Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/2535(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0158/2021

Ingivna texter :

B9-0158/2021

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2021)0065

Antagna texter
PDF 115kWORD 43k
Tisdagen den 9 mars 2021 - Bryssel
Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: finansiellt bidrag inom biodlingssektorn
P9_TA(2021)0065B9-0158/2021

Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 1 februari 2021 om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/1366 vad gäller grunden för tilldelning av det finansiella bidraget inom biodlingssektorn (C(2021)00429 – 2021/2535(DEA))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2021)00429),

–  med beaktande av kommissionens skrivelse av den 12 februari 2021, i vilken parlamentet uppmanas att tillkännage att det inte avser att invända mot den delegerade förordningen,

–  med beaktande av skrivelsen av den 24 februari 2021 från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling till utskottsordförandekonferensens ordförande,

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013(1), särskilt artiklarna 56.1 och 227,

–  med beaktande av artikel 111.6 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen till beslut från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling,

–  med beaktande av att ingen invändning har gjorts inom den tidsfrist som anges i artikel 111.6 tredje och fjärde strecksatserna i arbetsordningen, som löpte ut den 9 mars 2021, och av följande skäl:

A.  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/2220(2) (övergångsförordningen), varigenom förordning (EU) nr 1308/2013 ändrades genom att tilldelningen av EU-bidrag till biodlingsprogrammen för åren 2021 och 2022 förlängdes, trädde i kraft först den 29 december 2020.

B.  För perioden 2021–2027 har kommissionen föreslagit att unionens bidrag till biodlingsprogrammen ska ökas till 60 0000 000 EUR per år. Medlemsstaternas anslag anges i bilaga VIII till förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013(3). I det kommissionsförslaget baseras tilldelningen av unionsbidragen till medlemsstaterna på tilldelningen av unionsbidrag till biodlingsprogrammen 2017–2019, vilken i sin tur baserades på det antal bikupor som de olika medlemsstaterna år 2013 uppgav i sina biodlingsprogram för perioden 2014–2016.

C.  För att skapa överensstämmelse med kommissionens ovannämnda förslag COM(2018)0392 och för att säkerställa samstämmighet mellan 2021 och 2022 års anslag till biodlingsprogrammen och anslagen från 2023 och framåt, och för att skapa säkerhet för medlemsstaterna och underlätta godkännandet av biodlingsprogram, är det viktigt att denna delegerade förordning offentliggörs så snart som möjligt.

1.  Europaparlamentet tillkännager att det inte invänder mot den delegerade förordningen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/2220 av den 23 december 2020 om fastställande av vissa övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) under åren 2021 och 2022 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller resurser och tillämpning under åren 2021 och 2022 och förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller resurser och fördelningen av sådant stöd under åren 2021 och 2022 (EUT L 437, 28.12.2020, s. 1).
(3) COM(2018)0392.

Senaste uppdatering: 3 juni 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy