Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2021/2561(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B9-0168/2021

Előterjesztett szövegek :

B9-0168/2021

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2021)0066

Elfogadott szövegek
PDF 124kWORD 44k
2021. március 9., Kedd - Brüsszel
Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzése: a globálisan rendszerszinten jelentős intézmények azonosítása és a globálisan rendszerszinten jelentős intézmények alkategóriáinak meghatározása
P9_TA(2021)0066B9-0168/2021

Az Európai Parlament határozata a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a globálisan rendszerszinten jelentős intézmények azonosítására és a globálisan rendszerszinten jelentős intézmények alkategóriáinak meghatározására alkalmazott módszertan részletes leírására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 1222/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló 2021. február 11-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről (C(2021)0772 – 2021/2561(DEA))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2021)0772),

–  tekintettel a Bizottság 2021. február 18-i levelére, amelyben kéri az Európai Parlamenttől annak kinyilvánítását, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló rendelet ellen,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett, 2021. március 4-i levélre,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 26-i 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre(1) (tőkekövetelmény-irányelv) és különösen annak 131. cikke (18) bekezdésére és 149. cikkére,

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) (EBH) által, az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(2) 10. cikke alapján, 2020. november 4-én benyújtott szabályozástechnikai standardtervezetre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 111. cikkének (6) bekezdésére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság határozatra vonatkozó ajánlására,

–  tekintettel arra, hogy az eljárási szabályzata 111. cikke (6) bekezdésének harmadik és negyedik francia bekezdésében említett határidőn belül – amely 2021. március 9-én járt le – nem érkezett kifogás,

A.  mivel a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság (BCBS) 2018 júliusában közzétette a globálisan rendszerszempontból jelentős bankok értékelésére vonatkozó felülvizsgált módszertant; mivel a globálisan rendszerszempontból jelentős bankok értékelésére vonatkozó módszertan ezen módosításainak tükröződniük kell az 1222/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben(3) is; mivel az (EU) 2019/878 európai parlamenti és tanácsi irányelv(4) módosította a tőkekövetelmény-irányelv 131. cikkét, és ezeket a változásokat az 1222/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek is tükröznie kell;

B.  mivel a tőkekövetelmény-irányelv módosításai 2020. december 29-én léptek hatályba, de nem határoznak meg határidőt a módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktus benyújtására; mivel az EBH 2020. november 4-én benyújtotta a Bizottságnak a szabályozástechnikai standardok módosításának tervezetét; mivel a Bizottság célja, hogy a szabályozástechnikai standardok módosításának tervezetében meghatározott további uniós módszertant már a globálisan rendszerszinten jelentős intézmények (a globálisan rendszerszinten jelentős intézmény (G-SII) az Unióban a globálisan rendszerszempontból jelentős intézmény (GSIB) megfelelője) 2021. évi azonosítási eljárásában alkalmazza, amelyet az EBH 2021 áprilisában indít el (a 2020 végi adatok alapján), és 2021 novemberében fejez be;

C.  mivel a felhatalmazáson alapuló rendeletnek sürgősen hatályba kell lépnie annak érdekében, hogy biztosítsa a Bizottság azon célját, hogy lehetővé tegye a kiegészítő uniós módszertan alkalmazását a globálisan rendszerszinten jelentős intézmények módosított tőkekövetelmény-irányelv szerinti első, 2021. évi azonosítási eljárásában; mivel a 2021 áprilisában kezdődő eljárás jogbiztonságának garantálása érdekében a felhatalmazáson alapuló módosító rendeletnek eddig az időpontig hatályba kell lépnie;

1.  kijelenti, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló rendelet ellen;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 176., 2013.6.27., 338. o.
(2) HL L 331., 2010.12.15., 12. o.
(3) A Bizottság 1222/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. október 8.) a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a globálisan rendszerszinten jelentős intézmények azonosítására és a globálisan rendszerszinten jelentős intézmények alkategóriáinak meghatározására alkalmazott módszertan részletes leírására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 330., 2014.11.15., 27. o.).
(4) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/878 irányelve (2019. május 20.) a 2013/36/EU irányelvnek a mentesített szervezetek, a pénzügyi holding társaságok, a vegyes pénzügyi holding társaságok, a javadalmazás, a felügyeleti intézkedések és hatáskörök, valamint a tőkefenntartási intézkedések tekintetében történő módosításáról (HL L 150., 2019.6.7., 253. o.)

Utolsó frissítés: 2021. június 3.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat