Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2021/2561(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0168/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0168/2021

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0066

Hyväksytyt tekstit
PDF 113kWORD 39k
Tiistai 9. maaliskuuta 2021 - Bryssel
Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten määrittäminen ja maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten alaluokkien määritteleminen
P9_TA(2021)0066B9-0168/2021

Euroopan parlamentin päätös olla vastustamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joilla täsmennetään menetelmä maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten määrittämiseksi ja maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten alaluokkien määrittelemiseksi, annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 1222/2014 muuttamisesta 11. helmikuuta 2021 annettua komission delegoitua asetusta (C(2021)0772 – 2021/2561(DEA))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2021)0772),

–  ottaa huomioon komission 18. helmikuuta 2021 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa delegoitua asetusta,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan 4. maaliskuuta 2021 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta 26. kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU(1) (vakavaraisuusdirektiivi) ja erityisesti sen 131 artiklan 18 kohdan ja 149 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen, EPV) 4. marraskuuta 2020 Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010(2) 10 artiklan mukaisesti toimittamat teknisten sääntelystandardien luonnokset;

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan suosituksen päätökseksi,

–  ottaa huomioon, että työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdan kolmannen ja neljännen luetelmakohdan mukaisessa määräajassa, joka päättyi 9. maaliskuuta 2021, ei ole esitetty vastalauseita,

A.  ottaa huomioon, että Baselin pankkivalvontakomitea julkaisi heinäkuussa 2018 tarkistetun menetelmän maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien pankkien (G-SIB-pankit) arvioimiseksi; toteaa, että nämä muutokset maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien pankkien arviointimenetelmään olisi otettava huomioon komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1222/2014(3); ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2019/878(4) muutettiin vakavaraisuusdirektiivin 131 artiklaa ja että myös nämä muutokset olisi otettava huomioon komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1222/2014;

B.  ottaa huomioon, että vakavaraisuusdirektiiviin tehtyjä muutoksia alettiin soveltaa 29. joulukuuta 2020 mutta niissä ei täsmennetä määräaikaa, jonka kuluessa delegoitu säädös, jolla muutokset tehdään, on toimitettava; ottaa huomioon, että EPV toimitti teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle 4. marraskuuta 2020; ottaa huomioon, että komission tavoitteena on soveltaa teknisten sääntelystandardien, joilla muutokset tehdään, luonnoksissa täsmennettyä EU:n lisämenetelmää jo määritettäessä vuonna 2021 maailmanlaajuiset järjestelmän kannalta merkittävät laitokset (G-SII-laitokset, jotka vastaavat unionissa GSIB-pankkeja) ja että EPV käynnistää tämän prosessin huhtikuussa 2021 (vuoden 2020 lopun tietojen perusteella) ja se saatetaan päätökseen marraskuussa 2021;

C.  ottaa huomioon, että delegoidun asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti, jotta varmistetaan komission tavoite sallia EU:n lisämenetelmän käyttö määritettäessä ensimmäisen kerran G-SII-laitokset muutetun vakavaraisuusdirektiivin mukaisesti eli vuonna 2021; ottaa huomioon, että oikeusvarmuuden tarjoamiseksi huhtikuusta 2021 alkavaa menettelyä varten delegoidun asetuksen, jolla muutokset tehdään, olisi tultava voimaan kyseiseen päivään mennessä;

1.  ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338.
(2) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12.
(3) Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1222/2014, annettu 8. lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joilla täsmennetään menetelmä maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten määrittämiseksi ja maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten alaluokkien määrittelemiseksi (EUVL L 330, 15.11.2014, s. 27).
(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/878, annettu 20. toukokuuta 2019, direktiivin 2013/36/EU muuttamisesta vapautettujen yhteisöjen, rahoitusalan holdingyhtiöiden, rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden, palkitsemisen, valvontatoimenpiteiden ja -valtuuksien sekä pääoman ylläpitämistoimenpiteiden osalta (EUVL L 150, 7.6.2019, s. 253).

Päivitetty viimeksi: 3. kesäkuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö