Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2562(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0169/2021

Внесени текстове :

B9-0169/2021

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2021)0067

Приети текстове
PDF 123kWORD 43k
Вторник, 9 март 2021 г. - Брюксел
Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: разпоредбите за плащане на вноските за покриване на административните разходи на Единния съвет за преструктуриране
P9_TA(2021)0067B9-0169/2021

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 11 февруари 2021 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/2361 по отношение на разпоредбите за плащане на вноските за покриване на административните разходи на Единния съвет за преструктуриране (C(2021)0766 – 2021/2562(DEA))

Европейският парламент,

–  като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2021)0766),

–  като взе предвид писмото на Комисията от 16 февруари 2021 г., с което последната отправя искане към Парламента да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

–  като взе предвид писмото от 4 март 2021 г. на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

–  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010(1) (SRMR), и по-специално член 65, параграф 5 и член 93, параграф 6 от него,

–  като взе предвид член 111, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

–  като взе предвид обстоятелството, че не са представени възражения в срока, предвиден в член 111, параграф 6, трето и четвърто тире от неговия Правилник за дейността, който срок изтече на 9 март 2021 г.,

А.  като има предвид, че при изчисляването на индивидуалните годишни вноски, посочени в Делегиран регламент (ЕС) 2017/2361 на Комисията(2), Единният съвет за преструктуриране (Съветът за преструктуриране) използва данните за общите активи и общите рискови експозиции, които Европейската централна банка (ЕЦБ) събира от субектите, спрямо които се прилага Единният механизъм за преструктуриране, с оглед на изчисляването на надзорните такси, посочени в Регламент (ЕС) № 1163/2014 на Европейската централна банка(3); като има предвид, че Регламент (ЕС) № 1163/2014 е изменен с Регламент (ЕС) 2019/2155 на Европейската централна банка(4), като по този начин подходът на събиране се променя от подход, който предвижда авансово плащане на годишните надзорни такси на ЕЦБ, на такъв, който предвижда събирането на надзорни такси едва след края на съответния период на таксуване;

Б.  като има предвид, че тези промени от страна на ЕЦБ изискват изменения на сроковете за предаване на данните и за издаване на известия за вноските съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2017/2361, за да се запази съгласуваността между системата на Съвета за преструктуриране за събиране на вноски и новия режим на ЕЦБ, както и да се даде възможност на Съвета за преструктуриране да продължи да изчислява и набира предварително годишните вноски;

В.  като има предвид, че делегираният регламент следва да влезе в сила спешно, тъй като Съветът за преструктуриране трябва да прилага преходните разпоредби, за да увеличи вноските за административните си разходи за финансовата 2021 година възможно най-скоро след началото на годината;

1.  заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 225, 30.7.2014 г., стр. 1.
(2) Делегиран регламент (ЕС) 2017/2361 на Комисията от 14 септември 2017 г. относно окончателната схема за вноските за покриване на административните разходи на Единния съвет за преструктуриране (ОВ L 337, 19.12.2017 г., стр. 6).
(3) Регламент (ЕС) № 1163/2014 на Европейската централна банка от 22 октомври 2014 г. относно надзорните такси (ЕЦБ/2014/41) (ОВ L 311, 31.10.2014 г., стр. 23).
(4) Регламент (ЕС) 2019/2155 На Европейската централна банка от 5 декември 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1163/2014 относно надзорните такси (ЕЦБ/2019/37) (ОВ L 327, 17.12.2019 г., стр. 70).

Последно осъвременяване: 3 юни 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност