Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/2531(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0157/2021

Ingivna texter :

B9-0157/2021

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2021)0064

Antagna texter
PDF 115kWORD 42k
Tisdagen den 9 mars 2021 - Bryssel
Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: åtgärder för att åtgärda marknadsstörningar i frukt- och grönsakssektorn och vinsektorn som orsakats av covid-19
P9_TA(2021)0064B9-0157/2021

Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/95 av den 28 januari 2021 om ändring av delegerad förordning (EU) 2020/592 om tillfälliga undantagsåtgärder som avviker från vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 för att åtgärda de marknadsstörningar i frukt- och grönsakssektorn och vinsektorn som orsakats av covid-19-pandemin och åtgärder med anknytning till den (C(2021)00368 – 2021/2531(DEA))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/95(1),

–  med beaktande av skrivelsen av den 24 februari 2021 från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling till utskottsordförandekonferensens ordförande,

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013(2), särskilt artiklarna 219.1 och 228,

–  med beaktande av artikel 111.6 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen till beslut från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling,

–  med beaktande av att ingen invändning har gjorts inom den tidsfrist som anges i artikel 111.6 tredje och fjärde strecksatserna i arbetsordningen, som löpte ut den 9 mars 2021, och av följande skäl:

A.  Mot bakgrund av de exceptionellt allvarliga marknadsstörningarna och ackumuleringen av svåra omständigheter bland annat inom vinsektorn, som har sitt ursprung i Förenta staternas införande (i oktober 2019) av tullar på import av viner från unionen och som nu fortsätter med effekterna från de pågående restriktionerna till följd av covid-19-pandemin, har situationen varit mycket svår för aktörer i alla medlemsstater när det gäller planering, genomförande och verkställande av insatser inom ramen för stödprogram.

B.  Med hänsyn till dessa kombinerade omständigheters exceptionella karaktär antog kommissionen den 30 april 2020 kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/592(3) om flexibilitet och om möjligheten att göra undantag från vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 1308/2013 för att åtgärda de marknadsstörningar i frukt- och grönsakssektorn och vinsektorn som orsakats av covid-19-pandemin.

C.  Trots nyttan med dessa åtgärder har vinsektorn inte lyckats återupprätta balansen mellan utbud och efterfrågan och förväntas inte återupprätta den på kort till medellång sikt på grund av den pågående covid-19-pandemin.

D.  Eftersom covid-19-pandemin förväntas fortsätta under en stor del av budgetåret 2021 har kommissionen föreslagit i delegerad förordning (EU) 2021/95 att tillämpningen av de åtgärder som fastställts i delegerad förordning (EU) 2020/592 ska förlängas till den 15 oktober 2021.

E.  Ett snabbt genomförande av dessa fortsatta flexibilitetsmöjligheter och undantag är av största vikt för deras effektivitet och ändamålsenlighet när det gäller att hantera de svårigheter som är kopplade till genomförandet av stödprogrammen, förhindra ytterligare ekonomiska förluster och hantera marknadssituationen och störningarna inom vinsektorn.

1.  Europaparlamentet tillkännager att det inte invänder mot den delegerade förordningen (EU) 2021/95.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 31, 29.1.2021, s. 198.
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).
(3) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/592 av den 30 april 2020 om tillfälliga undantagsåtgärder som avviker från vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 för att åtgärda de marknadsstörningar i frukt- och grönsakssektorn och vinsektorn som orsakats av covid-19-pandemin och åtgärder med anknytning till den (EUT L 140, 4.5.2020, s. 6).

Senaste uppdatering: 3 juni 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy