Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/0148(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0015/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0015/2021

Keskustelut :

PV 08/03/2021 - 21
CRE 08/03/2021 - 21

Äänestykset :

PV 09/03/2021 - 17
PV 10/03/2021 - 14

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0072

Hyväksytyt tekstit
PDF 224kWORD 78k
Keskiviikko 10. maaliskuuta 2021 - Bryssel
Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla *
P9_TA(2021)0072A9-0015/2021

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 10. maaliskuuta 2021 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla annetun direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta (COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2020)0314),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 ja 115 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C9‑0213/2020),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 82 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0015/2021),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale
1)  Neuvoston direktiiviä 2011/16/EU21 on muutettu useita kertoja viime vuosien aikana, jotta siinä on voitu ottaa huomioon verotuksen avoimuuteen tähtääviä uusia unionin aloitteita. Muutoksilla on pääasiassa otettu käyttöön raportointivelvoitteita, joihin liittyy tietojen ilmoittamista muille jäsenvaltioille ja jotka koskevat finanssitilejä, rajatylittäviä tilanteita varten annettavia ennakkopäätöksiä ja ennakkohinnoittelusopimuksia sekä maakohtaisia raportteja ja raportoitavia rajatylittäviä järjestelyjä. Tällä tavoin muutoksilla on laajennettu automaattisen tietojenvaihdon soveltamisalaa. Veroviranomaisilla on nyt käytössään laajempi valikoima yhteistyövälineitä veropetosten, verovilpin ja veronkierron eri muotojen havaitsemiseksi ja torjumiseksi.
1)  Neuvoston direktiiviä 2011/16/EU21 on muutettu useita kertoja viime vuosien aikana, jotta siinä on voitu ottaa huomioon verotuksen avoimuuteen tähtääviä uusia unionin aloitteita. Muutoksilla on pääasiassa otettu käyttöön raportointivelvoitteita, joihin liittyy tietojen ilmoittamista muille jäsenvaltioille ja jotka koskevat finanssitilejä, rajatylittäviä tilanteita varten annettavia ennakkopäätöksiä ja ennakkohinnoittelusopimuksia sekä maakohtaisia raportteja ja raportoitavia rajatylittäviä järjestelyjä. Tällä tavoin muutoksilla on laajennettu automaattisen tietojenvaihdon soveltamisalaa. Veroviranomaisilla on nyt käytössään laajempi valikoima yhteistyövälineitä veropetosten, verovilpin ja veronkierron eri muotojen havaitsemiseksi ja torjumiseksi, jotta voidaan turvata verotulot ja varmistaa oikeudenmukainen verotus.
_________________
_________________
21 Neuvoston direktiivi 2011/16/EU, annettu 15 päivänä helmikuuta 2011, hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta (EUVL L 64, 11.3.2011, s. 1).
21 Neuvoston direktiivi 2011/16/EU, annettu 15 päivänä helmikuuta 2011, hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta (EUVL L 64, 11.3.2011, s. 1).
Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
1 a)   Laajempi yhteistyövälineiden valikoima, digitaalinen siirtymä ja pyrkimys tehostaa kansallisten viranomaisten välistä yhteistyötä edellyttävät pätevää henkilöstöä ja riittäviä taloudellisia varoja. Tätä varten on ehdotettuihin muutoksiin liitettävä riittävä määrä investointeja pääasiassa tietotekniikan ja digitaalisen infrastruktuurin mukauttamiseen ja ammatilliseen koulutukseen. Viime kädessä olisi parannettava jäsenvaltioiden valmiuksia käsitellä kaikkia saatuja taloudellisia tietoja ja lisättävä verohallintojen rahoitus-, henkilöstö- ja tietotekniikkaresursseja.
Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale
2)  Komissio on viime vuosina seurannut direktiivin 2011/16/EU soveltamista ja suorittanut sen arvioinnin vuonna 201922. Automaattisessa tietojenvaihdossa on saatu aikaan merkittäviä parannuksia, mutta kaikenlaiseen tietojenvaihtoon ja hallinnolliseen yhteistyöhön liittyvissä nykyisissä säännöksissä on edelleen parantamisen varaan.
2)  Komissio on viime vuosina seurannut direktiivin 2011/16/EU soveltamista ja suorittanut sen arvioinnin vuonna 201922. Automaattisessa tietojenvaihdossa on saatu aikaan merkittäviä parannuksia, mutta kaikenlaiseen tietojenvaihtoon ja hallinnolliseen yhteistyöhön liittyvissä nykyisissä säännöksissä on edelleen parantamisen varaa. Jotta verotuksen avoimuuteen liittyvän tilanteen kehittyminen voidaan ottaa huomioon, kyseistä direktiiviä saattaa olla tarpeen päivittää säännöllisesti.
_________________
_________________
22 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin 2011/16/EU arvioinnista, SWD (2019) 328 final.
22 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin 2011/16/EU arvioinnista (SWD(2019)0328).
Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale
3)  Direktiivin 2011/16/EU 5 artiklan mukaan pyynnön vastaanottavan viranomaisen on pyynnön esittävän viranomaisen pyynnöstä ilmoitettava pyynnön esittävälle viranomaiselle kaikki tiedot, jotka ovat sen hallussa tai jotka se saa hallinnollisten tutkimusten tuloksena ja jotka ovat ennalta arvioiden olennaisia mainitun direktiivin soveltamisalaan kuuluvia veroja koskevien jäsenvaltioiden kansallisten lakien hallinnoimiseksi ja täytäntöönpanemiseksi. Tietojenvaihdon tehokkuuden varmistaminen ja pyyntöjen perusteettoman epäämisen estäminen sekä oikeudellisen selkeyden ja oikeusvarmuuden takaaminen sekä verohallinnoille että verovelvollisille edellyttävät, että ennalta arvioidun olennaisuuden vaatimus määritellään selkeästi. Tässä yhteydessä olisi myös selvennettävä, että ennalta arvioidun olennaisuuden vaatimusta ei pitäisi soveltaa lisätietopyyntöihin, joita esitetään direktiivin 2011/16/EU 8 a artiklan mukaisen rajatylittäviä tilanteita varten annettavia ennakkopäätöksiä tai ennakkohinnoittelusopimusta koskevan tietojenvaihdon seurauksena.
3)  Direktiivin 2011/16/EU 5 artiklan mukaan pyynnön vastaanottavan viranomaisen on pyynnön esittävän viranomaisen pyynnöstä ilmoitettava pyynnön esittävälle viranomaiselle kaikki tiedot, jotka ovat sen hallussa tai jotka se saa hallinnollisten tutkimusten tuloksena ja jotka ovat ennalta arvioiden olennaisia mainitun direktiivin soveltamisalaan kuuluvia veroja koskevien jäsenvaltioiden kansallisten lakien hallinnoimiseksi ja täytäntöönpanemiseksi. Tietojenvaihdon tehokkuuden varmistaminen ja pyyntöjen perusteettoman epäämisen estäminen sekä oikeudellisen selkeyden ja oikeusvarmuuden takaaminen sekä verohallinnoille että verovelvollisille edellyttävät, että ennalta arvioidun olennaisuuden vaatimus määritellään selkeästi noudattaen Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, jossa todetaan, että ennalta arvioidun olennaisuuden vaatimuksen tarkoituksena on sallia mahdollisimman laaja tietojenvaihto veroasioissa. Tässä yhteydessä olisi myös selvennettävä, että ennalta arvioidun olennaisuuden vaatimusta ei pitäisi soveltaa lisätietopyyntöihin, joita esitetään direktiivin 2011/16/EU 8 a artiklan mukaisen rajatylittäviä tilanteita varten annettavia ennakkopäätöksiä tai ennakkohinnoittelusopimusta koskevan tietojenvaihdon seurauksena.
Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
3 a)   Unionin ja jäsenvaltioiden olisi varmistettava yhdenmukainen rangaistus- ja seuraamusjärjestelmä koko unionissa, jotta estetään alustaoperaattoreita käyttämästä hyväkseen jäsenvaltioiden verotusjärjestelmien sääntelyaukkoja ja eroja. Jos sääntöjä rikotaan, olisi harkittava taloudellisia seuraamuksia ja julkisista hankinnoista poissulkemista. Äärimmäisissä ja toistuvissa tapauksissa olisi oltava mahdollista peruuttaa alustaoperaattorin toimilupa.
Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
4 a)  Jotta verovelvolliset saavat asianmukaisesti ja täysimääräisesti tietoa, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi ilmoitettava tuloluokat, joita koskevat tiedot toimitetaan automaattisesti muiden jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden tai lainkäyttöalueiden toimivaltaisille viranomaisille.
Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)
4 b)   Kaikki rajatylittäviä järjestelmiä koskevat tiedot, joilla on vaikutusta kolmansiin maihin, olisi myös ilmoitettava näiden maiden veroviranomaisille. Tämän vaatimuksen olisi koskettava erityisesti kehitysmaita, joilla on usein rajallisemmat mahdollisuudet käyttää kansainvälisiä verotustietojen vaihtojärjestelmiä.
Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
6 a)   Verovelvollisten asianmukainen yksilöinti ja tunnistaminen ovat olennaisen tärkeitä, jotta tietoja voidaan vaihtaa tehokkaasti verohallintojen välillä. Aina kun sitä direktiivissä 2011/16/EU edellytetään, olisi asetettava saataville verovelvollisen tunnistenumero (TIN-verotunniste), ja jotta voidaan tarjota paras keino tällaista tunnistamista varten, olisi luotava EU:n TIN-verotunniste. EU:n TIN-verotunnisteen avulla mikä tahansa kolmas osapuoli voisi tunnistaa ja tallentaa verotunnisteita nopeasti, helposti ja oikein rajatylittävissä suhteissa, ja se toimisi perustana jäsenvaltioiden verohallintojen väliselle tehokkaalle automaattiselle tietojenvaihdolle.
Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale
7)  Verohallinnot pyytävät säännöllisesti tietoja digitaalisten alustojen operaattoreilta. Tämä aiheuttaa alustaoperaattoreille huomattavia hallinnollisia ja sääntöjen noudattamiseen liittyviä kustannuksia. Eräät jäsenvaltiot ovat samaan aikaan asettaneet yksipuolisen raportointivelvoitteen, mikä lisää alustaoperaattoreiden hallinnollista taakkaa, kun niiden on noudatettava useita kansallisia raportointivaatimuksia. Sen vuoksi olisi olennaisen tärkeää, että koko sisämarkkinoilla sovelletaan standardoitua raportointivelvoitetta.
7)  Verohallinnot pyytävät säännöllisesti tietoja digitaalisten alustojen operaattoreilta. Tämä aiheuttaa alustaoperaattoreille huomattavia hallinnollisia ja sääntöjen noudattamiseen liittyviä kustannuksia. Eräät jäsenvaltiot ovat samaan aikaan asettaneet yksipuolisen raportointivelvoitteen, mikä lisää alustaoperaattoreiden hallinnollista taakkaa, kun niiden on noudatettava useita kansallisia raportointivaatimuksia. Sen vuoksi olisi olennaisen tärkeää, että koko sisämarkkinoilla sovelletaan standardoitua raportointivelvoitetta. Tämä standardointi on olennaisen tärkeää kolmen tärkeän tavoitteen edistämiseksi: operaattoreille sääntöjen noudattamisesta aiheutuvien kustannusten minimoiminen, kansallisten viranomaisten tehokkuuden lisääminen ja sekä verovelvollisiin että verohallintoihin kohdistuvan byrokratian vähentäminen.
Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
7 a)  Talouden digitalisaatio on yksi unionin tulevan talous- ja kasvustrategian kulmakivistä. Unionin olisi oltava houkutteleva toimintaympäristö digitaalialan yrityksille erityisesti niiden kaupallisen potentiaalin sekä innovointi- ja työllisyyspotentiaalin kannalta. Digitaaliset tavarat ja palvelut ovat kuitenkin erittäin liikkuvia ja aineettomia ja sen vuoksi alttiimpia aggressiivisille verosuunnittelukäytännöille, sillä monet liiketoimintamallit eivät edellytä fyysistä infrastruktuuria liiketoimien toteuttamiseksi asiakkaiden kanssa ja voiton tuottamiseksi. Tämä asettaa kyseenalaiseksi fyysisissä toimipaikoissa toimivia yrityksiä varten suunniteltujen unionin yhteisöveromallien soveltuvuuden jopa siinä määrin, että arvostamis- ja laskentaperusteet voitaisiin määritellä uudelleen, jotta ne ilmentäisivät 2000-luvun kaupallista toimintaa. Tämä johtaa lisäksi tilanteeseen, jossa verkkomyyjillä ja alustojen kautta toimivilla myyjillä on tällä hetkellä mahdollisuus tuloihin, joista raportoidaan puutteellisesti, minkä vuoksi on suuri riski, että niitä verotetaan liian vähän tai ei lainkaan.
Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale
13)  Kun otetaan huomioon alustojen digitaalisuus ja muutosherkkyys, raportointivelvoite olisi ulotettava koskemaan myös niitä alustaoperaattoreita, jotka harjoittavat kaupallista toimintaa unionissa, mutta joiden verotuksellinen kotipaikka ei ole jäsenvaltiossa, joita ei ole perustettu jäsenvaltiossa, joita ei johdeta jäsenvaltiossa ja joilla ei ole kiinteää toimipaikkaa jäsenvaltiossa. Näin varmistettaisiin tasapuoliset toimintaedellytykset eri alustoille ja estettäisiin epätervettä kilpailua. Tätä varten ulkomaisilta alustoilta olisi edellytettävä rekisteröitymistä vain yhteen jäsenvaltioon ja tietojen raportoimista tälle jäsenvaltiolle sisämarkkinoilla toimimista varten.
13)  Kun otetaan huomioon alustojen digitaalisuus ja muutosherkkyys, raportointivelvoite olisi ulotettava koskemaan myös niitä alustaoperaattoreita, jotka harjoittavat kaupallista toimintaa unionissa, mutta joiden verotuksellinen kotipaikka ei ole jäsenvaltiossa, joita ei ole perustettu jäsenvaltiossa, joita ei johdeta jäsenvaltiossa ja joilla ei ole kiinteää toimipaikkaa jäsenvaltiossa. Näin varmistettaisiin tasapuoliset toimintaedellytykset eri alustoille ja estettäisiin epätervettä kilpailua. Tätä varten ulkomaisilta alustoilta olisi edellytettävä rekisteröitymistä vain yhteen jäsenvaltioon ja tietojen raportoimista tälle jäsenvaltiolle sisämarkkinoilla toimimista varten ottaen huomioon niiden maailmanlaajuisen tai alueellisen päätoimipaikan sijainti, tosiasiallinen hallintopaikka ja merkittävä taloudellinen toiminta kyseisessä valitussa jäsenvaltiossa.
Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)
14 a)   Kun otetaan huomioon, että asteittain digitalisoituneeseen ja globalisoituneeseen talouteen liittyy monimutkaisia ja haastavia ulottuvuuksia, kuten kryptovaroja, on tärkeää lisätä kansallisten verohallintojen välistä yhteistyötä tällä alalla. Verovilpin torjunnan tehostamiseksi ja oikeudenmukaisen verotuksen edistämiseksi on tärkeää määritellä kryptovarat selkeästi OECD:n ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän (FATF) piirissä meneillään olevan työn huomioon ottaen. FATF on ottanut käyttöön laajan virtuaalivaluutan määritelmän ja suositellut rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien velvoitteiden ulottamista kaikkiin luonnollisiin henkilöihin ja oikeushenkilöihin, jotka harjoittavat sellaista toimintaa kuin kryptovarojen vaihto, kryptovarojen siirto, uuden kryptovaluutan liikkeeseenlaskuun liittyvien rahoituspalvelujen tarjoaminen ja tällaisiin palveluihin osallistuminen. Kryptovaluuttojen lisääntyminen on ajankohtainen asia, ja se olisi otettava toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden pohjalta huomioon kaikissa pyrkimyksissä lisätä hallinnollista yhteistyötä. Maailmanlaajuisen teknisen kehityksen vuoksi tarvitaan myös kehittyneitä valvontamekanismeja, jotka ovat tiiviissä yhteydessä asianomaisiin rikollisuuden rahoittamista torjuviin elimiin.
Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale
15)  Verovilpin ja veronkierron estämistä koskevan tavoitteen toteutuminen voitaisiin varmistaa edellyttämällä, että digitaalisten alustojen operaattorit raportoivat alustojen kautta saadut tulot varhaisessa vaiheessa ennen kuin kansalliset veroviranomaiset tekevät vuotuisen arvionsa veron määrästä. Jäsenvaltioiden veroviranomaisten työn helpottamiseksi raportoidut tiedot olisi vaihdettava kuukauden kuluessa siitä, kun ne on raportoitu. Automaattisen tietojenvaihdon helpottamiseksi ja resurssien käytön tehostamiseksi tietojenvaihdon olisi tapahduttava sähköisesti käyttäen nykyistä unionin kehittämää yhteistä tietoliikenneverkkoa, jäljempänä ’CCN’.
15)  Verovilpin ja veronkierron estämistä koskevan tavoitteen toteutuminen voitaisiin varmistaa edellyttämällä, että digitaalisten alustojen operaattorit raportoivat alustojen kautta saadut tulot varhaisessa vaiheessa ennen kuin kansalliset veroviranomaiset tekevät vuotuisen arvionsa veron määrästä. Jäsenvaltioiden veroviranomaisten työn helpottamiseksi raportoidut tiedot olisi vaihdettava ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun ne on raportoitu. Automaattisen tietojenvaihdon helpottamiseksi ja resurssien käytön tehostamiseksi tietojenvaihdon olisi tapahduttava sähköisesti käyttäen nykyistä unionin kehittämää yhteistä tietoliikenneverkkoa, jäljempänä ’CCN’. Digitaalisen infrastruktuurin olisi oltava häiriönsietokykyinen ja taattava korkein mahdollinen turvallisuustaso.
Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)
15 a)   Tällä direktiivillä olisi varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset voivat saada tietoja vuokrasopimusten kestosta, jos lyhytaikaista kiinteistövuokrausta on rajoitettu ajallisesti, jotta helpotetaan näiden rajoitusten täytäntöönpanoa ja vuokrahintojen nousun valvontaa unionissa.
Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)
15 b)   Yksityishenkilöitä, joilla on pääsy verovilppi- ja veronkiertokäytäntöjä koskeviin alustaoperaattoreiden ja monikansallisten yritysten arkaluonteisiin verotustietoihin, olisi kannustettava ilmoittautumaan ja tekemään yhteistyötä viranomaisten kanssa harkiten ja yleistä etua kunnioittaen, ja heitä olisi suojeltava kaikilta osin, jos he tekevät näin.
Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale
16)  Komission suorittama direktiivin 2011/16/EU arviointi osoitti, että direktiivin soveltamisen tehokkuutta sekä soveltamisen mahdollistavia kansallisia täytäntöönpanosäännöksiä on seurattava jatkuvasti. Jotta komissio voi jatkaa direktiivin 2011/16/EU mukaisen automaattisen tietojenvaihdon tehokkuuden asianmukaista valvontaa ja arviointia, jäsenvaltioille olisi määrättävä velvollisuus antaa tätä tietojenvaihtoa koskevat tilastot komissiolle tiedoksi vuosittain.
16)  Komission suorittama direktiivin 2011/16/EU arviointi osoitti, että direktiivin soveltamisen tehokkuutta sekä soveltamisen mahdollistavia kansallisia täytäntöönpanosäännöksiä on seurattava jatkuvasti. Jotta komissio voi jatkaa direktiivin 2011/16/EU mukaisen automaattisen tietojenvaihdon tehokkuuden asianmukaista valvontaa ja arviointia, jäsenvaltioille olisi määrättävä velvollisuus antaa tätä tietojenvaihtoa koskevat tilastot komissiolle tiedoksi vuosittain. Niiden olisi myös toimitettava komissiolle vuosittain kaikki asiaankuuluvat tiedot kyseisen direktiivin asianmukaisen täytäntöönpanon esteistä.
Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)
16 a)  Komission olisi kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta esitettävä kertomus niiden säännösten täytäntöönpanosta ja tehokkuudesta, jotka tällä direktiivillä sisällytetään direktiiviin 2011/16/EU, ja tehtävä erityisiä ehdotuksia, myös lainsäädäntöehdotuksia, sen parantamiseksi. Tämä kertomus olisi julkistettava.
Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale
19)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1286/20135 perustetun Fiscalis 2020 -ohjelman tuella suoritetut monenväliset valvontatoimet ovat osoittaneet, että on hyödyllistä valvoa koordinoidusti yhtä tai useampaa sellaista verovelvollista, joiden osalta kahdella tai useammalla unionin verohallinnolla on yhteinen intressi tai toisiaan täydentäviä intressejä. Koska yhteisille tarkastuksille ei ole erillistä oikeusperustaa, tällaisten yhteisten toimien perustana ovat tällä hetkellä ulkomaisten virkamiesten läsnäoloa toisten jäsenvaltioiden alueella sekä samanaikaisia tarkastuksia koskevat direktiivin 2011/16/EU säännökset. Monissa tapauksissa tämä käytäntö on kuitenkin osoittautunut riittämättömäksi myös oikeudellisen selkeyden ja oikeusvarmuuden kannalta.
19)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1286/20135 perustetun Fiscalis 2020 -ohjelman tuella suoritetut monenväliset valvontatoimet ovat osoittaneet, että on hyödyllistä valvoa koordinoidusti yhtä tai useampaa sellaista verovelvollista, joiden osalta kahdella tai useammalla unionin verohallinnolla on yhteinen intressi tai toisiaan täydentäviä intressejä. Sen vuoksi paikalla tehtävien tarkastusten ja yhteisten tarkastusten olisi oltava osa verohallintojen välistä unionin yhteistyökehystä. Koska yhteisille tarkastuksille ei ole erillistä oikeusperustaa, tällaisten yhteisten toimien perustana ovat tällä hetkellä ulkomaisten virkamiesten läsnäoloa toisten jäsenvaltioiden alueella sekä samanaikaisia tarkastuksia koskevat direktiivin 2011/16/EU säännökset. Monissa tapauksissa tämä käytäntö on kuitenkin osoittautunut riittämättömäksi myös oikeudellisen selkeyden ja oikeusvarmuuden kannalta. Siksi on tärkeää poistaa tämä oikeudellinen epävarmuus ja varmistaa näille tarkastuksille oikeusperusta hallinnollisen yhteistyön puitteissa.
__________________
__________________
5 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1286/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan unionin verotusjärjestelmien toimintaa kaudella 2014–2020 parantavan toimintaohjelman (Fiscalis 2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 1482/2007/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 25).
5 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1286/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan unionin verotusjärjestelmien toimintaa kaudella 2014–2020 parantavan toimintaohjelman (Fiscalis 2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 1482/2007/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 25).
Tarkistus 19
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale
20)  Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä selkeä ja tehokas oikeudellinen kehys, jotta niiden veroviranomaiset voivat suorittaa yhteisiä tarkastuksia rajatylittävää toimintaa harjoittaville henkilöille. Yhteiset tarkastukset ovat kahden tai useamman jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten yhdessä suorittamia hallinnollisia tutkimuksia, joissa kohteena on tapaus, joka liittyy yhteen tai useampaan henkilöön, joiden osalta näillä jäsenvaltioilla on yhteinen intressi tai toisiaan täydentäviä intressejä. Yhteisillä tarkastuksilla voi olla suuri merkitys sisämarkkinoiden toiminnan parantamisessa. Yhteisten tarkastusten rakenne olisi suunniteltava niin, että selkeillä menettelysäännöillä tarjotaan verovelvollisille oikeusvarmuutta myös kaksinkertaisen verotuksen riskin pienentämiseksi.
20)  Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä selkeä ja tehokas oikeudellinen kehys, jotta niiden veroviranomaiset voivat suorittaa yhteisiä tarkastuksia rajatylittävää toimintaa harjoittaville henkilöille. Yhteiset tarkastukset ovat kahden tai useamman jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten yhdessä suorittamia hallinnollisia tutkimuksia, joissa kohteena on tapaus, joka liittyy yhteen tai useampaan henkilöön, joiden osalta näillä jäsenvaltioilla on yhteinen intressi tai toisiaan täydentäviä intressejä. Yhteisillä tarkastuksilla voi olla suuri merkitys sisämarkkinoiden toiminnan parantamisessa. Yhteisten tarkastusten rakenne olisi suunniteltava niin, että selkeillä menettelysäännöillä tarjotaan verovelvollisille oikeusvarmuutta myös kaksinkertaisen verotuksen riskin pienentämiseksi. Vaaditun oikeudellisen kehyksen lisäksi jäsenvaltioiden olisi huolehdittava edellytyksistä, joilla helpotetaan yhteisten tarkastusten järjestämistä operatiivisella tasolla, erityisesti tukemalla yhteistarkastuksia todennäköisesti suorittavan henkilöstön koulutusta, myös kielikoulutusta. On muistettava, että Fiscalis-ohjelma voi tarjota tähän liittyvää taloudellista tukea.
Tarkistus 20
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale
21)  Menettelyn tehokkuuden varmistamiseksi yhteisiä tarkastuksia koskeviin pyyntöihin olisi vastattava tietyssä määräajassa. Pyyntöjen hylkäämiselle olisi esitettävä asianmukaiset perustelut. Yhteisiin tarkastuksiin olisi sovellettava sen jäsenvaltion menettelyjä, jossa itse tarkastustoimi toteutetaan. Yhteisen tarkastuksen aikana kerätyn näytön olisi samoin oltava osallistuvien jäsenvaltioiden vastavuoroisesti tunnustamaa. Yhtä tärkeää on, että toimivaltaiset viranomaiset saavuttavat yksimielisyyden tapaukseen liittyvistä tosiseikoista ja olosuhteista ja pyrkivät yhteisymmärrykseen siitä, miten tarkastettavan henkilön tai henkilöiden verotuksellista asemaa tulkitaan. Sen varmistamiseksi, että yhteisen tarkastuksen tulokset voidaan toimeenpanna osallistuvissa jäsenvaltioissa, loppukertomuksella olisi oltava vastaava oikeudellinen arvo kuin asiaankuuluvilla kansallisilla asiakirjoilla, jotka annetaan osallistuvissa jäsenvaltioissa tehdyn tarkastuksen tuloksena. Jäsenvaltioiden olisi tarvittaessa säädettävä oikeudellisesta kehyksestä, jolla vastaava mukautus toteutetaan.
21)  Menettelyn tehokkuuden varmistamiseksi yhteisiä tarkastuksia koskeviin pyyntöihin olisi vastattava tietyssä määräajassa. Pyyntöjen hylkäämiselle olisi esitettävä asianmukaiset perustelut, niiden hylkääminen olisi sallittava ainoastaan tässä direktiivissä vahvistetuista syistä, ja pyynnön esittävällä viranomaisella olisi oltava oikeus vastineeseen. Yhteisiin tarkastuksiin olisi sovellettava sen jäsenvaltion menettelyjä, jossa itse tarkastustoimi toteutetaan. Yhteisen tarkastuksen aikana kerätyn näytön olisi samoin oltava osallistuvien jäsenvaltioiden vastavuoroisesti tunnustamaa. Yhtä tärkeää on, että toimivaltaiset viranomaiset saavuttavat yksimielisyyden tapaukseen liittyvistä tosiseikoista ja olosuhteista ja pyrkivät yhteisymmärrykseen siitä, miten tarkastettavan henkilön tai henkilöiden verotuksellista asemaa tulkitaan. Sen varmistamiseksi, että yhteisen tarkastuksen tulokset voidaan toimeenpanna osallistuvissa jäsenvaltioissa, loppukertomuksella olisi oltava vastaava oikeudellinen arvo kuin asiaankuuluvilla kansallisilla asiakirjoilla, jotka annetaan osallistuvissa jäsenvaltioissa tehdyn tarkastuksen tuloksena. Jäsenvaltioiden olisi tarvittaessa säädettävä oikeudellisesta kehyksestä, jolla vastaava mukautus toteutetaan.
Tarkistus 21
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)
24 a)  Yhtä tärkeää on korostaa, että veroviranomaisten välisen tietojenvaihdon lisäksi myös parhaiden käytäntöjen jakaminen tehostaa veronkantoa. Fiscalis 2020 -ohjelman mukaisesti jäsenvaltioiden olisi asetettava etusijalle parhaiden käytäntöjen jakaminen veroviranomaisten kesken.
Tarkistus 22
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale
26)  Jotta direktiivin 2011/16/EU täytäntöönpanolle ja erityisesti veroviranomaisten väliselle automaattiselle tietojenvaihdolle voitaisiin varmistaa yhdenmukaiset edellytykset, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta hyväksyä vakiomuotoinen lomake, johon kuuluu rajattu määrä osia, mukaan lukien kielijärjestelyt. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201125 mukaisesti.
26)  Jotta direktiivin 2011/16/EU täytäntöönpanolle ja erityisesti veroviranomaisten väliselle automaattiselle tietojenvaihdolle voitaisiin varmistaa yhdenmukaiset edellytykset, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta hyväksyä vakiomuotoinen lomake, johon kuuluu rajattu määrä osia, mukaan lukien kielijärjestelyt. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201125 mukaisesti. Komissiolla on oikeus laatia kertomuksia ja asiakirjoja käyttäen vaihdettuja tietoja anonymisoidusti, jotta otetaan huomioon verovelvollisten oikeus luottamuksellisuuteen ja toimitaan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukaisesti.
_________________
_________________
25 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
25 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
Tarkistus 23
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)
26 a)  Kaikessa direktiiviin 2011/16/EU liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä olisi edelleen noudatettava asetusta (EU) 2016/679 ja asetusta (EU) 2018/1725. Direktiivissä 2011/16/EU säädetyn tietojenkäsittelyn ainoana tavoitteena on palvella yleistä etua veroasioissa eli torjua veropetoksia, veronkiertoa ja verovilppiä, turvata verotulot ja edistää oikeudenmukaista verotusta ja näin parantaa mahdollisuuksia sosiaaliseen, poliittiseen ja taloudelliseen osallisuuteen jäsenvaltioissa. Sen vuoksi direktiivin 2011/16/EU viittaukset asiaankuuluvaan unionin tietosuojalainsäädäntöön olisi saatettava ajan tasalle ja niitä olisi täydennettävä tässä direktiivissä vahvistetuilla säännöillä.
Tarkistus 24
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
3 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a alakohta
a)  kun sovelletaan 8 artiklan 1 kohtaa sekä 8 a, 8 aa, 8 ab ja 8 ac artiklaa, ilman edeltävää pyyntöä tapahtuvaa ennalta määriteltyjen tietojen järjestelmällistä ilmoittamista toiselle jäsenvaltiolle ennalta vahvistetuin säännöllisin väliajoin.
a)  kun sovelletaan 8 artiklan 1 kohtaa sekä 8 a, 8 aa, 8 ab ja 8 ac artiklaa, ilman edeltävää pyyntöä tapahtuvaa ennalta määriteltyjen ja uusien tietojen järjestelmällistä ilmoittamista toiselle jäsenvaltiolle ennalta vahvistetuin säännöllisin väliajoin.
Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
3 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
1 a)   Muutetaan 3 artiklan 14 alakohta seuraavasti:
14.  ’rajatylittävää tilannetta varten annettavalla ennakkopäätöksellä’ sopimusta, tiedonantoa tai muuta asiakirjaa tai toimea, jolla on vastaava vaikutus, myös jos se on annettu tai sitä on muutettu taikka se on uudistettu verotarkastuksen yhteydessä, ja joka täyttää seuraavat ehdot:
”14. ’ennakkopäätöksellä’ sopimusta, tiedonantoa tai muuta asiakirjaa tai toimea, jolla on vastaava vaikutus, myös jos se on annettu tai sitä on muutettu taikka se on uudistettu verotarkastuksen yhteydessä, ja joka riippumatta sen virallisesta, epävirallisesta taikka oikeudellisesti sitovasta tai ei-sitovasta luonteesta täyttää seuraavat ehdot:
a)  sen antaa tai sitä muuttaa taikka sen uudistaa jäsenvaltion keskushallinto tai veroviranomainen tai jäsenvaltion alueellinen tai hallinnollinen yksikkö taikka niiden puolesta toimiva taho, paikallisviranomaiset mukaan lukien, riippumatta siitä, käytetäänkö sitä todellisuudessa vai ei;
a)  sen antaa tai sitä muuttaa taikka sen uudistaa jäsenvaltion keskushallinto tai veroviranomainen tai jäsenvaltion alueellinen tai hallinnollinen yksikkö taikka niiden puolesta toimiva taho, paikallisviranomaiset mukaan lukien, riippumatta siitä, käytetäänkö sitä todellisuudessa vai ei;
b)  se annetaan tietylle henkilölle tai henkilöryhmälle tai sitä muutetaan tai se uudistetaan näiden osalta, ja kyseisellä henkilöllä tai henkilöryhmällä on oikeus vedota siihen;
b)  se annetaan tietylle henkilölle tai henkilöryhmälle tai sitä muutetaan tai se uudistetaan näiden osalta, ja kyseisellä henkilöllä tai henkilöryhmällä on oikeus vedota siihen;
c)  se koskee sellaisen oikeudellisen tai hallinnollisen säännöksen tulkintaa tai soveltamista, joka koskee jäsenvaltion tai sen alueellisten tai hallinnollisten yksiköiden verotukseen liittyvien kansallisten lakien hallinnointia tai täytäntöönpanoa, paikallisviranomaiset mukaan lukien;
c)  se koskee sellaisen oikeudellisen tai hallinnollisen säännöksen tulkintaa tai soveltamista, joka koskee jäsenvaltion tai sen alueellisten tai hallinnollisten yksiköiden verotukseen liittyvien kansallisten lakien hallinnointia tai täytäntöönpanoa, paikallisviranomaiset mukaan lukien;
d)  se liittyy rajatylittävään liiketoimeen tai kysymykseen siitä, luoko henkilön toisella lainkäyttöalueella harjoittama toiminta kiinteän toimipaikan; sekä
e)  se tehdään ennen liiketoimia tai toisella lainkäyttöalueella harjoitettua kiinteän toimipaikan mahdollisesti luovaa toimintaa taikka ennen sellaisen veroilmoituksen jättämistä, joka kattaa ajanjakson, jonka aikana liiketoimi tai liiketoimien sarja tapahtui. Rajatylittävä liiketoimi voi sisältää esimerkiksi investointeja, tavaroiden, palvelujen tai rahoituksen tarjoamista taikka aineellisen tai aineettoman omaisuuden käyttöä, eikä sen tarvitse koskea suoraan henkilöä, joka vastaanottaa rajatylittävää tilannetta varten annettavan ennakkopäätöksen;
e)  se tehdään ennen liiketoimia tai toisella lainkäyttöalueella harjoitettua kiinteän toimipaikan mahdollisesti luovaa toimintaa taikka ennen sellaisen veroilmoituksen jättämistä, joka kattaa ajanjakson, jonka aikana liiketoimi tai liiketoimien sarja tapahtui. Liiketoimi voi sisältää esimerkiksi investointeja, tavaroiden, palvelujen tai rahoituksen tarjoamista taikka aineellisen tai aineettoman omaisuuden käyttöä, eikä sen tarvitse koskea suoraan henkilöä, joka vastaanottaa ennakkopäätöksen.”
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)
Tarkistus 26
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
3 artikla – 1 kohta – 16 alakohta
1 b)   Kumotaan 3 artiklan 16 alakohta.
Tarkistus 27
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
5 aartikla – 1 kohta
1.  Tietoja, joita 5 artiklassa tarkoitettu pyyntö koskee, pidetään ennalta arvioiden olennaisina, jos pyynnön esittävä viranomainen katsoo pyynnön esittämishetkellä, että kyseisen viranomaisen kansallisen lainsäädännön mukaisesti on olemassa kohtalainen mahdollisuus, että pyydetyt tiedot ovat olennaisia yhden tai useamman verovelvollisen veroasioille riippumatta siitä, onko verovelvolliset yksilöity nimen perusteella tai muulla tavalla, ja että ne ovat tutkinnan kannalta perusteltuja.
1.  Tietoja, joita 5 artiklassa tarkoitettu pyyntö koskee, pidetään ennalta arvioiden olennaisina, jos pyynnön esittävä viranomainen katsoo pyynnön esittämishetkellä, että kyseisen viranomaisen kansallisen lainsäädännön mukaisesti on olemassa kohtalainen mahdollisuus, että pyydetyt tiedot ovat olennaisia yhden tai useamman verovelvollisen veroasioille riippumatta siitä, onko verovelvolliset yksilöity nimen perusteella tai muulla tavalla, ja että ne ovat verojen arvioinnin, kantamisen ja hallinnoinnin kannalta perusteltuja.
Tarkistus 28
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
5 aartikla – 2 kohta
2.  Pyynnön esittävän toimivaltaisen viranomaisen on pyydettyjen tietojen ennalta arvioidun olennaisuuden osoittamiseksi toimitettava pyynnön vastaanottavalle viranomaiselle lisätietoja, erityisesti verotuksellisesta tarkoituksesta, jota varten tietoja pyydetään, sekä seikoista, joiden perusteella pyydetyt tiedot ovat pyynnön vastaanottavan viranomaisen hallussa tai pyynnön vastaanottavan viranomaisen toimivallan alueella asuvan henkilön hallussa tai määräysvallassa.
2.  Pyynnön esittävän toimivaltaisen viranomaisen on pyydettyjen tietojen ennalta arvioidun olennaisuuden osoittamiseksi toimitettava pyynnön vastaanottavalle viranomaiselle lisätietoja.
Tarkistus 29
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
3 a)   Korvataan 7 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:
1.  Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on annettava 5 artiklassa tarkoitetut tiedot mahdollisimman nopeasti ja viimeistään kuuden kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamispäivästä.
1. Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on annettava 5 artiklassa tarkoitetut tiedot mahdollisimman nopeasti ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamispäivästä.
Tarkistus 30
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
7 artikla – 6 a kohta (uusi)
3 b)   Lisätään 7 artiklaan kohta seuraavasti:
”6 a. Komissio antaa ennen 1 päivää tammikuuta 2023 kertomuksen, jossa esitetään yleiskatsaus ja arvio maakohtaisesti saaduista tilastoista ja tiedoista, jotka koskevat sellaisia seikkoja, kuten pyynnöstä tapahtuvaan tietojenvaihtoon liittyvät hallinnolliset ja muut asiaankuuluvat kustannukset ja hyödyt, mukaan lukien lisäverotulot, sekä tähän liittyvät käytännön näkökohdat, myös vastaanotettujen ja lähetettyjen hyväksyttyjen ja hylättyjen pyyntöjen määrä maata kohti, käsittelyä varten tarvittava aika ja muut kattavan arvioinnin kannalta asiaankuuluvat näkökohdat.”
Tarkistus 31
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 kohta – a alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on automaattista tietojenvaihtoa noudattaen ilmoitettava toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisessä toisessa jäsenvaltiossa asuvia henkilöitä koskevat saatavilla olevat tiedot seuraavista erityisistä tulo- ja pääomalajeista, sellaisina kuin nämä ymmärretään tiedot ilmoittavan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön nojalla:
Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on automaattista tietojenvaihtoa noudattaen ilmoitettava toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisessä toisessa jäsenvaltiossa asuvia henkilöitä koskevat saatavilla olevat tiedot tai tiedot, jotka olisivat kohtuullisin keinoin asetettavissa saataville, seuraavista erityisistä tulo- ja pääomalajeista, sellaisina kuin nämä ymmärretään tiedot ilmoittavan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön nojalla:
Tarkistus 32
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 kohta – a alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle vuosittain vähintään kaksi ensimmäisessä alakohdassa mainittua tulo- ja pääomalajia, joiden osalta ne toimittavat tietoja toisessa jäsenvaltiossa asuvista henkilöistä.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle vuosittain kaikki ensimmäisessä alakohdassa mainitut tulo- ja pääomalajit, joiden osalta ne toimittavat tietoja toisessa jäsenvaltiossa asuvista henkilöistä.
Tarkistus 33
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 kohta – a alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ennen 1 päivää tammikuuta 2023 vähintään neljä 1 kohdassa lueteltua lajia, joista kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on automaattista tietojenvaihtoa käyttäen ilmoitettava minkä tahansa toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisessä toisessa jäsenvaltiossa asuvia henkilöitä koskevat tiedot. Tiedot on annettava 1 päivänä tammikuuta 2024 tai sen jälkeen alkavilta verotuskausilta.
Poistetaan.
Tarkistus 34
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
8 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
a a)  Kumotaan 3 kohdan ensimmäinen alakohta.
Tarkistus 35
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
8 artikla – 3 a kohta – 2 alakohta – a alakohta
b a)  Korvataan 3 a kohdan toisen alakohdan a alakohta seuraavasti:
a)  kunkin sellaisen Raportoitavan henkilön nimi, osoite, verotunniste(et) ja syntymäaika- ja paikka (jos kyseessä on luonnollinen henkilö), joka on Tilinhaltija, ja jos kyseessä on Yksikkö, joka on Tilinhaltija ja jossa liitteissä esitettyjen huolellisuussääntöjen soveltamisen jälkeen tunnistetaan olevan yksi tai useampi Kontrolloiva henkilö, joka on Raportoitava henkilö, tämän Yksikön ja jokaisen Raportoitavan henkilön nimi, osoite ja verotunniste(et) sekä jokaisen Raportoitavan henkilön syntymäaika ja ‑paikka;
a)  kunkin sellaisen Raportoitavan henkilön nimi, osoite, verotunniste(et) ja syntymäaika- ja paikka (jos kyseessä on luonnollinen henkilö), joka on tosiasiallinen Tilinhaltija, ja jos kyseessä on Yksikkö, joka on Tilinhaltija ja jossa liitteissä esitettyjen huolellisuussääntöjen soveltamisen jälkeen tunnistetaan olevan yksi tai useampi Kontrolloiva henkilö, joka on Raportoitava henkilö, tämän Yksikön ja jokaisen Raportoitavan henkilön nimi, osoite ja verotunniste(et) sekä jokaisen Raportoitavan henkilön syntymäaika ja ‑paikka;
Tarkistus 36
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 kohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
8 aartikla – otsikko
-a)   Muutetaan otsikko seuraavasti:
Rajatylittäviä tilanteita varten annettavia ennakkopäätöksiä sekä ennakkohinnoittelusopimuksia koskevan pakollisen automaattisen tietojenvaihdon soveltamisala ja ehdot
Ennakkopäätöksiä sekä ennakkohinnoittelusopimuksia koskevan pakollisen automaattisen tietojenvaihdon soveltamisala ja ehdot
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)
Tarkistus 37
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 kohta – -a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
8 aartikla – 2 kohta – 4 alakohta
-a a)  Kumotaan 2 kohdan neljäs alakohta.
Tarkistus 38
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 kohta – -a b alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
8 aartikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)
-a b)   Lisätään 3 kohtaan alakohta seuraavasti:
”Toimivaltainen viranomainen ei saa neuvotella eikä sopia uusista kahdenvälisistä tai monenvälisistä ennakkohinnoittelusopimuksista niiden kolmansien maiden kanssa, jotka eivät salli niiden ilmoittamista muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille 1 päivästä tammikuuta 2022.”
Tarkistus 39
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 kohta – -a c alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
8 aartikla – 4 kohta
-a c)  Kumotaan 4 kohta.
Tarkistus 40
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 kohta – -a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
8 aartikla – 6 kohta – a alakohta
a a)  Korvataan 6 kohdan a alakohta seuraavasti:
a)  henkilön, muun kuin luonnollisen henkilön, tunnistetiedot ja tarvittaessa henkilöiden ryhmä, johon se kuuluu;
a) henkilön, mukaan lukien luonnollisen henkilön, tunnistetiedot ja tarvittaessa henkilöiden ryhmä, johon se kuuluu;
Tarkistus 41
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 kohta – b alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 aartikla – 6 kohta – b alakohta
b)  sellainen tiivistelmä rajatylittävää tilannetta varten annettavan ennakkopäätöksen taikka ennakkohinnoittelusopimuksen sisällöstä, mukaan lukien yleinen kuvaus olennaisesta liiketoiminnasta taikka olennaisista liiketoimista tai liiketoimien sarjasta sekä kaikki muut tiedot, jotka voisivat auttaa toimivaltaista viranomaista mahdollisen veroriskin arvioinnissa, joka ei johda liike-, elinkeino- tai ammattisalaisuuden tai kaupallisen menettelyn paljastamiseen tai sellaisten tietojen paljastamiseen, joiden paljastaminen olisi vastoin yleistä järjestystä.
b)  tiivistelmä rajatylittävää tilannetta varten annettavan ennakkopäätöksen taikka ennakkohinnoittelusopimuksen sisällöstä, mukaan lukien yleinen kuvaus olennaisesta liiketoiminnasta taikka olennaisista liiketoimista tai liiketoimien sarjasta, kaikki olennaiset suorat ja välilliset verovaikutukset, kuten tosiasialliset veroasteet, sekä kaikki muut tiedot, jotka voisivat auttaa toimivaltaista viranomaista mahdollisen veroriskin arvioinnissa, jättäen kuitenkin pois tiedot, jotka voisivat johtaa liike-, elinkeino- tai ammattisalaisuuden tai kaupallisen menettelyn paljastamiseen tai sellaisten tietojen paljastamiseen, joiden paljastaminen olisi vastoin yleistä järjestystä.
Tarkistus 42
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
8 aa artikla – 2 kohta
5 a)   Korvataan 8 aa artiklan 2 kohta seuraavasti:
2.  Sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, joka vastaanotti maakohtaisen raportin 1 kohdan mukaisesti, on automaattista tietojenvaihtoa käyttäen toimitettava maakohtainen raportti 4 kohdassa säädetyssä määräajassa niille muille jäsenvaltioille, joissa maakohtaisen raportin sisältämien tietojen mukaan joko on Raportoivan Yksikön Monikansallisen Yritysryhmän yhden tai useamman Osayksikön verotuksellinen kotipaikka tai joissa ne ovat verovelvollisia kiinteästä toimipaikasta harjoitetun liiketoiminnan osalta.
”2. Sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, joka vastaanotti maakohtaisen raportin 1 kohdan mukaisesti, on automaattista tietojenvaihtoa käyttäen toimitettava maakohtainen raportti 4 kohdassa säädetyssä määräajassa niille muille jäsenvaltioille, joissa maakohtaisen raportin sisältämien tietojen mukaan joko on Raportoivan Yksikön Monikansallisen Yritysryhmän yhden tai useamman Osayksikön verotuksellinen kotipaikka tai joissa ne ovat verovelvollisia kiinteästä toimipaikasta harjoitetun liiketoiminnan osalta. Sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, joka vastaanotti maakohtaisen raportin 1 kohdan mukaisesti, on myös toimitettava kyseinen raportti komissiolle, joka vastaa maakohtaisten raporttien keskusrekisteristä. Komissio julkaisee maakohtaisia raportteja koskevia anonymisoituja ja yhdistettyjä tilastotietoja vuosittain kaikkien jäsenvaltioiden osalta.”
Tarkistus 43
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 b kohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
8 ab artikla – 14 kohta – h a alakohta (uusi)
5 b)   Lisätään 8 ab artiklan 14 kohtaan alakohta seuraavasti:
”h a) edunsaajien luettelo, joka saatetaan ajan tasalle vuosittain.”
Tarkistus 44
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 ac artikla – 2 kohta – 1 alakohta – h alakohta
h)  sen tilin Finanssitilitunniste, jolle Vastike maksetaan tai hyvitetään, jos se on Raportoivan alustaoperaattorin saatavilla eikä sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa Myyjällä on kotipaikka, ole ilmoittanut kaikkien muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, ettei se aio käyttää Finanssitilitunnistetta tähän tarkoitukseen;
h)  Raportoivan alustaoperaattorin keräämä sen tilin Finanssitilitunniste, jolle Vastike maksetaan tai hyvitetään;
Tarkistus 45
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 ac artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Edellä a ja b alakohdassa tarkoitetut tiedot on asetettava muiden vastaanottavissa jäsenvaltioissa toimivien viranomaisten saataville paikallisen tai kansallisen lainsäädännön rikkomisten estämiseksi ja syytteen nostamiseksi niistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta siinä jäsenvaltiossa, jossa Raportoitavalla myyjällä on kotipaikka, sovellettavien verosalaisuutta ja tietosuojaa koskevien sääntöjen soveltamista.
Tarkistus 46
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 ac artikla – 3 kohta
3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettu tietojen ilmoittaminen on tehtävä 20 artiklan 7 kohdassa tarkoitettua vakiomuotoista lomaketta käyttäen kahden kuukauden kuluessa sen Raportointikauden päättymisestä, jota Raportoivan alustaoperaattorin raportointivelvoitteet koskevat.
3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettu tietojen ilmoittaminen on tehtävä 20 artiklan 7 kohdassa tarkoitettua vakiomuotoista lomaketta käyttäen ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa sen Raportointikauden päättymisestä, jota Raportoivan alustaoperaattorin raportointivelvoitteet koskevat.
Tarkistus 47
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 ac artikla – 4 kohta – 2 alakohta
Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt, joiden mukaisesti Raportoiva alustaoperaattori voi päättää ilmoittautua yhden jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten rekisteriin liitteessä V olevan IV jakson F kohdassa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.
Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt, joiden mukaisesti Raportoiva alustaoperaattori voi päättää ilmoittautua yhden jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten rekisteriin liitteessä V olevan IV jakson F kohdassa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti, ottaen huomioon sen maailmanlaajuisen tai alueellisen päätoimipaikan sijainti, sen tosiasiallinen hallintopaikka ja merkittävä taloudellinen toiminta kyseisessä valitussa jäsenvaltiossa, jos liitteessä V olevan IV jakson F kohdassa tarkoitettua arvonlisäverotunnistetta ei ole annettu.
Tarkistus 48
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 bartikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittain tilastot 8 artiklan 1 ja 3a kohdan, 8 aa artiklan ja 8 ac artiklan mukaisten automaattisten tietojenvaihtojen määristä sekä tiedot hallinnollisista ja muista asiaankuuluvista kustannuksista ja hyödyistä, jotka liittyvät tapahtuneisiin tietojenvaihtoihin, ja kaikista mahdollisista muutoksista sekä verohallintojen että kolmansien osapuolten osalta.
1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittain kaikki asiaankuuluvat olennaiset tiedot, mukaan lukien tilastot 8 artiklan 1 ja 3a kohdan, 8 aa artiklan ja 8 ac artiklan mukaisten automaattisten tietojenvaihtojen määristä sekä arvio vaihdettavien tietojen käytettävyydestä, ja tiedot hallinnollisista ja muista asiaankuuluvista kustannuksista ja hyödyistä, jotka liittyvät tapahtuneisiin tietojenvaihtoihin, ja kaikista mahdollisista muutoksista sekä verohallintojen että kolmansien osapuolten osalta.
Tarkistus 49
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 kohta – b alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 bartikla – 2 kohta
b)  Poistetaan 2 kohta.
Poistetaan.
Tarkistus 50
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
8 bartikla – 2 kohta
b a)  Korvataan 2 kohta seuraavasti:
2.  Komissio antaa ennen 1 päivää tammikuuta 2019 kertomuksen, jossa esitetään yleiskatsaus ja arvio tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti saaduista tilastoista ja tiedoista sellaisten kysymysten osalta kuten automaattisesta tietojenvaihdosta aiheutuvat hallinnolliset ja muut asiaankuuluvat kustannukset ja hyödyt sekä siihen liittyvät käytännön näkökohdat. Komissio esittää tarvittaessa neuvostolle ehdotuksen, joka koskee 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja lajeja ja siinä säädettyjä edellytyksiä, mukaan luettuna edellytys, jonka mukaan muissa jäsenvaltioissa asuvia henkilöitä koskevien tietojen on oltava saatavilla, taikka 8 artiklan 3 a kohdassa tarkoitettuja tietoja tai molempia.
”2. Komissio antaa ennen 1 päivää tammikuuta 2022 kertomuksen, jossa esitetään yleiskatsaus ja arvio tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti saaduista tilastoista ja tiedoista sellaisten kysymysten osalta kuten jäsenvaltioiden verotuksellisiin tai muihin tarkoituksiin vastaanottamien tietojen tehokas käyttö, automaattisesta tietojenvaihdosta aiheutuvat hallinnolliset ja muut asiaankuuluvat kustannukset ja hyödyt sekä siihen liittyvät käytännön näkökohdat. Komissio esittää neuvostolle ehdotuksen, joka koskee 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja lajeja ja siinä säädettyjä edellytyksiä, mukaan luettuna edellytys, jonka mukaan muissa jäsenvaltioissa asuvia henkilöitä koskevien tietojen on oltava saatavilla tai ne on asetettava saataville, ja 8 artiklan 3 a kohdassa tarkoitettuja tietoja, mukaan lukien tosiasiallinen omistajuus.
Tarkastellessaan komission ehdotusta neuvosto arvioi, onko automaattisen tietojenvaihdon tehokkuutta ja toimivuutta mahdollista lisätä sekä nostaa sen tasoa siinä tarkoituksessa, että
Tarkastellessaan komission ehdotusta neuvosto arvioi, onko automaattisen tietojenvaihdon tehokkuutta ja toimivuutta mahdollista lisätä sekä nostaa sen tasoa siinä tarkoituksessa, että
a)  kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava automaattisella tietojenvaihdolla toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisessä toisessa jäsenvaltiossa asuvia henkilöitä koskevat tiedot verokausilta 1 päivästä tammikuuta 2019 alkaen kaikista 8 artiklan 1 kohdassa luetelluista tulo- ja pääomalajeista, sellaisina kuin nämä on ymmärrettävä tiedot ilmoittavan jäsenvaltion lainsäädännön nojalla; sekä
a)  jäsenvaltiot asettavat saataville 8 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen tulo- ja pääomalajien luettelot, vaikka niitä ei olisikaan sillä hetkellä saatavilla, ja vastaavasti vaihtavat niitä;
b)  edellä 8 artiklan 1 kohdassa ja 8 artiklan 3 a kohdassa säädettyjä tulo- ja pääomalajien ja tietojen luetteloja laajennetaan niin, että ne kattavat myös muut tulo- ja pääomalajit, rojaltit mukaan luettuina, ja muut tiedot.
b)  edellä 8 artiklan 1 kohdassa säädetyt tulolajit laajennetaan kattamaan muut kuin rahoitusvarat, kuten kiinteistöt, taide tai korut, sekä uudet vaurauden säilyttämismuodot, kuten vapaasatamat ja tallelokerot;
b a)  edellä 8 artiklan 3 a kohdassa säädettyjen tietojen luetteloja laajennetaan niin, että ne kattavat myös tiedot tosiasiallisesta omistajuudesta, ja niin, että torjutaan veronkierto käyttämällä toista tai useampaa verotuksellista kotipaikkaa;
b b)  jäsenvaltioiden sallitaan yleisesti käyttää saatuja tietoja muihin kuin 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tarkoituksiin;
b c)  saatujen tietojen tehokasta käyttöä arvioidaan asianmukaisesti.”
Tarkistus 51
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 kohta – a alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
11 artikla – 1 kohta
1.   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen vaihtamiseksi pyytää toisen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta, että edellisen valtuuttamat virkamiehet jälkimmäisen vahvistamien menettelyllisten järjestelyjen mukaisesti
1.   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen vaihtamiseksi pyytää toisen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta, että edellisen valtuuttamat virkamiehet jälkimmäisen vahvistamien menettelyllisten järjestelyjen mukaisesti
a)   ovat läsnä virastoissa, joissa pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion hallintoviranomaiset suorittavat tehtäviään;
a)   ovat läsnä virastoissa, joissa pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion hallintoviranomaiset suorittavat tehtäviään;
b)   ovat läsnä pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion alueella suoritettavissa hallinnollisissa tutkimuksissa;
b)   ovat läsnä pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion alueella suoritettavissa hallinnollisissa tutkimuksissa;
c)   tarvittaessa osallistuvat pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion suorittamiin hallinnollisiin tutkimuksiin sähköisiä viestintävälineitä käyttäen.
c)   tarvittaessa osallistuvat pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion suorittamiin hallinnollisiin tutkimuksiin sähköisiä viestintävälineitä käyttäen.
Toimivaltaisen viranomaisen on vastattava ensimmäisen alakohdan mukaiseen pyyntöön 30 päivän kuluessa ja vahvistettava pyynnön esittävälle viranomaiselle suostumuksensa tai ilmoitettava sille perusteltu kieltäytymisensä.
Toimivaltaisen viranomaisen on vastattava ensimmäisen alakohdan mukaiseen pyyntöön 30 päivän kuluessa ja vahvistettava pyynnön esittävälle viranomaiselle suostumuksensa tai ilmoitettava sille perusteltu kieltäytymisensä.
Perustellun kieltäytymisen tapauksessa pyynnön esittävä viranomainen voi ottaa uudelleen yhteyttä toimivaltaiseen viranomaiseen ja esittää lisäseikkoja saadakseen virkamiehelleen luvan suorittaa 1 kohdan a, b tai c alakohdassa tarkoitetut tehtävät. Toimivaltaisen viranomaisen on vastattava tähän toiseen pyyntöön 30 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta.
Jos pyydetyt tiedot sisältyvät asiakirjoihin, jotka ovat pyynnön vastaanottavan viranomaisen virkamiesten saatavilla, pyynnön esittävän viranomaisen virkamiehille on annettava niistä jäljennökset.
Jos pyydetyt tiedot sisältyvät asiakirjoihin, jotka ovat pyynnön vastaanottavan viranomaisen virkamiesten saatavilla, pyynnön esittävän viranomaisen virkamiehille on annettava niistä jäljennökset.
Tarkistus 52
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
12 aartikla – 2 kohta
2.  Kun yhden jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen pyytää toisen jäsenvaltion (tai toisten jäsenvaltioiden) toimivaltaista viranomaista suorittamaan yhteisen tarkastuksen yhdelle tai useammalle henkilölle, joiden osalta kaikkien viranomaisten jäsenvaltioilla on yhteinen intressi tai toisiaan täydentäviä intressejä, pyynnön vastaanottavien viranomaisten on vastattava pyyntöön 30 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta.
2.  Kun yhden tai useamman jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset pyytävät toisen jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista (tai toisten jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia) suorittamaan yhteisen tarkastuksen yhdelle tai useammalle henkilölle, joiden osalta kaikkien viranomaisten jäsenvaltioilla on yhteinen intressi tai toisiaan täydentäviä intressejä, pyynnön vastaanottavien viranomaisten on vastattava pyyntöön 30 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta.
Tarkistus 53
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
12 aartikla – 3 kohta – johdantokappale
3.  Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen yhteistä tarkastusta koskeva pyyntö voidaan hylätä perustelluista syistä ja erityisesti seuraavista syistä:
3.  Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen yhteistä tarkastusta koskeva pyyntö voidaan hylätä seuraavista syistä:
Tarkistus 54
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
12 aartikla – 4 kohta – 2 alakohta
Jos pyynnön vastaanottava viranomainen hylkää pyynnön, sen on ilmoitettava pyynnön esittävälle henkilölle tai esittäville henkilöille hylkäämisen syyt.
Jos pyynnön vastaanottava viranomainen hylkää pyynnön, sen on ilmoitettava pyynnön esittävälle henkilölle tai esittäville henkilöille, kumpi 3 kohdassa tarkoitetuista kahdesta perusteesta oli hylkäämisen syynä.
Tarkistus 55
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Jäsenvaltioiden tämän direktiivin nojalla missä tahansa muodossa toisilleen ilmoittamia tietoja koskee salassapitovelvollisuus, ja niihin on sovellettava tiedot vastaanottaneen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä samanlaisille tiedoille säädettyä suojaa. Tällaisia tietoja voidaan käyttää jäsenvaltioiden 2 artiklassa tarkoitettuja veroja koskevien kansallisten lakien arvioimiseen, hallinnointiin ja täytäntöönpanoon sekä arvonlisäveron ja muiden välillisten verojen määräämiseen, hallinnointiin ja perimiseen.
Jäsenvaltioiden tämän direktiivin nojalla missä tahansa muodossa toisilleen ilmoittamia tietoja koskee pyynnön vastaanottavien jäsenvaltioiden ja pyynnön esittävän jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukainen salassapitovelvollisuus, ja niihin on sovellettava tiedot vastaanottaneen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä samanlaisille tiedoille säädettyä suojaa. Tällaisia tietoja voidaan käyttää jäsenvaltioiden 2 artiklassa tarkoitettuja veroja sekä arvonlisäveroa, 8 ac artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja tietoja ja muita välillisiä veroja koskevien kansallisten lakien arvioimiseen, hallinnointiin ja täytäntöönpanoon.
Tarkistus 56
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
16 artikla – 2 kohta
2.  Tämän direktiivin nojalla vastaanotettuja tietoja ja asiakirjoja saa käyttää muihin kuin 1 kohdassa tarkoitettuihin tarkoituksiin sen jäsenvaltion, joka ilmoittaa tiedot tämän direktiivin nojalla, toimivaltaisen viranomaisen luvalla ja vain siltä osin, mikä on sallittua tiedot vastaanottavan toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla.
2.  Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen saa käyttää tämän direktiivin nojalla vastaanotettuja tietoja ja asiakirjoja muihin kuin 1 kohdassa tarkoitettuihin tarkoituksiin vain siltä osin, mikä on sallittua tiedot vastaanottavan toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla.
Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava kaikkien muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille luettelo niistä muista kuin 1 kohdassa mainituista tarkoituksista, joihin tietoja ja asiakirjoja voidaan sen kansallisen lainsäädännön perusteella käyttää. Tiedot vastaanottava toimivaltainen viranomainen voi käyttää saatuja tietoja ja asiakirjoja kaikkiin luettelon toimittavan jäsenvaltion ilmoittamiin tarkoituksiin ilman ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua lupaa.”
Tarkistus 57
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
16 artikla – 4 kohta
b a)  Kumotaan 4 kohta.
Tarkistus 58
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
17 artikla – 4 a kohta (uusi)
13 a)   Lisätään 17 artiklaan kohta seuraavasti:
”4 a. Edellä 4 kohdassa tarkoitettua mahdollisuutta kieltäytyä antamasta tietoja ei sovelleta, jos pyynnön esittävä viranomainen pystyy osoittamaan, että tietoja ei paljasteta yleisölle ja että niitä käytetään ainoastaan tietopyynnön kohteena olevan henkilön tai henkilöryhmän asiaankuuluvien veroasioiden arviointiin, hallintaan ja valvontaan.”
Tarkistus 59
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
21 artikla – 7 kohta – 1 alakohta
Komissio kehittää verotuksen alan hallinnollista yhteistyötä koskevan turvallisen keskitetyn rajapinnan, jossa jäsenvaltiot ilmoittavat tietoja 20 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisia vakiomuotoisia lomakkeita käyttäen, sekä antaa siihen liittyvää teknistä ja logistista tukea. Kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava pääsy tähän rajapintaan. Komissiolla on tilastojen keräämistä varten pääsy rajapintaan kirjattuja tietojenvaihtoja koskeviin tietoihin, jotka voidaan poimia automaattisesti. Komission pääsy tietoihin ei rajoita jäsenvaltioiden velvollisuutta toimittaa tilastoja tietojenvaihdoista 23 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
Komissio kehittää verotuksen alan hallinnollista yhteistyötä koskevan turvallisen keskitetyn rajapinnan, jossa jäsenvaltiot ilmoittavat tietoja 20 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisia vakiomuotoisia lomakkeita käyttäen, sekä antaa kaikkea tarvittavaa siihen liittyvää teknistä ja logistista tukea. Kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava pääsy tähän rajapintaan. Komissio varmistaa, että keskitetty rajapinta suojataan mahdollisimman korkealla kyberturvallisuuden tasolla ja teknisesti sertifioiduilla menettelyillä tietosuojan takaamiseksi. Komissiolla on tilastojen keräämistä varten pääsy rajapintaan kirjattuja tietojenvaihtoja koskeviin tietoihin, jotka voidaan poimia automaattisesti. Komission pääsy tietoihin ei rajoita jäsenvaltioiden velvollisuutta toimittaa tilastoja tietojenvaihdoista 23 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
Tarkistus 60
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
23 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltioiden on omalla lainkäyttöalueellaan tutkittava ja arvioitava tämän direktiivin mukaisen hallinnollisen yhteistyön tehokkuutta verovilpin ja veronkierron torjunnassa, ja niiden on toimitettava arviointinsa tulokset vuosittain komissiolle.
2.  Jäsenvaltioiden on omalla lainkäyttöalueellaan tutkittava ja arvioitava tämän direktiivin mukaisen hallinnollisen yhteistyön tehokkuutta verovilpin ja veronkierron torjunnassa sekä tarkasteltava ja arvioitava sääntöjen noudattamiseen liittyviä kustannuksia, joita voi aiheutua mahdollisesta liiallisesta raportoinnista. Jäsenvaltioiden on toimitettava arviointinsa tulokset vuosittain Euroopan parlamentille ja komissiolle. Tuloksista on julkistettava yhteenveto ottaen huomioon verovelvollisten oikeudet ja luottamuksellisuus. Tietoja ei saa eritellä niin tarkasti, että ne voidaan yhdistää yksittäiseen verovelvolliseen.
Tarkistus 61
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 17 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
23 artikla – 3 kohta
17 a)   Korvataan 23 artiklan 3 kohta seuraavasti:
3.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittainen arviointi 8, 8 a, 8 aa ja 8 ab artiklassa tarkoitetun automaattisen tietojenvaihdon tehokkuudesta ja saavutetuista käytännön tuloksista. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä kyseisen vuosittaisen arvioinnin toimittamismuodon ja -edellytykset. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset annetaan noudattaen 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä.
3.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittainen arviointi 5, 6 ja 7 artiklassa tarkoitetun pyynnöstä tapahtuvan tietojenvaihdon ja 8, 8 a, 8 aa ja 8 ab artiklassa tarkoitetun automaattisen tietojenvaihdon tehokkuudesta ja saavutetuista käytännön tuloksista, myös hallinnolliseen yhteistyöhön liittyvistä lisäverotuloista. Komissio erittelee toimitettavat tiedot vähintään maakohtaisesti. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä kyseisen vuosittaisen arvioinnin toimittamismuodon ja -edellytykset. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset annetaan noudattaen 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä.
Tarkistus 62
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 17 b alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
23 aartikla – 1 kohta
17 b)  Korvataan 23 a artiklan 1 kohta seuraavasti:
1.  Komissio pitää sille tämän direktiivin mukaisesti toimitetut tiedot luottamuksellisina unionin viranomaisiin sovellettavien säännösten mukaisesti, eikä tietoja saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin sen määrittämiseen, noudattavatko jäsenvaltiot tätä direktiiviä ja missä määrin ne sitä noudattavat.
1.  Komissio pitää sille tämän direktiivin mukaisesti toimitetut tiedot luottamuksellisina, jos niiden julkistamatta jättäminen ei vahingoita yleistä etua, jos tiedot voidaan yhdistää yksittäiseen verovelvolliseen ja jos niiden julkistaminen loukkaisi verovelvollisten oikeuksia.
Tarkistus 63
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
23 aartikla – 2 kohta – 1 alakohta
Jäsenvaltion komissiolle 23 artiklan mukaisesti toimittamia tietoja sekä kaikkia komission tällaisia tietoja käyttäen laatimia kertomuksia tai asiakirjoja voidaan lähettää muille jäsenvaltioille. Lähetettyjä tietoja koskee salassapitovelvollisuus, ja niihin on sovellettava tiedot vastaanottaneen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä samanlaisille tiedoille säädettyä suojaa.
Jäsenvaltion komissiolle 23 artiklan mukaisesti toimittamia tietoja sekä kaikkia komission tällaisia yksittäiseen verovelvolliseen yhdistettävissä olevia tietoja käyttäen laatimia kertomuksia tai asiakirjoja voidaan lähettää muille jäsenvaltioille. Lähetettyjä tietoja koskee salassapitovelvollisuus, ja niihin on sovellettava tiedot vastaanottaneen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä samanlaisille tiedoille säädettyä suojaa.
Tarkistus 64
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
23 aartikla – 2 kohta – 2 alakohta
Jäsenvaltiot voivat käyttää ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja komission laatimia kertomuksia ja asiakirjoja ainoastaan analyysitarkoituksiin, ja niitä ei saa julkistaa tai saattaa minkään muun henkilön tai elimen saataville ilman komission nimenomaista lupaa.
Jäsenvaltiot voivat käyttää ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja komission laatimia kertomuksia ja asiakirjoja ainoastaan analyysitarkoituksiin, ja ne voivat olla kaikkien asianomaisten osapuolten saatavilla ja myöhemmin julkisia, jos niihin sisältyvät tiedot eivät ole yhdistettävissä yksittäiseen verovelvolliseen ja niiden julkistaminen on Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukaista.
Tarkistus 65
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
23 aartikla – 2 kohta – 3 alakohta
Sen estämättä, mitä ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa säädetään, komissio voi julkaista vuosittain anonymisoidut yhteenvedot tilastotiedoista, joita jäsenvaltiot toimittavat sille 23 artiklan 4 kohdan mukaisesti.”
Komissio julkaisee vuosittain anonymisoidut yhteenvedot tilastotiedoista, joita jäsenvaltiot toimittavat sille 23 artiklan 4 kohdan mukaisesti.”
Tarkistus 66
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
25 artikla – 5 kohta – 1 alakohta
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 12 kohdassa tarkoitettu henkilötietojen tietoturvaloukkaus tapahtuu, toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää henkilötietojen käsittelijänä toimivaa komissiota lieventävänä toimenpiteenä keskeyttämään tämän direktiivin mukaisen tietojenvaihdon sen jäsenvaltion kanssa, jossa tietoturvaloukkaus tapahtui.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos tapahtuu asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 12 kohdassa tarkoitettu henkilötietojen tietoturvaloukkaus tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2020/2092* 4 artiklassa tarkoitettu oikeusvaltion periaatteiden rikkominen, toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää henkilötietojen käsittelijänä toimivaa komissiota lieventävänä toimenpiteenä keskeyttämään tämän direktiivin mukaisen tietojenvaihdon sen jäsenvaltion kanssa, jossa loukkaus tai rikkominen tapahtui.
_________________
* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2020/2092, annettu 16 päivänä joulukuuta 2020, yleisestä ehdollisuusjärjestelmästä unionin talousarvion suojaamiseksi (EUVL L 433 I, 22.12.2020, s. 1).
Tarkistus 67
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
25 artikla – 5 kohta – 2 alakohta
Keskeytyksen on jatkuttava siihen asti, kun toimivaltaiset viranomaiset pyytävät komissiota ottamaan uudelleen käyttöön tämän direktiivin EU mukaiset tietojenvaihdot sen jäsenvaltion kanssa, jossa tietoturvaloukkaus tapahtui.
Keskeytyksen on jatkuttava siihen asti, kun toimivaltaiset viranomaiset pyytävät komissiota ottamaan uudelleen käyttöön tämän direktiivin EU mukaiset tietojenvaihdot sen jäsenvaltion kanssa, jossa loukkaus tai rikkominen tapahtui. Komissio mahdollistaa tietojenvaihdon ainoastaan, jos on teknistä näyttöä siitä, että tiedonsiirto on turvattu.
Tarkistus 68
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 20 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
25 aartikla – 1 kohta
Jäsenvaltioiden on vahvistettava niitä seuraamuksia koskevat säännöt, joita sovelletaan tämän direktiivin nojalla annettujen 8 aa, 8 ab ja 8 ac artiklaa koskevien kansallisten säännösten rikkomiseen, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
Jäsenvaltioiden on vahvistettava niitä seuraamuksia koskevat säännöt, joita sovelletaan tämän direktiivin nojalla annettujen 8 aa, 8 ab ja 8 ac artiklaa koskevien kansallisten säännösten rikkomiseen, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi liitteen V mukaisesti. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
Tarkistus 69
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 20 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
25 bartikla (uusi)
20 a)  Lisätään artikla seuraavasti:
”25 b artikla
Uudelleentarkastelu
Komissio antaa viimeistään ... [kahden vuoden kuluttua tämän muutosdirektiivin voimaantulosta] kertomuksen neuvoston direktiivillä (EU) .../...*+ käyttöön otettujen säännösten täytäntöönpanosta ja tehokkuudesta ja tekee erityisehdotuksia, myös lainsäädäntöehdotuksia, tämän direktiivin parantamiseksi. Tämä kertomus julkistetaan.
Tarkastellessaan komission esittämää ehdotusta neuvosto arvioi Raportoivien alustaoperaattoreiden raportointivelvoitteen tiukentamista edelleen.
________
* Neuvoston direktiivi (EU) .../..., annettu ... päivänä ... kuuta ..., hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla annetun direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta (EUVL ...).
+ EUVL: Lisätään tämän muutosdirektiivin numero tekstiin ja täydennetään alaviitteeseen numero, päivämäärä ja julkaisuviite.”
Tarkistus 70
Ehdotus direktiiviksi
Liite I
Direktiivi 2011/16/EU
Liite V – 2 a kohta (uusi)
Tähän liitteeseen on sisällytetty myös useita 25 a artiklan mukaisia mahdollisia seuraamuksia, joita jäsenvaltiot voivat soveltaa.
Tarkistus 71
Ehdotus direktiiviksi
Liite I
Direktiivi 2011/16/EU
Liite V – I jakso – A kohta – 3 a alakohta (uusi)
3 a.  ’Soveltamisalan ulkopuolisella raportoivalla alustaoperaattorilla’ tarkoitetaan Raportoivaa alustaoperaattoria, jonka unionissa edellisen kalenterivuoden aikana kertyneet tulot ovat enintään 100 000 euroa.
Tarkistus 72
Ehdotus direktiiviksi
Liite I
Direktiivi 2011/16/EU
Liite V – I jakso – A kohta – 4 a alakohta (uusi)
4 a.  ’Soveltamisalan ulkopuolisella olennaisella toimella’ tarkoitetaan mitä tahansa vastikkeetonta ja muuta kuin rahallista tavaroiden ja palvelujen vaihtoa.
Tarkistus 73
Ehdotus direktiiviksi
Liite I
Direktiivi 2011/16/EU
Liite V – III jakso – B kohta – 2 kohta – b alakohta
b)  Finanssitilitunniste, jos se on Raportoivan alustaoperaattorin saatavilla eikä sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa Raportoitavalla myyjällä on kotipaikka, ole ilmoittanut kaikkien muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, ettei se aio käyttää Finanssitilitunnistetta tähän tarkoitukseen;
b)  Raportoivan alustaoperaattorin keräämä Finanssitilitunniste, jos sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa Raportoitavalla myyjällä on kotipaikka, ei ole ilmoittanut kaikkien muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, ettei se aio käyttää Finanssitilitunnistetta tähän tarkoitukseen;
Tarkistus 74
Ehdotus direktiiviksi
Liite I
Direktiivi 2011/16/EU
Liite V – III jakso – B kohta – 3 alakohta – b alakohta
b)  Finanssitilitunniste, jos se on Raportoivan alustaoperaattorin saatavilla eikä sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa Raportoitavalla myyjällä on kotipaikka, ole ilmoittanut kaikkien muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, ettei se aio käyttää Finanssitilitunnistetta tähän tarkoitukseen;
b)  Raportoivan alustaoperaattorin keräämä Finanssitilitunniste, jos sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa Raportoitavalla myyjällä on kotipaikka, ei ole ilmoittanut kaikkien muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, ettei se aio käyttää Finanssitilitunnistetta tähän tarkoitukseen;
Tarkistus 75
Ehdotus direktiiviksi
Liite I
Direktiivi 2011/16/EU
Liite V – IV jakso – C kohta – 1 a alakohta (uusi)
Komissio arvioi viimeistään ... [kahden vuoden kuluttua tämän muutosdirektiivin voimaantulosta] hallinnollisten menettelyjen tehokkuutta ja huolellisuusmenettelyjen sekä raportointivaatimusten täytäntöönpanon laatua. Arviointiin voidaan liittää lainsäädäntöehdotuksia, jos parannustoimia tarvitaan.
Tarkistus 76
Ehdotus direktiiviksi
Liite I
Direktiivi 2011/16/EU
Liite V – IV jakso – F a kohta (uusi)
F a.  Rikkomisiin sovellettavat seuraamukset
Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt seuraamuksista, joita sovelletaan Raportoivien alustaoperaattoreiden raportointivelvoitteiden rikkomisiin. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioita kehotetaan huolehtimaan, että käytössä on yhteiset seuraamukset, jotta voidaan varmistaa, että unionissa sovelletaan samanlaisia seuraamuksia, ja välttää sovellettujen seuraamusten ankaruuteen perustuva rekisteröitymiskeinottelu.
Jäsenvaltioita kannustetaan erityisesti harkitsemaan seuraamuksiksi säänneltyjen maksuvälineiden rajoittamisvaihtoehtoja, liiketoimikohtaisten rikkomisesta aiheutuvien lisämaksujen perimistä, poissulkemista julkisista hankinnoista ja äärimmäisissä ja toistuvissa tapauksissa alustaoperaattorin toimiluvan peruuttamista.
Päivitetty viimeksi: 8. kesäkuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö