Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0102(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0196/2020

Ingediende teksten :

A9-0196/2020

Debatten :

PV 12/11/2020 - 5
CRE 12/11/2020 - 5
PV 09/03/2021 - 5
CRE 09/03/2021 - 5

Stemmingen :

PV 12/11/2020 - 19
PV 13/11/2020 - 7
PV 09/03/2021 - 17

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0304
P9_TA(2021)0069

Aangenomen teksten
PDF 126kWORD 49k
Dinsdag 9 maart 2021 - Brussel
Actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021-2027 (“EU4Healthprogramma”) ***I
P9_TA(2021)0069A9-0196/2020
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 9 maart 2021 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021-2027 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 282/2014 (“EU4Health-programma”) (COM(2020)0405 – C9-0152/2020 – 2020/0102(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2020)0405),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 168, lid 5, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0152/2020),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 18 september 2020(1),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio’s van 14 oktober 2020(2),

–  gezien het overeenkomstig artikel 74, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en gezien de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 18 december 2020 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het advies van de Begrotingscommissie,

–  gezien het standpunt in de vorm van amendementen van de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid,

–  gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A9-0196/2020),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast(3);

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 429 van 11.12.2020, blz. 251.
(2) PB C 440 van 18.12.2020, blz. 131.
(3) Dit standpunt vervangt de amendementen die zijn aangenomen op 13 november 2020 (Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0304).


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 9 maart 2021 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2021/... van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid (“EU4Health-programma”) voor de periode 2021-2027, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 282/2014
P9_TC1-COD(2020)0102

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2021/522.)

Laatst bijgewerkt op: 3 juni 2021Juridische mededeling - Privacybeleid