Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/2561(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0168/2021

Ingivna texter :

B9-0168/2021

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2021)0066

Antagna texter
PDF 114kWORD 43k
Tisdagen den 9 mars 2021 - Bryssel
Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: identifiering av globala systemviktiga institut och fastställande av underkategorier av globala systemviktiga institut
P9_TA(2021)0066B9-0168/2021

Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 11 februari 2021 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 1222/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder för specificering av metoden för att identifiera globala systemviktiga institut och för att fastställa underkategorier av globala systemviktiga institut (C(2021)0772 – 2021/2561(DEA))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2021)0772),

–  med beaktande av kommissionens skrivelse av den 18 februari 2021, i vilken parlamentet uppmanas att tillkännage att det inte avser att invända mot den delegerade förordningen,

–  med beaktande av skrivelsen av den 4 mars 2021 från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottsordförandekonferensens ordförande,

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG(1) (kapitalkravsdirektivet), särskilt artiklarna 131.18 och 149,

–  med beaktande av det förslag till tekniska tillsynsstandarder som lämnades till Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten, nedan kallad EBA) den 4 november 2020 i enlighet med artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG(2),

–  med beaktande av artikel 111.6 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen till beslut från utskottet för ekonomi och valutafrågor,

–  med beaktande av att ingen invändning har gjorts inom den tidsfrist som anges i artikel 111.6 tredje och fjärde strecksatserna i arbetsordningen, som löpte ut den 9 mars 2021, och av följande skäl:

A.  Baselkommittén för banktillsyn offentliggjorde en reviderad metod för att bedöma globala systemviktiga banker i juli 2018. Dessa ändringar av metoden för att bedöma globala systemviktiga banker bör återspeglas i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1222/2014(3). Genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/878(4) ändrades artikel 131 i kapitalkravsdirektivet och dessa ändringar bör även återspeglas i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1222/2014.

B.  Ändringarna i kapitalkravsdirektivet trädde i kraft den 29 december 2020 men det finns inte någon tidsfrist för inlämning av den delegerade ändringsakten. EBA överlämnade förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen den 4 november 2020. Det är kommissionens mål att tillämpa den nya EU-metod som specificeras i de tekniska tillsynsstandarderna för de globala systemviktiga instituten (motsvarar globala systemviktiga banker i unionen) redan under den årliga identifieringen för 2021, som kommer att inledas av EBA i april 2021 (på grundval av uppgifter från slutet av 2020) och slutföras i november 2021.

C.  Den delegerade förordningen bör träda i kraft snarast för att kunna uppfylla kommissionens mål om att tillämpa den nya EU-metoden vid den första identifiering av globala systemviktiga institut som görs enligt det ändrade kapitalkravsdirektivet, vilket är identifieringen 2021. För att skapa rättssäkerhet för den identifiering som inleds i april 2021 måste den delegerade förordningen ha trätt i kraft till dess.

1.  Europaparlamentet tillkännager att det inte har några invändningar mot den delegerade förordningen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 176, 27.6.2013, s. 338.
(2) EUT L 331, 15.12.2010, s. 12.
(3) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1222/2014 av den 8 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder för specificering av metoden för att identifiera globala systemviktiga institut och för att fastställa underkategorier av globala systemviktiga institut (EUT L 330, 15.11.2014, s. 27).
(4) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/878 av den 20 maj 2019 om ändring av direktiv 2013/36/EU vad gäller undantagna enheter, finansiella holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag, ersättning, tillsynsåtgärder och tillsynsbefogenheter och kapitalbevarande åtgärder (EUT L 150, 7.6.2019, s. 253)

Senaste uppdatering: 3 juni 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy