Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/2050(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0024/2021

Esitatud tekstid :

A9-0024/2021

Arutelud :

Hääletused :

PV 09/03/2021 - 3

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0063

Vastuvõetud tekstid
PDF 118kWORD 43k
Teisipäev, 9. märts 2021 - Brüssel
Nuno Melo puutumatuse äravõtmise taotlus
P9_TA(2021)0063A9-0024/2021

Euroopa Parlamendi 9. märtsi 2021. aasta otsus Nuno Melo puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2020/2050(IMM))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse João Nuno Lacerda Teixeira de Melo puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas 6. veebruaril 2020. aastal Tribunal Judicial da Comarca de Braga, Juízo de Instrução Criminal de Guimarães, 2. Juizo (Braga piirkondliku kohtu Guimarãesi eeluurimiskohtumaja teine kamber) seoses kriminaalmenetlusega, mis on pärast erasüüdistuse esitamist pooleli samas kohtus (menetlus 1039/17.2T9VNF) ja mis tehti teatavaks Euroopa Parlamendi täiskogu istungil 9. märtsil 2020,

–  olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 6 Nuno Melo ära kuulanud,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta, 17. jaanuari 2013. aasta ja 19. detsembri 2019. aasta otsuseid(1),

–  võttes arvesse Portugali Vabariigi põhiseaduse artikli 157 lõiget 2,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A9-0024/2021),

A.  arvestades, et kõnealuse menetluse eest vastutav kohtunik on palunud võtta Euroopa Parlamendi liikmelt Nuno Melolt immuniteedi, et ta osaleks kannatanu/tsiviilhagejana kõigis toimingutes, mida peetakse tõe kindlakstegemiseks vajalikuks ja mis viiakse läbi kõnealuses kohtuasjas või muudes pooleliolevates või menetlusse võetavates kohtuasjades seoses asjaomase kohtuasja asjaoludega ja mis hõlmavad samu pooli;

B.  arvestades, et uurimine ei puuduta Nuno Melo poolt oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamusi või antud hääli vastavalt Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklile 8;

C.  arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklis 9 on sätestatud, et Euroopa Parlamendi liikmetel on oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

D.  arvestades, et Portugali Vabariigi põhiseaduse artikli 157 lõike 2 kohaselt on parlamendiliikme tunnistajana või süüdistatavana ülekuulamiseks vaja riigi parlamendi luba, ning arvestades, et samas lõikes on siiski sätestatud, et selline luba antakse automaatselt tõsiste ja kokkulangevate tõendite korral tahtliku kuriteo toimepanemise kohta, mille eest karistatakse pikema kui kolmeaastase vangistusega;

E.  arvestades, et Nuno Melo algatas kõnealuse kohtuasja, esitades João Quadrose suhtes kriminaalhagi tegude eest, mille hulka kuulub esmapilgul arvatavalt mitu laimamis- ja solvamisjuhtumit, mida käsitletakse ja mille eest nähakse ette karistus Portugali karistusseadustiku artikli 180 lõikes 1, artikli 181 lõikes 1 ning artikli 183 lõike 1 punktis a ja lõikes 2;

F.  arvestades, et kodukorra artikli 9 lõike 8 kohaselt ei võta õiguskomisjon mingil juhul seisukohta küsimuses, kas parlamendiliige on süüdi või mitte või kas arvamused või teod, milles parlamendiliiget süüdistatakse, põhjendavad tema vastutuselevõtmist, seda isegi siis, kui taotluse läbivaatamise käigus on juhtumi asjaolud õiguskomisjonile üksikasjalikult teatavaks saanud;

G.  arvestades, et kodukorra artikli 5 lõike 2 kohaselt ei ole parlamendiliikme puutumatus parlamendiliikme isiklik eesõigus, vaid parlamendi kui terviku ja selle liikmete sõltumatuse tagatis;

H.  arvestades, et parlamendiliikme puutumatuse eesmärk on kaitsta parlamenti ja selle liikmeid kohtumenetluste eest, mis käsitlevad parlamendiliikme kohustuste täitmisel tehtud tegusid, mis moodustavad nende kohustuste lahutamatu osa;

I.  arvestades, et Euroopa Parlament ei ole käesoleva juhtumi puhul leidnud tõendeid fumus persecutionis’e kohta, st faktilisi asjaolusid, mis näitaksid, et kõnealuse menetluse eesmärk on tekitada kahju parlamendiliikme ja seega Euroopa Parlamendi poliitilisele tegevusele;

1.  otsustab Nuno Melo puutumatuse ära võtta;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Portugali Vabariigi ametiasutustele ja Nuno Melole.

(1) Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 19. detsember 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

Viimane päevakajastamine: 3. juuni 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika