Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2021/2531(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0157/2021

Esitatud tekstid :

B9-0157/2021

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0064

Vastuvõetud tekstid
PDF 113kWORD 42k
Teisipäev, 9. märts 2021 - Brüssel
Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: meetmed COVID‑19 põhjustatud turuhäirete kõrvaldamiseks puu- ja köögiviljasektoris ning veinisektoris
P9_TA(2021)0064B9-0157/2021

Euroopa Parlamendi otsus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 28. jaanuari 2021. aasta delegeeritud määrusele (EL) 2021/95, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2020/592 ajutiste erakorraliste meetmete kohta, millega tehakse erand Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 teatavatest sätetest ja nendega seotud meetmetest, et kõrvaldada puu- ja köögiviljasektoris ning veinisektoris COVID‑19 pandeemiast põhjustatud turuhäired (C(2021)00368 – 2021/2531(DEA))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2021/95(1),

–  võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni 24. veebruari 2021. aasta kirja komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013(2), eriti selle artikli 219 lõiget 1 ja artiklit 228,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 111 lõiget 6,

–  võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni soovitust võtta vastu otsus,

–  võttes arvesse, et kodukorra artikli 111 lõike 6 kolmandas ja neljandas taandes sätestatud ajavahemiku jooksul, mis lõppes 9. märtsil 2021, ei ole vastuväiteid esitatud,

A.  arvestades, et eriti tugevate turuhäirete ja keeruliste asjaolude kuhjumise tõttu muu hulgas veinisektoris, mis algasid siis, kui Ameerika Ühendriigid kehtestasid 2019. aasta oktoobris liidu veinidele imporditariifid, ja mis üleilmse COVID‑19 pandeemia tõttu kehtestatud piiravate meetmete tagajärjel ka praegu jätkuvad, on ettevõtjatel kõigis liikmesriikides olnud eriti keeruline toetusprogrammide raames tegevust kavandada, rakendada ja ellu viia;

B.  arvestades, et nende seonduvate asjaolude erakorralisust silmas pidades võttis komisjon 30. aprillil 2020. aastal vastu komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2020/592(3), millega nähakse ette paindlikkus ja lubatakse teha erandeid määruse (EL) nr 1308/2013 teatavatest sätetest, et kõrvaldada puu- ja köögiviljasektoris ning veinisektoris COVID‑19 pandeemiast põhjustatud turuhäired;

C.  arvestades, et vaatamata nende meetmete kasulikkusele ei ole veinisektoris pakkumise ja nõudluse tasakaal taastunud ning COVID‑19 pandeemia jätkumise tõttu ei ole oodata selle taastumist ei lühemas ega ka keskmises perspektiivis;

D.  arvestades, et kuna COVID‑19 pandeemia kestab arvatavasti olulise osa 2021. eelarveaastast, tegi komisjon delegeeritud määruses (EL) 2021/95 ettepaneku pikendada delegeeritud määruses (EL) 2020/592 sätestatud meetmete kohaldamist kuni 15. oktoobrini 2021;

E.  arvestades, et nende pikendatud paindlikkusmeetmete ja erandite kiire rakendamine on oluline, et nende abil tõhusalt ja tulemuslikult kõrvaldada toetusprogrammide elluviimisel esinevad raskused, vältida edasist majanduslikku kahju ning tulla toime turuolukorra ja häiretega veinisektoris;

1.  teatab, et ei esita delegeeritud määrusele (EL) 2021/95 vastuväiteid;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 31, 29.1.2021, lk 198.
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671).
(3) Komisjoni 30. aprilli 2020. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/592 ajutiste erakorraliste meetmete kohta, millega tehakse erand Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 teatavatest sätetest ja nendega seotud meetmetest, et kõrvaldada puu- ja köögiviljasektoris ning veinisektoris COVID‑19 pandeemiast põhjustatud turuhäired (ELT L 140, 4.5.2020, lk 6).

Viimane päevakajastamine: 3. juuni 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika