Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2531(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0157/2021

Внесени текстове :

B9-0157/2021

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2021)0064

Приети текстове
PDF 124kWORD 44k
Вторник, 9 март 2021 г. - Брюксел
Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: мерките с цел преодоляване на смущенията на пазара в сектора на плодовете и зеленчуците и лозаро-винарския сектор, породени от COVID-19
P9_TA(2021)0064B9-0157/2021

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу Делегиран регламент (ЕС) 2021/95 на Комисията от 28 януари 2021 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2020/592 на Комисията относно временни извънредни мерки за дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета с цел преодоляване на смущенията на пазара в сектора на плодовете и зеленчуците и лозаро-винарския сектор, породени от пандемията от COVID-19 и свързаните с нея мерки (C(2021)00368 – 2021/2531(DEA))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2021/95 на Комисията(1),

–  като взе предвид писмото от 24 февруари 2021 г. на комисията по земеделие и развитие на селските райони до председателя на Съвета на председателите на комисии,

–  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета(2), и по-специално член 219, параграф 1 и член 228 от него,

–  като взе предвид член 111, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката за решение на комисията по земеделие и развитие на селските райони,

–  като взе предвид обстоятелството, че не са представени възражения в срока, предвиден в член 111, параграф 6, трето и четвърто тире от неговия Правилник за дейността, който срок изтече на 9 март 2021 г.,

A.  като има предвид, че с оглед на изключително сериозните смущения на пазара и наред с другото, натрупването на трудни обстоятелства в лозаро-винарския сектор, които са в резултат на налагането през октомври 2019 г. от страна на Съединените щати на мита върху вноса на вина от Съюза и които продължават понастоящем с последиците от текущите ограничителни мерки поради световната пандемия от COVID-19, оператори във всички държави членки срещнаха изключителни трудности при планирането, прилагането и изпълнението на дейности по програмите за подпомагане;

Б.  като има предвид, че с оглед на безпрецедентния характер на това съчетание от обстоятелства на 30 април 2020 г. Комисията прие Делегиран регламент (ЕС) 2020/592 на Комисията(3), с който се предоставят възможности за гъвкавост и се допускат дерогации от някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1308/2013 с цел преодоляване на смущенията на пазара в сектора на плодовете и зеленчуците и лозаро-винарския сектор, породени от пандемията от COVID-19;

В.  като има предвид, че въпреки ползата от тези мерки не беше постигнато възстановяване на равновесието между предлагането и търсенето в лозаро-винарския сектор, като поради продължаващата пандемия от COVID-19 не се очаква такова възстановяване да настъпи в краткосрочен до средносрочен план;

Г.  като има предвид, че тъй като пандемията от COVID-19 се очаква да продължи през значителна част от финансовата 2021 година, Комисията предложи в Делегиран регламент (ЕС) 2021/95 на Комисията да се удължи срокът на прилагане на мерките, предвидени в Делегиран регламент (ЕС) 2020/592 на Комисията, до 15 октомври 2021 г.;

Д.  като има предвид, че бързото прилагане на тези продължаващи възможности за гъвкавост и дерогации е от съществено значение за тяхната ефективност и ефикасност при справянето с трудностите при управлението на програмите за подпомагане, предотвратяването на по-нататъшни икономически загуби и справянето с положението на пазара и със смущенията в лозаро-винарския сектор;

1.  заявява, че не представя възражения срещу Делегиран регламент (ЕС) 2021/95 на Комисията;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 31, 29.1.2021 г., стр. 198.
(2) Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).
(3) Делегиран регламент (ЕС) 2020/592 на Комисията от 30 април 2020 г. относно временни извънредни мерки за дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета с цел преодоляване на смущенията на пазара в сектора на плодовете и зеленчуците и лозаро-винарския сектор, породени от пандемията от COVID-19 и свързаните с нея мерки (ОВ L 140, 4.5.2020 г., стр. 6).

Последно осъвременяване: 3 юни 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност