Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2021/2531(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0157/2021

Předložené texty :

B9-0157/2021

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0064

Přijaté texty
PDF 127kWORD 43k
Úterý, 9. března 2021 - Brusel
Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: opatření za účelem řešení narušení trhu v odvětví ovoce a zeleniny a v odvětví vína způsobeného onemocněním COVID-19
P9_TA(2021)0064B9-0157/2021

Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/95 ze dne 28. ledna 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/592 o dočasných mimořádných opatřeních odchylujících se od některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 za účelem řešení narušení trhu v odvětví ovoce a zeleniny a v odvětví vína způsobeného pandemií COVID-19 a opatřeními s ní spojenými (C(2021)00368 – 2021/2531(DEA))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/95(1),

–  s ohledem na dopis Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova předsedovi Konference předsedů výborů ze dne 24. února 2021,

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013(2) a zejména na čl. 219 odst. 1 a článek 228 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na čl. 111 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení k rozhodnutí Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova,

–  s ohledem na to, že ve lhůtě stanovené v čl. 111 odst. 6 třetí a čtvrté odrážce jednacího řádu, která uplynula dne 9. března 2021, nebyla vyslovena žádná námitka,

A.  vzhledem k mimořádně závažnému narušení trhu a nahromadění obtížných okolností mimo jiné v odvětví vína, což má svůj původ v uložení cel na dovoz vín z Unie ze strany Spojených států v říjnu 2019 a v současné době pokračuje poklesem v důsledku stávajících omezujících opatření přijatých v reakci na celosvětovou pandemii COVID-19, se hospodářské subjekty ve všech členských státech potýkají s mimořádnými obtížemi, pokud jde o plánování, uplatňování a provádění podpůrných programů;

B.  vzhledem k této bezprecedentní souhře okolností přijala Komise dne 30. dubna 2020 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/592(3), které poskytuje flexibilitu a umožňuje odchýlit se od určitých ustanovení nařízení (EU) č. 1308/2013 za účelem řešení narušení trhu v odvětví ovoce a zeleniny a v odvětví vína způsobeného pandemií COVID-19;

C.  vzhledem k tomu, že navzdory užitečnosti těchto opatření se odvětví vína nepodařilo obnovit rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou a v důsledku pokračující pandemie COVID-19 se neočekává, že by ji v krátkodobém až střednědobém horizontu znovu nabylo;

D.  vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 bude pravděpodobně přetrvávat po značnou část rozpočtového roku 2021, Komise v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/95 navrhla prodloužit uplatňování opatření stanovených v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/592 do 15. října 2021;

E.  vzhledem k tomu, že rychlé uplatnění těchto pokračujících flexibilních opatření a odchylek má zásadní význam pro jejich účinnost a účelnost při řešení problémů s fungováním režimů podpory, předcházení dalším hospodářským ztrátám a řešení situace na trhu a narušení v odvětví vína;

1.  prohlašuje, že nevysloví námitku vůči nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/95;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 31, 29.1.2021, s. 198.
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).
(3) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/592 ze dne 30. dubna 2020 o dočasných mimořádných opatřeních odchylujících se od některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 za účelem řešení narušení trhu v odvětví ovoce a zeleniny a v odvětví vína způsobeného pandemií COVID-19 a opatřeními s ní spojenými (Úř. věst. L 140, 4.5.2020, s. 6).

Poslední aktualizace: 3. června 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí