Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2021/2561(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0168/2021

Teksty złożone :

B9-0168/2021

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0066

Teksty przyjęte
PDF 127kWORD 43k
Wtorek, 9 marca 2021 r. - Bruksela
Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: identyfikacja globalnych instytucji o znaczeniu systemowym oraz definiowanie podkategorii globalnych instytucji o znaczeniu systemowym
P9_TA(2021)0066B9-0168/2021

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) nr 1222/2014 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących określenia metody identyfikacji globalnych instytucji o znaczeniu systemowym oraz definiowania podkategorii globalnych instytucji o znaczeniu systemowym (C(2021)0772 – 2021/2561(DEA))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (C(2021)0772),

–  uwzględniając pismo Komisji z dnia 18 lutego 2021 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyraża on sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego,

–  uwzględniając pismo Komisji Gospodarczej i Monetarnej z dnia 4 marca 2021 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE(1) (CRD), w szczególności jej art. 131 ust. 18 i art. 149,

–  uwzględniając projekt zestawu regulacyjnych standardów technicznych przedstawiony przez Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego) (EUNB) w dniu 4 listopada 2020 r. zgodnie z art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE(2),

–  uwzględniając art. 111 ust. 6 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie dotyczące decyzji Komisji Gospodarczej i Monetarnej,

–  uwzględniając fakt, że w określonym w art. 111 ust. 6 tiret trzecie i czwarte Regulaminu terminie, który upłynął dnia 9 marca 2021 r., nie zgłoszono sprzeciwu,

A.  mając na uwadze, że w lipcu 2018 r. Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (komitet bazylejski) opublikował zmienioną metodę oceny globalnych banków o znaczeniu systemowym; mając na uwadze, że tę zmianę metody oceny globalnych banków o znaczeniu systemowym należy odzwierciedlić w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1222/2014(3); mając na uwadze, że dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/878(4) zmieniono art. 131 CRD, które to zmiany należy również uwzględnić w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1222/2014;

B.  mając na uwadze, że zmiany w CRD weszły w życie z dniem 29 grudnia 2020 r., lecz nie określają terminu przedłożenia zmieniającego aktu delegowanego; mając na uwadze, że dnia 4 listopada 2020 r. EUNB przedstawił Komisji projekt zmieniających regulacyjnych standardów technicznych; mając na uwadze, że celem Komisji jest zastosowanie tej dodatkowej metody UE określonej w projekcie zmieniających regulacyjnych standardów technicznych już w ramach corocznej identyfikacji globalnych instytucji o znaczeniu systemowym w 2021 r. (globalne instytucje o znaczeniu systemowym to w Unii odpowiednik globalnych banków o znaczeniu systemowym), którą EUNB rozpocznie w kwietniu 2021 r. (na podstawie danych z końca 2020 r.) i zakończy w listopadzie 2021 r.;

C.  mając na uwadze, że rozporządzenie delegowane powinno wejść w życie w trybie pilnym, aby umożliwić Komisji osiągnięcie celu, jakim jest umożliwienie zastosowania dodatkowej metody UE w ramach pierwszej identyfikacji globalnych instytucji o znaczeniu systemowym na podstawie zmienionej dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych, czyli w 2021 r.; mając na uwadze, że aby zagwarantować pewność prawa w odniesieniu do procesu identyfikacji rozpoczynającego się w kwietniu 2021 r., zmieniające rozporządzenie delegowane musi wejść w życie przed tym terminem;

1.  oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338.
(2) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12.
(3) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1222/2014 z dnia 8 października 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących określenia metody identyfikacji globalnych instytucji o znaczeniu systemowym oraz definiowania podkategorii globalnych instytucji o znaczeniu systemowym (Dz.U. L 330 z 15.11.2014, s. 27).
(4) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/878 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2013/36/UE w odniesieniu do podmiotów zwolnionych, finansowych spółek holdingowych, finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej, wynagrodzeń, środków i uprawnień nadzorczych oraz środków ochrony kapitału (Dz.U. L 150 z 7.6.2019, s. 253).

Ostatnia aktualizacja: 3 czerwca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności