Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/2562(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0169/2021

Ingivna texter :

B9-0169/2021

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2021)0067

Antagna texter
PDF 113kWORD 42k
Tisdagen den 9 mars 2021 - Bryssel
Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: villkor för betalning av bidrag till den gemensamma resolutionsnämndens administrativa utgifter
P9_TA(2021)0067B9-0169/2021

Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 11 februari 2021 om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/2361 vad gäller villkoren för betalning av bidrag till den gemensamma resolutionsnämndens administrativa utgifter (C(2021)0766 – 2021/2562(DEA))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2021)0766),

–  med beaktande av kommissionens skrivelse av den 16 februari 2021, i vilken parlamentet uppmanas att tillkännage att det inte avser att invända mot den delegerade förordningen,

–  med beaktande av skrivelsen av den 4 mars 2021 från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottsordförandekonferensens ordförande,

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010(1), särskilt artiklarna 65.5 och 93.6,

–  med beaktande av artikel 111.6 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen till beslut från utskottet för ekonomi och valutafrågor,

–  med beaktande av att ingen invändning har gjorts inom den tidsfrist som anges i artikel 111.6 tredje och fjärde strecksatserna i arbetsordningen, som löpte ut den 9 mars 2021, och av följande skäl:

A.  Den gemensamma resolutionsnämnden (nämnden) stöder sig särskilt på de uppgifter om totala tillgångar och total riskexponering som Europeiska centralbanken (ECB) samlar in från de enheter som omfattas av den gemensamma resolutionsmekanismen för att beräkna de tillsynsavgifter som avses i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1163/2014(2) vid beräkningen av de enskilda årliga bidrag som avses i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2361(3). Förordning (EU) nr 1163/2014 har ändrats genom Europeiska centralbankens förordning (EU) 2019/2155(4), vilket innebär att uttagsmetoden har ändrats från en metod som föreskriver förskottsbetalning av de årliga tillsynsavgifterna till ECB, till en metod som föreskriver uttag av tillsynsavgifter först efter utgången av den relevanta avgiftsperioden.

B.  ECB:s ändringar kräver ändringar av tidsfristerna för överföring av uppgifter och för utfärdande av underrättelser om bidrag enligt delegerad förordning (EU) 2017/2361 för att upprätthålla samstämmigheten mellan nämndens system för förhandsuttag av bidrag och ECB:s nya system, och för att göra det möjligt för nämnden att fortsätta att i förväg beräkna och samla in de årliga bidragen.

C.  Den delegerade förordningen bör träda i kraft så snart som möjligt eftersom nämnden måste tillämpa övergångsordningen för att få in bidragen till sina administrativa utgifter för budgetåret 2021 så snart som möjligt efter årets början.

1.  Europaparlamentet tillkännager att det inte har några invändningar mot den delegerade förordningen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 225, 30.7.2014, s. 1.
(2) Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1163/2014 av den 22 oktober 2014 om tillsynsavgifter (ECB/2014/41) (EUT L 311, 31.10.2014, s. 23).
(3) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2361 av den 14 september 2017 om det slutliga systemet för bidrag till den gemensamma resolutionsnämndens administrativa utgifter (EUT L 337, 19.12.2017, s. 6).
(4) Europeiska centralbankens förordning (EU) 2019/2155 av den 5 december 2019 om ändring av förordning (EU) nr 1163/2014 om tillsynsavgifter (ECB/2019/37) (EUT L 327, 17.12.2019, s. 70).

Senaste uppdatering: 3 juni 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy