Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0108(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0203/2020

Ingivna texter :

A9-0203/2020

Debatter :

PV 09/03/2021 - 4
CRE 09/03/2021 - 4

Omröstningar :

PV 13/11/2020 - 7
PV 13/11/2020 - 11
PV 09/03/2021 - 3
PV 09/03/2021 - 17

Antagna texter :

P9_TA(2020)0306
P9_TA(2021)0068

Antagna texter
PDF 120kWORD 59k
Tisdagen den 9 mars 2021 - Bryssel
InvestEU-programmet ***I
P9_TA(2021)0068A9-0203/2020
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 9 mars 2021 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet (COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2020)0403),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 173 och 175 tredje stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0158/2020),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 15 juli 2020(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 17 december 2020 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor, i enlighet med artikel 58 i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandena från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för transport och turism,

–  med beaktande av ståndpunkterna i form av ändringsförslag från utskottet för kultur och utbildning och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A9‑0203/2020).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(2).

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 364, 28.10.2020, s. 139.
(2) Denna ståndpunkt ersätter ändringarna antagna den 13 november 2020 (Antagna texter, P9_TA(2020)0306).


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 9 mars 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/… om inrättande av InvestEU-programmet och om ändring av förordning (EU) 2015/1017
P9_TC1-COD(2020)0108

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2021/523.)

Senaste uppdatering: 3 juni 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy