Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2021/2535(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0158/2021

Pateikti tekstai :

B9-0158/2021

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0065

Priimti tekstai
PDF 121kWORD 42k
Antradienis, 2021 m. kovo 9 d. - Briuselis
Neprieštaravimas deleguotajam aktui: finansinio įnašo skyrimas bitininkystės sektoriui
P9_TA(2021)0065B9-0158/2021

Europos Parlamento sprendimas neprieštarauti 2021 m. vasario 1 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo iš dalies keičiama Deleguotojo reglamento (ES) 2015/1366 nuostata dėl finansinio įnašo skyrimo bitininkystės sektoriui pagrindo (C(2021)00429 – 2021/2535(DEA))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2021)00429),

–  atsižvelgdamas į Komisijos 2021 m. vasario 12 d. laišką, kuriame ji prašo Parlamento pareikšti, kad jis neprieštaraus deleguotajam reglamentui,

–  atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto 2021 m. vasario 24 d. laišką Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013(1), ypač į jo 56 straipsnio 1 dalį ir 227 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalį,

–  atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto rekomendaciją dėl sprendimo,

–  atsižvelgdamas į tai, kad per Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalies trečioje ir ketvirtoje įtraukose nustatytą terminą, kuris pasibaigė 2021 m. kovo 9 d., nebuvo pareikšta prieštaravimų,

A.  kadangi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/2220(2) (Pereinamojo laikotarpio reglamentas), kuriuo iš dalies pakeistas Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 pratęsiant Sąjungos įnašus į bitininkystės programas 2021 m. ir 2022 m., įsigaliojo tik 2020 m. gruodžio 29 d.;

B.  kadangi Komisija pasiūlė 2021–2027 m. laikotarpiu padidinti Sąjungos įnašą į bitininkystės programas iki 60 000 000 EUR per metus, o valstybėms narėms skirti asignavimai nurodyti pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013(3), VIII priede; tame Komisijos pasiūlyme nustatytas Sąjungos įnašo skyrimo valstybėms narėms pagrindas – Sąjungos lėšų skyrimas 2017–2019 m. bitininkystės programoms, atliktas remiantis valstybių narių atitinkamose 2014–2016 m. bitininkystės programose 2013 m. nurodytu avilių skaičiumi;

C.  kadangi siekiant užtikrinti suderinamumą su minėtuoju Komisijos pasiūlymu COM(2018)0392 ir siekiant užtikrinti bitininkystės programoms 2021 m., 2022 m. ir nuo 2023 m. skirtų asignavimų nuoseklumą ir suteikti tikrumo valstybėms narėms bei sudaryti palankesnes sąlygas bitininkystės programų patvirtinimui labai svarbu, kad šis deleguotasis reglamentas būtų paskelbtas kuo greičiau;

1.  pareiškia, kad neprieštarauja deleguotajam reglamentui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.

(1) 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).
(2) 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/2220, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. ir 2022 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, kiek tai susiję su 2021 m. ir 2022 m. ištekliais ir taikymu, ir Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kiek tai susiję su 2021 m. ir 2022 m. ištekliais ir tokios paramos skirstymu (OL L 437, 2020 12 28, p. 1).
(3) COM(2018)0392.

Atnaujinta: 2021 m. birželio 3 d.Teisinė informacija - Privatumo politika