt artikel 432 jämförd med artikel 252 i den spanska strafflagen.

B.  De gärningar som åtalet gäller ska ha begåtts 2017. Åtalsbeslutet i detta ärende utfärdades den 21 mars 2018 och bekräftades genom senare beslut om avslag av överklaganden. Utredningen avslutades genom beslut av den 9 juli 2018 och bekräftades som slutgiltig den 25 oktober 2018. Genom beslut av den 9 juli 2018 förklarades Carles Puigdemont i Casamajó, bland andra personer, ha begått domstolstrots, och ett beslut fattades om att vilandeförklara målet med avseende på honom och andra personer till dess att de hade påträffats.

C.  Efter Europeiska unionens domstols dom av den 19 december 2019 noterade parlamentet valet av Carles Puigdemont i Casamajó till ledamot av Europaparlamentet med verkan från den 2 juli 2019.

D.  Ställningen som ledamot av Europaparlamentet förvärvades den 13 juni 2019. Begäran om upphävande av immuniteten rör därför omständigheter och åtal som föregår förvärvandet av denna ställning och därmed immuniteten som ledamot av Europaparlamentet.

E.  Utskottet för rättsliga frågor har tagit del av handlingar som Carles Puigdemont i Casamajó lagt fram för ledamöter av utskottet i enlighet med artikel 9.6 i arbetsordningen och som han ansåg vara relevanta för förfarandet.

F.  Det är medlemsstaternas myndigheter som beslutar huruvida domstolsförfaranden är lämpliga.

G.  Det ankommer inte på Europaparlamentet att värdera nationella rättssystem och domstolsväsenden.

H.  Europaparlamentet saknar behörighet att bedöma eller ifrågasätta behörigheten för de nationella rättsliga myndigheter som ansvarar för det straffrättsliga förfarandet i fråga.

I.  I enlighet med spansk lag, såsom den tolkas av de nationella domstolarna och som meddelats Europaparlamentet av den berörda medlemsstaten, är det den andra straffrättsliga avdelningen vid Spaniens högsta domstol (Tribunal Supremo) som är den behöriga myndigheten att begära upphävande av immuniteten för en ledamot av Europaparlamentet.

J.  Förfarandet rör inte yttranden som gjorts eller röster som avlagts under utövandet av ämbetet som ledamot av Europaparlamentet i den mening som avses i artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

K.  Enligt artikel 9 stycke 1 led a i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier åtnjuter ledamöter av Europaparlamentet på sin egen stats territorium den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land.

L.  I artikel 71.1 och 71.2 i den spanska konstitutionen anges följande:

”1. Deputerade och senatorer åtnjuter okränkbarhet för de yttranden de gör under utövandet av sitt ämbete.

2. Under mandatperioden åtnjuter deputerade och senatorer även immunitet och får gripas endast om de tas på bar gärning. De kan inte anklagas eller åtalas utan föregående tillstånd från den berörda lagstiftande kammaren.”

M.  Med avseende på tillämpningen av artikel 71 i den spanska konstitutionen, närmare bestämt det skede i förfarandet då det inte längre är nödvändigt att begära tillstånd från parlamentet för att inleda ett straffrättsligt förfarande mot en tilltalad person som erhåller ställning som parlamentsledamot, upplyses det i begäran om upphävande av immuniteten att en begäran om upphävande inte är nödvändig i fall där ställningen som parlamentsledamot erhålls under det att en tidigare inledd rättegång pågår eller i fall där en parlamentsledamot tillträder sitt ämbete efter att formellt ha åtalats. Det är därför inte nödvändigt att begära ett upphävande av immuniteten enligt artikel 9 stycke 1 led a i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier för att åtgärder ska kunna vidtas på Spaniens territorium.

N.  Det ankommer inte på Europaparlamentet att tolka nationella bestämmelser om parlamentsledamöters immunitet och privilegier.

O.  Enligt artikel 9 stycke 1 led b i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier åtnjuter ledamöter av Europaparlamentet på alla andra medlemsstaters territorium immunitet mot alla former av kvarhållande och mot lagföring.

P.  Den 14 oktober 2019 beslutade den andra avdelningen vid Spaniens högsta domstol (Tribunal Supremo) att, för att ett straffrättsligt förfarande ska kunna äga rum, beroende på vad som är lämpligt, utfärda: en nationell arresteringsorder, en europeisk arresteringsorder eller en internationell arresteringsorder om utlämning avseende Carles Puigdemont i Casamajó, som har bekräftats ha begått domstolstrots. Såsom förklaras i begäran om upphävande av immuniteten avslogs överklagandet av detta beslut den 10 januari 2020 med avseende på återkallandet av de berörda nationella eftersöknings-, arresterings- och häktningsorderna samt den internationella respektive den europeiska arresteringsordern och bifölls med avseende på beslutet av den 14 oktober 2019 och domen av den 18 oktober 2018 i enlighet med den tolkning som EU-domstolen gjorde i sin dom av den 19 december 2019 om erkännande av klagandenas immunitet och privilegier i enlighet med artikel 9 i protokoll nr 7 till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i deras egenskap av ledamöter av Europaparlamentet. Man beslutade också att begära att Europaparlamentet skulle upphäva immuniteten för Carles Puigdemont i Casamajó så att verkställandet av den europeiska arresteringsorder som utfärdats skulle kunna fullföljas och att den verkställande myndigheten i Belgien skulle informeras om detta.

Q.  Enligt artikel 9.8 i arbetsordningen får utskottet för rättsliga frågor under inga omständigheter uttala sig i skuldfrågan, eller på annat sätt yttra sig över det riktiga i att väcka åtal för de uttalanden eller handlingar som tillskrivs ledamoten, inte ens vid tillfällen där utskottet genom prövning av en begäran erhåller detaljerad kunskap i fallet.

R.  Enligt artikel 5.2 i arbetsordningen är parlamentarisk immunitet inte en ledamots personliga privilegium, utan en garanti för hela parlamentets och dess ledamöters oberoende.

S.  Syftet med den parlamentariska immuniteten är att skydda parlamentet och dess ledamöter från rättsliga förfaranden som rör verksamhet som bedrivs inom ramen för utövandet av det parlamentariska ämbetet och som inte kan skiljas från detta.

T.  Det är uppenbart att anklagelsen inte rör Carles Puigdemont i Casamajós ställning som ledamot av Europaparlamentet utan hans tidigare ställning som ordförande för Generalitat de Catalunya (regionstyret i Katalonien).

U.  Carles Puigdemont i Casamajó är en av flera personer som befinner sig i en liknande situation av åtal för de berörda brotten, och den enda skillnaden är att han för närvarande åtnjuter immunitet i egenskap av ledamot av Europaparlamentet. Det bör därför erinras om att Carles Puigdemont i Casamajó inte är den enda åtalade personen i det aktuella fallet.

V.  De gärningar som läggs Carles Puigdemont i Casamajó till last begicks 2017 och det berörda straffrättsliga förfarandet inleddes 2018. På denna grund kan det inte hävdas att det rättsliga förfarandet inleddes i syfte att hindra Carles Puigdemont i Casamajós framtida politiska verksamhet som ledamot av Europaparlamentet, eftersom hans ställning som ledamot av Europaparlamentet vid den tidpunkten fortfarande var hypotetisk och låg i framtiden.

W.  I detta fall har parlamentet således inte funnit något belägg för fumus persecutionis, det vill säga faktiska omständigheter som tyder på att avsikten med det rättsliga förfarandet kan vara att skada ledamotens politiska verksamhet och därmed Europaparlamentet.

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Carles Puigdemont i Casamajós immunitet enligt artikel 9 stycke 1 led b i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till de spanska myndigheterna och till Carles Puigdemont i Casamajó.

(1) Domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C-200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T-346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23, domstolens dom av den 19 december 2019, Jungqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Boletín Oficial del Estado, nr 142, 14 juni 2019, s. 62 477–62 478.

Senaste uppdatering: 3 juni 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy