Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2021/2535(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0158/2021

Teksty złożone :

B9-0158/2021

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0065

Teksty przyjęte
PDF 126kWORD 42k
Wtorek, 9 marca 2021 r. - Bruksela
Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: wkład finansowy w sektorze pszczelarskim
P9_TA(2021)0065B9-0158/2021

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 1 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2015/1366 w odniesieniu do podstawy przydziału wkładu finansowego w sektorze pszczelarskim (C(2021)00429 – 2021/2535(DEA))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (C(2021)00429),

–  uwzględniając pismo Komisji z dnia 12 lutego 2021 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyraża on sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego,

–  uwzględniając pismo Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lutego 2021 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013(1), w szczególności jego art. 56 ust. 1 i art. 227,

–  uwzględniając art. 111 ust. 6 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące decyzji,

–  uwzględniając fakt, że w określonym w art. 111 ust. 6 tiret trzecie i czwarte Regulaminu terminie, który upłynął dnia 9 marca 2021 r., nie zgłoszono sprzeciwu,

A.  mając na uwadze, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220(2) („rozporządzenie przejściowe”), które zmieniło rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 poprzez przedłużenie wkładu Unii w programy pszczelarskie na lata 2021 i 2022, weszło w życie dopiero w dniu 29 grudnia 2020 r.;

B.  mając na uwadze, że na lata 2021–2027 Komisja zaproponowała zwiększenie wkładu Unii w programy pszczelarskie do 60 000 000 EUR rocznie, przy czym przydziały dla państw członkowskich określono w załączniku VIII do wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013(3); mając na uwadze, że przydział wkładu Unii na rzecz państw członkowskich we wniosku Komisji opierał się na przydziale środków unijnych na programy pszczelarskie na lata 2017–2019, który z kolei opierał się na liczbie uli zgłoszonych w 2013 r. przez państwa członkowskie w ich odpowiednich programach pszczelarskich na lata 2014–2016;

C.  mając na uwadze, że w celu zapewnienia spójności z wyżej wymienionym wnioskiem Komisji COM(2018)0392 oraz w celu zapewnienia spójności między przydziałami środków na programy pszczelarskie na lata 2021 i 2022 oraz począwszy od 2023 r., a także w celu zapewnienia państwom członkowskim pewności i ułatwienia zatwierdzania programów pszczelarskich istotne jest, aby niniejsze rozporządzenie delegowane zostało opublikowane jak najszybciej;

1.  oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. ustanawiające niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w latach 2021 i 2022 oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do zasobów i stosowania w latach 2021 i 2022 oraz rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i rozdziału takiego wsparcia na lata 2021 i 2022 (Dz.U. L 437 z 28.12.2020, s. 1).
(3) COM(2018)0392.

Ostatnia aktualizacja: 3 czerwca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności