Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0102(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0196/2020

Ingivna texter :

A9-0196/2020

Debatter :

PV 12/11/2020 - 5
CRE 12/11/2020 - 5
PV 09/03/2021 - 5
CRE 09/03/2021 - 5

Omröstningar :

PV 12/11/2020 - 19
PV 13/11/2020 - 7
PV 09/03/2021 - 17

Antagna texter :

P9_TA(2020)0304
P9_TA(2021)0069

Antagna texter
PDF 118kWORD 53k
Tisdagen den 9 mars 2021 - Bryssel
Program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 (programmet EU för hälsa) ***I
P9_TA(2021)0069A9-0196/2020
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 9 mars 2021 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 och om upphävande av förordning (EU) nr 282/2014 (programmet EU för hälsa) (COM(2020)0405 – C9-0152/2020 – 2020/0102(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2020)0405),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 168.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0152/2020),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 18 september 2020(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 14 oktober 2020(2),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 18 december 2020 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från budgetutskottet,

–  med beaktande av ståndpunkten i form av ändringsförslag från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A9–0196/2020).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(3).

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 429, 11.12.2020, s. 251.
(2) EUT C 440, 18.12.2020, s. 131.
(3) Denna ståndpunkt ersätter ändringarna antagna den 13 november 2020 (Antagna texter, P9_TA(2020)0304).


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 9 mars 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/… om inrättande av ett program för unionens åtgärder på hälsoområdet (programmet EU för hälsa) för perioden 2021–2027 och om upphävande av förordning (EU) nr 282/2014
P9_TC1-COD(2020)0102

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2021/522.)

Senaste uppdatering: 3 juni 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy