Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2021/2562(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0169/2021

Esitatud tekstid :

B9-0169/2021

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0067

Vastuvõetud tekstid
PDF 112kWORD 43k
Teisipäev, 9. märts 2021 - Brüssel
Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: Ühtse Kriisilahendusnõukogu halduskulude katmiseks tehtavate osamaksete kord
P9_TA(2021)0067B9-0169/2021

Euroopa Parlamendi otsus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 11. veebruari 2021. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/2361 Ühtse Kriisilahendusnõukogu halduskulude katmiseks tehtavate osamaksete lõpliku süsteemi kohta (C(2021)0766 – 2021/2562(DEA))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2021)0766),

–  võttes arvesse komisjoni 16. veebruari 2021. aasta kirja, milles komisjon palub Euroopa Parlamendil teatada, et ta ei esita delegeeritud määrusele vastuväiteid,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni 4. märtsi 2021. aasta kirja komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2014. aasta määrust (EL) nr 806/2014, millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute kriisilahenduseks ühtse kriisilahenduskorra ja ühtse kriisilahendusfondi raames ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010,(1) eriti selle artikli 65 lõiget 5 ja artikli 93 lõiget 6,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 111 lõiget 6,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni soovitust võtta vastu otsus,

–  võttes arvesse, et kodukorra artikli 111 lõike 6 kolmandas ja neljandas taandes sätestatud ajavahemiku jooksul, mis lõppes 9. märtsil 2021, vastuväiteid ei esitatud,

A.  arvestades, et komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2361(2) osutatud individuaalsete iga-aastaste osamaksete arvutamisel tugineb Ühtne Kriisilahendusnõukogu (edaspidi „kriisilahendusnõukogu“) eelkõige koguvara ja koguriskipositsiooni andmetele, mida Euroopa Keskpank (EKP) kogub üksustelt, mille suhtes kohaldatakse ühtset kriisilahenduskorda, et arvutada Euroopa Keskpanga määruses (EL) nr 1163/2014(3) osutatud järelevalvetasud; arvestades, et määrust (EL) nr 1163/2014 on muudetud Euroopa Keskpanga määrusega (EL) 2019/2155(4), millega muudetakse tasude sissenõudmise meetodit selliselt, et iga-aastase järelevalvetasu ettemakse EKP-le asendatakse lähenemisviisiga, millega nähakse ette järelevalvetasu kogumine alles pärast asjaomase tasuperioodi lõppu;

B.  arvestades, et need EKP tehtud muudatused eeldavad delegeeritud määruse (EL) 2017/2361 kohaste andmete edastamise ja osamakseteadete esitamise tähtaegade muutmist, et säilitada sidusus kriisilahendusnõukogu kohaldatava osamaksete ettemaksusüsteemi ja EKP uue korra vahel ning võimaldada kriisilahendusnõukogul jätkata iga-aastaste osamaksete arvutamist ja kogumist ettemaksete põhiselt;

C.  arvestades, et delegeeritud määrus peaks jõustuma võimalikult kiiresti, kuna kriisilahendusnõukogu peab kohaldama üleminekukorda, et koguda osamakseid eelarveaasta 2021 halduskulude katmiseks võimalikult kiiresti pärast aasta algust;

1.  teatab, et ei esita delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 225, 30.7.2014, lk 1.
(2) Komisjoni 14. septembri 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/2361 Ühtse Kriisilahendusnõukogu halduskulude katmiseks tehtavate osamaksete lõpliku süsteemi kohta (ELT L 337, 19.12.2017, lk 6).
(3) Euroopa Keskpanga 22. oktoobri 2014. aasta määrus (EL) nr 1163/2014 järelevalvetasude kohta (EKP/2014/41) (ELT L 311, 31.10.2014, lk 23).
(4) Euroopa Keskpanga 5. detsembri 2019. aasta määrus (EL) 2019/2155, millega muudetakse määrust (EL) nr 1163/2014 järelevalvetasude kohta (EKP/2019/37) (ELT L 327, 17.12.2019, lk 70).

Viimane päevakajastamine: 3. juuni 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika