Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2021/2562(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0169/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0169/2021

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0067

Hyväksytyt tekstit
PDF 110kWORD 39k
Tiistai 9. maaliskuuta 2021 - Bryssel
Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: kriisinratkaisuneuvoston hallintomenojen kattamiseksi maksettavia hallintomaksuja koskevat järjestelyt
P9_TA(2021)0067B9-0169/2021

Euroopan parlamentin päätös olla vastustamatta delegoidun asetuksen (EU) 2017/2361 muuttamisesta kriisinratkaisuneuvoston hallintomenojen kattamiseksi maksettavia hallintomaksuja koskevien järjestelyjen osalta 11. helmikuuta 2021 annettua komission delegoitua asetusta (C(2021)0766 – 2021/2562(DEA))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2021)0766),

–  ottaa huomioon komission 16. helmikuuta 2021 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa delegoitua asetusta,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan 4. maaliskuuta 2021 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta 15. heinäkuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 806/2014(1) ja erityisesti sen 65 artiklan 5 kohdan ja 93 artiklan 6 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan suosituksen päätökseksi,

–  ottaa huomioon, että työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdan kolmannen ja neljännen luetelmakohdan mukaisessa määräajassa, joka päättyi 9. maaliskuuta 2021, ei ole esitetty vastalauseita,

A.  ottaa huomioon, että laskiessaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2361(2) tarkoitettuja yksilöllisiä vuotuisia hallintomaksuja kriisinratkaisuneuvosto tukeutuu kokonaisvaroja ja kokonaisriskejä koskeviin tietoihin, jotka Euroopan keskuspankki (EKP) kerää niiltä yhteisöiltä, joihin sovelletaan yhteistä kriisinratkaisumekanismia, Euroopan keskuspankin asetuksessa (EU) N:o 1163/2014(3) tarkoitettujen valvontamaksujen laskemiseksi; ottaa huomioon, että asetusta (EU) N:o 1163/2014 on muutettu Euroopan keskuspankin asetuksella (EU) 2019/2155(4) ja että muutoksella muutettiin maksujen perimistä koskevaa lähestymistapaa siten, että EKP:n ennakkoon perimät vuosittaiset valvontamaksut korvattiin vasta asiaan liittyvän valvontamaksukauden päättymisen jälkeen perittävillä valvontamaksuilla;

B.  toteaa, että EKP:n käyttöön ottamat muutokset edellyttävät delegoidun asetuksen (EU) 2017/2361 mukaisten tietojen toimittamisen ja hallintomaksuja koskevien ilmoitusten antamisen määräaikojen muuttamista, jotta säilytetään johdonmukaisuus kriisinratkaisuneuvoston hallintomaksujen ennakkoperimisjärjestelmän ja EKP:n uuden järjestelmän välillä ja jotta kriisinratkaisuneuvosto voi jatkaa vuotuisten hallintomaksujen laskemista ja keräämistä ennakkoon;

C.  ottaa huomioon, että delegoidun asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti, koska kriisinratkaisuneuvoston on sovellettava mahdollisimman pian vuoden alussa siirtymäjärjestelyjä, joiden avulla kerätään hallintomaksut kriisinratkaisuneuvoston hallintomenojen kattamiseksi varainhoitovuonna 2021;

1.  ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL L 225, 30.7.2014, s. 1.
(2) Komission delegoitu asetus (EU) 2017/2361, annettu 14. syyskuuta 2017, hallintomaksuja koskevasta lopullisesta järjestelmästä kriisinratkaisuneuvoston hallintomenojen kattamiseksi (EUVL L 337, 19.12.2017, s. 6).
(3) Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1163/2014, annettu 22. lokakuuta 2014, valvontamaksuista (EKP/2014/41) (EUVL L 311, 31.10.2014, s. 23).
(4) Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2019/2155, annettu 5. joulukuuta 2019, valvontamaksuista annetun asetuksen (EU) N:o 1163/2014 muuttamisesta (EKP/2019/37) (EUVL L 327, 17.12.2019, s. 70).

Päivitetty viimeksi: 3. kesäkuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö