Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2021/2535(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B9-0158/2021

Iesniegtie teksti :

B9-0158/2021

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0065

Pieņemtie teksti
PDF 122kWORD 42k
Otrdiena, 2021. gada 9. marts - Brisele
Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: finansiālā ieguldījuma piešķiršana biškopības nozarē
P9_TA(2021)0065B9-0158/2021

Eiropas Parlamenta lēmums par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2021. gada 1. februāra deleģēto regulu, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2015/1366 groza attiecībā uz finansiālā ieguldījuma piešķiršanas pamatu biškopības nozarē (C(2021)00429 – 2021/2535(DEA))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas deleģēto regulu (C(2021)00429),

–  ņemot vērā Komisijas 2021. gada 12. februāra vēstuli, kurā tā lūdz paziņot, ka Parlaments neizteiks iebildumus pret deleģēto regulu,

–  ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas 2021. gada 24. februāra vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013(1) un jo īpaši tās 56. panta 1. punktu un 227. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 111. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ieteikumu lēmumam,

–  ņemot vērā to, ka netika izteikti iebildumi Reglamenta 111. panta 6. punkta trešajā un ceturtajā ievilkumā noteiktajā termiņā, kurš beidzās 2021. gada 9. martā,

A.  tā kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/2220(2) (“Pārejas regula”), ar kuru grozīja Regulu (ES) Nr. 1308/2013, pagarinot atbalstu ES biškopības programmām un attiecinot to arī uz 2021. un 2022. gadu, stājās spēkā tikai 2020. gada 29. decembrī;

B.  tā kā 2021.–2027. gada laikposmam Komisija ir ierosinājusi palielināt Savienības ieguldījumu biškopības programmās līdz EUR 60 000 000 ik gadu, ieguldījumu pa dalībvalstīm nosakot VIII pielikumā Komisijas priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013(3); Komisijas priekšlikums paredz, ka Savienības ieguldījumu dalībvalstīm sadala, pamatojoties uz Savienības līdzekļu piešķīrumiem 2017.–2019. gada biškopības programmām, kuri savukārt ir veikti, pamatojoties uz stropu skaitu, par ko dalībvalstis 2013. gadā paziņojušas savās attiecīgajās 2014.–2016. gada biškopības programmās.

C.  tā kā ir būtiski šo deleģēto regulu publicēt pēc iespējas drīzāk, lai tādējādi nodrošinātu gan saskaņotību ar iepriekš minēto Komisijas priekšlikumu COM(2018)0392, gan saskaņotību starp piešķīrumiem biškopības programmām 2021. un 2022. gadam un no 2023. gada, kā arī lai dalībvalstīm sniegtu noteiktību un atvieglotu biškopības programmu apstiprināšanu,

1.  paziņo, ka neizsaka iebildumus pret deleģēto regulu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.).
(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 23. decembra Regula (ES) 2020/2220, ar ko nosaka dažus pārejas noteikumus atbalstam no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) 2021. un 2022. gadā un ar ko attiecībā uz līdzekļiem un piemērošanu 2021. un 2022. gadā groza Regulas (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un (ES) Nr. 1307/2013, un attiecībā uz līdzekļiem un šāda atbalsta sadalījumu 2021. un 2022. gadā groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013 (OV L 437, 28.12.2020., 1. lpp.).
(3) COM(2018)0392.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 3. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika