Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/0108(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0203/2020

Teksty złożone :

A9-0203/2020

Debaty :

PV 09/03/2021 - 4
CRE 09/03/2021 - 4

Głosowanie :

PV 13/11/2020 - 7
PV 13/11/2020 - 11
PV 09/03/2021 - 3
PV 09/03/2021 - 17

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0306
P9_TA(2021)0068

Teksty przyjęte
PDF 135kWORD 60k
Wtorek, 9 marca 2021 r. - Bruksela
Program InvestEU ***I
P9_TA(2021)0068A9-0203/2020
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program InvestEU (COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2020)0403),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 173 oraz art. 175 akapit trzeci Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0158/2020),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 15 lipca 2020 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisje przedmiotowo właściwe na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 17 grudnia 2020 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej zgodnie z art. 58 Regulaminu,

–  uwzględniając opinie przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisję Transportu i Turystyki,

–  uwzględniając stanowiska w formie poprawek przedstawione przez Komisję Kultury i Edukacji oraz Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A9-0203/2020),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu(2);

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 364 z 28.10.2020, s. 139.
(2) Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte w dniu 13 listopada 2020 r. (Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0306).


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 9 marca 2021 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/... ustanawiającego Program InvestEU i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/1017
P9_TC1-COD(2020)0108

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2021/523.)

Ostatnia aktualizacja: 3 czerwca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności