Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2021/2531(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0157/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0157/2021

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0064

Hyväksytyt tekstit
PDF 112kWORD 39k
Tiistai 9. maaliskuuta 2021 - Bryssel
Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: covid-19:n ja siihen liittyvien toimenpiteiden hedelmä- ja vihannesalalle ja viinialalle aiheuttaman markkinahäiriön korjaaminen
P9_TA(2021)0064B9-0157/2021

Euroopan parlamentin päätös olla vastustamatta tietyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 säännöksistä poikkeavista väliaikaisista poikkeustoimenpiteistä covid-19-pandemian ja siihen liittyvien toimenpiteiden hedelmä- ja vihannesalalle ja viinialalle aiheuttaman markkinahäiriön korjaamiseksi annetun delegoidun asetuksen (EU) 2020/592 muuttamisesta 28. tammikuuta 2021 annettua komission delegoitua asetusta (EU) 2021/95 (C(2021)00368 – 2021/2531(DEA))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (EU) 2021/95(1),

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan 24. helmikuuta 2021 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013(2) ja erityisesti sen 219 artiklan 1 kohdan ja 228 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdan,

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan suosituksen päätökseksi,

–  ottaa huomioon, että työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdan kolmannen ja neljännen luetelmakohdan mukaisessa määräajassa, joka päättyi 9. maaliskuuta 2021, ei ole esitetty vastalauseita,

A.  toteaa, että kun otetaan huomioon poikkeuksellisen vakava markkinahäiriö ja muun muassa viinialalla vallitsevien vaikeiden olosuhteiden kasautuminen, joka juontaa juurensa siitä, kun Yhdysvallat määräsi unionin viinien tuonnille tulleja lokakuussa 2019, ja se, että tilanne jatkuu edelleen maailmanlaajuisen covid-19-pandemian vuoksi käynnissä olevien rajoittavien toimenpiteiden seurauksena, kaikkien jäsenvaltioiden toimijoilla on ollut poikkeuksellisia vaikeuksia tukiohjelmien kattamien toimien suunnittelussa, täytäntöönpanossa ja toteuttamisessa;

B.  ottaa huomioon, että näiden olosuhteiden yhdessä aiheuttaman ennennäkemättömän tilanteen vuoksi komissio hyväksyi 30. huhtikuuta 2020 komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/592(3), jossa säädetään joustosta ja sallitaan poikkeaminen tietyistä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 säännöksistä covid-19-pandemian hedelmä- ja vihannesalalle ja viinialalle aiheuttaman markkinahäiriön korjaamiseksi;

C.  toteaa, että vaikka nämä toimenpiteet ovat olleet hyödyllisiä, viinialalla ei ole onnistuttu palauttamaan tarjonnan ja kysynnän tasapainoa eikä sitä meneillään olevan covid-19-pandemian vuoksi todennäköisesti pystytä palauttamaan lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä;

D.  toteaa, että koska covid-19-pandemian odotetaan jatkuvan huomattavan osan varainhoitovuodesta 2021, komissio ehdotti delegoidussa asetuksessa (EU) 2021/95, että delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/592 säädettyjen toimenpiteiden soveltamista jatketaan 15. lokakuuta 2021 saakka;

E.  ottaa huomioon, että näiden jatkettavien joustojen ja poikkeamisten nopea täytäntöönpano on olennaisen tärkeää, jotta niiden avulla voidaan puuttua tuloksellisesti ja tehokkaasti tukiohjelmien toteuttamisen ongelmiin sekä estää uudet taloudelliset tappiot ja puuttua markkinatilanteeseen ja häiriöihin viinialalla;

1.  ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta (EU) 2021/95;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL L 31, 29.1.2021, s. 198.
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17. joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).
(3) Komission delegoitu asetus (EU) 2020/592, annettu 30. huhtikuuta 2020, tietyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 säännöksistä poikkeavista väliaikaisista poikkeustoimenpiteistä covid-19-pandemian ja siihen liittyvien toimenpiteiden hedelmä- ja vihannesalalle ja viinialalle aiheuttaman markkinahäiriön korjaamiseksi (EUVL L 140, 4.5.2020, s. 6).

Päivitetty viimeksi: 3. kesäkuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö