Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2535(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0158/2021

Внесени текстове :

B9-0158/2021

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2021)0065

Приети текстове
PDF 124kWORD 43k
Вторник, 9 март 2021 г. - Брюксел
Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: финансовата вноска в сектора на пчеларството
P9_TA(2021)0065B9-0158/2021

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 1 февруари 2021 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/1366 по отношение на основата за разпределяне на финансовата вноска в сектора на пчеларството (C(2021)0429 – 2021/2535(DEA))

Европейският парламент,

–  като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2021)0429),

–  като взе предвид писмото на Комисията от 12 февруари 2021 г., с което последната отправя искане към Парламента да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

–  като взе предвид писмото от комисията по земеделие и развитие на селските райони до председателя на Съвета на председателите на комисии от 24 февруари 2021 г.,

–  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета(1), и по-специално член 56, параграф 1 и член 227 от него,

–  като взе предвид член 111, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката за решение на комисията по земеделие и развитие на селските райони,

–  като взе предвид обстоятелството, че не са представени възражения в срока, предвиден в член 111, параграф 6, трето и четвърто тире от неговия Правилник за дейността, който срок изтече на 9 март 2021 г.,

A.  като има предвид, че Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета(2) („преходният регламент“), който измени Регламент (ЕС) № 1308/2013 чрез продължаване на вноските на Съюза за програмите за пчеларството за годините 2021 и 2022, влезе в сила едва на 29 декември 2020 г.;

Б.  като има предвид, че за периода 2021 – 2027 г. Комисията предложи да се увеличи вноската на Съюза за програмите за пчеларството на 60 000 000 EUR годишно, като разпределените за държавите членки средства са определени в приложение VIII към предложението на Комисията за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета(3); основата за разпределението на вноската на Съюза за държавите членки в посоченото предложение на Комисията беше разпределението на средствата на Съюза за програмите за пчеларството през 2017 – 2019 г., което на свой ред бе извършено въз основа на броя на пчелните кошери, съобщен през 2013 г. от държавите членки в техните съответни програми за пчеларството за 2014 – 2016 г.;

В.  като има предвид, че за да се осигури приемственост с горепосоченото предложение на Комисията COM(2018)0392 и за да се осигури съгласуваност между разпределените средства за програмите за пчеларството за годините 2021 и 2022 и от 2023 г. нататък, както и за да се предостави сигурност на държавите членки и да се улесни одобряването на програмите за пчеларството, е от съществено значение настоящият делегиран регламент да бъде публикуван възможно най-скоро;

1.  заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).
(2) Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 г. за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г. (ОВ L 437, 28.12.2020 г., стр. 1).
(3) COM(2018)0392.

Последно осъвременяване: 3 юни 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност