Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2021/2562(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B9-0169/2021

Iesniegtie teksti :

B9-0169/2021

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0067

Pieņemtie teksti
PDF 123kWORD 42k
Otrdiena, 2021. gada 9. marts - Brisele
Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu:Vienotās noregulējuma valdes administratīvo izdevumu segšanai paredzēto iemaksu sistēma
P9_TA(2021)0067B9-0169/2021

Eiropas Parlamenta lēmums par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2021. gada 11. februāra deleģēto regulu, ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2017/2361 groza attiecībā uz Vienotās noregulējuma valdes administratīvo izdevumu segšanai paredzēto iemaksu sistēmu (C(2021)0766 – 2021/2562(DEA))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas deleģēto regulu (C(2021)0766),

–  ņemot vērā Komisijas 2021. gada 16. februāra vēstuli, kurā tā lūdz paziņot, ka Parlaments neizteiks iebildumus pret deleģēto regulu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas 2021. gada 4. marta vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. jūlija Regulu (ES) Nr. 806/2014, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu, un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010(1) (SRMR), un jo īpaši tās 65. panta 5. punktu un 93. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 111. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ieteikumu lēmumam,

–  ņemot vērā to, ka netika izteikti iebildumi Reglamenta 111. panta 6. punkta trešajā un ceturtajā ievilkumā noteiktajā termiņā, kurš beidzās 2021. gada 9. martā,

A.  tā kā Vienotā noregulējuma valde (“Valde”), aprēķinot individuālās ikgadējās iemaksas, kas minētas Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/2361(2), paļaujas uz datiem par kopējiem aktīviem un kopējiem riska darījumiem, ko Eiropas Centrālā banka (ECB) ievāc no struktūrām, uz kurām attiecas vienotais noregulējuma mehānisms, lai noteiktu Eiropas Centrālās bankas Regulā (ES) Nr. 1163/2014(3) minētās uzraudzības maksas; tā kā Regula (ES) Nr. 1163/2014 ir grozīta ar Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) 2019/2155(4), un ar to ir mainīta iemaksu iekasēšanas pieeja no gada uzraudzības maksu avansa maksājumiem ECB uz uzraudzības maksu iekasēšanu tikai pēc attiecīgā maksas piemērošanas laikposma beigām;

B.  tā kā minēto ECB paredzēto izmaiņu dēļ ir jāgroza datu nosūtīšanas un iemaksu paziņojumu nosūtīšanas termiņi saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2017/2361, lai saglabātu saskaņotību starp Valdes uzraudzības maksu avansa maksājumu sistēmu un ECB jauno režīmu un lai Valde varētu turpināt aprēķināt un avansā iekasēt ikgadējās iemaksas;

C.  tā kā deleģētajai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā, jo Valdei ir jāpiemēro pārejas kārtība, lai pēc iespējas drīz gada sākumā iekasētu administratīvo izdevumu segšanai paredzētās iemaksas par 2021. finanšu gadu,

1.  paziņo, ka neizsaka iebildumus pret deleģēto regulu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 225, 30.7.2014., 1. lpp.
(2) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/2361 (2017. gada 14. septembris) par Vienotās noregulējuma valdes administratīvo izdevumu segšanai paredzēto iemaksu galīgo sistēmu (OV L 337, 19.12.2017., 6. lpp.).
(3) Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1163/2014 (2014. gada 22. oktobris) par uzraudzības maksām (ECB/2014/41) (OV L 311, 31.10.2014., 23. lpp.).
(4) Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) 2019/2155 (2019. gada 5. decembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1163/2014 par uzraudzības maksām (ECB/2019/37) (OV L 327, 17.12.2019., 70. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 3. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika