Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/2050(IMM)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0024/2021

Teksty złożone :

A9-0024/2021

Debaty :

Głosowanie :

PV 09/03/2021 - 3

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0063

Teksty przyjęte
PDF 130kWORD 43k
Wtorek, 9 marca 2021 r. - Bruksela
Wniosek o uchylenie immunitetu Nuna Mela
P9_TA(2021)0063A9-0024/2021

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Nuno Melo (2020/2050(IMM))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek o uchylenie immunitetu João Nuno Lacerda Teixeira de Melo, przekazany 6 lutego 2020 r. przez Tribunal Judicial da Comarca de Braga, Juízo de Instrução Criminal de Guimarães, 2.º Juízo [Sąd Powszechny Okręgu Braga, sąd śledczy w sprawach karnych w Guimarães, 2. izba] w związku z postępowaniem karnym toczącym się w sprawie z powództwa cywilnego wniesionego do tego samego sądu (sprawa 1039/17.2T9VNF) i ogłoszony na posiedzeniu plenarnym 9 marca 2020 r.,

–  po wysłuchaniu Nuno Melo zgodnie z art. 9 ust. 6 Regulaminu Parlamentu,

–  uwzględniając art. 8 i 9 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, jak również art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

–  uwzględniając wyroki wydane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniach 21 października 2008 r., 19 marca 2010 r., 6 września 2011 r., 17 stycznia 2013 r. i 19 grudnia 2019 r.(1),

–  uwzględniając art. 157 ust. 2 konstytucji Republiki Portugalskiej,

–  uwzględniając art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 1 oraz art. 9 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A9-0024/2021),

A.  mając na uwadze, że sędzia właściwy w tej sprawie wystąpił z wnioskiem o uchylenie immunitetu parlamentarnego posła do Parlamentu Europejskiego Nuno Melo, aby umożliwić mu udział – jako ofiara/skarżący w ww. postępowaniu – we wszystkich czynnościach, które zostaną uznane za niezbędne do ustalenia prawdy i zostaną przeprowadzone w tej sprawie lub w innych już toczących się sprawach lub sprawach do wszczęcia, mających związek z okolicznościami faktycznymi tej sprawy i dotyczących tych samych stron;

B.  mając na uwadze, że postępowanie nie dotyczy opinii lub stanowiska zajętego przez Nuno Melo w głosowaniu w czasie wykonywania przez niego obowiązków posła, zgodnie z art. 8 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej;

C.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 9 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej posłowie do Parlamentu Europejskiego korzystają na terytorium swoich państw z immunitetów przyznawanych członkom parlamentu ich państwa;

D.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 157 ust. 2 konstytucji Republiki Portugalskiej deputowani nie mogą być przesłuchiwani jako świadkowie ani jako podejrzani bez zezwolenia Zgromadzenia Republiki, oraz że w tym samym ustępie mówi się, iż decyzja o wyrażeniu zgody jest obowiązkowa, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostało popełnione umyślne przestępstwo, zagrożone karą pozbawienia wolności, której górna granica przewyższa trzy lata;

E.  mając na uwadze, że Nuno Melo rozpoczął przedmiotową sprawę, wszczynając postępowanie karne przeciwko João Quadrosowi w związku z faktami, które prima facie obejmują popełnienie wielu przestępstw zniesławienia oraz pomówienia, określonych i karanych na podstawie art. 180 ust. 1, art. 181 ust. 1 oraz art. 183 ust. 1 lit. a) i art. 183 ust. 2 portugalskiego kodeksu karnego;

F.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 9 ust. 8 Regulaminu Parlamentu Europejskiego Komisja Prawna nie może w żadnym wypadku wypowiadać się o winie bądź braku winy posła oraz o zasadności wszczęcia wobec niego postępowania karnego w związku z opiniami lub czynami, które są mu przypisywane, nawet wtedy, gdy badanie wniosku pozwala Komisji Prawnej na dokładne zapoznanie się ze szczegółami sprawy;

G.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 5 ust. 2 Regulaminu Parlamentu Europejskiego immunitet parlamentarny nie jest osobistym przywilejem posła, lecz gwarancją niezależności Parlamentu jako całości oraz jego posłów;

H.  mając na uwadze, że immunitet parlamentarny ma na celu ochronę Parlamentu i jego posłów przed postępowaniami sądowymi w związku z działaniami podejmowanymi w ramach wykonywania obowiązków parlamentarnych, których nie można oddzielić od tych obowiązków;

I.  mając na uwadze, że w niniejszej sprawie Parlament nie był w stanie wykazać istnienia fumus persecutionis, to znaczy okoliczności wskazujących, że przedmiotowe postępowanie sądowe zostało wszczęte z zamiarem zaszkodzenia działalności politycznej posła, a tym samym Parlamentu Europejskiego;

1.  podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu Nuno Melo;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do natychmiastowego przekazania niniejszej decyzji i sprawozdania właściwej komisji władzom Republiki Portugalskiej i Nuno Melo.

(1) Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 października 2008 r., Marra/De Gregorio i Clemente, C-200/07 i C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; wyrok Sądu z dnia 19 marca 2010 r., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 września 2011 r., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; wyrok Sądu z dnia 17 stycznia 2013 r., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2019 r., Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

Ostatnia aktualizacja: 3 czerwca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności