Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2021/2535(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0158/2021

Texte depuse :

B9-0158/2021

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0065

Texte adoptate
PDF 117kWORD 42k
Marţi, 9 martie 2021 - Bruxelles
Decizia de a nu formula obiecții la un act delegat: contribuția financiară în sectorul apicol
P9_TA(2021)0065B9-0158/2021

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecții la Regulamentul delegat al Comisiei din 1 februarie 2021 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/1366 în ceea ce privește baza de alocare a contribuției financiare în sectorul apicol (C(2021)00429 – 2021/2535(DEA))

Parlamentul European,

–  având în vedere regulamentul delegat al Comisiei (C(2021)00429),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 12 februarie 2021 prin care aceasta îi solicită să declare că nu va formula obiecții la regulamentul delegat,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 24 februarie 2021,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(1), în special articolul 56 alineatul (1) și articolul 227,

–  având în vedere articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală,

–  având în vedere că nu au fost formulate obiecții în termenul prevăzut la articolul 111 alineatul (6) liniuța a treia și a patra din Regulamentul său de procedură, termen care a expirat la 9 martie 2021,

A.  întrucât Regulamentul (UE) 2020/2220 al Parlamentului European și al Consiliului(2) („regulamentul de tranziție”), care a modificat Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 prin extinderea contribuțiilor Uniunii la programele apicole pentru anii 2021 și 2022, a intrat în vigoare abia la 29 decembrie 2020;

B.  întrucât pentru perioada 2021-2027, Comisia a propus creșterea contribuției Uniunii pentru programele apicole la 60 000 000 EUR pe an, alocările pentru statele membre fiind stabilite în anexa VIII la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului(3); întrucât baza alocării contribuției Uniunii către statele membre în această propunere a Comisiei era alocarea de fonduri din partea Uniunii pentru programele apicole din perioada 2017-2019, care, la rândul său, se baza pe numărul de stupi comunicat în 2013 de statele membre în programele lor apicole pentru perioada 2014-2016;

C.  întrucât, pentru a asigura coerența cu propunerea Comisiei menționată mai sus (COM(2018)0392) și pentru a asigura coerența între alocările pentru programele apicole pentru anii 2021 și 2022 și pentru perioada de după 2023, precum și pentru a oferi certitudine statelor membre și a facilita aprobarea programelor apicole, este esențial ca prezentul regulament delegat să fie publicat în cel mai scurt timp posibil,

1.  declară că nu formulează obiecții la regulamentul delegat;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1) Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).
(2) Regulamentul (UE) 2020/2220 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 și 2022 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește resursele și aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 și 2022 și a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 și 2022 (JO L 437, 28.12.2020, p. 1).
(3) COM(2018)0392.

Ultima actualizare: 3 iunie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate