Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2021/2535(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0158/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0158/2021

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0065

Hyväksytyt tekstit
PDF 111kWORD 39k
Tiistai 9. maaliskuuta 2021 - Bryssel
Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: unionin rahoitusosuuden jakoperuste mehiläishoitoalalla
P9_TA(2021)0065B9-0158/2021

Euroopan parlamentin päätös olla vastustamatta delegoidun asetuksen (EU) 2015/1366 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin rahoitusosuuden jakoperusteesta mehiläishoitoalalla 1. helmikuuta 2021 annettua komission delegoitua asetusta (C(2021)00429 – 2021/2535(DEA))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2021)00429),

–  ottaa huomioon komission 12. helmikuuta 2021 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa delegoitua asetusta,

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan 24. helmikuuta 2021 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013(1) ja erityisesti sen 56 artiklan 1 kohdan ja 227 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdan,

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan suosituksen päätökseksi,

–  ottaa huomioon, että työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdan kolmannen ja neljännen luetelmakohdan mukaisessa määräajassa, joka päättyi 9. maaliskuuta 2021, ei ole esitetty vastalauseita,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/2220(2), jäljempänä ’siirtymäasetus’, jolla muutettiin (EU) N:o 1308/2013 jatkamalla unionin rahoitusosuuksia mehiläishoitoalan ohjelmille vuosina 2021 ja 2022, tuli voimaan vasta 29. joulukuuta 2020;

B.  ottaa huomioon, että komissio oli ehdottanut vuosiksi 2021–2027 mehiläishoito-ohjelmille jaettavan vuosittaisen unionin rahoitusosuuden korottamista 60 000 000 euroon ja määrärahojen jaon vahvistamista jäsenvaltioille jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusehdotuksen(3) liitteen VIII mukaisesti; ottaa huomioon, että kyseisessä komission ehdotuksessa esitetyn unionin rahoitusosuuden jakamisen perustana on vuosien 2017–2019 mehiläishoito-ohjelmille myönnetty unionin rahoitusosuus, jonka myöntämisperusteena käytettiin mehiläispesien lukumäärää, jonka jäsenvaltiot ilmoittivat komissiolle vuonna 2013 vuosia 2014–2016 koskevissa mehiläishoito-ohjelmissaan;

C.  katsoo, että jotta varmistetaan johdonmukaisuus edellä mainitun komission ehdotuksen COM(2018)0392 kanssa ja se, että mehiläishoitoalan ohjelmien määrärahat ovat johdonmukaisia vuosina 2021 ja 2022 sekä vuodesta 2023 eteenpäin, ja jotta voidaan tarjota varmuutta jäsenvaltioille ja helpottaa mehiläishoitoalan ohjelmien hyväksymistä, on välttämätöntä julkaista tämä delegoitu asetus mahdollisimman pian;

1.  ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17. joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/2220, annettu 23. joulukuuta 2020, tiettyjen siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) tukea varten vuosina 2021 ja 2022 sekä asetusten (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 muuttamisesta varojen ja soveltamisen osalta vuosina 2021 ja 2022 ja asetuksen (EU) N:o 1308/2013 muuttamisesta varojen ja tällaisen tuen jakamisen osalta vuosina 2021 ja 2022 (EUVL L 437, 28.12.2020, s. 1).
(3) COM(2018)0392.

Päivitetty viimeksi: 3. kesäkuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö