Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2021/2531(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0157/2021

Texte depuse :

B9-0157/2021

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0064

Texte adoptate
PDF 119kWORD 42k
Marţi, 9 martie 2021 - Bruxelles
Decizia de a nu formula obiecții la un act delegat: măsuri pentru abordarea perturbării pieței în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul vitivinicol, provocată de pandemia de COVID-19
P9_TA(2021)0064B9-0157/2021

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecții la Regulamentul delegat (UE) 2021/95 al Comisiei din 28 ianuarie 2021 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/592 privind măsuri excepționale temporare de derogare de la anumite dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea abordării perturbării pieței în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul vitivinicol, provocată de pandemia de COVID-19 și de măsurile legate de aceasta (C(2021)00368 – 2021/2531(DEA))

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2021/95(1),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 24 februarie 2021,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(2), în special articolul 219 alineatul (1) și articolul 228,

–  având în vedere articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală,

–  având în vedere că nu au fost formulate obiecții în termenul prevăzut la articolul 111 alineatul (6) liniuța a treia și a patra din Regulamentul său de procedură, termen care a expirat la 9 martie 2021,

A.  întrucât, având în vedere perturbarea extrem de gravă a pieței și acumularea unor circumstanțe dificile, printre altele, în sectorul vitivinicol, care își au originea în impunerea, în octombrie 2019, de către Statele Unite, a unor tarife la importurile de vinuri din Uniune și care continuă în prezent cu efectele măsurilor restrictive în vigoare din cauza pandemiei mondiale de COVID-19, operatorii din toate statele membre au întâmpinat dificultăți excepționale în ceea ce privește planificarea, punerea în aplicare și executarea operațiunilor din cadrul programelor de sprijin;

B.  întrucât, având în vedere caracterul fără precedent al acestor circumstanțe combinate, Comisia a adoptat, la 30 aprilie 2020, regulamentul delegat (UE) 2020/592 al Comisiei(3), care prevede mecanisme de flexibilitate și permite derogări de la anumite dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 pentru a aborda perturbarea pieței în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul vitivinicol cauzată de pandemia de COVID-19;

C.  întrucât, în pofida utilității acestor măsuri, sectorul vitivinicol nu a reușit să își regăsească echilibrul dintre cerere și ofertă și nici nu preconizează că și-l va regăsi pe termen scurt și mediu din cauza actualei pandemii de COVID-19;

D.  întrucât, având în vedere că se presupune că pandemia de COVID-19 va continua pe parcursul unei părți considerabile a exercițiului financiar 2021, Comisia a propus, în regulamentul delegat (UE) 2021/95, prelungirea aplicării măsurilor prevăzute în regulamentul delegat (UE) 2020/592 până la 15 octombrie 2021;

E.  întrucât punerea rapidă în aplicare, în continuare, a flexibilității și a derogărilor este esențială pentru eficacitatea și eficiența lor în combaterea dificultăților existente în derularea programelor de sprijin, împiedicând alte pierderi economice și abordând situația pieței și perturbările de funcționare în sectorul vitivinicol,

1.  declară că nu formulează obiecții la Regulamentul delegat (UE) 2021/95;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 31, 29.1.2021, p. 198.
(2) Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).
(3) Regulamentul delegat (UE) 2020/592 al Comisiei din 30 aprilie 2020 privind măsuri excepționale temporare de derogare de la anumite dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea abordării perturbării pieței în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul vitivinicol, provocată de pandemia de COVID-19 și de măsurile legate de aceasta (JO L 140, 4.5.2020, p. 6).

Ultima actualizare: 3 iunie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate