Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2020/0148(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0015/2021

Pateikti tekstai :

A9-0015/2021

Debatai :

PV 08/03/2021 - 21
CRE 08/03/2021 - 21

Balsavimas :

PV 09/03/2021 - 17
PV 10/03/2021 - 14

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0072

Priimti tekstai
PDF 252kWORD 70k
Trečiadienis, 2021 m. kovo 10 d. - Briuselis
Administracinis bendradarbiavimas apmokestinimo srityje *
P9_TA(2021)0072A9-0015/2021

2021 m. kovo 10 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje (COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2020)0314),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 ir 115 straipsnius, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C9-0213/2020),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 82 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0015/2021),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis
(1)  siekiant įtraukti naujas Sąjungos mokesčių skaidrumo iniciatyvas, per kelerius praėjusius metus Tarybos direktyva 2011/16/ES21 buvo keliskart iš dalies pakeista. Šiais pakeitimais daugiausia nustatytos duomenų teikimo prievolės, vykdomos teikiant informaciją kitoms valstybėms narėms, susijusios su finansinėmis sąskaitomis, išankstiniais tarpvalstybiniais sprendimais ir išankstine kainodaros tvarka, ataskaitomis pagal šalis ir praneštinais tarpvalstybiniai susitarimais. Todėl šiais pakeitimais išplėsta automatinių informacijos mainų taikymo sritis. Dabar, siekdami nustatyti mokestinio sukčiavimo, mokesčių slėpimo bei vengimo atvejus ir užkirsti jiems kelią, mokesčių administratoriai gali naudotis platesniu bendradarbiavimo priemonių rinkiniu;
(1)  siekiant įtraukti naujas Sąjungos mokesčių skaidrumo iniciatyvas, per kelerius praėjusius metus Tarybos direktyva 2011/16/ES21 buvo keliskart iš dalies pakeista. Šiais pakeitimais daugiausia nustatytos duomenų teikimo prievolės, vykdomos teikiant informaciją kitoms valstybėms narėms, susijusios su finansinėmis sąskaitomis, išankstiniais tarpvalstybiniais sprendimais ir išankstine kainodaros tvarka, ataskaitomis pagal šalis ir praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais. Todėl šiais pakeitimais išplėsta automatinių informacijos mainų taikymo sritis. Dabar, siekdami nustatyti mokestinio sukčiavimo, mokesčių slėpimo bei vengimo atvejus ir užkirsti jiems kelią, mokesčių administratoriai gali naudotis platesniu bendradarbiavimo priemonių rinkiniu, kad apsaugotų mokestines pajamas ir užtikrintų sąžiningą apmokestinimą;
_________________
_________________
21 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinanti Direktyvą 77/799/EEB (OL L 64, 2011 3 11, p. 1).
21 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinanti Direktyvą 77/799/EEB (OL L 64, 2011 3 11, p. 1).
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a)   siekiant nustatyti platesnį bendradarbiavimo priemonių rinkinį, vykdyti skaitmeninę pertvarką ir siekti gerinti nacionalinių valdžios institucijų bendradarbiavimą, reikia kvalifikuotų darbuotojų ir atitinkamų finansinių išteklių. Tuo tikslu kartu su siūlomais pakeitimais turi būti užtikrintas tinkamas investicijų lygis, daugiausia susijęs su informatikos ir skaitmeninės infrastruktūros bei profesinio mokymo pritaikymu. Galiausiai turėtų būti padidinti valstybių narių pajėgumai gaunamam finansinės informacijos kiekiui apdoroti, taip pat padidinti mokesčių administratorių finansiniai, žmogiškieji ir IT ištekliai;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis
(2)  pastaraisiais metais Komisija stebėjo Direktyvos 2011/16/ES taikymą ir 2019 m. baigė ją vertinti22. Nors automatinių informacijos mainų srityje padaryta didelė pažanga, dar reikia tobulinti esamas nuostatas, susijusias su visų formų informacijos mainais ir administraciniu bendradarbiavimu;
(2)  pastaraisiais metais Komisija stebėjo Direktyvos 2011/16/ES taikymą ir 2019 m. baigė ją vertinti22. Nors automatinių informacijos mainų srityje padaryta didelė pažanga, dar reikia tobulinti esamas nuostatas, susijusias su visų formų informacijos mainais ir administraciniu bendradarbiavimu. Tą direktyvą gali prireikti reguliariai atnaujinti, kad būtų atsižvelgiama į besikeičiančią padėtį mokesčių skaidrumo srityje;
_________________
_________________
22 Europos Komisija, Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, Tarybos direktyvos 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinančios Direktyvą 77/799/EEB vertinimas (SWD(2019)0328).
22 Europos Komisija, Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, Tarybos direktyvos 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinančios Direktyvą 77/799/EEB vertinimas (SWD(2019)0328).
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis
(3)  Direktyvos 2011/16/ES 5 straipsnyje nustatyta, kad, gavusi besikreipiančiosios institucijos prašymą, institucija, į kurią kreipiamasi, privalo pateikti besikreipiančiajai institucijai visą turimą arba atliekant administracinius tyrimus gautą informaciją, kuri, kaip galima numatyti, gali būti reikalinga administruojant valstybių narių nacionalinius įstatymus, susijusius su į šios direktyvos taikymo sritį patenkančiais mokesčiais, ir užtikrinant jų vykdymą. Siekiant užtikrinti informacijos mainų veiksmingumą ir išvengti nepagrįsto prašymų atmetimo, taip pat užtikrinti mokesčių administratoriams ir mokesčių mokėtojams teisinį aiškumą bei tikrumą, reikėtų aiškiai apibrėžti numatomo reikalingumo standartą. Šiuo atžvilgiu taip pat reikėtų paaiškinti, kad numatomo reikalingumo standartas neturėtų būti taikomas prašymams suteikti papildomą informaciją pasikeitus informacija pagal Direktyvos 2011/16/ES 8a straipsnį dėl išankstinių tarpvalstybinių sprendimų arba išankstinės kainodaros tvarkos;
(3)  Direktyvos 2011/16/ES 5 straipsnyje nustatyta, kad, gavusi besikreipiančiosios institucijos prašymą, institucija, į kurią kreipiamasi, privalo pateikti besikreipiančiajai institucijai visą turimą arba atliekant administracinius tyrimus gautą informaciją, kuri, kaip galima numatyti, gali būti reikalinga administruojant valstybių narių nacionalinius įstatymus, susijusius su į šios direktyvos taikymo sritį patenkančiais mokesčiais, ir užtikrinant jų vykdymą. Siekiant užtikrinti informacijos mainų veiksmingumą ir išvengti nepagrįsto prašymų atmetimo, taip pat užtikrinti mokesčių administratoriams ir mokesčių mokėtojams teisinį aiškumą bei tikrumą, reikėtų aiškiai apibrėžti numatomo reikalingumo standartą, laikantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos, pagal kurią nustatyta, kad naudojant terminą „numatomas reikalingumas“ siekiama suteikti galimybę kuo didesniu mastu keistis informacija mokesčių srityje. Šiuo atžvilgiu taip pat reikėtų paaiškinti, kad numatomo reikalingumo standartas neturėtų būti taikomas prašymams suteikti papildomą informaciją pasikeitus informacija pagal Direktyvos 2011/16/ES 8a straipsnį dėl išankstinių tarpvalstybinių sprendimų arba išankstinės kainodaros tvarkos;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a)   Sąjunga ir valstybės narės turėtų užtikrinti, kad visoje Sąjungoje būtų taikoma suderinta nuobaudų ir sankcijų sistema, siekiant užkirsti kelią platformų operatorių naudojimuisi valstybių narių mokesčių sistemų spragomis ir skirtumais. Jeigu taisyklės pažeidžiamos, reikėtų svarstyti galimybę skirti finansines nuobaudas arba neleisti dalyvauti viešojo pirkimo konkursuose. Kraštutiniais ir besikartojančiais atvejais turėtų būti įmanoma atšaukti platformos operatoriaus verslo leidimą;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(4a)  siekiant, kad mokesčių mokėtojai būtų tinkamai ir visapusiškai informuoti, valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų atskleisti pajamų kategorijas, kurių informacija automatiškai dalijamasi su kitų valstybių narių ir trečiųjų šalių ar jurisdikcijų valdžios institucijomis;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(4b)   visa su tarpvalstybinėmis sistemomis, darančiomis poveikį trečiosioms šalims, susijusi informacija taip pat turėtų būti atskleista šių šalių mokesčių institucijoms. Tas reikalavimas visų pirma taikytinas besivystančioms šalims, kurios dažnai turi ribotas galimybes naudotis tarptautinėmis keitimosi informacija apie mokesčius sistemomis;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(6a)   kad mokesčių administratoriai galėtų veiksmingai keistis informacija, būtina tinkamai identifikuoti mokesčių mokėtojus. Mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris (MMIN) visada turėtų būti pateikiamas, kai to reikalaujama pagal Direktyvą 2011/16/ES, taip pat turėtų būti sukurtas Europos MMIN, kad tokiam identifikavimui būtų suteiktos geriausios galimybės. Europos MMIN suteiktų galimybę bet kuriai trečiajai šaliai greitai, lengvai ir teisingai identifikuoti ir įrašyti MMIN vykdant tarptautinę veiklą, ir ši sistema galėtų būti veiksmingo automatinio valstybių narių mokesčių administracijų keitimosi informacija pagrindas;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis
(7)  mokesčių administratoriai dažnai prašo informacijos iš skaitmeninių platformų operatorių. Todėl platformų operatoriai patiria dideles administracines ir reikalavimų vykdymo išlaidas. Be to, kai kurios valstybės narės yra nustačiusios vienašalę duomenų teikimo prievolę, kuri platformų operatoriams uždeda papildomą administracinę naštą, nes jie turi laikytis daugybės nacionalinių duomenų teikimo standartų. Todėl visoje vidaus rinkoje būtų labai svarbu taikyti standartizuotą duomenų teikimo prievolę;
(7)  mokesčių administratoriai dažnai prašo informacijos iš skaitmeninių platformų operatorių. Todėl platformų operatoriai patiria dideles administracines ir reikalavimų vykdymo išlaidas. Be to, kai kurios valstybės narės yra nustačiusios vienašalę duomenų teikimo prievolę, kuri platformų operatoriams uždeda papildomą administracinę naštą, nes jie turi laikytis daugybės nacionalinių duomenų teikimo standartų. Todėl visoje vidaus rinkoje būtų labai svarbu taikyti standartizuotą duomenų teikimo prievolę. Tokia standartizacija būtų labai svarbi siekiant trijų pagrindinių tikslų: kuo labiau sumažinti operatorių reikalavimų vykdymo išlaidas, padidinti nacionalinių valdžios institucijų veiksmingumą ir sumažinti biurokratizmą tiek mokesčių mokėtojams, tiek mokesčių administratoriams;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(7a)  ekonomikos skaitmeninimas yra vienas iš kertinių Sąjungos būsimos ekonomikos ir augimo strategijos elementų. Sąjunga turėtų būti patraukli teritorija skaitmeninėms įmonėms, visų pirma jų komerciniam, inovacijų ir užimtumo potencialui plėtoti. Tačiau skaitmeninės prekės ir paslaugos dažnai yra itin judžios ir nematerialios, todėl jos gali labiau nukentėti nuo agresyvaus mokesčių planavimo praktikos, nes daugeliui verslo modelių nebūtina fizinė infrastruktūra sandoriams su klientais vykdyti ir pelnui gauti. Tai kelia klausimų dėl Sąjungos pelno mokesčio modelių, skirtų fiziniams sektoriams, tinkamumo, įskaitant klausimą dėl to, kokiu mastu vertinimo ir apskaičiavimo kriterijai gali būti persvarstyti, kad atitiktų XXI a. komercinę veiklą. Be to, taip susidaro padėtis, kai internete ir platformose veiklą vykdantys pardavėjai turi galimybę gauti pajamų, apie kurias deramai nepranešama, todėl kyla pavojus, kad jos bus nepakankamai apmokestinamos arba visai neapmokestinamos;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis
(13)  atsižvelgiant į skaitmeninių platformų skaitmeninį pobūdį ir lankstumą, duomenų teikimo prievolė taip pat turėtų būti taikoma tiems platformų operatoriams, kurie vykdo komercinę veiklą Sąjungoje, bet valstybėje narėje nėra nei rezidentai mokesčių tikslais, nei įsisteigę, joje nėra nei jų administracijos centro, nei nuolatinės buveinės. Taip būtų užtikrinamos vienodos sąlygos platformoms ir užkertamas kelias nesąžiningai konkurencijai. Kad būtų lengviau tai įgyvendinti, turėtų būti reikalaujama, kad vidaus rinkoje ketinančios veikti užsienio platformos užsiregistruotų ir teiktų duomenis vienoje valstybėje narėje;
(13)  atsižvelgiant į skaitmeninių platformų skaitmeninį pobūdį ir lankstumą, duomenų teikimo prievolė taip pat turėtų būti taikoma tiems platformų operatoriams, kurie vykdo komercinę veiklą Sąjungoje, bet valstybėje narėje nėra nei rezidentai mokesčių tikslais, nei įsisteigę, joje nėra nei jų administracijos centro, nei nuolatinės buveinės. Taip būtų užtikrinamos vienodos sąlygos platformoms ir užkertamas kelias nesąžiningai konkurencijai. Kad būtų lengviau tai įgyvendinti, turėtų būti reikalaujama, kad vidaus rinkoje ketinančios veikti užsienio platformos užsiregistruotų ir teiktų duomenis vienoje valstybėje narėje, atsižvelgiant į jų pasaulinės ar regioninės būstinės vietą, pagrindinį administracijos centrą, taip pat svarbios ekonominės veiklos vykdymą toje pasirinktoje valstybėje narėje;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(14a)   atsižvelgiant į tai, kad vis labiau skaitmenizuotoje ir globalizuotoje ekonomikoje atsiranda sudėtingų ir sunkumų keliančių aspektų, pvz., kriptoturto naudojimas, svarbu stiprinti nacionalinių mokesčių administratorių bendradarbiavimą toje srityje. Svarbu nustatyti aiškią kriptoturto apibrėžtį, atsižvelgiant į šiuo metu vykdomą EBPO ir FATF darbą, siekiant kovoti su mokesčių slėpimu ir skatinti sąžiningą apmokestinimą. FATF priėmė plačią virtualiosios valiutos apibrėžtį ir rekomendavo į kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu įpareigojimų taikymo sritį įtraukti fizinius ir juridinius asmenis, kurių veikla yra susijusi su kriptoturto mainais, kriptoturto perdavimu ir dalyvavimu teikiant finansines paslaugas, susijusias su pradiniu kriptomonetų platinimu, ar šių paslaugų teikimu. Kriptovaliutų platinimas yra svarbus klausimas ir į jį turėtų būti atsižvelgiama visais atvejais, kai siekiama stiprinti administracinį bendradarbiavimą, pagrįstą subsidiarumo ir proporcingumo principais. Atsižvelgiant į visuotinę technologijų pažangą reikia nustatyti pažangius priežiūros mechanizmus, kurie būtų glaudžiai susiję su atitinkamomis kovos su nusikaltimų finansavimu įstaigomis;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis
(15)  tikslo užkirsti kelią mokesčių vengimui ir slėpimui būtų galima pasiekti reikalaujant iš skaitmeninių platformų operatorių pranešti naudojantis platformomis gautas pajamas ankstyvame etape, prieš nacionaliniams mokesčių administratoriams atliekant kasmetinius mokesčių apskaičiavimus. Siekiant palengvinti valstybių narių mokesčių administratorių darbą, pateikta informacija turėtų būti pasikeičiama per mėnesį nuo jos pateikimo. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas automatiniams informacijos mainams ir efektyviau naudoti išteklius, mainai turėtų būti vykdomi elektroniniu būdu per esamą Sąjungos sukurtą bendrąjį ryšių tinklą (CCN);
(15)  tikslo užkirsti kelią mokesčių vengimui ir slėpimui būtų galima pasiekti reikalaujant iš skaitmeninių platformų operatorių pranešti naudojantis platformomis gautas pajamas ankstyvame etape, prieš nacionaliniams mokesčių administratoriams atliekant kasmetinius mokesčių skaičiavimus. Siekiant palengvinti valstybių narių mokesčių administratorių darbą, pateikta informacija turėtų būti pasikeičiama nedelsiant ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo jos pateikimo. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas automatiniams informacijos mainams ir efektyviau naudoti išteklius, mainai turėtų būti vykdomi elektroniniu būdu per esamą Sąjungos sukurtą bendrąjį ryšių tinklą (CCN). Skaitmeninė infrastruktūra turėtų būtų atspari ir joje turėtų būti užtikrinti aukščiausi saugumo standartai;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(15a)   šia direktyva turėtų būti užtikrinama, kad kompetentingos institucijos galėtų gauti duomenis apie nuomos sutarčių, pagal kurias trumpalaikė pastatų nuoma trunka ribotą laiką, trukmę, kad būtų supaprastintas tų apribojimų įgyvendinimas ir Sąjungoje būtų vykdoma griežtesnė nuomos kainų didėjimo kontrolė;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(15b)   asmenys, kurie turi galimybę susipažinti su informacija, susijusia su platformos operatorių ir tarptautinių korporacijų neskelbtina informacija apie mokesčių slėpimo ir mokesčių vengimo praktiką, turėtų būti skatinami bendradarbiauti su kompetentingomis visuomenės interesų labui dirbančiomis valdžios institucijomis ir jie turėtų būti visapusiškai apsaugoti, jei nusprendžia tai daryti;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis
(16)  Komisijai atlikus Direktyvos 2011/16/ES vertinimą nustatyta, kad reikia nuosekliai stebėti šios direktyvos taikymo ir nacionalinių nuostatų, kuriomis ji perkeliama į nacionalinę teisę ir sudaromos sąlygos šiam taikymui, veiksmingumą. Kad Komisija galėtų toliau tinkamai stebėti ir vertinti automatinių informacijos mainų pagal Direktyvą 2011/16/ES veiksmingumą, valstybės turėtų būti įpareigojamos Komisijai kasmet teikti statistinius šių mainų duomenis;
(16)  Komisijai atlikus Direktyvos 2011/16/ES vertinimą nustatyta, kad reikia nuosekliai stebėti šios direktyvos taikymo ir nacionalinių nuostatų, kuriomis ji perkeliama į nacionalinę teisę ir sudaromos sąlygos šiam taikymui, veiksmingumą. Kad Komisija galėtų toliau tinkamai stebėti ir vertinti automatinių informacijos mainų pagal Direktyvą 2011/16/ES veiksmingumą, valstybės turėtų būti įpareigojamos Komisijai kasmet teikti statistinius šių mainų duomenis. Jos taip pat turėtų kasmet Komisijai pateikti visą aktualią informaciją, susijusią su tinkamam tos direktyvos įgyvendinimui kylančiomis kliūtimis;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(16a)  per dvejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos Komisija turėtų pateikti nuostatų, kurios pagal šią direktyvą įtraukiamos į Direktyvą 2011/16/ES, įgyvendinimo ir veiksmingumo ataskaitą ir turėtų pateikti konkrečių pasiūlymų, įskaitant pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kaip ją patobulinti. Ta ataskaita skelbiama viešai;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis
(19)  daugiašalė kontrolė, vykdoma naudojantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1286/20135 nustatyta programa „Fiscalis 2020“, parodė koordinuotos vieno arba daugiau mokesčių mokėtojų, dėl kurių dviejų arba daugiau Sąjungos mokesčių administratorių turi bendrų arba vienas kitą papildančių interesų, kontrolės naudą. Kadangi nėra aiškiai nustatyto bendrų auditų teisinio pagrindo, šie bendri veiksmai šiuo metu vykdomi remiantis kartu aiškinant Direktyvos 2011/16/ES nuostatas dėl užsienio pareigūnų buvimo kitos valstybės narės teritorijoje ir vienalaikių patikrinimų. Vis dėlto daugeliu atvejų ši praktika pasirodė esanti nepakankama ir jai trūko teisinio aiškumo bei tikrumo;
(19)  daugiašalė kontrolė, vykdoma naudojantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1286/20135 nustatyta programa „Fiscalis 2020“, parodė koordinuotos vieno arba daugiau mokesčių mokėtojų, dėl kurių dviejų arba daugiau Sąjungos mokesčių administratorių turi bendrų arba vienas kitą papildančių interesų, kontrolės naudą. Todėl patikrinimai vietoje ir bendri auditai turėtų būti Sąjungos mokesčių administratorių bendradarbiavimo dalis. Kadangi nėra aiškiai nustatyto bendrų auditų teisinio pagrindo, šie bendri veiksmai šiuo metu vykdomi remiantis kartu aiškinant Direktyvos 2011/16/ES nuostatas dėl užsienio pareigūnų buvimo kitos valstybės narės teritorijoje ir vienalaikių patikrinimų. Vis dėlto daugeliu atvejų ši praktika pasirodė esanti nepakankama ir jai trūko teisinio aiškumo bei tikrumo. Todėl svarbu panaikinti tą teisinį netikrumą ir užtikrinti, kad, vykdant administracinį bendradarbiavimą, tokios kontrolės priemonės turėtų teisinį pagrindą;
__________________
__________________
5 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. Europos Sąjungos mokesčių sistemų veikimo gerinimo veiksmų programa („Fiscalis 2020“) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1482/2007/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 25).
5 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. Europos Sąjungos mokesčių sistemų veikimo gerinimo veiksmų programa („Fiscalis 2020“) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1482/2007/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 25).
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis
(20)  valstybės narės turėtų nustatyti aiškią ir veiksmingą teisinę sistemą, kad jų mokesčių administratoriai galėtų atlikti bendrus tarpvalstybinę veiklą vykdančių asmenų auditus. Bendri auditai yra administraciniai tyrimai, kuriuos kartu atlieka dviejų arba daugiau valstybių narių kompetentingos institucijos, siekdamos išnagrinėti su vienu arba keliais asmenimis, dėl kurių jos turi bendrų arba vienas kitą papildančių interesų, susijusį atvejį. Bendri auditai gali atlikti svarbų vaidmenį gerinant vidaus rinkos veikimą. Bendri auditai turėtų būti tokie, kad užtikrintų mokesčių mokėtojams teisinį tikrumą, nes būtų taikomos aiškios procedūrinės taisyklės, įskaitant dvigubo apmokestinimo mažinimo riziką;
(20)  valstybės narės turėtų nustatyti aiškią ir veiksmingą teisinę sistemą, kad jų mokesčių administratoriai galėtų atlikti bendrus tarpvalstybinę veiklą vykdančių asmenų auditus. Bendri auditai yra administraciniai tyrimai, kuriuos kartu atlieka dviejų arba daugiau valstybių narių kompetentingos institucijos, siekdamos išnagrinėti su vienu arba keliais asmenimis, dėl kurių jos turi bendrų arba vienas kitą papildančių interesų, susijusį atvejį. Bendri auditai gali atlikti svarbų vaidmenį gerinant vidaus rinkos veikimą. Bendri auditai turėtų būti tokie, kad užtikrintų mokesčių mokėtojams teisinį tikrumą, nes būtų taikomos aiškios procedūrinės taisyklės, įskaitant dvigubo apmokestinimo mažinimo riziką. Greta reikiamos teisinės sistemos valstybės narės turėtų sudaryti palankesnes sąlygas bendriems auditams rengti veiklos lygmeniu, visų pirma remiant bendrus auditus veikiausiai atliksiančių darbuotojų mokymus, įskaitant kalbų mokymus. Primenama, kad pagal programą „Fiscalis“ šioje srityje gali būti teikiama finansinė parama;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis
(21)  kad būtų galima užtikrinti proceso veiksmingumą, atsakymai į prašymus dėl bendrų auditų turėtų būti pateikiami per nustatytą laikotarpį. Prašymų atmetimas turėtų būti tinkamai pagrindžiamas. Bendriems auditams turėtų būti taikoma tos valstybės narės, kurioje vykdomi atitinkami audito veiksmai, procedūrinė tvarka. Atitinkamai ir atliekant bendrą auditą surinktus įrodymus turėtų tarpusavyje pripažinti dalyvaujančios valstybės narės. Taip pat svarbu, kad kompetentingos institucijos sutartų dėl atvejo faktų bei aplinkybių ir stengtųsi sutarti dėl to, kaip aiškinti audituojamo (-ų) asmens (-ų) mokesčių mokėtojo statusą. Siekiant užtikrinti galimybę įgyvendinti bendro audito rezultatą dalyvaujančiosiose valstybėse narėse, galutinės ataskaitos teisinė vertė turėtų prilygti atitinkamų nacionalinių dokumentų, kurie parengiami atlikus auditą dalyvaujančiosiose valstybėse narėse, teisinei vertei. Prireikus valstybės narės turėtų užtikrinti teisinį atitinkamo koregavimo pagrindą;
(21)  kad būtų galima užtikrinti proceso veiksmingumą, atsakymai į prašymus dėl bendrų auditų turėtų būti pateikiami per nustatytą laikotarpį. Prašymų atmetimas turėtų būti tinkamai pagrindžiamas, jis turėtų būti vykdomas tik dėl direktyvoje nurodytų priežasčių, o besikreipiančiajai institucijai turėtų būti suteikta teisė gauti atsakymą. Bendriems auditams turėtų būti taikoma tos valstybės narės, kurioje vykdomi atitinkami audito veiksmai, procedūrinė tvarka. Atitinkamai ir atliekant bendrą auditą surinktus įrodymus turėtų tarpusavyje pripažinti dalyvaujančios valstybės narės. Taip pat svarbu, kad kompetentingos institucijos sutartų dėl atvejo faktų bei aplinkybių ir stengtųsi sutarti dėl to, kaip aiškinti audituojamo (-ų) asmens (-ų) mokesčių mokėtojo statusą. Siekiant užtikrinti galimybę įgyvendinti bendro audito rezultatą dalyvaujančiosiose valstybėse narėse, galutinės ataskaitos teisinė vertė turėtų prilygti atitinkamų nacionalinių dokumentų, kurie parengiami atlikus auditą dalyvaujančiosiose valstybėse narėse, teisinei vertei. Prireikus valstybės narės turėtų užtikrinti teisinį atitinkamo koregavimo pagrindą;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(24a)  ne mažiau svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad ne tik mokesčių administratorių informacijos mainai, bet ir jų dalijimasis geriausia patirtimi prisideda prie veiksmingesnio mokesčių surinkimo. Valstybės narės, laikydamosi programos „Fiscalis 2020“, turėtų teikti pirmenybę mokesčių administratorių dalijimuisi geriausia patirtimi;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis
(26)  siekiant užtikrinti vienodas Direktyvos 2011/16/ES, visų pirma nuostatų dėl automatinių informacijos mainų tarp mokesčių administratorių, įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai patvirtinti standartinę formą su ribotu skaičiumi komponentų, įskaitant lingvistines nuostatas. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201125;
(26)  siekiant užtikrinti vienodas Direktyvos 2011/16/ES, visų pirma nuostatų dėl automatinių informacijos mainų tarp mokesčių administratorių, įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai patvirtinti standartinę formą su ribotu skaičiumi komponentų, įskaitant lingvistines nuostatas. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201125. Komisija turi teisę rengti ataskaitas ir dokumentus, naudodamasi informacija, kuria pasidalyta anonimiškai, kad būtų atsižvelgta į mokesčių mokėtojų teisę į konfidencialumą, ir laikantis Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais;
_________________
_________________
25 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
25 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(26a)  bet koks asmens duomenų tvarkymas pagal Direktyvą 2011/16/ES turėtų ir toliau atitikti reglamentus (ES) 2016/679 ir (ES) 2018/1725. Direktyvoje 2011/16/ES duomenų tvarkymas numatytas vien siekiant tarnauti bendram viešajam interesui, visų pirma apmokestinimo srityje, būtent kovos su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir mokesčių vengimu, mokestinių pajamų užtikrinimo ir teisingo apmokestinimo skatinimo srityse, o tai stiprina socialinės, politinės ir ekonominės įtraukties valstybėse narėse galimybes. Todėl Direktyvoje 2011/16/ES nuorodos į atitinkamus Sąjungos teisės aktus dėl duomenų apsaugos turėtų būti atnaujintos ir papildytos šioje direktyvoje nustatytomis taisyklėmis;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis
Direktyva 2011/16/ES
3 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto a papunktis
a)  8 straipsnio 1 dalyje, 8a, 8aa, 8ab ir 8ac straipsniuose – sistemingas iš anksto nustatytos informacijos teikimas kitai valstybei narei iš anksto nustatytais reguliariais intervalais be išankstinio prašymo.“;
a)  8 straipsnio 1 dalyje, 8a, 8aa, 8ab ir 8ac straipsniuose – sistemingas iš anksto nustatytos ir naujos informacijos teikimas kitai valstybei narei iš anksto nustatytais reguliariais intervalais be išankstinio prašymo.
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
3 straipsnio 1 pastraipos 14 punktas
1a)   3 straipsnio 14 punktas iš dalies keičiamas taip:
14.  išankstinis tarpvalstybinis sprendimas – bet koks susitarimas, pranešimas arba bet kuri kita panašaus poveikio priemonė ar veiksmas, įskaitant tuos, kurie priimami, iš dalies keičiami arba atnaujinami atliekant mokesčių auditą, atitinkantis šias sąlygas:
„14. išankstinis sprendimas – bet koks susitarimas, pranešimas arba bet kuri kita panašaus poveikio priemonė ar veiksmas, įskaitant tuos, kurie priimami, iš dalies keičiami arba atnaujinami atliekant mokesčių auditą, ir, nepriklausomai nuo to, ar jis priimtas formaliai ar neformaliai, yra teisiškai privalomo ar neprivalomo pobūdžio, atitinkantis šias sąlygas:
a)  jį priima, iš dalies pakeičia ar atnaujina valstybės narės Vyriausybė ar mokesčių administratorius arba valstybės narės teritoriniai ar administraciniai padaliniai, įskaitant vietos valdžios institucijas, arba jis priimamas, iš dalies pakeičiamas ar atnaujinamas jų vardu, neatsižvelgiant į tai, ar jis yra veiksmingai naudojamas;
a)  jį priima, iš dalies pakeičia ar atnaujina valstybės narės Vyriausybė ar mokesčių administratorius arba valstybės narės teritoriniai ar administraciniai padaliniai, įskaitant vietos valdžios institucijas, arba jis priimamas, iš dalies pakeičiamas ar atnaujinamas jų vardu, neatsižvelgiant į tai, ar jis yra veiksmingai naudojamas;
b)  jis priimamas, iš dalies pakeičiamas ar atnaujinamas konkrečiam asmeniui ar asmenų grupei ir kuriuo tas asmuo ar asmenų grupė turi teisę remtis;
b)  jis priimamas, iš dalies pakeičiamas ar atnaujinamas konkrečiam asmeniui ar asmenų grupei ir kuriuo tas asmuo ar asmenų grupė turi teisę remtis;
c)  jis susijęs su valstybės narės ar valstybės narės teritorinių arba administracinių padalinių, įskaitant vietos valdžios institucijas, teisinių ar administracinių nuostatų, susijusių su mokesčiams taikytinų nacionalinių įstatymų vykdymu ar vykdymo užtikrinimu, aiškinimu ar taikymu;
c)  jis susijęs su valstybės narės ar valstybės narės teritorinių arba administracinių padalinių, įskaitant vietos valdžios institucijas, teisinių ar administracinių nuostatų, susijusių su mokesčiams taikytinų nacionalinių įstatymų vykdymu ar vykdymo užtikrinimu, aiškinimu ar taikymu;
d)  jis susijęs su tarpvalstybiniu sandoriu arba su klausimu, ar dėl asmens kitoje jurisdikcijoje vykdomos veiklos įsteigiama nuolatinė buveinė, ar ne; ir
e)  jis priimamas iki kitoje jurisdikcijoje sudaromų sandorių ar pradedamos veiklos, dėl kurios gali būti įsteigta nuolatinė buveinė, arba iki mokesčių deklaracijos, apimančios laikotarpį, per kurį įvykdytas vienas ar keli sandoriai arba veikla, pateikimo. Tarpvalstybinis sandoris gali būti susijęs su investavimu, prekių tiekimu, paslaugų teikimu, finansavimu arba materialiojo ar nematerialiojo turto naudojimu, tuo neapsiribojant, ir neprivalo būti tiesiogiai susijęs su asmeniu, kuriam skirtas išankstinis tarpvalstybinis sprendimas;
e)  jis priimamas iki kitoje jurisdikcijoje sudaromų sandorių ar pradedamos veiklos, dėl kurios gali būti įsteigta nuolatinė buveinė, arba iki mokesčių deklaracijos, apimančios laikotarpį, per kurį įvykdytas vienas ar keli sandoriai arba veikla, pateikimo. Sandoris gali būti susijęs su investavimu, prekių tiekimu, paslaugų teikimu, finansavimu arba materialiojo ar nematerialiojo turto naudojimu, tuo neapsiribojant, ir neprivalo būti tiesiogiai susijęs su asmeniu, kuriam skirtas išankstinis sprendimas;
(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Priėmus šį pakeitimą reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus.)
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 b punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
3 straipsnio 1 pastraipos 16 punktas
1b)   3 straipsnio 16 punktas išbraukiamas.
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Direktyva 2011/16/ES
5a straipsnio 1 dalis
1.  5 straipsnyje nurodyto prašymo tikslais prašoma informacija laikoma numatomai reikalinga, jei prašymo pateikimo metu besikreipiančioji institucija mano, kad pagal jos nacionalinės teisės aktus egzistuoja pagrįsta galimybė, kad prašoma informacija susijusi su vieno arba kelių pagal vardą ir pavardę arba kitaip identifikuojamų mokesčių mokėtojų mokesčių reikalais ir pagrįsta tyrimo tikslais.
1.  5 straipsnyje nurodyto prašymo tikslais prašoma informacija laikoma numatomai reikalinga, jei prašymo pateikimo metu besikreipiančioji institucija mano, kad pagal jos nacionalinės teisės aktus egzistuoja pagrįsta galimybė, kad prašoma informacija susijusi su vieno arba kelių pagal vardą ir pavardę arba kitaip identifikuojamų mokesčių mokėtojų mokesčių reikalais ir pagrįsta mokesčių vertinimo, rinkimo ir tvarkymo tikslais.
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Direktyva 2011/16/ES
5 a straipsnio 2 dalis
2.  Siekdama įrodyti prašomos informacijos numatomą reikalingumą, besikreipiančioji kompetentinga institucija pateikia institucijai, į kurią kreipiamasi, patvirtinamąją informaciją, pirmiausia apie mokesčių tikslą, dėl kurio prašoma informacijos, ir nurodo priežastis, kuriomis remiantis galima manyti, kad prašomą informaciją turi institucija, į kurią kreipiamasi, arba turi ar valdo asmuo, esantis institucijos, į kurią kreipiamasi, jurisdikcijoje.
2.  Siekdama įrodyti prašomos informacijos numatomą reikalingumą, besikreipiančioji kompetentinga institucija pateikia institucijai, į kurią kreipiamasi, patvirtinamąją informaciją.
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
3a)   7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:
1.  Institucija, į kurią kreipiamasi, 5 straipsnyje nurodytą informaciją pateikia kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo prašymo gavimo dienos.
„1. Institucija, į kurią kreipiamasi, 5 straipsnyje nurodytą informaciją pateikia kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo prašymo gavimo.“;
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 b punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
7 straipsnio 6 a dalis (nauja)
3b)   7 straipsnis papildomas šia dalimi:
„6a. Komisija iki 2023 m. sausio 1 d. parengia ataskaitą, kurioje pateikiama gautų statistinių duomenų ir informacijos apie kiekvieną valstybę apžvalga ir vertinimas, susiję su tokiais klausimais, kaip administracinės ir kitos susijusios sąnaudos ir nauda, įskaitant papildomas mokestines keitimosi prašoma informacija pajamas, taip pat su tuo susiję praktiniai aspektai, įskaitant priimtų ir atmestų kiekvienos šalies gautų ir išsiųstų prašymų skaičių, nagrinėjimo laiką ir kitus išsamiam vertinimui svarbius aspektus.“
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis
Direktyva 2011/16/ES
8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis
Kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija automatinių mainų būdu pateikia kitos valstybės narės kompetentingai institucijai visą turimą su rezidentais šioje kitoje valstybėje narėje susijusią informaciją apie šias konkrečias pajamų ir kapitalo kategorijas, kaip jos suprantamos pagal informaciją teikiančios valstybės narės nacionalinės teisės aktus:
Kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija automatinių mainų būdu pateikia kitos valstybės narės kompetentingai institucijai visą turimą arba pagrįstai galimą teikti su rezidentais šioje kitoje valstybėje narėje susijusią informaciją apie šias konkrečias pajamų ir kapitalo kategorijas, kaip jos suprantamos pagal informaciją teikiančios valstybės narės nacionalinės teisės aktus:
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis
Direktyva 2011/16/ES
8 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa
Valstybės narės kasmet informuoja Komisiją apie bent dvi pirmoje pastraipoje nurodytas pajamų ir kapitalo kategorijas, dėl kurių jos teikia su kitos valstybės narės rezidentais susijusią informaciją.
Valstybės narės kasmet informuoja Komisiją apie visas pirmoje pastraipoje nurodytas pajamų ir kapitalo kategorijas, dėl kurių jos teikia su kitos valstybės narės rezidentais susijusią informaciją.
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis
Direktyva 2011/16/ES
8 straipsnio 2 dalis
2.  Iki 2023 m. sausio 1 d. valstybės narės informuoja Komisiją apie bent keturias iš 1 dalyje išvardytų kategorijų, dėl kurių kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija, vykdydama automatinius mainus, teikia kitos valstybės narės kompetentingai institucijai su rezidentais šioje kitoje valstybėje narėje susijusią informaciją. Ši informacija turi būti susijusi su 2024 m. sausio 1 d. arba vėliau prasidedančiais mokestiniais laikotarpiais.“;
Išbraukta.
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
8 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
aa)  3 dalies pirma pastraipa išbraukiama.
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
8 straipsnio 3 a dalies 2 pastraipos a punktas
ba)  3a dalies antros pastraipos a punktas pakeičiamas taip:
a)  kiekvieno praneštino asmens, kuris yra sąskaitos turėtojas, vardą, pavardę, adresą, mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį (-ius) (MMIN), gimimo datą ir vietą (fizinio asmens atveju), o kai tai susiję su subjektu, kuris yra sąskaitos turėtojas ir kuris pritaikius išsamaus patikrinimo taisykles, atitinkančias prieduose išdėstytas taisykles, pripažintas turinčiu vieną ar kelis kontroliuojančiuosius asmenis, kurie yra praneštini asmenys, tokio subjekto pavadinimą, adresą, MMIN ir kiekvieno praneštino asmens vardą, pavardę, adresą, MMIN ir gimimo datą bei vietą;
a)  kiekvieno praneštino asmens, kuris yra tikrasis sąskaitos turėtojas, vardą, pavardę, adresą, mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį (-ius) (MMIN), gimimo datą ir vietą (fizinio asmens atveju), o kai tai susiję su subjektu, kuris yra sąskaitos turėtojas ir kuris, pritaikius išsamaus patikrinimo taisykles, atitinkančias prieduose išdėstytas taisykles, pripažintas turinčiu vieną ar kelis kontroliuojančiuosius asmenis, kurie yra praneštini asmenys, tokio subjekto pavadinimą, adresą, MMIN ir kiekvieno praneštino asmens vardą, pavardę, adresą, MMIN ir gimimo datą bei vietą;
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
8 a straipsnio antraštė
-a)   Pavadinimas iš dalies keičiamas taip:
Privalomų automatinių informacijos apie išankstinius tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką mainų apimtis ir sąlygos
„Privalomų automatinių informacijos apie išankstinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką mainų apimtis ir sąlygos“
(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus.)
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punkto -a a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
8 a straipsnio 2 dalies 4 pastraipa
-aa)  2 dalies ketvirta pastraipa išbraukiama.
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punkto -a b papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
8 a straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)
-ab)   3 dalis papildoma šia pastraipa:
„Nuo 2022 m. sausio 1 d. kompetentinga valdžios institucija su trečiosiomis šalimis, kurios neleidžia kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms atskleisti informacijos apie naują tvarką, neveda derybų dėl naujos dvišalės ar daugiašalės išankstinės kainodaros tvarkos ir jai nepritaria.“;
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punkto -a c papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
8 a straipsnio 4 dalis
-ac)  4 dalis išbraukiama.
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
8 a straipsnio 6 dalies a punktas
aa)  6 dalies a punktas pakeičiamas taip:
a)  asmens, išskyrus fizinį asmenį, ir prireikus asmenų grupės, kuriai jis priklauso, identifikavimo duomenis;
„a) asmens, įskaitant fizinius asmenis, ir prireikus asmenų grupės, kuriai jis priklauso, identifikavimo duomenis;
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis
Direktyva 2011/16/ES
8 a straipsnio 6 dalies b punktas
b)  išankstinio tarpvalstybinio sprendimo arba išankstinės kainodaros tvarkos santrauką, įskaitant atitinkamos verslo veiklos arba sandorio ar sandorių aprašymą ir visą kitą informaciją, kuria remiantis kompetentingai institucijai gali būti lengviau įvertinti galimą su mokesčiais susijusią riziką, neatskleidžiant komercinės, pramoninės ar profesinės paslapties, komercinio proceso arba informacijos, kurią atskleidus būtų pažeista viešoji tvarka;
b)  išankstinio tarpvalstybinio sprendimo arba išankstinės kainodaros tvarkos santrauką, įskaitant atitinkamos verslo veiklos arba sandorio ar sandorių aprašymą, visą susijusį tiesioginį ir netiesioginį poveikį mokesčiams, pvz., galiojančius mokesčių tarifus, ir visą kitą informaciją, kuria remiantis kompetentingai institucijai gali būti lengviau įvertinti galimą su mokesčiais susijusią riziką, bet neįtraukiant informacijos, kuri leistų atskleisti komercinę, pramoninę ar profesinę paslaptį, komercinį procesą arba informaciją, kurią atskleidus būtų pažeista viešoji tvarka;
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
8 a a straipsnio 2 dalis
5a)   8aa straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
2.  Valstybės narės, gavusios ataskaitą pagal šalis pagal 1 dalį, kompetentinga institucija automatinių mainų būdu ir per 4 dalyje nustatytą terminą siunčia ataskaitą pagal šalis visoms valstybėms narėms, kuriose, remiantis ataskaitoje pagal šalis pateikta informacija, vienas arba daugiau į ataskaitą teikiančio subjekto TĮG įeinančių subjektų yra rezidentas mokesčių tikslais arba apmokestinama jo verslo veikla, vykdoma per nuolatinę buveinę.
„2. Valstybės narės, gavusios ataskaitą pagal šalis pagal 1 dalį, kompetentinga institucija automatinių mainų būdu ir per 4 dalyje nustatytą terminą siunčia ataskaitą pagal šalis visoms valstybėms narėms, kuriose, remiantis ataskaitoje pagal šalis pateikta informacija, vienas arba daugiau į ataskaitą teikiančio subjekto TĮG įeinančių subjektų yra rezidentas mokesčių tikslais arba apmokestinama jo verslo veikla, vykdoma per nuolatinę buveinę. Kompetentinga valstybės narės institucija, kuri gavo ataskaitą pagal šalis, laikydamasi 1 dalies, šią ataskaitą taip pat perduoda Komisijos atsakingoms tarnyboms, kurios yra atsakingos už centralizuotą ataskaitų pagal šalis registrą. Komisija kasmet skelbia visų valstybių narių nuasmenintus ir apibendrintus ataskaitų pagal šalis statistinius duomenis.“;
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 b punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
8 a b straipsnio 14 dalies h a punktas (naujas)
5b)   8ab straipsnio 14 dalis papildoma šiuo punktu:
„ha) pagalbos gavėjų sąrašas, kuris yra kasmet atnaujinamas.“;
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8 a c straipsnio 2 dalies 1 pastraipos h punktas
h)  finansinės sąskaitos, į kurią įmokamas arba įskaitomas atlygis, identifikatorių, jei duomenis teikiantis platformos operatorius jį turi, ir valstybės narės, kurioje pardavėjas yra rezidentas, kompetentinga institucija nėra pranešusi visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms apie tai, kad neketina naudoti finansinės sąskaitos identifikatoriaus šiuo tikslu;
h)  finansinės sąskaitos, į kurią įmokamas arba įskaitomas atlygis, identifikatorių, kuris pateikiamas duomenis teikiančiam platformos operatoriui;
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8 a c straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)
Kitoms kompetentingoms valstybių narių institucijoms taip pat turėtų būti suteikta galimybė susipažinti su a ir b punktuose nurodyta informacija, kad būtų galima sustabdyti vietos ir (arba) nacionalinės teisės pažeidimus ir patraukti už juos baudžiamojon atsakomybėn, nedarant poveikio valstybėje narėje, kurios rezidentas yra praneštinas pardavėjas, taikomo mokesčių slaptumo ir duomenų apsaugos taisyklėms.
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8ac straipsnio 3 dalis
3.   Duomenys pagal 2 dalį pateikiami naudojant 20 straipsnio 7 dalyje nurodytą standartinę formą per 2 mėnesius nuo ataskaitinio laikotarpio, su kuriuo susijusios duomenis teikiančio platformos operatoriaus duomenų teikimo prievolės, pabaigos.
3.  Duomenys pagal 2 dalį pateikiami naudojant 20 straipsnio 7 dalyje nurodytą standartinę formą nedelsiant ir ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo ataskaitinio laikotarpio, su kuriuo susijusios duomenis teikiančio platformos operatoriaus duomenų teikimo prievolės, pabaigos.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8 a c straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
Valstybės narės nustato taisykles, pagal kurias duomenis teikiantis platformos operatorius gali pasirinkti užsiregistruoti vienos valstybės narės kompetentingose institucijose pagal V priedo IV skirsnio F poskirsnyje nustatytas taisykles.
Valstybės narės nustato taisykles, pagal kurias duomenis teikiantis platformos operatorius gali pasirinkti užsiregistruoti vienos valstybės narės kompetentingose institucijose pagal V priedo IV skirsnio F poskirsnyje nustatytas taisykles, atsižvelgiant į jų pasaulinės ar regioninės būstinės vietą, pagrindinį administracijos centrą, taip pat svarbios ekonominės veiklos vykdymą toje pasirinktoje valstybėje narėje, jeigu nevykdomas identifikavimas PVM tikslais, kaip nurodyta V priedo IV skirsnio F poskirsnyje.
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto a papunktis
Direktyva 2011/16/ES
8 b straipsnio 1 dalis
1.   Valstybės narės kasmet pateikia Komisijai statistinius duomenis apie automatinių mainų pagal 8 straipsnio 1 dalį, 8 straipsnio 3a dalį, 8aa ir 8ac straipsnius apimtį, taip pat informaciją apie administracines ir kitas atitinkamas su įvykusiais informacijos mainais susijusias išlaidas bei naudą ir apie visus galimus pokyčius tiek mokesčių administratoriams, tiek trečiosioms šalims.“;
1.  Valstybės narės kasmet pateikia Komisijai visą reikiamą svarbią informaciją, įskaitant statistinius duomenis apie automatinių mainų pagal 8 straipsnio 1 dalį, 8 straipsnio 3a dalį, 8aa ir 8ac straipsnius apimtį ir galimybės panaudoti duomenis, kuriais keičiamasi, vertinimą, taip pat informaciją apie administracines ir kitas atitinkamas su įvykusiais informacijos mainais susijusias išlaidas bei naudą ir apie visus galimus pokyčius tiek mokesčių administratoriams, tiek trečiosioms šalims.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto b papunktis
Direktyva 2011/16/ES
8 b straipsnio 2 dalis
b)  2 dalis išbraukiama;
Išbraukta.
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
8b straipsnio 2 dalis
ba)  2 dalis pakeičiama taip:
2.  Komisija ne vėliau kaip 2019 m. sausio 1 d. pateikia ataskaitą, kurioje apžvelgiami ir įvertinami pagal šio straipsnio 1 dalį gauti statistiniai duomenys ir informacija tokiais klausimais kaip automatinių informacijos mainų administracinės bei kitos atitinkamos išlaidos ir teikiama nauda, taip pat su jais susiję praktiniai aspektai. Komisija prireikus pateikia Tarybai pasiūlymą dėl 8 straipsnio 1 dalyje nustatytų kategorijų ir sąlygų, įskaitant sąlygą, kad informacija apie rezidentus kitose valstybėse narėse turi būti prieinama, arba dėl 8 straipsnio 3a dalyje nurodytų punktų, arba dėl abiejų šių klausimų.
2. Komisija ne vėliau kaip 2022 m. sausio 1 d. pateikia ataskaitą, kurioje apžvelgiami ir įvertinami pagal šio straipsnio 1 dalį gauti statistiniai duomenys ir informacija tokiais klausimais kaip veiksmingas valstybių narių gautų duomenų naudojimas mokesčių ar kitais tikslais, automatinių informacijos mainų administracinės bei kitos atitinkamos išlaidos ir teikiama nauda, taip pat su jais susiję praktiniai aspektai. Komisija pateikia Tarybai pasiūlymą dėl 8 straipsnio 1 dalyje nustatytų kategorijų ir sąlygų, įskaitant sąlygą, kad informacija apie rezidentus kitose valstybėse narėse turi būti prieinama arba teikiama, arba dėl 8 straipsnio 3a dalyje nurodytų punktų, įskaitant tikrąją nuosavybę.
Taryba, nagrinėdama Komisijos pateiktą pasiūlymą, įvertina galimybę toliau stiprinti automatinių informacijos mainų veiksmingumą ir veikimą bei kelti jų kokybę, siekiant nustatyti, kad:
Taryba, nagrinėdama Komisijos pateiktą pasiūlymą, įvertina galimybę toliau stiprinti automatinių informacijos mainų veiksmingumą ir veikimą bei gerinti jų kokybę, siekiant nustatyti, kad:
a)  kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija automatinių mainų būdu pateiktų kitos valstybės narės kompetentingai institucijai informaciją apie mokestinius laikotarpius nuo 2019 m. sausio 1 d., susijusią su rezidentais toje kitoje valstybėje narėje, apie visas 8 straipsnio 1 dalyje nurodytas pajamų ir kapitalo kategorijas, kurios turi būti pripažįstamos pagal informaciją pateikiančios valstybės narės nacionalinės teisės aktus, ir
a)  valstybės narės teiktų pajamų ir kapitalo kategorijų sąrašus, išdėstytus 8 straipsnio 1 dalyje, ir jie būtų prieinami, net jeigu šiuo metu jie nėra prieinami, taip pat būtų vykdomi atitinkami jų mainai;
b)  į 8 straipsnio 1 ir 3a dalyse pateiktus kategorijų ir punktų sąrašus dar būtų įtraukta kitų kategorijų ir punktų, įskaitant autorinius atlyginimus.
b)  būtų išplėstos 8 straipsnio 1 dalyje nurodytos pajamų kategorijos į jas įtraukiant nefinansinį turtą, pvz., nekilnojamąjį turtą, meno kūrinius ar juvelyrinius dirbinius bei naujas turto saugojimo formas, kaip antai laisvąsias ekonomines zonas ir saugyklas;
ba)  8 straipsnio 3a dalyje išdėstytų punktų sąrašai būtų išplėsti į juos įtraukiant tikrosios nuosavybės duomenis ir siekiant kovoti su taisyklių apėjimu nustatant antrą arba kelias mokesčių mokėtojo rezidavimo vietas;
bb)  valstybėms narėms paprastai būtų leidžiama gautą informaciją naudoti kitais nei 16 straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais;
bc)  veiksmingas duomenų naudojimas būtų tinkamai įvertintas.“;
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 8 punkto a papunktis
Direktyva 2011/16/ES
11 straipsnio 1 pastraipa
1.   Siekiant keistis 1 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija, vienos valstybės narės kompetentinga institucija gali prašyti kitos valstybės narės kompetentingos institucijos, kad, laikantis pastarosios institucijos nustatytos procedūrinės tvarkos, besikreipiančiosios kompetentingos institucijos įgaliotieji pareigūnai galėtų:
1.   Siekiant keistis 1 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija, vienos valstybės narės kompetentinga institucija gali prašyti kitos valstybės narės kompetentingos institucijos, kad, laikantis pastarosios institucijos nustatytos procedūrinės tvarkos, besikreipiančiosios kompetentingos institucijos įgaliotieji pareigūnai galėtų:
a)   būti tose patalpose, kuriose valstybės narės, į kurią kreipiamasi, administracinės institucijos atlieka savo pareigas;
a)   būti tose patalpose, kuriose valstybės narės, į kurią kreipiamasi, administracinės institucijos atlieka savo pareigas;
b)   būti vietoje per valstybės narės, į kurią kreipiamasi, teritorijoje atliekamus administracinius tyrimus;
b)   būti vietoje per valstybės narės, į kurią kreipiamasi, teritorijoje atliekamus administracinius tyrimus;
c)   tinkamais atvejais dalyvauti valstybės narės, į kurią kreipiamasi, atliekamuose administraciniuose tyrimuose naudojantis elektroninėmis ryšio priemonėmis.
c)   tinkamais atvejais dalyvauti valstybės narės, į kurią kreipiamasi, atliekamuose administraciniuose tyrimuose naudojantis elektroninėmis ryšio priemonėmis.
Į pirmoje pastraipoje nurodytą prašymą kompetentinga institucija atsako per 30 dienų, besikreipiančiajai institucijai patvirtindama savo sutikimą arba pateikdama motyvuotą prašymo atmetimą.
Į pirmoje pastraipoje nurodytą prašymą kompetentinga institucija atsako per 30 dienų, besikreipiančiajai institucijai patvirtindama savo sutikimą arba pateikdama motyvuotą prašymo atmetimą.
Tais atvejais, kai pateikiamas motyvuotas prašymo atmetimas, besikreipiančioji institucija gali dar kartą kreiptis į kompetentingą instituciją ir pateikti papildomus dokumentus, kad jos pareigūnui būtų suteiktas leidimas atlikti 1 dalies a, b arba c punkte nurodytas užduotis. Kompetentinga institucija turėtų atsakyti į antrąjį prašymą per 30 dienų nuo jo gavimo.
Jei prašoma informacija yra dokumentuose, su kuriais gali susipažinti institucijos, į kurią kreipiamasi, pareigūnai, besikreipiančiosios institucijos pareigūnams pateikiamos šių dokumentų kopijos.
Jei prašoma informacija yra dokumentuose, su kuriais gali susipažinti institucijos, į kurią kreipiamasi, pareigūnai, besikreipiančiosios institucijos pareigūnams pateikiamos šių dokumentų kopijos.
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Direktyva 2011/16/ES
12 a straipsnio 2 dalis
2.  Vienos valstybės narės kompetentingai institucijai paprašius kitos valstybės narės (arba kitų valstybių narių) kompetentingos institucijos atlikti vieno arba daugiau asmenų, dėl kurių visos atitinkamos valstybės narės turi bendrų arba vienas kitą papildančių interesų, bendrą auditą, institucijos, į kurias kreipiamasi, į šį prašymą atsako per 30 dienų nuo jo gavimo.
2.  Vienos ar kelių valstybių narių kompetentingai institucijai paprašius kitos valstybės narės kompetentingos institucijos (arba kitų valstybių narių kompetentingų institucijų) atlikti vieno arba daugiau asmenų, dėl kurių visos atitinkamos valstybės narės turi bendrų arba vienas kitą papildančių interesų, bendrą auditą, institucijos, į kurias kreipiamasi, į šį prašymą atsako per 30 dienų nuo jo gavimo.
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Direktyva 2011/16/ES
12 a straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
3.  Valstybės narės kompetentingos institucijos prašymas atlikti bendrą auditą gali būti atmetamas dėl motyvuotų priežasčių, pirmiausia dėl bet kurios iš šių priežasčių:
3.  Valstybės narės kompetentingos institucijos prašymas atlikti bendrą auditą gali būti atmetamas dėl bet kurios iš šių priežasčių:
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Direktyva 2011/16/ES
12 a straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
Atmesdama prašymą institucija, į kurią kreipiamasi, nurodo besikreipiančiajam asmeniui (besikreipiantiesiems asmenims) šio prašymo atmetimo priežastis.
Atmesdama prašymą institucija, į kurią kreipiamasi, nurodo besikreipiančiajam asmeniui (besikreipiantiesiems asmenims), dėl kurios iš 3 dalyje nurodytų dviejų priežasčių prašymas atmestas.
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 12 punkto a papunktis
Direktyva 2011/16/ES
16 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
„Informacijai, kurią valstybės narės pagal šią direktyvą bet kokia forma pateikia viena kitai, taikomi tarnybinės paslapties reikalavimai ir suteikiama tokia pati apsauga, kokia suteikiama panašaus pobūdžio informacijai pagal ją gavusios valstybės narės nacionalinės teisės aktus. Tokia informacija gali būti naudojama vertinant bei administruojant valstybių narių nacionalinius įstatymus, susijusius su 2 straipsnyje nurodytais mokesčiais, PVM ir kitais netiesioginiais mokesčiais, ir užtikrinant jų vykdymą.
„Informacijai, kurią valstybės narės pagal šią direktyvą bet kokia forma pateikia viena kitai, taikomi tarnybinės paslapties reikalavimai, galiojantys valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, ir valstybėje narėje, kuri kreipiasi, ir suteikiama tokia pati apsauga, kokia suteikiama panašaus pobūdžio informacijai pagal ją gavusios valstybės narės nacionalinės teisės aktus. Tokia informacija gali būti naudojama vertinant bei administruojant valstybių narių nacionalinius įstatymus, susijusius su 2 straipsnyje nurodytais mokesčiais, PVM, 8ac straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodytą informaciją ir kitais netiesioginiais mokesčiais, ir užtikrinant jų vykdymą.
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 12 punkto b papunktis
Direktyva 2011/16/ES
16 straipsnio 2 dalis
2.  Gavus valstybės narės kompetentingos institucijos, kuri pateikia informaciją pagal šią direktyvą, leidimą ir tik tuo atveju, jei tai leidžiama pagal informaciją gaunančios kompetentingos institucijos valstybės narės teisės aktus, pagal šią direktyvą gauta informacija ir dokumentai gali būti naudojami ir kitais nei 1 dalyje nurodytais tikslais.
2.  Pagal šią direktyvą gauta informacija ir dokumentai valstybės narės kompetentingos institucijos gali būti naudojami ir kitais nei 1 dalyje nurodytais tikslais tik tuo atveju, jei tai leidžiama pagal informaciją gaunančios kompetentingos institucijos valstybės narės teisės aktus.
Kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms pateikia kitų nei 1 dalyje nurodytų tikslų, kuriais pagal jos nacionalinės teisės aktus gali būti naudojama informacija ir dokumentai, sąrašą. Informaciją gaunanti kompetentinga institucija gautą informaciją ir dokumentus be pirmoje pastraipoje nurodyto leidimo gali naudoti bet kuriuo iš informaciją pateikiančios valstybės narės sąraše nurodytu tikslu.“;
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 12 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
16 straipsnio 4 dalis
ba)  4 dalis išbraukiama.
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 13 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
17 straipsnio 4 a dalis (nauja)
13a)   17 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„4a. 4 dalyje nurodyta galimybė atsisakyti teikti informaciją nesuteikiama, jeigu besikreipiančioji institucija gali įrodyti, kad informacija nebus atskleista visuomenei ir bus naudojama tik atitinkamų susijusio asmens ar asmenų grupės, dėl kurių pateiktas prašymas suteikti informaciją, mokesčių reikalų vertinimo, valdymo ir kontrolės tikslais.“;
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 15 punktas
Direktyva 2011/16/ES
21 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa
Komisija sukuria saugią centrinę administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje sąsają, kurioje valstybės narės viena kitai teikia informaciją naudodamos standartines formas pagal 20 straipsnio 1 ir 3 dalis, ir teikia šiai sąsajai techninę bei logistinę paramą. Prieigą prie šios sąsajos turi visų valstybių narių kompetentingos institucijos. Siekdama rinkti statistinius duomenis, Komisija gali susipažinti su informacija apie sąsajoje registruojamus mainus, kurią galima išgauti automatiškai. Komisijos galimybė susipažinti su šia informacija neturi poveikio valstybių narių prievolei teikti statistinius informacijos mainų duomenis pagal 23 straipsnio 4 dalį.
Komisija sukuria saugią centrinę administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje sąsają, kurioje valstybės narės viena kitai teikia informaciją naudodamos standartines formas pagal 20 straipsnio 1 ir 3 dalis, ir teikia šiai sąsajai visą būtiną techninę ir logistinę paramą. Prieigą prie šios sąsajos turi visų valstybių narių kompetentingos institucijos. Komisija užtikrina, kad siekiant užtikrinti duomenų apsaugą būtų garantuojamas aukščiausio lygio centrinės sąsajos kibernetinis saugumas ir techniniu požiūriu sertifikuotos procedūros. Siekdama rinkti statistinius duomenis, Komisija gali susipažinti su informacija apie sąsajoje registruojamus mainus, kurią galima išgauti automatiškai. Komisijos galimybė susipažinti su šia informacija neturi poveikio valstybių narių prievolei teikti statistinius informacijos mainų duomenis pagal 23 straipsnio 4 dalį.
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 17 punktas
Direktyva 2011/16/ES
23 straipsnio 2 dalis
2.  Valstybės narės pagal savo jurisdikciją išnagrinėja ir įvertina administracinio bendradarbiavimo pagal šią direktyvą veiksmingumą kovojant su mokesčių slėpimu bei vengimu ir kasmet pateikia Komisijai savo vertinimo rezultatus.“;
2.  Valstybės narės pagal savo jurisdikciją išnagrinėja ir įvertina administracinio bendradarbiavimo pagal šią direktyvą veiksmingumą kovojant su mokesčių slėpimu bei vengimu, taip pat jos išnagrinėja ir įvertina reikalavimų vykdymo išlaidas, kurių gali susidaryti dėl galimo perteklinio duomenų teikimo. Valstybės narės kasmet pateikia Europos Parlamentui ir Komisijai savo vertinimo rezultatus. Tų rezultatų santrauka skelbiama viešai, atsižvelgiant į mokesčių mokėtų teises ir laikantis konfidencialumo. Ši informacija neišskaidoma tiek, kad pagal ją būtų galima nustatyti konkretų mokesčių mokėtoją.“;
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 17 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
23 straipsnio 3 dalis
17a)   23 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
3.  Valstybės narės Komisijai pateikia metinį 8, 8a, 8aa ir 8ab straipsniuose nurodytų automatinių informacijos mainų veiksmingumo vertinimą ir praneša apie pasiektus praktinius rezultatus. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato to metinio vertinimo pateikimo formą ir sąlygas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 26 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.
3.  Valstybės narės Komisijai pateikia metinį 5, 6 ir 7 straipsniuose nurodyto keitimosi prašoma informacija ir 8, 8a, 8aa ir 8ab straipsniuose nurodytų automatinių informacijos mainų veiksmingumo vertinimą ir praneša apie pasiektus praktinius rezultatus, įskaitant papildomas mokestines pajamas, susijusias su administraciniu bendradarbiavimu. Pateiktą informaciją Komisija išskaido bent pagal šalis. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato to metinio vertinimo pateikimo formą ir sąlygas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 26 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 17 b punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
23 a straipsnio 1 dalis
17b)  23a straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
1.  Komisija pagal šią direktyvą gautą informaciją laiko konfidencialia vadovaudamasi Sąjungos institucijoms taikomomis nuostatomis; ši informacija gali būti naudojama tik tais tikslais, kurių reikia siekiant nustatyti, ar valstybės narės laikosi šios direktyvos ir kokiu mastu jos laikosi.
1.  Komisija pagal šią direktyvą gautą informaciją laiko konfidencialia, jei jos neatskleidimas nepažeidžia viešojo intereso, pagal informaciją galima nustatyti konkretų mokesčių mokėtoją, o ją atskleidus būtų pažeistos mokesčių mokėtojų teisės.
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 18 punktas
Direktyva 2011/16/ES
23 a straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
Informacija, kurią valstybė narė pateikė Komisijai pagal 23 straipsnį, taip pat ataskaitos ar dokumentai, kuriuos Komisija parengė naudodamasi tokia informacija, gali būti perduoti kitoms valstybėms narėms. Šiai perduotai informacijai taikomi tarnybinės paslapties reikalavimai ir suteikiama tokia pati apsauga, kokia suteikiama panašaus pobūdžio informacijai pagal ją gavusios valstybės narės nacionalinės teisės aktus.
Informacija, kurią valstybė narė pateikė Komisijai pagal 23 straipsnį, taip pat ataskaitos ar dokumentai, kuriuos Komisija parengė naudodamasi tokia priskirtina informacija, gali būti perduoti kitoms valstybėms narėms. Šiai perduotai informacijai taikomi tarnybinės paslapties reikalavimai ir suteikiama tokia pati apsauga, kokia suteikiama panašaus pobūdžio informacijai pagal ją gavusios valstybės narės nacionalinės teisės aktus.
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 18 punktas
Direktyva 2011/16/ES
23 a straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
Pirmoje pastraipoje nurodytas Komisijos parengtas ataskaitas ir dokumentus valstybės narės gali naudoti tik analizės tikslais, ir jie negali būti skelbiami ar pateikiami jokiam kitam asmeniui ar įstaigai negavus aiškaus Komisijos sutikimo.
Pirmoje pastraipoje nurodytas Komisijos parengtas ataskaitas ir dokumentus valstybės narės gali naudoti tik analizės tikslais ir su jais gali susipažinti visos suinteresuotosios šalys, o vėliau jie skelbiami viešai, jeigu pagal juose pateiktą informaciją negalima nustatyti konkretaus mokesčių mokėtojo ir jų atskleidimas atitinka Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais.
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 18 punktas
Direktyva 2011/16/ES
23 a straipsnio 2 dalies 3 pastraipa
Neatsižvelgiant į pirmą ir antrą pastraipas, Komisija gali kasmet skelbti anonimintas jai pagal 23 straipsnio 4 dalį valstybių narių pateiktų statistinių duomenų santraukas.
Komisija kasmet skelbia anonimintas jai pagal 23 straipsnio 4 dalį valstybių narių pateiktų statistinių duomenų santraukas.
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 19 punkto b papunktis
Direktyva 2011/16/ES
25 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa
Valstybės narės užtikrina, kad asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju pagal Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnio 12 punktą kompetentingos institucijos gali prašyti Komisijos, kaip duomenų tvarkytojos, imantis pavojaus mažinimo priemonių sustabdyti informacijos mainus pagal šią direktyvą su ta valstybe nare, kurioje buvo padarytas pažeidimas.
Valstybės narės užtikrina, kad asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju pagal Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnio 12 punktą arba teisinės valstybės principų pažeidimo atveju, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2020/2092* 4 straipsnyje, kompetentingos institucijos gali prašyti Komisijos, kaip duomenų tvarkytojos, imantis pavojaus mažinimo priemonių sustabdyti informacijos mainus pagal šią direktyvą su ta valstybe nare, kurioje buvo padarytas pažeidimas.
_________________
* 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2020/2092 dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo (OL L 433I, 2020 12 22, p. 1).
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 19 punkto b papunktis
Direktyva 2011/16/ES
25 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa
Šie mainai sustabdomi iki tol, kol kompetentingos institucijos paprašo Komisijos vėl leisti informacijos mainus pagal šią direktyvą su valstybe nare, kurioje buvo padarytas pažeidimas.
Šie mainai sustabdomi iki tol, kol kompetentingos institucijos paprašo Komisijos vėl leisti informacijos mainus pagal šią direktyvą su valstybe nare, kurioje buvo padarytas pažeidimas. Komisija sudaro sąlygas informacijos mainams tik tuo atveju, kai esama techninių įrodymų, kad duomenų srautas yra saugus.
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 20 punktas
Direktyva 2011/16/ES
25 a straipsnio 1 pastraipa
Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikomų už nacionalinių nuostatų, priimtų remiantis šia direktyva ir susijusių su 8aa, 8ab ir 8ac straipsniais, pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių jų įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.
Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikomų už nacionalinių nuostatų, priimtų remiantis šia direktyva ir susijusių su 8aa, 8ab ir 8ac straipsniais, pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių jų įgyvendinimui užtikrinti pagal V priedą. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 20 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
25 b straipsnis (naujas)
20a)  Papildoma šiuo straipsniu:
„25b straipsnis
Peržiūra
Ne vėliau kaip ... [dveji metai po šios iš dalies keičiančios direktyvos įsigaliojimo dienos] Komisija pateikia nuostatų, įtrauktų į Tarybos direktyvą (ES) .../...*+, įgyvendinimo ir veiksmingumo ataskaitą ir pateikia konkrečių pasiūlymų, įskaitant pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kaip patobulinti šią direktyvą. Ta ataskaita skelbiama viešai.
Nagrinėdama Komisijos pateiktą pasiūlymą, Taryba įvertina galimybę toliau stiprinti platformų operatorių prievolę teikti duomenis.
________
* ... m. ... .. d. Tarybos direktyva (ES) .../..., kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje, (OL ...).
+ OL: prašom įrašyti šios iš dalies keičiančios direktyvos numerį tekste ir papildyti išnašą įrašant numerį, datą ir OL nuorodą.“
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedas
Direktyva 2011/16/ES
V PRIEDO 2 a dalis (nauja)
Šiame priede, remiantis 25a straipsniu, taip pat nurodoma nemažai galimų sankcijų, kurias gali taikyti valstybės narės.
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedas
Direktyva 2011/16/ES
V PRIEDO I skirsnio A punkto 3 a dalis (nauja)
3a.  Neįtrauktas duomenis teikiantis platformos operatorius – duomenis teikiantis platformos operatorius, kurio pajamos, gautos Sąjungoje per praėjusius kalendorinius metus, neviršijo 100 000 EUR.
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedas
Direktyva 2011/16/ES
V PRIEDO I skirsnio A punkto 4 a dalis (nauja)
4a.  Neįtraukta atitinkama veikla – bet kokie neatlygintini ir nepiniginiai prekių ir paslaugų mainai.
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedas
Direktyva 2011/16/ES
V PRIEDO III skirsnio B punkto 2 pastraipos b punktas
b)  finansinės sąskaitos identifikatorių, jei šią informaciją turi duomenis teikiantis platformos operatorius ir valstybės narės, kurioje praneštinas pardavėjas yra rezidentas, kompetentinga institucija nėra pranešusi visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, kad neketina naudoti finansinės sąskaitos identifikatoriaus šiuo tikslu;
b)  finansinės sąskaitos identifikatorių, jei informaciją apie jį renka duomenis teikiantis platformos operatorius ir jeigu valstybės narės, kurioje praneštinas pardavėjas yra rezidentas, kompetentinga institucija nėra pranešusi visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, kad neketina naudoti finansinės sąskaitos identifikatoriaus šiuo tikslu;
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedas
Direktyva 2011/16/ES
V PRIEDO III skirsnio B punkto 3 pastraipos b punktas
b)  finansinės sąskaitos identifikatorių, jei šią informaciją turi duomenis teikiantis platformos operatorius ir valstybės narės, kurioje praneštinas pardavėjas yra rezidentas, kompetentinga institucija nėra pranešusi visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, kad neketina naudoti finansinės sąskaitos identifikatoriaus šiuo tikslu;
b)  finansinės sąskaitos identifikatorių, jei informaciją apie jį renka duomenis teikiantis platformos operatorius ir jeigu valstybės narės, kurioje praneštinas pardavėjas yra rezidentas, kompetentinga institucija nėra pranešusi visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, kad neketina naudoti finansinės sąskaitos identifikatoriaus šiuo tikslu;
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedas
Direktyva 2011/16/ES
V PRIEDO IV skirsnio C punkto 1 a dalis (nauja)
Ne vėliau kaip ... [dveji metai po šios iš dalies keičiančios direktyvos įsigaliojimo dienos] Komisija įvertina administracinių procedūrų veiksmingumą ir išsamaus patikrinimo procedūrų bei duomenų teikimo reikalavimų įgyvendinimo kokybę. Jeigu kokybę reikia pagerinti, prie to vertinimo gali būti pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedas
Direktyva 2011/16/ES
V PRIEDO IV skirsnio F a punktas (naujas)
Fa.  Sankcijos už pažeidimus
Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų už duomenis teikiančių platformų operatorių prievolių teikti duomenis pažeidimus. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Valstybės narės raginamos užtikrinti bendrą sankcijų rinkinį, kad Sąjungoje būtų užtikrintos panašios sankcijos ir būtų išvengta palankiausių registracijos sąlygų, grindžiamų taikomų sankcijų griežtumu, paieškos.
Valstybės narės ypač raginamos apsvarstyti galimybę kaip sankcijas taikyti reguliuojamų mokėjimo metodų apribojimus, papildomų mokesčių taikymą už kiekvieną paskesnę operaciją, galimybės dalyvauti viešajame pirkime nesuteikimą, o kraštutiniais ir besikartojančiais atvejais – platformos operatoriaus verslo leidimo atšaukimą.
Atnaujinta: 2021 m. birželio 3 d.Teisinė informacija - Privatumo politika