Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2021/2535(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0158/2021

Předložené texty :

B9-0158/2021

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0065

Přijaté texty
PDF 125kWORD 43k
Úterý, 9. března 2021 - Brusel
Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: finanční příspěvek v odvětví včelařství
P9_TA(2021)0065B9-0158/2021

Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 1. února 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1366, pokud jde o základ pro přidělování finančního příspěvku v odvětví včelařství (C(2021)00429 – 2021/2535(DEA))

Evropský parlament,

–  s ohledem na rozhodnutí v přenesené pravomoci Komise v přenesené pravomoci (C(2021)00429),

–  s ohledem na dopis Komise ze dne 12. února 2021, kterým Komise žádá Evropský parlament, aby uvedl, že nevysloví námitku proti rozhodnutí,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova předsedovi Konference předsedů výborů ze dne 24. února 2021,

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013(1), a zejména na čl. 56 odst. 1 a článek 227 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na čl. 111 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení k rozhodnutí Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova,

–  s ohledem na to, že ve lhůtě stanovené v čl. 111 odst. 6 třetí a čtvrté odrážce jednacího řádu, která uplynula dne 9. března 2021, nebyla vyslovena žádná námitka,

A.  vzhledem k tomu, že nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2220(2) (nařízení o přechodných ustanoveních), kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 rozšířením příspěvků Unie na včelařské programy na rok 2021 a 2022, vstoupilo v platnost až dne 29. prosince 2020;

B.  vzhledem k tomu, že Komise navrhla navýšit příspěvek Unie na včelařské programy v období 2021–2027 na 60 000 000 EUR ročně, s tím, že příspěvek pro jednotlivé členské státy je stanoven v příloze VIII návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanovují pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013(3); základem pro přidělení příspěvku Unie členským státům v tomto návrhu Komise bylo přidělení finančních prostředků Unie na včelařské programy na období 2017–2019, které vycházelo z počtu úlů uvedeného členskými státy v roce 2013 v jejich včelařském programu na období 2014–2016;

C.  vzhledem k tomu, že v zájmu zajištění souladu s uvedeným návrhem Komise COM(2018)0392 a také souladu mezi přidělováním finančních prostředků na včelařské programy na rok 2021 a 2022 a dále na období od roku 2023 a v zájmu poskytnutí jistoty členským státům a zajištění snadnějšího schvalování včelařských programů je naprosto nezbytné zajistit co nejrychlejší zveřejnění tohoto nařízení v přenesené pravomoci;

1.  prohlašuje, že nevysloví námitku vůči nařízení v přenesené pravomoci;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanovuje společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2220 ze dne 23. prosince 2020, kterým se stanovují určitá přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v letech 2021 a 2022 a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití v letech 2021 a 2022, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a rozdělení takové podpory v letech 2021 a 2022 (Úř. věst. L 437, 28.12.2020, s. 1).
(3) COM(2018)0392.

Poslední aktualizace: 3. června 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí