Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2054(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0023/2021

Ingivna texter :

A9-0023/2021

Debatter :

Omröstningar :

PV 09/03/2021 - 3

Antagna texter :

P9_TA(2021)0062

Antagna texter
PDF 118kWORD 42k
Tisdagen den 9 mars 2021 - Bryssel
Begäran om upphävande av Valter Flegos immunitet
P9_TA(2021)0062A9-0023/2021

Europaparlamentets beslut av den 9 mars 2021 om begäran om upphävande av Valter Flegos immunitet (2020/2054(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den begäran om upphävande av Valter Flegos immunitet som översändes den 19 februari 2020 av ordföranden för distriktsdomstolen i Rijeka i Republiken Kroatien med anledning av ett pågående brottmålsförfarande i distriktsdomstolen i Rijeka och som tillkännagavs i kammaren den 26 mars 2020,

–  med beaktande av att Valter Flego avsagt sig sin rätt att höras i enlighet med artikel 9.6 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011, 17 januari 2013 och 19 december 2019(1),

–  med beaktande av artikel 75 i Republiken Kroatiens konstitution och artiklarna 23–28 i det kroatiska parlamentets arbetsordning,

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A9-0023/2021), och av följande skäl:

A.  Rättens ordförande vid distriktsdomstolen i Rijeka har lämnat in en begäran om upphävande av Valter Flegos parlamentariska immunitet med anledning av ett pågående mål som inletts mot denne för brottet missbruk av tjänsteställning enligt artikel 291.1 och 291.2 i strafflagen(2).

B.  I sin egenskap av borgmästare i staden Buzet i Kroatien från den 1 april 2010 till den 30 maj 2013 påstås han ha medverkat till olagliga utbetalningar av lönetillägg till sig själv som borgmästare, till sin vice borgmästare, till direktören för borgmästarens kansli och till tre andra direktörer.

C.  Valter Flego valdes in i Europaparlamentet efter valet i maj 2019.

D.  Den påstådda överträdelsen rör inte yttranden som Valter Flego gjort eller röster som han avlagt under utövandet av sitt ämbete i enlighet med artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

E.  I artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier anges att Europaparlamentets ledamöter på sin egen medlemsstats territorium ska åtnjuta den immunitet som beviljas ledamöterna i den medlemsstatens parlament.

F.  Enligt artikel 75.2 och 75.3 i Republiken Kroatiens konstitution gäller följande:

”Ingen vald företrädare får åtalas, kvarhållas eller straffas för ett yttrande som gjorts eller en röst som avlagts i det kroatiska parlamentet.

Ingen vald företrädare får kvarhållas eller bli föremål för ett straffrättsligt förfarande utan det kroatiska parlamentets samtycke.”

G.  Den påstådda förseelsen har inget uppenbart eller direkt samband med Valter Flegos utövande av sitt uppdrag som ledamot av Europaparlamentet.

H.  Det är enbart Europaparlamentet som får besluta om immuniteten ska upphävas eller inte i det enskilda fallet. Parlamentet kan i rimlig utsträckning beakta ledamotens ståndpunkt vid beslutet om dennes immunitet ska upphävas eller inte(3).

I.  Syftet med den parlamentariska immuniteten är att skydda parlamentet och dess ledamöter från rättsliga förfaranden som rör verksamhet som bedrivs inom ramen för utövandet av det parlamentariska ämbetet och som inte kan skiljas från detta.

J.  De överträdelser som Valter Flego anklagas för ägde rum innan han valdes in i Europaparlamentet.

K.  I detta fall har parlamentet inte funnit något belägg för fumus persecutionis, det vill säga att det finns faktiska omständigheter som tyder på att de berörda rättsliga åtgärderna har inletts i avsikt att skada ledamotens politiska verksamhet, inbegripet dennes verksamhet som ledamot av Europaparlamentet.

L.  Å ena sidan kan parlamentet inte likställas med en domstol, och å andra sidan kan parlamentsledamoten, inom ramen för ett förfarande för att upphäva immunitet, inte betraktas som ”anklagad”.(4)

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Valter Flegos immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till de kroatiska myndigheterna och till Valter Flego.

(1) Domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C-200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T-346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23, domstolens dom av den 19 december 2019, Jungqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Kroatiens officiella tidning 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/2018 och 126/2019.
(3) Tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, punkt 28.
(4) Tribunalens dom av den 30 april 2019, Briois/parlamentet, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.

Senaste uppdatering: 3 juni 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy