Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2021/2531(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0157/2021

Pateikti tekstai :

B9-0157/2021

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0064

Priimti tekstai
PDF 122kWORD 39k
Antradienis, 2021 m. kovo 9 d. - Briuselis
Neprieštaravimas deleguotajam aktui: priemonės, kuriomis siekiama spręsti dėl COVID-19 kilusio vaisių, daržovių ir vyno sektorių rinkų sutrikdymo problemą
P9_TA(2021)0064B9-0157/2021

Europos Parlamento sprendimas neprieštarauti 2021 m. sausio 28 d. Komisijos deleguotajam reglamentui (ES) 2021/95, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/592 dėl laikinų išskirtinių priemonių, kuriomis nukrypstama nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 siekiant išspręsti dėl COVID-19 pandemijos ir su ja susijusių priemonių kilusio vaisių ir daržovių ir vyno sektorių rinkų sutrikdymo problemą (C(2021)00368 – 2021/2531(DEA))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2021/95(1),

–  atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto 2021 m. vasario 24 d. laišką Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013(2), ypač į jo 219 straipsnio 1 dalį ir 228 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalį,

–  atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto rekomendaciją dėl sprendimo,

–  atsižvelgdamas į tai, kad per Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalies trečioje ir ketvirtoje įtraukose nustatytą terminą, kuris pasibaigė 2021 m. kovo 9 d., nebuvo pareikšta prieštaravimų,

A.  kadangi, atsižvelgiant į itin didelį rinkos sutrikdymą ir, be kita ko, vyno sektoriuje susiklosčiusias sudėtingas aplinkybes, kurias visų pirma lėmė 2019 m. spalio mėn. Jungtinių Amerikos Valstijų nustatyti vynų importui iš Sąjungos taikomi tarifai ir kurios išlieka dėl vykstant pasaulinei COVID-19 pandemijai nustatytų ribojamųjų priemonių padarinių, visų valstybių narių veiklos vykdytojai patiria išskirtinių sunkumų planuodami, įgyvendindami ir vykdydami paramos programų veiksmus;

B.  kadangi, atsižvelgdama į precedento neturintį šių bendrų aplinkybių pobūdį, 2020 m. balandžio 30 d. Komisija priėmė Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2020/592(3), kuriame numatomas lankstumas ir leidžiama nukrypti nuo tam tikrų Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų siekiant išspręsti dėl COVID-19 pandemijos kilusio vaisių ir daržovių ir vyno sektorių rinkos sutrikdymo problemą;

C.  kadangi, nepaisant tų priemonių naudingumo, vyno sektoriuje nepavyko atkurti pasiūlos ir paklausos pusiausvyros, o dėl tebesitęsiančios COVID-19 pandemijos nėra tikėtina, kad ji bus atkurta artimiausiu ir vidutinės trukmės laikotarpiu;

D.  kadangi, atsižvelgdama į tai, jog tikėtina, kad COVID-19 pandemija tęsis didžiąją 2021 finansinių metų dalį, Komisija Deleguotajame reglamente (ES) 2021/95 pasiūlė pratęsti Deleguotajame reglamente (ES) 2020/592 nustatytų priemonių taikymą iki 2021 m. spalio 15 d.;

E.  kadangi greitas šių nuolatinių lankstumo priemonių ir leidžiančių nukrypti nuostatų įgyvendinimas yra labai svarbus jų veiksmingumui ir efektyvumui šalinant sunkumus, susijusius su paramos programų taikymu, užkertant kelią tolesniems ekonominiams nuostoliams ir sprendžiant rinkos padėties bei sutrikimų vyno sektoriuje problemas;

1.  pareiškia, kad neprieštarauja Deleguotajam reglamentui (ES) 2021/95;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 31, 2021 1 29, p. 198.
(2) 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).
(3) 2020 m. balandžio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/592 dėl laikinų išskirtinių priemonių, kuriomis nukrypstama nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 siekiant išspręsti dėl COVID-19 pandemijos ir su ja susijusių priemonių kilusio vaisių ir daržovių ir vyno sektorių rinkų sutrikdymo problemą (OL L 140, 2020 5 4, p. 6).

Atnaujinta: 2021 m. birželio 3 d.Teisinė informacija - Privatumo politika