Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0108(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0203/2020

Внесени текстове :

A9-0203/2020

Разисквания :

PV 09/03/2021 - 4
CRE 09/03/2021 - 4

Гласувания :

PV 13/11/2020 - 7
PV 13/11/2020 - 11
PV 09/03/2021 - 3
PV 09/03/2021 - 17

Приети текстове :

P9_TA(2020)0306
P9_TA(2021)0068

Приети текстове
PDF 145kWORD 57k
Вторник, 9 март 2021 г. - Брюксел
Програмата InvestEU ***I
P9_TA(2021)0068A9-0203/2020
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 9 март 2021 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU (COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2020)0403),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 173 и член 175, трета алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9-0158/2020),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 15 юли 2020 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 74, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 17 декември 2020 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по бюджети и на комисията по икономически и парични въпроси в съответствие с член 58 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на комисията по транспорт и туризъм,

–  като взе предвид позициите под формата на изменения на комисията по култура и образование и на комисията по правата на жените и равенството между половете,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и на комисията по икономически и парични въпроси (A9-0203/2020),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(2);

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 364, 28.10.2020 г., стр. 139.
(2) Тази позиция заменя измененията, приети на 13 ноември 2020 г. (Приети текстове, P9_TA(2020)0306).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 9 март 2021 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU и за изменение на Регламент (ЕС) 2015/1017
P9_TC1-COD(2020)0108

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2021/523.)

Последно осъвременяване: 3 юни 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност