Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/2031(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0022/2021

Indgivne tekster :

A9-0022/2021

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 09/03/2021 - 3

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0061

Vedtagne tekster
PDF 131kWORD 46k
Tirsdag den 9. marts 2021 - Bruxelles
Anmodning om ophævelse af Clara Ponsatí Obiols' immunitet
P9_TA(2021)0061A9-0022/2021

Europa-Parlamentets afgørelse af 9. marts 2021 om anmodning om ophævelse af Clara Ponsatí Obiols' immunitet (2020/2031(IMM))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning om ophævelse af immuniteten modtaget den 10. februar 2020, fremsendt af præsidenten for den spanske højesteret og fremsat af præsidenten for den spanske højesterets anden afdeling i forbindelse med sag nr. 3/20907/2017 den 4. februar 2020; der henviser til meddelelsen om ovennævnte anmodning om ophævelse af immunitet på plenarmødet den 13. februar 2020,

–  der har hørt Clara Ponsatí Obiols, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 6,

–  der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011, 17. januar 2013 og 19. december 2019(1),

–  der henviser til afgørelsen fra den spanske centrale valgkommission (Junta Electoral Central) af 23. januar 2020(2),

–  der henviser til Det Europæiske Råds afgørelse (EU) 2018/937 af 28. juni 2018 om Europa-Parlamentets sammensætning(3) og Det Europæiske Råds afgørelse (EU) 2019/1810 truffet efter aftale med Det Forenede Kongerige af 29. oktober 2019 om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU(4),

–  der henviser til meddelelsen på plenarmødet den 10. februar 2020 om, at Parlamentet i overensstemmelse med Det Europæiske Råds afgørelse af 28. juni 2018 og efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 31. januar 2020 tog valget af Clara Ponsatí Obiols til medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 1. februar 2020 til efterretning,

–  der henviser til artikel 71, stk. 1 og 2, i den spanske forfatning,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A9-0022/2021),

A.  der henviser til, at præsidenten for den spanske højesterets anden afdeling har anmodet om ophævelse af medlem af Europa-Parlamentet Clara Ponsatí Obiols' immunitet under henvisning til artikel 9, stk. 1, litra b), i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter i forbindelse med sag nr. 3/20907/2017 – straffesag om påstået opstand, jf. den spanske straffelovs artikel 544 og 545;

B.  der henviser til, at de handlinger, der er genstand for retsforfølgning, angiveligt blev begået i 2017; der henviser til, at kendelsen om rejsning af sigtelse i denne sag blev afsagt den 21. marts 2018 og stadfæstet ved efterfølgende kendelser om forkastelse af appeller; der henviser til, at forundersøgelsen blev afsluttet ved kendelse af 9. juli 2018 og bekræftet som endelig den 25. oktober 2018; der henviser til, at det ved kendelse af 9. juli 2018 blev fastslået, at bl.a. Clara Ponsatí Obiols var udeblevet, og at der blev truffet afgørelse om at udsætte sagen mod hende og andre personer, indtil de var blevet fundet;

C.  der henviser til, at Clara Ponsatí Obiols blev erklæret for valgt af den spanske centrale valgkommission (Junta Electoral Central) den 23. januar 2020; der henviser til, at Parlamentet efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 31. januar 2020 tog valget af Clara Ponsatí Obiols til medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 1. februar 2020 til efterretning;

D.  der henviser til, at statussen som medlem af Europa-Parlamentet blev opnået med virkning fra den 23. januar 2020; der henviser til, at anmodningen om ophævelse af immuniteten derfor vedrører nogle forhold og en sigtelse, der ligger forud for opnåelsen af statussen og dermed af immuniteten som medlem af Europa-Parlamentet;

E.  der henviser til, at Retsudvalget noterede sig de dokumenter, som Clara Ponsatí Obiols forelagde medlemmerne af udvalget i henhold til forretningsordenens artikel 9, stk. 6, og som hun anså for relevante for proceduren;

F.  der henviser til, at medlemsstaternes myndigheder træffer afgørelse om retssagens hensigtsmæssighed;

G.  der henviser til, at det ikke tilkommer Europa-Parlamentet at stille spørgsmålstegn ved de forudsætninger, de nationale retssystemer hviler på;

H.  der henviser til, at Europa-Parlamentet ikke har nogen kompetence til at vurdere eller undersøge kompetencen for de nationale retslige myndigheder, der er ansvarlige for den pågældende straffesag;

I.  der henviser til, at den spanske højesterets anden afdeling for straffesager i henhold til spansk ret som fortolket af de nationale domstole og som meddelt Parlamentet af medlemsstaten er den kompetente myndighed til at anmode om ophævelse af immuniteten for et medlem af Europa-Parlamentet;

J.  der henviser til, at sagen ikke vedrører meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af hvervet som medlem af Europa-Parlamentet som omhandlet i artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter;

K.  der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 9, stk. 1, litra a), i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

L.  der henviser til, at artikel 71, stk. 1 og 2, i den spanske forfatning lyder således:

"1. Deputerede og senatorer kan ikke drages til ansvar for de ytringer, som de fremkommer med under udøvelsen af deres hverv.

2. Deputerede og senatorer nyder ligeledes immunitet under deres mandatperiode og kan kun tilbageholdes, hvis de pågribes på fersk gerning. De kan hverken sigtes eller retsforfølges uden forudgående tilladelse fra det respektive lovgivningskammer";

M.  der henviser til, at det i anmodningen om ophævelse af immuniteten oplyses, at det for så vidt angår anvendelsen af artikel 71 i den spanske forfatning og navnlig spørgsmålet om, fra hvilket trin i sagen det ikke er nødvendigt at anmode om det spanske parlaments tilladelse til at gennemføre en straffesag mod en sigtet, der opnår status som nationalt parlamentsmedlem, ikke er nødvendig at anmode om ophævelse i tilfælde, hvor statussen som parlamentsmedlem opnås, mens en tidligere indledt retssag verserer, eller i tilfælde, hvor et parlamentsmedlem først tiltræder efter formelt at være blevet sigtet; der henviser til, at det derfor ikke er nødvendigt at anmode om ophævelse af immuniteten i henhold til artikel 9, stk. 1, litra a), i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, for at der kan træffes foranstaltninger på Spaniens område;

N.  der henviser til, at det ikke tilkommer Europa-Parlamentet at fortolke de nationale regler om parlamentsmedlemmers privilegier og immuniteter;

O.  der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 9, stk. 1, litra b), i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på en anden medlemsstats område nyder fritagelse for enhver form for tilbageholdelse og retsforfølgning;

P.  der henviser til, at den spanske højesterets anden afdeling den 4. november 2019 bestemte, at der med henblik på strafforfølgning skulle udstedes en national arrestordre, en europæisk arrestordre eller en international arrestordre med henblik på udlevering vedrørende bl.a. Clara Ponsatí Obiols, der havde officiel status af udebleven; der henviser til, at afgørelsen om udstedelse af en national, europæisk og international arrestordre mod Clara Ponsatí Obiols med henblik på udlevering som forklaret i anmodningen om ophævelse af immuniteten blev stadfæstet den 3. februar 2020, og at der samtidig blev fremsat en anmodning om ophævelse af hendes immunitet med henblik på fuldbyrdelse af den europæiske arrestordre, som var udstedt;

Q.  der henviser til, at Retsudvalget i henhold til forretningsordenens artikel 9, stk. 8, under ingen omstændigheder udtaler sig om skyldsspørgsmålet eller om det hensigtsmæssige i en strafferetlig forfølgelse på grundlag af de udtalelser eller handlinger, som medlemmet tillægges, selv ikke i tilfælde, hvor udvalget gennem prøvelsen af anmodningen opnår grundigt kendskab til selve sagen;

R.  der henviser til, at det fremgår af forretningsordenens artikel 5, stk. 2, at parlamentarisk immunitet ikke er et medlems personlige privilegium, men derimod en garanti for Parlamentets uafhængighed som helhed og for dets medlemmers uafhængighed;

S.  der henviser til, at formålet med parlamentarisk immunitet er at beskytte Parlamentet og dets medlemmer mod retsforfølgning i relation til aktiviteter, der udføres under udøvelsen af det parlamentariske hverv, og som ikke kan adskilles fra dette hverv;

T.  der henviser til, at anklagen tydeligvis ikke har nogen forbindelse til Clara Ponsatí Obiols' hverv som medlem af Europa-Parlamentet, men til hendes tidligere hverv som undervisningsminister i den catalanske selvstyreregering;

U.  der henviser til, at Clara Ponsatí Obiols er blandt en gruppe af personer, der alle er blevet retsforfulgt for de omhandlede lovovertrædelser, idet den eneste forskel er, at hun i øjeblikket nyder immunitet som medlem af Europa-Parlamentet; der henviser til, at det derfor bør tages i betragtning, at Clara Ponsatí Obiols ikke er den eneste retsforfulgte person i den pågældende sag;

V.  der henviser til, at de forhold, som sagen vedrører, blev begået i 2017, og at sagen mod Clara Ponsatí Obiols blev indledt i 2018; der henviser til, at det på dette grundlag ikke kan hævdes, at retssagen blev indledt med det formål at hindre Clara Ponsatí Obiols' fremtidige politiske virksomhed som medlem af Europa-Parlamentet, når hendes status som medlem af Europa-Parlamentet på daværende tidspunkt stadig var hypotetisk og fremtidig;

W.  der henviser til, at Parlamentet i den foreliggende sag ikke har fundet noget bevis på fumus persecutionis, dvs. faktiske omstændigheder, der tyder på, at retssagen kan være blevet indledt med det formål at skade et medlems politiske virksomhed og dermed Europa-Parlamentet;

1.  vedtager at ophæve Clara Ponsatí Obiols' immunitet i henhold til artikel 9, stk. 1, litra b), i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til de spanske myndigheder og Clara Ponsatí Obiols.

(1) Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; Domstolens dom af 19. december 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Den spanske statstidende (Boletín Oficial del Estado), nr. 21, 24. januar 2020, s. 7441-7442.
(3) EUT L 165 I af 2.7.2018, s. 1.
(4) EUT L 278 I af 30.10.2019, s. 1.

Seneste opdatering: 3. juni 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik