Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0232(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0038/2021

Ingivna texter :

A9-0038/2021

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2021)0070

Antagna texter
PDF 113kWORD 42k
Onsdagen den 10 mars 2021 - Bryssel
Tullprogrammet ***II
P9_TA(2021)0070A9-0038/2021

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 mars 2021 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor och upphävande av förordning (EU) nr 1294/2013 (05265/1/2021 – C9-0091/2021 – 2018/0232(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (05265/1/2021 – C9‑0091/2021),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 17 oktober 2018(1),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(2), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0442),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A9-0038/2021).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 62, 15.2.2019, s. 45.
(2) Antagna texter 16.4.2019, P8_TA(2019)0385.

Senaste uppdatering: 3 juni 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy