Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2021/2561(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0168/2021

Texte depuse :

B9-0168/2021

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0066

Texte adoptate
PDF 118kWORD 43k
Marţi, 9 martie 2021 - Bruxelles
Decizia de a nu formula obiecții la un act delegat: identificarea instituțiilor globale de importanță sistemică și definirea de subcategorii ale instituțiilor globale de importanță sistemică
P9_TA(2021)0066B9-0168/2021

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecții la regulamentul delegat al Comisiei din 11 februarie 2021 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1222/2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru precizarea metodologiei pentru identificarea instituțiilor globale de importanță sistemică și pentru definirea de subcategorii ale instituțiilor globale de importanță sistemică (C(2021)0772 – 2021/2561(DEA))

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2021)0772),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 18 februarie 2021 prin care aceasta îi solicită să declare că nu va formula obiecții la regulamentul delegat,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri economice și monetare trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 4 martie 2021,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE(1) (CRD), în special articolul 131 alineatul (18) și articolul 149,

–  având în vedere proiectul de standarde tehnice de reglementare depus de Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) (ABE) la 4 noiembrie 2020 în temeiul articolului 10 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei(2);

–  având în vedere articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

–  având în vedere că nicio obiecție nu a fost ridicată în termenul prevăzut la articolul 111 alineatul (6) liniuțele a treia și a patra din Regulamentul său de procedură, termen care a expirat la 9 martie 2021,

A.  întrucât Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară (BCBS) a publicat o metodologie revizuită de evaluare a băncilor globale de importanță sistemică (G-SIB) în iulie 2018; întrucât respectivele modificări ale metodologiei de evaluare a băncilor globale de importanță sistemică ar trebui să se reflecte în Regulamentul delegat (UE) nr. 1222/2014 al Comisiei(3); întrucât Directiva (UE) 2019/878 a Parlamentului European și a Consiliului(4) a modificat articolul 131 din CRD, iar modificările respective ar trebui să se reflecte și în regulamentul delegat (UE) nr. 1222/2014 al Comisiei;

B.  întrucât modificările aduse CRD au devenit aplicabile la 29 decembrie 2020, dar nu prevăd un termen pentru prezentarea actului delegat de modificare; întrucât ABE a prezentat Comisiei un proiect de modificare a standardelor tehnice de reglementare la 4 noiembrie 2020; întrucât obiectivul Comisiei este de a aplica deja metodologia suplimentară a UE specificată în proiectul de modificare a standardelor tehnice de reglementare în exercițiul anual de identificare a instituțiilor globale de importanță sistemică (G-SII, echivalentul GSIB în Uniune) din 2021, care va fi lansat de ABE în aprilie 2021 (pe baza datelor de la sfârșitul anului 2020) și va fi finalizat în noiembrie 2021;

C.  întrucât regulamentul delegat ar trebui să intre în vigoare de urgență pentru a atinge obiectivul Comisiei de a permite aplicarea metodologiei suplimentare a UE în cadrul primului exercițiu G-SII în baza CRD modificate, care este exercițiul din 2021; întrucât pentru a oferi securitate juridică pentru exercițiul care începe în aprilie 2021, regulamentul delegat de modificare ar trebui să intre în vigoare până la acea dată,

1.  declară că nu ridică obiecții față de regulamentul delegat;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 176, 27.6.2013, p. 338.
(2) JO L 331, 15.12.2010, p. 12.
(3) Regulamentul delegat (UE) nr. 1222/2014 al Comisiei din 8 octombrie 2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru precizarea metodologiei pentru identificarea instituțiilor globale de importanță sistemică și pentru definirea de subcategorii ale instituțiilor globale de importanță sistemică (JO L 330, 15.11.2014, p. 27).
(4) Directiva (UE) 2019/878 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Directivei 2013/36/UE în ceea ce privește entitățile exceptate, societățile financiare holding, societățile financiare holding mixte, remunerarea, măsurile și competențele de supraveghere și măsurile de conservare a capitalului, (JO L 150, 7.6.2019, p. 253).

Ultima actualizare: 3 iunie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate