Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2021/2561(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B9-0168/2021

Iesniegtie teksti :

B9-0168/2021

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0066

Pieņemtie teksti
PDF 126kWORD 42k
Otrdiena, 2021. gada 9. marts - Brisele
Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: globāli sistēmiski nozīmīgu iestāžu identificēšana un globāli sistēmiski nozīmīgu iestāžu apakškategoriju definēšana
P9_TA(2021)0066B9-0168/2021

Eiropas Parlamenta lēmums par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2021. gada 11. februāra deleģēto regulu, ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 1222/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par metožu noteikšanu globāli sistēmiski nozīmīgu iestāžu identificēšanai un par globāli sistēmiski nozīmīgu iestāžu apakškategoriju definēšanu (C(2021)0772 – 2021/2561(DEA))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas deleģēto regulu (C(2021)0772),

–  ņemot vērā Komisijas 2021. gada 18. februāra vēstuli, kurā tā lūdz paziņot, ka Parlaments neizteiks iebildumus pret Komisijas deleģēto regulu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas 2021. gada 4. marta vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvu 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK(1) (CRD), un jo īpaši tās 131. panta 18. punktu un 149. pantu,

–  ņemot vērā regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko 2020. gada 4. novembrī iesniedza Eiropas Uzraudzības iestāde (Eiropas Banku iestāde (EBI)) saskaņā ar 10. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK(2),

–  ņemot vērā Reglamenta 111. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ieteikumu lēmumam,

–  ņemot vērā to, ka netika izteikti iebildumi Reglamenta 111. panta 6. punkta trešajā un ceturtajā ievilkumā noteiktajā termiņā, kurš beidzās 2021. gada 9. martā,

A.  tā kā Bāzeles Banku uzraudzības komiteja (BCBS) 2018. gada jūlijā publicēja pārskatītu metodiku globāli sistēmiski nozīmīgu banku novērtēšanai; tā kā minētās izmaiņas globāli sistēmiski nozīmīgo banku novērtēšanas metodikā būtu jāatspoguļo Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1222/2014(3); tā kā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/878(4) tika grozīts Kapitāla prasību direktīvas 131. pants un arī šīs izmaiņas būtu jāatspoguļo Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1222/2014;

B.  tā kā Kapitāla prasību direktīvas grozījumi stājās spēkā 2020. gada 29. decembrī, taču tajos nav norādīts grozošā deleģētā akta iesniegšanas termiņš; tā kā regulatīvo tehnisko standartu projektu EBI iesniedza Komisijai 2020. gada 4. novembrī; tā kā Komisijas mērķis ir šo papildu ES metodiku, kas izklāstīta grozošo regulatīvo tehnisko standartu projektā, piemērot jau 2021. gadā īstenotajā globāli sistēmiski nozīmīgu iestāžu (G-SNI — G-SNB ekvivalents Savienībā) ikgadējā identificēšanā, ko EBI sāks 2021. gada aprīlī (pamatojoties uz 2020. gada beigu datiem) un kas tiks pabeigta 2021. gada novembrī;

C.  tā kā deleģētajai regulai būtu steidzami jāstājas spēkā, lai varētu īstenot Komisijas mērķi, proti, piemērot papildu ES metodiku jau pirmajā G-SNI identificēšanas darbībā, kas notiks saskaņā ar grozīto Kapitāla prasību direktīvu, t. i., 2021. gadā; tā kā, lai nodrošinātu juridisko noteiktību attiecībā uz identificēšanu, kas sākas 2021. gada aprīlī, grozošajai deleģētajai regulai būtu jāstājas spēkā līdz minētajam datumam,

1.  paziņo, ka neizsaka iebildumus pret deleģēto regulu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.
(2) OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.
(3) Komisijas 2014. gada 8. oktobra Deleģētā regula (ES) Nr. 1222/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par metožu noteikšanu globāli sistēmiski nozīmīgu iestāžu identificēšanai un par globāli sistēmiski nozīmīgu iestāžu apakškategoriju definēšanu (OV L 330, 15.11.2014., 27. lpp.)
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. maija Direktīva (ES) 2019/878, ar ko Direktīvu 2013/36/ES groza attiecībā uz atbrīvotajām sabiedrībām, finanšu pārvaldītājsabiedrībām, jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām, atalgojumu, uzraudzības pasākumiem un pilnvarām, kā arī kapitāla saglabāšanas pasākumiem (OV L 150, 7.6.2019., 253. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 3. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika