Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2021/2535(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0158/2021

Esitatud tekstid :

B9-0158/2021

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0065

Vastuvõetud tekstid
PDF 113kWORD 42k
Teisipäev, 9. märts 2021 - Brüssel
Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: rahaline toetus mesindussektoris
P9_TA(2021)0065B9-0158/2021

Euroopa Parlamendi otsus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 1. veebruari 2021. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/1366 seoses mesindussektoris antava rahalise toetuse eraldamise põhimõttega (C(2021)00429 – 2021/2535(DEA))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2021)00429),

–  võttes arvesse komisjoni 12. veebruari 2021. aasta kirja, milles komisjon palub Euroopa Parlamendil teatada, et ta ei esita delegeeritud määrusele vastuväiteid,

–  võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni 24. veebruari 2021. aasta kirja komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013(1), eriti selle artikli 56 lõiget 1 ja artiklit 227,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 111 lõiget 6,

–  võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni soovitust võtta vastu otsus,

–  võttes arvesse, et kodukorra artikli 111 lõike 6 kolmandas ja neljandas taandes sätestatud ajavahemiku jooksul, mis lõppes 9. märtsil 2021, ei ole vastuväiteid esitatud,

A.  arvestades, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/2220(2) (üleminekumäärus), millega muudeti määrust (EL) nr 1308/2013 ning pikendati liidu toetust mesindusprogrammidele 2021. ja 2022. aastaks, jõustus alles 29. detsembril 2020;

B.  arvestades, et komisjon tegi ettepaneku suurendada aastatel 2021–2027 mesindusprogrammidele antavat liidu toetust 60 000 000 euroni aastas ja liikmesriikide rahaeraldised on esitatud komisjoni ettepaneku (võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad, kuidas toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad), ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013) VIII lisas(3); arvestades, et komisjoni ettepanekus lähtuti liikmesriikidele liidu toetuse eraldamisel 2017.–2019. aasta mesindusprogrammidele eraldatud liidu toetusest, mis põhines omakorda mesitarude arvul, mille liikmesriigid esitasid 2013. aastal oma 2014.–2016. aasta mesindusprogrammides;

C.  arvestades, et selleks, et tagada kooskõla komisjoni ettepanekuga COM(2018)0392, kindlustada 2021. ja 2022. aastaks ning alates 2023. aastast mesindusprogrammidele eraldatavate vahendite sidusus, anda liikmesriikidele kindlus ja hõlbustada mesindusprogrammide heakskiitmist, on oluline avaldada kõnealune delegeeritud määrus võimalikult kiiresti;

1.  teatab, et ei esita delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671).
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. detsembri 2020. aasta määrus (EL) 2020/2220, millega kehtestatakse teatavad üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) toetuse kohta 2021. ja 2022. aastal ning muudetakse määrusi (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013 ning (EL) nr 1307/2013 seoses 2021. ja 2022. aastal eraldatavate vahendite ja nende määruste kohaldamisega ning määrust (EL) nr 1308/2013 seoses 2021. ja 2022. aastal eraldatavate vahendite ja sellise toetuse jaotamisega (ELT L 437, 28.12.2020, lk 1).
(3) COM(2018)0392.

Viimane päevakajastamine: 3. juuni 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika