Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2021/2531(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0157/2021

Teksty złożone :

B9-0157/2021

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0064

Teksty przyjęte
PDF 128kWORD 43k
Wtorek, 9 marca 2021 r. - Bruksela
Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: środki służące przeciwdziałaniu zakłóceniom na rynku w sektorach owoców i warzyw oraz wina spowodowanym pandemią COVID-19
P9_TA(2021)0064B9-0157/2021

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/95 z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2020/592 w sprawie tymczasowych nadzwyczajnych środków stanowiących odstępstwo od niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 służących przeciwdziałaniu zakłóceniom na rynku w sektorach owoców i warzyw oraz wina spowodowanym pandemią COVID-19 i wprowadzonymi w związku z nią środkami (C(2021)00368 – 2021/2531(DEA))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/95(1),

–  uwzględniając pismo Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lutego 2021 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013(2), w szczególności jego art. 219 ust. 1 i art. 228,

–  uwzględniając art. 111 ust. 6 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące decyzji,

–  uwzględniając fakt, że w określonym w art. 111 ust. 6 tiret trzecie i czwarte Regulaminu terminie, który upłynął dnia 9 marca 2021 r., nie zgłoszono sprzeciwu,

A.  mając na uwadze, że w związku z wyjątkowo poważnymi zakłóceniami na rynku i nagromadzeniem się trudnych okoliczności, w tym w sektorze wina, od wprowadzenia przez Stany Zjednoczone w październiku 2019 r. ceł na przywóz wina z Unii do skutków obecnych środków ograniczających spowodowanych globalną pandemią COVID-19, podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich napotykają wyjątkowe trudności w planowaniu, wdrażaniu i realizacji działań w ramach programów wsparcia;

B.  mając na uwadze, że w związku z tym bezprecedensowym połączeniem okoliczności Komisja przyjęła w dniu 30 kwietnia 2020 r. rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/592(3) przewidujące elastyczność i dopuszczające odstępstwa od niektórych przepisów rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 w celu przeciwdziałania zakłóceniom na rynku w sektorach owoców i warzyw oraz wina spowodowanym pandemią COVID-19;

C.  mając na uwadze, że mimo przydatności tych środków sektor wina nie zdołał jednak odzyskać równowagi między podażą a popytem, a biorąc pod uwagę trwającą pandemię COVID-19, nie oczekuje się, że zostanie ona odzyskana w perspektywie krótko- i średnioterminowej;

D.  mając na uwadze, że w związku z przewidywaniami, iż pandemia COVID-19 będzie trwała przez znaczną część roku budżetowego 2021, Komisja zaproponowała w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2021/95 przedłużenie stosowania środków określonych w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/592 do dnia 15 października 2021 r.;

E.  mając na uwadze, że szybkie wdrożenie decyzji o kontynuacji tych mechanizmów elastyczności i odstępstw ma zasadnicze znaczenie dla ich skuteczności i wydajności w rozwiązywaniu trudności związanych z prowadzeniem programów wsparcia, zapobieganiu dalszym stratom gospodarczym oraz radzeniu sobie z sytuacją na rynku i zakłóceniami w sektorze wina;

1.  oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/95;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 31 z 29.1.2021, s. 198.
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).
(3) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/592 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie tymczasowych nadzwyczajnych środków stanowiących odstępstwo od niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 służących przeciwdziałaniu zakłóceniom na rynku w sektorach owoców i warzyw oraz wina spowodowanym pandemią COVID-19 i wprowadzonymi w związku z nią środkami (Dz.U. L 140 z 4.5.2020, s. 6).

Ostatnia aktualizacja: 3 czerwca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności