Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2020/0148(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0015/2021

Iesniegtie teksti :

A9-0015/2021

Debates :

PV 08/03/2021 - 21
CRE 08/03/2021 - 21

Balsojumi :

PV 09/03/2021 - 17
PV 10/03/2021 - 14

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0072

Pieņemtie teksti
PDF 261kWORD 71k
Trešdiena, 2021. gada 10. marts - Brisele
Administratīvā sadarbība nodokļu jomā *
P9_TA(2021)0072A9-0015/2021

Eiropas Parlamenta 2021. gada 10. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā (COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2020)0314),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. un 115. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C9-0213/2020),

–  ņemot vērā Reglamenta 82. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9-0015/2021),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju atbilstoši grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums
(1)  Lai ņemtu vērā jaunas Savienības iniciatīvas nodokļu pārredzamības jomā, Padomes Direktīvā 2011/16/ES21 pēdējos gados ir izdarīta virkne grozījumu. Ar šīm izmaiņām galvenokārt tika ieviesti ziņošanas pienākumi, kam sekoja paziņošana citām dalībvalstīm saistībā ar finanšu kontiem, iepriekšējiem pārrobežu nolēmumiem un iepriekšējām vienošanās par cenas noteikšanu, pārskatiem par katru valsti un ziņojamām pārrobežu shēmām. Tādējādi šie grozījumi paplašināja automātiskās informācijas apmaiņas darbības jomu. Nodokļu iestāžu rīcībā tagad ir plašāks sadarbības instrumentu kopums, lai atklātu un apkarotu krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu.
(1)  Lai ņemtu vērā jaunas Savienības iniciatīvas nodokļu pārredzamības jomā, Padomes Direktīvā 2011/16/ES21 pēdējos gados ir izdarīta virkne grozījumu. Ar šīm izmaiņām galvenokārt tika ieviesti ziņošanas pienākumi, kam sekoja paziņošana citām dalībvalstīm saistībā ar finanšu kontiem, iepriekšējiem pārrobežu nolēmumiem un iepriekšējām vienošanās par cenas noteikšanu, pārskatiem par katru valsti un ziņojamām pārrobežu shēmām. Tādējādi šie grozījumi paplašināja automātiskās informācijas apmaiņas darbības jomu. Nodokļu iestāžu rīcībā tagad ir plašāks sadarbības instrumentu kopums, lai atklātu un apkarotu krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu nolūkā aizsargāt nodokļu ieņēmumus un nodrošināt taisnīgu nodokļu uzlikšanu.
_________________
_________________
21 Padomes Direktīva 2011/16/ES (2011. gada 15. februāris) par administratīvu sadarbību nodokļu jomā un ar ko atceļ Direktīvu 77/799/EEK (OV L 64, 11.3.2011., 1. lpp.).
21 Padomes Direktīva 2011/16/ES (2011. gada 15. februāris) par administratīvu sadarbību nodokļu jomā un ar ko atceļ Direktīvu 77/799/EEK (OV L 64, 11.3.2011., 1. lpp.).
Grozījums Nr. 2
Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)
(1a)   Lai īstenotu minēto plašāko sadarbības instrumentu kopumu, digitālo pārkārtošanos un mērķi uzlabot sadarbību starp valstu iestādēm, ir nepieciešami kvalificēti cilvēkresursi un atbilstoši finanšu resursi. Tādēļ līdztekus ierosinātajām izmaiņām ir jāparedz atbilstošs investīciju līmenis, galvenokārt informātikas un digitālās infrastruktūras pielāgošanai un profesionālajai apmācībai. Visbeidzot, būtu jāuzlabo dalībvalstu spēja apstrādāt visu saņemto finanšu informāciju un jāpalielina nodokļu iestāžu finanšu, IT un cilvēkresursi.
Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums
(2)  Pēdējos gados Komisija ir uzraudzījusi Direktīvas 2011/16/ES22 piemērošanu un 2019. gadā ir pabeigusi tās izvērtēšanu. Lai gan ir veikti būtiski uzlabojumi automātiskās informācijas apmaiņas jomā, joprojām ir jāuzlabo spēkā esošie noteikumi, kas attiecas uz visiem informācijas apmaiņas un administratīvās sadarbības veidiem.
(2)  Pēdējos gados Komisija ir uzraudzījusi Direktīvas 2011/16/ES22 piemērošanu un 2019. gadā ir pabeigusi tās izvērtēšanu. Lai gan ir veikti būtiski uzlabojumi automātiskās informācijas apmaiņas jomā, joprojām ir jāuzlabo spēkā esošie noteikumi, kas attiecas uz visiem informācijas apmaiņas un administratīvās sadarbības veidiem. Lai ņemtu vērā situācijas attīstību nodokļu pārredzamības jomā, minēto direktīvu var būt nepieciešams atjaunināt regulāri.
_________________
_________________
22 Eiropas Komisija, Komisijas dienestu darba dokuments “Izvērtējums par Padomes Direktīvu 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā un ar ko atceļ Direktīvu 77/799/EEK” (SWD(2019)0328).
22 Eiropas Komisija, Komisijas dienestu darba dokuments “Izvērtējums par Padomes Direktīvu 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā un ar ko atceļ Direktīvu 77/799/EEK” (SWD(2019)0328).
Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums
(3)  Saskaņā ar Direktīvas 2011/16/ES 5. pantu pieprasījuma saņēmējai iestādei pēc pieprasījuma iesniedzējas iestādes pieprasījuma ir jāpaziņo pieprasījuma iesniedzējai iestādei visa informācija, kura ir tās rīcībā vai kuru tā iegūst administratīvā procedūrā un kura ir prognozējami svarīga, lai pārvaldītu un izpildītu dalībvalstu iekšzemes tiesību aktus attiecībā uz nodokļiem, kas ietilpst minētās direktīvas darbības jomā. Lai nodrošinātu informācijas apmaiņas efektivitāti un novērstu nepamatotus pieprasījumu atteikumus, kā arī lai nodrošinātu juridisko skaidrību un noteiktību gan nodokļu administrācijām, gan nodokļu maksātājiem, būtu skaidri jānosaka prognozējamā svarīguma standarts. Šajā kontekstā būtu arī jāprecizē, ka prognozējamā svarīguma standarts nebūtu jāpiemēro papildu informācijas pieprasījumiem pēc informācijas apmaiņas saskaņā ar Direktīvas 2011/16/ES 8.a pantu saistībā ar iepriekšēju pārrobežu nolēmumu vai iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu.
(3)  Saskaņā ar Direktīvas 2011/16/ES 5. pantu pieprasījuma saņēmējai iestādei pēc pieprasījuma iesniedzējas iestādes pieprasījuma ir jāpaziņo pieprasījuma iesniedzējai iestādei visa informācija, kura ir tās rīcībā vai kuru tā iegūst administratīvā procedūrā un kura ir prognozējami svarīga, lai pārvaldītu un izpildītu dalībvalstu iekšzemes tiesību aktus attiecībā uz nodokļiem, kas ietilpst minētās direktīvas darbības jomā. Lai nodrošinātu informācijas apmaiņas efektivitāti un novērstu nepamatotus pieprasījumu atteikumus, kā arī lai nodrošinātu juridisko skaidrību un noteiktību gan nodokļu administrācijām, gan nodokļu maksātājiem, būtu skaidri jānosaka prognozējamā svarīguma standarts saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru, kas nosaka, ka jēdziens “prognozējamais svarīgums” ir domāts, lai paredzētu informācijas apmaiņu nodokļu jautājumos pēc iespējas plašākā mērā. Šajā kontekstā būtu arī jāprecizē, ka prognozējamā svarīguma standarts nebūtu jāpiemēro papildu informācijas pieprasījumiem pēc informācijas apmaiņas saskaņā ar Direktīvas 2011/16/ES 8.a pantu saistībā ar iepriekšēju pārrobežu nolēmumu vai iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu.
Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)
(3a)   Savienībai un dalībvalstīm būtu jānodrošina visā Savienībā saskaņota soda mēru un sankciju sistēma, lai nepieļautu, ka platformu operatori izmanto dalībvalstu nodokļu sistēmu nepilnības un to atšķirības. Attiecīgo noteikumu pārkāpšanas gadījumā būtu jāapsver iespēja piemērot finansiālas sankcijas un izslēgt pārkāpuma izdarītāju no publiskā iepirkuma līgumiem. Ārkārtējos un atkārtotos gadījumos būtu jāparedz iespēja atsaukt platformas operatora uzņēmējdarbības licenci.
Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)
(4a)  Lai nodokļu maksātājiem pastāvīgi sniegtu pareizu un pilnīgu informāciju, dalībvalstu kompetentajām iestādēm būtu jāatklāj ienākumu kategorijas, par kurām notiek automātiska informācijas apmaiņa ar citu dalībvalstu un trešo valstu kompetentajām iestādēm vai jurisdikcijām.
Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)
(4b)   Jebkāda informācija par pārrobežu shēmām, kas skar trešās valstīs, būtu jādara zināma arī šo valstu nodokļu iestādēm. Minētajai prasībai jo īpaši būtu jāattiecas uz jaunattīstības valstīm, kurām bieži vien ir ierobežotāka piekļuve starptautiskām nodokļu informācijas apmaiņas sistēmām.
Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)
(6a)   Pienācīga nodokļu maksātāju identificēšana ir būtiska, lai informācijas apmaiņa starp nodokļu administrācijām būtu efektīva. Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (TIN) būtu jādara pieejams ikreiz, kad to paredz Direktīva 2011/16/ES, un Eiropas TIN būtu vislabākais līdzeklis, kā veikt šādu identificēšanu. Eiropas TIN dotu iespēju jebkurai trešai personai ātri, viegli un pareizi identificēt un reģistrēt TIN pārrobežu attiecībās un noderētu par pamatu efektīvai automātiskai informācijas apmaiņai starp dalībvalstu nodokļu administrācijām.
Grozījums Nr. 9
Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums
(7)  Nodokļu administrācijas bieži pieprasa informāciju no digitālo platformu operatoriem. Tas platformu operatoriem rada ievērojamas administratīvās un atbilstības nodrošināšanas izmaksas. Tajā pašā laikā dažas dalībvalstis ir uzlikušas vienpusēju ziņošanas pienākumu, kas rada papildu administratīvo slogu platformu operatoriem, jo tiem ir jāievēro daudzi valsts ziņošanas standarti. Tādēļ būtu svarīgi, lai visā iekšējā tirgū tiktu piemērots standartizēts ziņošanas pienākums.
(7)  Nodokļu administrācijas bieži pieprasa informāciju no digitālo platformu operatoriem. Tas platformu operatoriem rada ievērojamas administratīvās un atbilstības nodrošināšanas izmaksas. Tajā pašā laikā dažas dalībvalstis ir uzlikušas vienpusēju ziņošanas pienākumu, kas rada papildu administratīvo slogu platformu operatoriem, jo tiem ir jāievēro daudzi valsts ziņošanas standarti. Tādēļ būtu svarīgi, lai visā iekšējā tirgū tiktu piemērots standartizēts ziņošanas pienākums. Šāda standartizācija ir būtiska, lai veicinātu trīs galvenos mērķus: līdz minimumam samazināt atbilstības nodrošināšanas izmaksas operatoriem, palielināt valsts iestāžu darba efektivitāti un mazināt birokrātiju gan nodokļu maksātājiem, gan nodokļu administrācijām.
Grozījums Nr. 10
Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)
(7a)  Ekonomikas digitalizācija ir viens no Savienības nākotnes ekonomikas un izaugsmes stratēģijas stūrakmeņiem. Savienībai vajadzētu būt pievilcīgai videi no digitālo uzņēmumu viedokļa, jo īpaši saistībā ar to komerciālo, inovācijas un nodarbinātības potenciālu. Tomēr digitālās preces un pakalpojumi parasti ir ļoti mobili un nemateriāli un līdz ar to vairāk pakļauti agresīvas nodokļu plānošanas praksei, jo daudzu uzņēmējdarbības modeļu izmantošanai nav nepieciešama fiziska infrastruktūra, lai veiktu darījumus ar klientiem un radītu peļņu. Iepriekš minētais liek apšaubīt tradicionālajām nozarēm izstrādāto Savienības uzņēmumu ienākuma nodokļa modeļu piemērotību, tostarp attiecībā uz to, cik lielā mērā būtu iespējams pilnībā pārstrādāt vērtēšanas un aprēķināšanas kritērijus tā, lai tie būtu pielāgoti 21. gadsimta komerciālajām darbībām. Turklāt tas ir radījis situāciju, kad tiešsaistes pārdevējiem un pārdevējiem, kas darbojas ar platformu starpniecību, pašlaik ir iespēja radīt ienākumus, kuru paziņošana ir nepietiekama, un līdz ar to pastāv augsts risks, ka šie ienākumi netiek aplikti ar nodokli pilnā apmērā vai vispār netiek aplikti ar nodokli.
Grozījums Nr. 11
Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums
(13)  Ņemot vērā digitālo platformu digitālo raksturu un elastību, ziņošanas pienākums būtu jāattiecina arī uz tiem platformu operatoriem, kuri veic komercdarbību Savienībā, bet kuri nav nedz kādas dalībvalsts rezidenti nodokļu vajadzībām, nedz tur ir inkorporēti vai tiek pārvaldīti, nedz arī kuriem tur ir pastāvīga pārstāvniecība. Tas nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp platformām un novērstu negodīgu konkurenci. Lai to veicinātu, būtu jānosaka prasība ārvalstu platformām, kas vēlas darboties iekšējā tirgū, reģistrēties un ziņot vienā vienīgā dalībvalstī.
(13)  Ņemot vērā digitālo platformu digitālo raksturu un elastību, ziņošanas pienākums būtu jāattiecina arī uz tiem platformu operatoriem, kuri veic komercdarbību Savienībā, bet kuri nav nedz kādas dalībvalsts rezidenti nodokļu vajadzībām, nedz tur ir inkorporēti vai tiek pārvaldīti, nedz arī kuriem tur ir pastāvīga pārstāvniecība. Tas nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp platformām un novērstu negodīgu konkurenci. Lai to veicinātu, būtu jānosaka prasība ārvalstu platformām, kas vēlas darboties iekšējā tirgū, reģistrēties un ziņot vienā vienīgā dalībvalstī, ņemot vērā to galvenās vai reģionālās mītnes atrašanās vietu, faktisko vadības vietu, kā arī būtiskas saimnieciskās darbības esamību izvēlētajā dalībvalstī.
Grozījums Nr. 12
Direktīvas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)
(14a)   Ņemot vērā to, ka pakāpeniski digitalizēta un globalizēta ekonomika atklāj sarežģītas un ar izaicinājumiem saistītas dimensijas, tādas kā kriptoaktīvi, ir svarīgi pastiprināt valstu nodokļu administrāciju sadarbību šajā jomā. Skaidrai kriptoaktīvu definēšanai, ņemot vērā pašlaik notiekošo darbu ESAO un FATF, ir būtiska nozīme izvairīšanās no nodokļu maksāšanas apkarošanā un taisnīgas nodokļu uzlikšanas veicināšanā. FATF ir pieņēmusi plašu virtuālās valūtas definīciju un ieteikusi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pienākumu piemērošanas jomā iekļaut jebkuru fizisku vai juridisku personu, kas veic attiecīgas darbības, tostarp kriptoaktīvu apmaiņu vai nodošanu, vai piedalās ar sākotnējiem monētu piedāvājumiem saistītos finanšu pakalpojumos, vai sniedz šādus pakalpojumus. Kriptovalūtu izplatīšanās ir aktuāls jautājums, kas būtu jāņem vērā, veicot jebkādus centienus pastiprināt administratīvo sadarbību, balstoties uz subsidiaritātes un proporcionalitātes principu. Tāpat arī, ņemot vērā globālo tehnoloģisko progresu, ir nepieciešami modernizēti uzraudzības mehānismi, kas būtu ciešā kontaktā ar attiecīgajām noziedzīgu darbību finansēšanas apkarošanas institūcijām.
Grozījums Nr. 13
Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums
(15)  Mērķi – novērst izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu – varētu nodrošināt, prasot digitālo platformu operatoriem ziņot par ienākumiem, kas gūti, izmantojot platformas, agrīnā posmā, pirms valstu nodokļu iestādes veic savus ikgadējos nodokļu aprēķinus. Lai atvieglotu dalībvalstu nodokļu iestāžu darbu, ar paziņoto informāciju būtu jāapmainās viena mēneša laikā pēc tās paziņošanas. Lai atvieglotu automātisko informācijas apmaiņu un veicinātu efektīvu resursu izmantošanu, informācijas apmaiņa būtu jāveic elektroniski, izmantojot esošo kopējo sakaru tīklu (CCN), ko izveidojusi Savienība.
(15)  Mērķi – novērst izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu – varētu nodrošināt, prasot digitālo platformu operatoriem ziņot par ienākumiem, kas gūti, izmantojot platformas, agrīnā posmā, pirms valstu nodokļu iestādes veic savus ikgadējos nodokļu aprēķinus. Lai atvieglotu dalībvalstu nodokļu iestāžu darbu, ar paziņoto informāciju būtu jāapmainās bez liekas kavēšanās un vēlākais viena mēneša laikā pēc tās paziņošanas. Lai atvieglotu automātisko informācijas apmaiņu un veicinātu efektīvu resursu izmantošanu, informācijas apmaiņa būtu jāveic elektroniski, izmantojot esošo kopējo sakaru tīklu (CCN), ko izveidojusi Savienība. Digitālajai infrastruktūrai vajadzētu būt noturīgai, un tai būtu jāgarantē visaugstākie drošības standarti.
Grozījums Nr. 14
Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)
(15a)   Šai direktīvai būtu jānodrošina, ka kompetentās iestādes var piekļūt datiem par nomas līgumu spēkā esamības ilgumu — ja īpašuma īstermiņa noma ir ierobežota laikā —, lai atvieglotu minēto ierobežojumu īstenošanu un kontroli pār nomas maksas paaugstināšanos Savienībā.
Grozījums Nr. 15
Direktīvas priekšlikums
15.b apsvērums (jauns)
(15b)   Indivīdi, kuriem ir piekļuve informācijai, kas saistīta ar platformu operatoru un starptautisku uzņēmumu sensitīvu nodokļu informāciju par izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas praksi, būtu jāmudina pieteikties un sadarboties ar iestādēm diskrēti un ievērojot sabiedrības intereses, un šādos gadījumos viņi būtu pilnībā aizsargājami.
Grozījums Nr. 16
Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums
(16)  Komisijas veiktais Direktīvas 2011/16/ES izvērtējums liecināja, ka ir pastāvīgi jāuzrauga minētās direktīvas un valsts transponēšanas noteikumu, kuri ļauj piemērot minēto direktīvu, piemērošanas efektivitāte. Lai Komisija arī turpmāk varētu pienācīgi uzraudzīt un izvērtēt, cik efektīva ir automātiskā informācijas apmaiņa atbilstīgi Direktīvai 2011/16/ES, dalībvalstīm vajadzētu būt pienākumam ik gadu ziņot Komisijai statistiku par šādu informācijas apmaiņu.
(16)  Komisijas veiktais Direktīvas 2011/16/ES izvērtējums liecināja, ka ir pastāvīgi jāuzrauga minētās direktīvas un valsts transponēšanas noteikumu, kuri ļauj piemērot minēto direktīvu, piemērošanas efektivitāte. Lai Komisija arī turpmāk varētu pienācīgi uzraudzīt un izvērtēt, cik efektīva ir automātiskā informācijas apmaiņa atbilstīgi Direktīvai 2011/16/ES, dalībvalstīm vajadzētu būt pienākumam ik gadu ziņot Komisijai statistiku par šādu informācijas apmaiņu. Tām arī reizi gadā būtu jāpaziņo Komisijai visa attiecīgā informācija par šķēršļiem, kas kavē minētās direktīvas pienācīgu īstenošanu.
Grozījums Nr. 17
Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)
(16a)  Komisijai divu gadu laikā pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas būtu jāiesniedz ziņojums par to noteikumu īstenošanu un efektivitāti, kuri ar šo direktīvu tiek ieviesti Direktīvā 2011/16/ES, un būtu jānāk klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, tostarp ar leģislatīvu aktu priekšlikumiem, tās uzlabošanai. Minētais ziņojums būtu jāpublisko.
Grozījums Nr. 18
Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums
(19)  Daudzpusējas kontroles, kuras veic ar programmas “Fiscalis 2020” atbalstu, kura izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/20135, ir parādījušas ieguvumus, ko sniedz viena vai vairāku nodokļu maksātāju, attiecībā uz kuriem divām vai vairākām Savienības dalībvalstu nodokļu administrācijām ir kopīgas vai papildinošas intereses, koordinēta kontrole. Tā kā nav skaidra juridiskā pamata kopīgu revīziju veikšanai, šādas kopīgas darbības pašlaik tiek veiktas, apvienojot Direktīvas 2011/16/ES noteikumus par ārvalstu ierēdņu klātbūtni citu dalībvalstu teritorijā un vienlaicīgām pārbaudēm. Tomēr daudzos gadījumos šī prakse ir izrādījusies nepietiekama, un tai trūkst juridiskās skaidrības un noteiktības.
(19)  Daudzpusējas kontroles, kuras veic ar programmas “Fiscalis 2020” atbalstu, kura izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/20135, ir parādījušas ieguvumus, ko sniedz viena vai vairāku nodokļu maksātāju, attiecībā uz kuriem divām vai vairākām Savienības dalībvalstu nodokļu administrācijām ir kopīgas vai papildinošas intereses, koordinēta kontrole. Tādēļ pārbaudēm uz vietas un kopīgām revīzijām vajadzētu būt daļai no Savienības satvara nodokļu administrāciju sadarbībai. Tā kā nav skaidra juridiskā pamata kopīgu revīziju veikšanai, šādas kopīgas darbības pašlaik tiek veiktas, apvienojot Direktīvas 2011/16/ES noteikumus par ārvalstu ierēdņu klātbūtni citu dalībvalstu teritorijā un vienlaicīgām pārbaudēm. Tomēr daudzos gadījumos šī prakse ir izrādījusies nepietiekama, un tai trūkst juridiskās skaidrības un noteiktības. Tādēļ ir svarīgi novērst minēto juridisko nenoteiktību un administratīvās sadarbības ietvaros minētajām pārbaudēm nodrošināt juridisko pamatu.
__________________
__________________
5 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1286/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido rīcības programmu nodokļu sistēmu darbības uzlabošanai Eiropas Savienībā laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (“Fiscalis 2020”) un atceļ Lēmumu Nr. 1482/2007/EK ( OV L 347, 20.12.2013., 25. lpp.).
5 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1286/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido rīcības programmu nodokļu sistēmu darbības uzlabošanai Eiropas Savienībā laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (“Fiscalis 2020”) un atceļ Lēmumu Nr. 1482/2007/EK ( OV L 347, 20.12.2013., 25. lpp.).
Grozījums Nr. 19
Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums
(20)  Dalībvalstīm būtu jāpieņem skaidrs un efektīvs tiesiskais regulējums, lai to nodokļu iestādes varētu veikt kopīgas revīzijas attiecībā uz personām, kas veic pārrobežu darbību. Kopīgas revīzijas ir administratīvas procedūras, kuras kopīgi veic divu vai vairāku dalībvalstu kompetentās iestādes, lai izskatītu lietu, kas saistīta ar vienu vai vairākām personām, attiecībā uz kurām šīm dalībvalstīm ir kopīgas vai papildinošas intereses. Kopīgām revīzijām var būt svarīga nozīme, lai veicinātu labāku iekšējā tirgus darbību. Kopīgas revīzijas būtu jāstrukturē tā, lai ar skaidriem procesuālajiem noteikumiem nodrošinātu juridisko noteiktību nodokļu maksātājiem, tostarp lai mazinātu nodokļu dubultās uzlikšanas risku.
(20)  Dalībvalstīm būtu jāpieņem skaidrs un efektīvs tiesiskais regulējums, lai to nodokļu iestādes varētu veikt kopīgas revīzijas attiecībā uz personām, kas veic pārrobežu darbību. Kopīgas revīzijas ir administratīvas procedūras, kuras kopīgi veic divu vai vairāku dalībvalstu kompetentās iestādes, lai izskatītu lietu, kas saistīta ar vienu vai vairākām personām, attiecībā uz kurām šīm dalībvalstīm ir kopīgas vai papildinošas intereses. Kopīgām revīzijām var būt svarīga nozīme, lai veicinātu labāku iekšējā tirgus darbību. Kopīgas revīzijas būtu jāstrukturē tā, lai ar skaidriem procesuālajiem noteikumiem nodrošinātu juridisko noteiktību nodokļu maksātājiem, tostarp lai mazinātu nodokļu dubultās uzlikšanas risku. Papildus prasītajam tiesiskajam regulējumam dalībvalstīm būtu jāparedz apstākļi, kas atvieglo kopīgu revīziju organizēšanu funkcionālā līmenī, jo īpaši, atbalstot to darbinieku apmācību, tostarp valodu mācības, kuri, iespējams, veiks kopīgas revīzijas. Ir lietderīgi atgādināt, ka šajā sakarā finansiālu atbalstu var nodrošināt programma “Fiscalis”.
Grozījums Nr. 20
Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums
(21)  Lai nodrošinātu procesa efektivitāti, atbildes uz pieprasījumiem veikt kopīgas revīzijas būtu jāsniedz noteiktā termiņā. Pieprasījumu noraidīšana būtu pienācīgi jāpamato. Kopīgai revīzijai būtu jāpiemēro tās dalībvalsts procesuālie noteikumi, kurā attiecīgā revīzija notiek. Tādējādi kopīgā revīzijā savāktie pierādījumi būtu savstarpēji jāatzīst visām iesaistītajām dalībvalstīm. Ir vienlīdz svarīgi, lai kompetentās iestādes vienotos par lietas faktiem un apstākļiem un censtos panākt vienošanos par to, kā interpretēt revidētās(-o) personas(-u) nodokļa maksātāja statusu. Lai nodrošinātu, ka kopīgas revīzijas rezultātus var īstenot iesaistītajās dalībvalstīs, galīgajam ziņojumam vajadzētu būt līdzvērtīgam juridiskajam spēkam kā attiecīgajiem valsts instrumentiem, kas revīzijas rezultātā tiek izdoti iesaistītajās dalībvalstīs. Vajadzības gadījumā dalībvalstīm būtu jānodrošina tiesiskais regulējums attiecīgu pielāgojumu veikšanai.
(21)  Lai nodrošinātu procesa efektivitāti, atbildes uz pieprasījumiem veikt kopīgas revīzijas būtu jāsniedz noteiktā termiņā. Pieprasījumu noraidīšana būtu pienācīgi jāpamato, tā būtu atļaujama tikai šajā direktīvā noteikto iemeslu dēļ, un tai būtu piemērojamas pieprasījuma iesniedzējas iestādes atbildes tiesības. Kopīgai revīzijai būtu jāpiemēro tās dalībvalsts procesuālie noteikumi, kurā attiecīgā revīzija notiek. Tādējādi kopīgā revīzijā savāktie pierādījumi būtu savstarpēji jāatzīst visām iesaistītajām dalībvalstīm. Ir vienlīdz svarīgi, lai kompetentās iestādes vienotos par lietas faktiem un apstākļiem un censtos panākt vienošanos par to, kā interpretēt revidētās(-o) personas(-u) nodokļa maksātāja statusu. Lai nodrošinātu, ka kopīgas revīzijas rezultātus var īstenot iesaistītajās dalībvalstīs, galīgajam ziņojumam vajadzētu būt līdzvērtīgam juridiskajam spēkam kā attiecīgajiem valsts instrumentiem, kas revīzijas rezultātā tiek izdoti iesaistītajās dalībvalstīs. Vajadzības gadījumā dalībvalstīm būtu jānodrošina tiesiskais regulējums attiecīgu pielāgojumu veikšanai.
Grozījums Nr. 21
Direktīvas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)
(24a)  Vienlīdz svarīgi ir uzsvērt, ka efektīvāku nodokļu iekasēšanu veicina ne tikai informācijas apmaiņa starp nodokļu iestādēm, bet arī labākās prakses apmaiņa. Saskaņā ar programmu “Fiscalis 2020” dalībvalstīm būtu jāpiešķir prioritāte labākās prakses apmaiņai starp nodokļu iestādēm.
Grozījums Nr. 22
Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums
(26)  Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus Direktīvas 2011/16/ES īstenošanai un jo īpaši automātisko informācijas apmaiņu starp nodokļu iestādēm, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai pieņemt standarta veidlapu ar ierobežotu skaitu elementu, tostarp valodu lietojuma kārtību. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/201125.
(26)  Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus Direktīvas 2011/16/ES īstenošanai un jo īpaši automātisko informācijas apmaiņu starp nodokļu iestādēm, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai pieņemt standarta veidlapu ar ierobežotu skaitu elementu, tostarp valodu lietojuma kārtību. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/201125. Komisija ir pilnvarota sagatavot ziņojumus un dokumentus, izmantojot informāciju, kas iegūta anonimizētas apmaiņas ceļā, lai tādējādi ievērotu nodokļu maksātāju tiesības uz konfidencialitāti, un saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem.
_________________
_________________
25 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).
25 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).
Grozījums Nr. 23
Direktīvas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)
(26a)  Jebkādai personas datu apstrādei, kas tiek veikta Direktīvas 2011/16/ES ietvaros, arī turpmāk būtu jāatbilst Regulām (ES) 2016/679 un (ES) 2018/1725. Direktīvā 2011/16/ES paredzētās datu apstrādes vienīgais mērķis ir kalpot vispārējām sabiedrības interesēm nodokļu jomā, proti, apkarot krāpšanu nodokļu jomā, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, aizsargāt nodokļu ieņēmumus un veicināt taisnīgu nodokļu politiku, kas dalībvalstīs palielina sociālās, politiskās un ekonomiskās iekļaušanas iespējas. Tādēļ Direktīvā 2011/16/ES atsauces uz attiecīgajiem ES tiesību aktiem par datu aizsardzību būtu jāatjaunina un jāpapildina ar šajā direktīvā izklāstītajiem noteikumiem.
Grozījums Nr. 24
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/16/ES
3. pants – 1. daļa – 9. punkts – a apakšpunkts
a)  direktīvas 8. panta 1. punktā un 8.a, 8.aa, 8.ab un 8.ac pantā – iepriekš noteiktas informācijas sistemātiska paziņošana citai dalībvalstij bez iepriekšēja pieprasījuma iepriekš noteiktos regulāros intervālos.
a)  direktīvas 8. panta 1. punktā un 8.a, 8.aa, 8.ab un 8.ac pantā — iepriekš noteiktas un jaunas informācijas sistemātiska paziņošana citai dalībvalstij bez iepriekšēja pieprasījuma iepriekš noteiktos regulāros intervālos.
Grozījums Nr. 25
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
3. pants – 1. daļa – 14. punkts
1a)   direktīvas 3. panta 14. punktu groza šādi:
14)  “iepriekšējs pārrobežu nolēmums” ir jebkura vienošanās, paziņojums vai jebkurš cits instruments vai rīcība ar līdzīgu ietekmi, tostarp izdots, grozīts vai atjaunots saistībā ar nodokļu revīziju, un kas atbilst šādiem nosacījumiem:
14) “iepriekšējs nolēmums” ir jebkura vienošanās, paziņojums vai jebkurš cits instruments vai rīcība ar līdzīgu ietekmi, tostarp izdots, grozīts vai atjaunots saistībā ar nodokļu revīziju, un kas — neatkarīgi no tā, vai tas ir oficiāls vai neoficiāls, juridiski saistošs vai ne, — atbilst šādiem nosacījumiem:
a)  to ir izdevusi, grozījusi vai atjaunojusi dalībvalsts valdība vai nodokļu iestāde, vai dalībvalsts teritoriālas vai administratīvas apakšvienības, tostarp vietējās iestādes, vai tas ir izdots, grozīts vai atjaunots to vārdā – neatkarīgi no tā, vai to faktiski izmanto;
a)  to ir izdevusi, grozījusi vai atjaunojusi dalībvalsts valdība vai nodokļu iestāde, vai dalībvalsts teritoriālas vai administratīvas apakšvienības, tostarp vietējās iestādes, vai tas ir izdots, grozīts vai atjaunots to vārdā – neatkarīgi no tā, vai to faktiski izmanto;
b)  tas ir izdots, grozīts vai atjaunots konkrētai personai vai personu grupai, un minētā persona vai personu grupa uz to ir tiesīga paļauties;
b)  tas ir izdots, grozīts vai atjaunots konkrētai personai vai personu grupai, un minētā persona vai personu grupa uz to ir tiesīga paļauties;
c)  tas attiecas uz tāda juridiska vai administratīva noteikuma interpretāciju vai piemērošanu, kas attiecas uz to valsts tiesību aktu īstenošanu vai izpildi, kuri ir saistīti ar dalībvalsts nodokļiem vai dalībvalsts teritoriālu vai administratīvu apakšvienību, tostarp vietējo iestāžu, nodokļiem;
c)  tas attiecas uz tāda juridiska vai administratīva noteikuma interpretāciju vai piemērošanu, kas attiecas uz to valsts tiesību aktu īstenošanu vai izpildi, kuri ir saistīti ar dalībvalsts nodokļiem vai dalībvalsts teritoriālu vai administratīvu apakšvienību, tostarp vietējo iestāžu, nodokļiem;
d)  tas ir saistīts ar pārrobežu darījumu vai ar jautājumu par to, vai darbības, ko veic vai neveic persona citā jurisdikcijā, rada pastāvīgu pārstāvniecību; un
e)  tas ir sagatavots, pirms tiek veikti tie darījumi vai darbības citā jurisdikcijā, kas potenciāli rada pastāvīgu pārstāvniecību, vai pirms tiek iesniegta nodokļu deklarācija par laikposmu, kurā notika darījums vai darījumu virkne, vai darbības. Pārrobežu darījums var ietvert (bet neaprobežojas tikai ar to) ieguldījumu veikšanu, preču piegādi, pakalpojumu sniegšanu, finansējuma nodrošināšanu vai materiālo vai nemateriālo aktīvu izmantošanu, un tajā nav noteikti jābūt tieši iesaistītai personai, kas saņem iepriekšējo pārrobežu nolēmumu;
e)  tas ir sagatavots, pirms tiek veikti tie darījumi vai darbības citā jurisdikcijā, kas potenciāli rada pastāvīgu pārstāvniecību, vai pirms tiek iesniegta nodokļu deklarācija par laikposmu, kurā notika darījums vai darījumu virkne, vai darbības. Darījums var ietvert (bet neaprobežojas tikai ar to) ieguldījumu veikšanu, preču piegādi, pakalpojumu sniegšanu, finansējuma nodrošināšanu vai materiālo vai nemateriālo aktīvu izmantošanu, un tajā nav noteikti jābūt tieši iesaistītai personai, kas saņem iepriekšējo nolēmumu;”;
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Ja tas tiks pieņemts, atbilstošas izmaiņas būs jāveic visā tekstā.)
Grozījums Nr. 26
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.b punkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
3. pants – 1. daļa – 16. punkts
1b)   direktīvas 3. panta 16. punktu svītro.
Grozījums Nr. 27
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Direktīva 2011/16/ES
5.a pants – 1. punkts
1.  Attiecībā uz 5. pantā minēto pieprasījumu pieprasīto informāciju uzskata par prognozējami svarīgu, ja pieprasījuma iesniedzēja iestāde pieprasījuma iesniegšanas brīdī uzskata, ka saskaņā ar tās tiesību aktiem ir pamatota iespēja, ka pieprasītā informācija attiecas uz viena vai vairāku nodokļu maksātāju (neatkarīgi no tā, vai tie identificēti pēc vārda vai kā citādi) nodokļu lietām un ir pamatota izmeklēšanas vajadzībām.
1.  Attiecībā uz 5. pantā minēto pieprasījumu pieprasīto informāciju uzskata par prognozējami svarīgu, ja pieprasījuma iesniedzēja iestāde pieprasījuma iesniegšanas brīdī uzskata, ka saskaņā ar tās tiesību aktiem ir pamatota iespēja, ka pieprasītā informācija attiecas uz viena vai vairāku nodokļu maksātāju (neatkarīgi no tā, vai tie identificēti pēc vārda vai kā citādi) nodokļu lietām un ir pamatota nodokļu aplēšanas, vākšanas un pārvaldības vajadzībām.
Grozījums Nr. 28
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Direktīva 2011/16/ES
5.a pants – 2. punkts
2.  Lai pierādītu pieprasītās informācijas prognozējamo svarīgumu, pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde sniedz pieprasījuma saņēmējai iestādei pamatojošu informāciju, jo īpaši par nodokļu mērķi, saistībā ar kuru informācija tiek pieprasīta, un par iemesliem, kas norāda uz to, ka pieprasītā informācija ir pieprasījuma saņēmējas iestādes rīcībā vai ka tā ir pieprasījuma saņēmējas iestādes jurisdikcijā esošas personas rīcībā vai kontrolē.
2.  Lai pierādītu pieprasītās informācijas prognozējamo svarīgumu, pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde sniedz pieprasījuma saņēmējai iestādei pamatojošu informāciju.
Grozījums Nr. 29
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
7. pants – 1. punkts – 1. daļa
3a)   direktīvas 7. panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:
1.  Pieprasījuma saņēmēja iestāde sniedz 5. pantā minēto informāciju, cik vien ātri iespējams un ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc pieprasījuma saņemšanas dienas.
1. Pieprasījuma saņēmēja iestāde sniedz 5. pantā minēto informāciju, cik vien ātri iespējams un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc pieprasījuma saņemšanas dienas.”;
Grozījums Nr. 30
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.b punkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
7. pants – 6.a punkts (jauns)
3b)   direktīvas 7. pantam pievieno šādu punktu:
“6.a Komisija līdz 2023. gada 1. janvārim iesniedz ziņojumu, kurā sniedz pārskatu un izvērtējumu attiecībā uz statistiku un citu informāciju, kas saņemta par katru valsti atsevišķi par tādiem jautājumiem kā informācijas apmaiņas pēc pieprasījuma administratīvās un citas attiecīgās izmaksas un tās sniegtie ieguvumi — tostarp papildu gūtie nodokļu ieņēmumi —, kā arī ar to saistītie praktiskie aspekti, tostarp pieņemto un atteikto saņemto un nosūtīto pieprasījumu skaits pa valstīm, pieprasījumu apstrādei nepieciešamais laiks un citi visaptverošai izvērtēšanai būtiski aspekti.”;
Grozījums Nr. 31
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/16/ES
8. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
Katras dalībvalsts kompetentā iestāde ar automātisku informācijas apmaiņu paziņo jebkuras citas dalībvalsts kompetentajai iestādei visu informāciju, kas ir pieejama par minētās citas dalībvalsts rezidentiem; minētā informācija ir par šādām konkrētām ienākumu un kapitāla kategorijām, kā tās saprot saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kura paziņo šo informāciju:
Katras dalībvalsts kompetentā iestāde ar automātisku informācijas apmaiņu paziņo jebkuras citas dalībvalsts kompetentajai iestādei visu informāciju — kura ir pieejama vai kuras pieejamības nodrošināšanu varētu pamatoti sagaidīt — par minētās citas dalībvalsts rezidentiem; minētā informācija ir par šādām konkrētām ienākumu un kapitāla kategorijām, kā tās saprot saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kura paziņo šo informāciju:
Grozījums Nr. 32
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/16/ES
8. pants – 1. punkts – 3. daļa
Dalībvalstis katru gadu informē Komisiju par vismaz divām pirmajā daļā minētajām ienākumu un kapitāla kategorijām, attiecībā uz kurām tās paziņo informāciju par citas dalībvalsts rezidentiem.
Dalībvalstis katru gadu informē Komisiju par visām pirmajā daļā minētajām ienākumu un kapitāla kategorijām, attiecībā uz kurām tās paziņo informāciju par citas dalībvalsts rezidentiem.
Grozījums Nr. 33
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/16/ES
8. pants – 2. punkts
2.  Dalībvalstis līdz 2023. gada 1. janvārim informē Komisiju par vismaz četrām 1. punktā uzskaitītajām kategorijām, attiecībā uz kurām katras dalībvalsts kompetentā iestāde, veicot automātisku informācijas apmaiņu, paziņo jebkuras citas dalībvalsts kompetentajai iestādei informāciju par šīs citas dalībvalsts rezidentiem. Informācija attiecas uz taksācijas periodiem, kas sākas 2024. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma.
svītrots
Grozījums Nr. 34
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
8. pants – 3. punkts – 1. daļa
aa)  panta 3. punkta pirmo daļu svītro.
Grozījums Nr. 35
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
8. pants – 3.a punkts – 2. daļa – a punkts
ba)  panta 3.a punkta otrās daļas a) punktu aizstāj ar šādu:
a)  katras Personas, par kuru jāsniedz ziņojums un kura ir attiecīgā Konta turētāja, vārds, adrese, nodokļu maksātāja identifikācijas numurs(-i) un (privātpersonas gadījumā) dzimšanas datums un vieta un – jebkuras tādas Vienības gadījumā, kas ir Konta turētāja un kas pēc pienācīgas pārbaudes noteikumu piemērošanas saskaņā ar pielikumiem ir identificēta kā tāda, kurai ir viena vai vairākas Kontrolējošās personas, kas ir Persona, par kuru jāsniedz ziņojums – Vienības nosaukums, adrese, nodokļu maksātāja identifikācijas numurs(-i) un katras Personas, par kuru jāsniedz ziņojums, vārds, adrese, nodokļu maksātāja identifikācijas numurs(-i) un dzimšanas datums un vieta;
“a) katras Personas, par kuru jāsniedz ziņojums un kura ir attiecīgā Konta faktiskā turētāja, vārds, adrese, nodokļu maksātāja identifikācijas numurs(-i) un (privātpersonas gadījumā) dzimšanas datums un vieta un — jebkuras tādas Vienības gadījumā, kas ir Konta turētāja un kas pēc pienācīgas pārbaudes noteikumu piemērošanas saskaņā ar pielikumiem ir identificēta kā tāda, kurai ir viena vai vairākas Kontrolējošās personas, kas ir Persona, par kuru jāsniedz ziņojums — Vienības nosaukums, adrese, nodokļu maksātāja identifikācijas numurs(-i) un katras Personas, par kuru jāsniedz ziņojums, vārds, adrese, nodokļu maksātāja identifikācijas numurs(-i) un dzimšanas datums un vieta;”;
Grozījums Nr. 36
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
8.a pants – virsraksts
-a)   virsrakstu groza šādi:
Obligātās automātiskās informācijas apmaiņas par iepriekšējiem pārrobežu nolēmumiem un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu darbības joma un nosacījumi
Obligātās automātiskās informācijas apmaiņas par iepriekšējiem nolēmumiem un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu darbības joma un nosacījumi”;
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Ja tas tiks pieņemts, atbilstošas izmaiņas būs jāveic visā tekstā.)
Grozījums Nr. 37
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – -aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
8.a pants – 2. punkts – 4. daļa
-aa)  panta 2. punkta ceturto daļu svītro.
Grozījums Nr. 38
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – -ab apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
8.a pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)
-ab)   panta 3. punktam pievieno šādu daļu:
“Kompetentā iestāde ar trešām valstīm nerisina sarunas par tādu jaunu divpusēju vai daudzpusēju iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu, kura no 2022. gada 1. janvāra neļauj to atklāt citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, un neslēdz šādas vienošanās.”;
Grozījums Nr. 39
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – -ac apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
8.a pants – 4. punkts
-ac)  panta 4. punktu svītro.
Grozījums Nr. 40
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
8.a pants – 6. punkts – a apakšpunkts
aa)  panta 6. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
a)  tādas personas, kas nav fiziska persona, identifikācija un – attiecīgā gadījumā – personu grupas, pie kuras tā pieder, identifikācija;
a) tādas personas, tostarp fiziskas personas, identifikācija un — attiecīgā gadījumā — personu grupas, pie kuras tā pieder, identifikācija;”;
Grozījums Nr. 41
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/16/ES
8.a pants – 6. punkts – b apakšpunkts
b)  kopsavilkums par iepriekšējo pārrobežu nolēmumu vai iepriekšējo vienošanos par cenas noteikšanu, tostarp apraksts par attiecīgo darījumdarbību vai darījumiem, vai darījumu virkni, un jebkāda cita informācija, kas kompetentajai iestādei varētu palīdzēt novērtēt iespējamo nodokļu risku, neizraisot komercnoslēpuma, rūpnieciska vai dienesta noslēpuma vai komercprocesa atklāšanu, vai tādas informācijas izpaušanu, kura būtu pretrunā sabiedriskajai kārtībai;
b)  kopsavilkums par iepriekšējo pārrobežu nolēmumu vai iepriekšējo vienošanos par cenas noteikšanu, tostarp apraksts par attiecīgo darījumdarbību vai darījumiem, vai darījumu virkni, jebkādu attiecīgu tiešu vai netiešu ietekmi nodokļu jomā, piemēram, faktisko nodokļu likmi, un jebkāda cita informācija, kas kompetentajai iestādei varētu palīdzēt novērtēt iespējamo nodokļu risku, taču neietverot informāciju, kas varētu izraisīt komerciāla, rūpnieciska vai dienesta noslēpuma vai komercprocesa atklāšanu, vai tādas informācijas atklāšanu, kuras izpaušana būtu pretrunā sabiedriskajai kārtībai;
Grozījums Nr. 42
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
8.aapants – 2. punkts
5a)   direktīvas 8.aa panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
2.  Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā pārskats par katru valsti saņemts saskaņā ar 1. punktu, 4. punktā noteiktajā termiņā, veicot automātisku apmaiņu, nosūta pārskatu par katru valsti jebkurai citai dalībvalstij, kurā, pamatojoties uz informāciju pārskatā par katru valsti, viena vai vairākas vienības, kas ir Pārskatu sniedzošās vienības Starptautiskās uzņēmumu grupas Sastāvā esošās vienības, ir rezidentes nodokļu vajadzībām vai kurā tām uzlikti nodokļi par darījumdarbību, ko veic ar pastāvīgās iestādes starpniecību.
2. Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā pārskats par katru valsti saņemts saskaņā ar 1. punktu, 4. punktā noteiktajā termiņā, veicot automātisku apmaiņu, nosūta pārskatu par katru valsti jebkurai citai dalībvalstij, kurā, pamatojoties uz informāciju pārskatā par katru valsti, viena vai vairākas vienības, kas ir Pārskatu sniedzošās vienības Starptautiskās uzņēmumu grupas Sastāvā esošās vienības, ir rezidentes nodokļu vajadzībām vai kurā tām uzlikti nodokļi par darījumdarbību, ko veic ar pastāvīgās iestādes starpniecību. Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā saskaņā ar 1. punktu tika saņemts pārskats par katru valsti, šo pārskatu nosūta arī Komisijas — kas ir atbildīga par pārskatu par katru valsti centralizēto reģistru — kompetentajiem dienestiem. Komisija katru gadu par visām valstīm publicē anonimizētu apkopota līmeņa statistiku, kas iegūta no pārskatiem par katru valsti.”;
Grozījums Nr. 43
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.b punkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
8.abpants – 14. punkts – ha apakšpunkts (jauns)
5b)   direktīvas 8.ab panta 14. punktam pievieno šādu apakšpunktu:
“ha) saņēmēju saraksts, kas tiek atjaunināts reizi gadā.”;
Grozījums Nr. 44
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Direktīva 2011/16/ES
8.acpants – 2. punkts – 1. daļa – h punkts
h)  tā Finanšu konta identifikators, uz kuru ir samaksāta vai kreditēta Atlīdzība, ciktāl tas ir pieejams Ziņojošajam platformas operatoram un ciktāl tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā pārdevējs ir rezidents, nav paziņojusi visu pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm, ka tai nav nodoma šim nolūkam izmantot Finanšu konta identifikatoru;
h)  tā Finanšu konta identifikators, uz kuru ir samaksāta vai kreditēta Atlīdzība, kādu to ir iekasējis Ziņojošais platformas operators;
Grozījums Nr. 45
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Direktīva 2011/16/ES
8.acpants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)
Pirmās daļas a) un b) punktā minēto informāciju dara pieejamu citām iestādēm saņemošajās dalībvalstīs, lai atturētu no vietējo vai valsts tiesību aktu noteikumu pārkāpšanas un sauktu pie atbildības par šādiem pārkāpumiem, neskarot noteikumus par nodokļu slepenību un datu aizsardzību, kas piemērojami dalībvalstī, kurā Pārdevējs, par kuru jāsniedz ziņojums, ir rezidents.
Grozījums Nr. 46
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Direktīva 2011/16/ES
8.acpants – 3. punkts
3.  Ziņošana saskaņā ar 2. punktu notiek, izmantojot 20. panta 7. punktā minēto standarta veidlapu, 2 mēnešu laikā pēc tam, kad beidzies Pārskata periods, uz kuru attiecas Ziņojošā platformas operatora ziņošanas pienākumi.
3.  Ziņošana saskaņā ar 2. punktu notiek, izmantojot 20. panta 7. punktā minēto standarta veidlapu, bez liekas kavēšanās un vēlākais viena mēneša laikā pēc tam, kad beidzies Pārskata periods, uz kuru attiecas Ziņojošā platformas operatora ziņošanas pienākumi.
Grozījums Nr. 47
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Direktīva 2011/16/ES
8.acpants – 4. punkts – 2. daļa
Dalībvalstis paredz noteikumus, saskaņā ar kuriem Ziņojošais platformas operators var izvēlēties reģistrēties vienas vienīgas dalībvalsts kompetentajās iestādēs saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti V pielikuma IV iedaļas F punktā.
Dalībvalstis paredz noteikumus, saskaņā ar kuriem Ziņojošais platformas operators var izvēlēties reģistrēties vienas vienīgas dalībvalsts kompetentajās iestādēs saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti V pielikuma IV iedaļas F punktā, ņemot vērā tā galvenās vai reģionālās mītnes atrašanās vietu, faktisko vadības vietu, kā arī būtiskas saimnieciskās darbības esamību izvēlētajā dalībvalstī, ja nav notikusi identifikācija PVN nolūkā, kā norādīts V pielikuma IV iedaļas F punktā.
Grozījums Nr. 48
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/16/ES
8.b pants – 1. punkts
1.  Dalībvalstis reizi gadā iesniedz Komisijai statistiku par automātiskās informācijas apmaiņas apjomu saskaņā ar 8. panta 1. un 3.a punktu, 8.aa pantu un 8.ac pantu, kā arī informāciju par administratīvām un citām attiecīgām izmaksām un ieguvumiem, kas saistīti ar notikušo apmaiņu un visām iespējamām izmaiņām gan attiecībā uz nodokļu administrācijām, gan trešām personām.
1.  Dalībvalstis reizi gadā iesniedz Komisijai visu attiecīgo būtisko informāciju, tostarp statistiku par automātiskās informācijas apmaiņas apjomu, kā arī to datu izmantojamības izvērtējumu, ar kuriem notikusi apmaiņa saskaņā ar 8. panta 1. un 3.a punktu, 8.aa pantu un 8.ac pantu, kā arī informāciju par administratīvām un citām attiecīgām izmaksām un ieguvumiem, kas saistīti ar notikušo apmaiņu un visām iespējamām izmaiņām gan attiecībā uz nodokļu administrācijām, gan trešām personām.
Grozījums Nr. 49
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/16/ES
8.b pants – 2. punkts
(b)  panta 2. punktu svītro.
Svītrots
Grozījums Nr. 50
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
8.b pants – 2. punkts
ba)  panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
2.  Komisija pirms 2019. gada 1. janvāra iesniedz ziņojumu, kurā sniedz pārskatu un novērtējumu par statistiku un informāciju, kas saskaņā ar 1. punktu saņemta par tādiem jautājumiem kā automātiskās informācijas apmaiņas administratīvās un citas attiecīgās izmaksas un ieguvumi, kā arī par saistītajiem praktiskajiem aspektiem. Komisija vajadzības gadījumā iesniedz Padomei priekšlikumu attiecībā uz 8. panta 1. punktā norādītajām kategorijām un nosacījumiem, tostarp nosacījumu, ka ir jābūt pieejamai informācijai par citu dalībvalstu rezidentiem, vai 8. panta 3.a punktā minētajiem posteņiem, vai attiecībā uz abiem šiem jautājumiem.
2. Komisija pirms 2022. gada 1. janvāra iesniedz ziņojumu, kurā sniedz pārskatu un novērtējumu par statistiku un informāciju, kas saskaņā ar 1. punktu saņemta par tādiem jautājumiem kā dalībvalstu saņemto datu efektīva izmantošana nodokļu vai citos nolūkos, automātiskās informācijas apmaiņas administratīvās un citas attiecīgās izmaksas un ieguvumi, kā arī par saistītajiem praktiskajiem aspektiem. Komisija iesniedz Padomei priekšlikumu attiecībā uz 8. panta 1. punktā norādītajām kategorijām un nosacījumiem, tostarp nosacījumu, ka ir jābūt pieejamai informācijai — vai tā jādara pieejama — par citu dalībvalstu rezidentiem, vai 8. panta 3.a punktā minētajiem posteņiem, tostarp par faktiskajām īpašumtiesībām.
Izskatot Komisijas iesniegto priekšlikumu, Padome izvērtē iespējas turpmāk stiprināt automātiskās informācijas apmaiņas efektivitāti un darbību un paaugstināt attiecīgās prasības, lai paredzētu, ka:
Izskatot Komisijas iesniegto priekšlikumu, Padome izvērtē iespējas turpmāk stiprināt automātiskās informācijas apmaiņas efektivitāti un darbību un paaugstināt attiecīgās prasības, lai paredzētu, ka:
a)  izmantojot automātisko informācijas apmaiņu, katras dalībvalsts kompetentā iestāde par taksācijas periodiem, sākot no 2019. gada 1. janvāra, paziņo jebkuras citas dalībvalsts kompetentajai iestādei informāciju attiecībā uz minētās citas dalībvalsts rezidentiem par visām 8. panta 1. punktā norādītajām ienākumu un kapitāla kategorijām, kā tās saprot saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kura paziņo šo informāciju; un
a)  dalībvalstis dara pieejamus 8. panta 1. punktā noteikto ienākumu un kapitāla kategoriju sarakstus, pat ja pašlaik tie nav pieejami, un attiecīgi apmainās ar tiem;
b)  8. panta 1. un 3.a punktā ietverto kategoriju un posteņu uzskaitījumu var paplašināt, iekļaujot tajā citas kategorijas un posteņus, tostarp autoratlīdzības.
b)  8. panta 1. punktā noteiktās ienākumu kategorijas tiek paplašinātas, tajās iekļaujot nefinanšu aktīvus, tādus kā nekustamais īpašums, mākslas darbi, juvelierizstrādājumi un jauni bagātības glabāšanas veidi, piemēram, brīvostas un seifi;
ba)  8. panta 3.a punktā uzskaitīto priekšmetu sarakstus paplašina, lai tajos iekļautu datus par faktiskajām īpašumtiesībām un lai risinātu jautājumu par nodokļu apiešanu, ko veic, izmantojot otro vai vairākas rezidences nodokļu vajadzībām;
bb)  dalībvalstīm parasti ir atļauts izmantot saņemto informāciju nolūkos, kas nav minēti 16. panta 1. punktā;
bc)  saņemto datu efektīva izmantošana tiek izvērtēta pareizi.”;
Grozījums Nr. 51
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/16/ES
11. pants – 1. punkts
1.   Lai apmainītos ar 1. panta 1. punktā minēto informāciju, dalībvalsts kompetentā iestāde var pieprasīt citas dalībvalsts kompetentajai iestādei, lai pirmās minētās dalībvalsts pilnvaroti ierēdņi saskaņā ar otrās minētās dalībvalsts noteikto procedūru varētu:
1.   Lai apmainītos ar 1. panta 1. punktā minēto informāciju, dalībvalsts kompetentā iestāde var pieprasīt citas dalībvalsts kompetentajai iestādei, lai pirmās minētās dalībvalsts pilnvaroti ierēdņi saskaņā ar otrās minētās dalībvalsts noteikto procedūru varētu:
a)   atrasties birojos, kuros pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts administratīvās iestādes veic savus pienākumus;
a)   atrasties birojos, kuros pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts administratīvās iestādes veic savus pienākumus;
b)   būt klāt administratīvās procedūrās pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts teritorijā;
b)   būt klāt administratīvās procedūrās pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts teritorijā;
c)   piedalīties administratīvās procedūrās, ko veic pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts, attiecīgā gadījumā izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.
c)   piedalīties administratīvās procedūrās, ko veic pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts, attiecīgā gadījumā izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.
Kompetentā iestāde atbild uz pirmajā daļā minēto pieprasījumu 30 dienu laikā, apstiprinot savu piekrišanu vai paziņojot pamatotu atteikumu pieprasījuma iesniedzējai iestādei.
Kompetentā iestāde atbild uz pirmajā daļā minēto pieprasījumu 30 dienu laikā, apstiprinot savu piekrišanu vai paziņojot pamatotu atteikumu pieprasījuma iesniedzējai iestādei.
Gadījumos, kad tiek sniegts pamatots atteikums, pieprasījuma iesniedzēja iestāde var atkal sazināties ar kompetento iestādi, sniedzot papildu informāciju, lai savai amatpersonai saņemtu atļauju veikt 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā minētos uzdevumus. Kompetentā iestāde uz šo otro pieprasījumu atbild 30 dienu laikā pēc tā saņemšanas.
Ja pieprasītā informācija ir dokumentos, kam pieprasījuma saņēmējas iestādes ierēdņi var piekļūt, pieprasījuma iesniedzējas iestādes ierēdņiem izsniedz to kopijas.
Ja pieprasītā informācija ir dokumentos, kam pieprasījuma saņēmējas iestādes ierēdņi var piekļūt, pieprasījuma iesniedzējas iestādes ierēdņiem izsniedz to kopijas.
Grozījums Nr. 52
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva 2011/16/ES
12.a pants – 2. punkts
2.  Ja vienas dalībvalsts kompetentā iestāde pieprasa citas dalībvalsts (vai citu dalībvalstu) kompetentajai iestādei veikt kopīgu revīziju attiecībā uz vienu vai vairākām personām, attiecībā uz kurām visām attiecīgajām dalībvalstīm ir kopīgas vai papildinošas intereses, pieprasījuma saņēmējas iestādes atbild uz pieprasījumu 30 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
2.  Ja vienas vai vairāku dalībvalstu kompetentā(-ās) iestāde(-es) pieprasa citas(-u) dalībvalsts(-u) kompetentajai(-ām) iestādei(-ēm) veikt kopīgu revīziju attiecībā uz vienu vai vairākām personām, attiecībā uz kurām visām attiecīgajām dalībvalstīm ir kopīgas vai papildinošas intereses, pieprasījuma saņēmējas iestādes atbild uz pieprasījumu 30 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
Grozījums Nr. 53
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva 2011/16/ES
12.a pants – 3. punkts – ievaddaļa
3.  Dalībvalsts kompetentās iestādes pieprasījumu veikt kopīgu revīziju var noraidīt pamatotu iemeslu dēļ un jo īpaši jebkura šāda iemesla dēļ:
3.  Dalībvalsts kompetentās iestādes pieprasījumu veikt kopīgu revīziju var noraidīt jebkura no šādiem iemesliem dēļ:
Grozījums Nr. 54
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva 2011/16/ES
12.a pants – 4. punkts – 2. daļa
Ja pieprasījuma saņēmēja iestāde noraida pieprasījumu, tā informē pieprasījuma iesniedzēju(-as) personu(-as) par šādas rīcības iemesliem.
Ja pieprasījuma saņēmēja iestāde noraida pieprasījumu, tā informē pieprasījuma iesniedzēju(-as) personu(-as) par to, kurš no 3. punktā minētajiem diviem iemesliem ir bijis pieprasījuma noraidīšanas pamatā.
Grozījums Nr. 55
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/16/ES
16. pants – 1. punkts – 1. daļa
Uz informāciju, kas jebkādā veidā paziņota starp dalībvalstīm saskaņā ar šo direktīvu, attiecas dienesta noslēpuma pienākums, un tai noteikta tāda pati aizsardzība kā līdzīgai informācijai tās dalībvalsts tiesību aktos, kura to saņēmusi. Šādu informāciju var izmantot, lai novērtētu, pārvaldītu un īstenotu dalībvalstu valsts tiesību aktus, kas attiecas uz 2. pantā minētajiem nodokļiem, kā arī PVN un citiem netiešajiem nodokļiem.
Uz informāciju, ar ko jebkādā veidā notikusi apmaiņa starp dalībvalstīm saskaņā ar šo direktīvu, atbilstoši pieprasījuma saņēmēju dalībvalstu un pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts tiesību aktiem attiecas dienesta noslēpuma pienākums, un tai piemēro tādu pašu aizsardzību kā līdzīgai informācijai saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kura to saņēmusi. Šādu informāciju var izmantot, lai novērtētu, pārvaldītu un īstenotu dalībvalstu tiesību aktus, kas attiecas uz 2. pantā minētajiem nodokļiem, kā arī uz PVN, 8.ac panta 2. punkta otrajā daļā minēto informāciju un citiem netiešajiem nodokļiem.
Grozījums Nr. 56
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/16/ES
16. pants – 2. punkts
2.  Ar tās dalībvalsts kompetentās iestādes atļauju, kas saskaņā ar šo direktīvu sniedz informāciju, un tikai tādā mērā, kādā tas atļauts tās dalībvalsts tiesību aktos, kuras kompetentā iestāde šo informāciju saņem, informāciju un dokumentus, kas saņemti saskaņā ar šo direktīvu, var izmantot citiem nolūkiem nekā tiem, kas paredzēti 1. punktā.
2.  Informāciju un dokumentus, ko dalībvalsts kompetentā iestāde saņēmusi saskaņā ar šo direktīvu, var izmantot citiem nolūkiem, kas nav 1. punktā paredzētie, tikai tiktāl, cik tas ir atļauts saskaņā ar informāciju saņemošās kompetentās iestādes dalībvalsts tiesību aktiem.
Katras dalībvalsts kompetentā iestāde nosūta visu pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm sarakstu ar nolūkiem (papildus tiem, kas minēti 1. punktā), kuriem saskaņā ar tās tiesību aktiem var izmantot informāciju un dokumentus. Kompetentā iestāde, kas saņem informāciju, saņemto informāciju un dokumentus bez pirmajā daļā minētās atļaujas var izmantot jebkuram no paziņotājas dalībvalsts uzskaitītajiem nolūkiem.
Grozījums Nr. 57
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
16. pants – 4. punkts
ba)  panta 4. punktu svītro.
Grozījums Nr. 58
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13.a punkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
17. pants – 4.a punkts (jauns)
13a)   direktīvas 17. pantā iekļauj šādu punktu:
“4.a Panta 4. punktā minēto iespēju atteikties sniegt informāciju nepiemēro, ja pieprasījuma iesniedzēja iestāde var pierādīt, ka šī informācija netiks atklāta sabiedrībai un ka to izmantos tikai tās personas vai personu grupas attiecīgo nodokļu lietu izvērtēšanai, pārvaldībai un kontrolei, uz kuru(-ām) attiecas konkrētais informācijas pieprasījums.”;
Grozījums Nr. 59
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts
Direktīva 2011/16/ES
21. pants – 7. punkts – 1. daļa
Komisija izstrādā un sniedz tehnisku un loģistikas atbalstu saistībā ar drošu centrālu saskarni administratīvajai sadarbībai nodokļu jomā, kur dalībvalstis sazinās, izmantojot standarta veidlapas saskaņā ar 20. panta 1. un 3. punktu. Minētajai saskarnei var piekļūt visu dalībvalstu kompetentās iestādes. Statistikas vākšanas nolūkā Komisijai ir piekļuve informācijai par informācijas apmaiņu, kas reģistrēta saskarnē un ko var iegūt automātiski. Komisijas piekļuve neskar dalībvalstu pienākumu sniegt statistikas datus par informācijas apmaiņu saskaņā ar 23. panta 4. punktu.
Komisija attīsta un sniedz visu nepieciešamo tehnisko un loģistisko atbalstu saistībā ar drošu centrālu saskarni administratīvajai sadarbībai nodokļu jomā, kur dalībvalstis sazinās, izmantojot standarta veidlapas saskaņā ar 20. panta 1. un 3. punktu. Minētajai saskarnei var piekļūt visu dalībvalstu kompetentās iestādes. Komisija nodrošina, ka centrālā saskarne ir nodrošināta ar visaugstākās pakāpes kiberdrošību un tehniski sertificētām procedūrām, lai garantētu datu aizsardzību. Statistikas vākšanas nolūkā Komisijai ir piekļuve informācijai par informācijas apmaiņu, kas reģistrēta saskarnē un ko var iegūt automātiski. Komisijas piekļuve neskar dalībvalstu pienākumu sniegt statistikas datus par informācijas apmaiņu saskaņā ar 23. panta 4. punktu.
Grozījums Nr. 60
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17. punkts
Direktīva 2011/16/ES
23. pants – 2. punkts
2.  Dalībvalstis savā jurisdikcijā pārbauda un izvērtē, cik efektīva ir administratīvā sadarbība saskaņā ar šo direktīvu, apkarojot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu, un katru gadu paziņo Komisijai novērtējuma rezultātus.
2.  Dalībvalstis savā jurisdikcijā pārbauda un izvērtē, cik efektīva ir administratīvā sadarbība saskaņā ar šo direktīvu, apkarojot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu, un tās pārbauda un izvērtē atbilstības nodrošināšanas izmaksas, kas var rasties iespējamas pārmērīgas ziņošanas gadījumā. Dalībvalstis katru gadu Eiropas Parlamentam un Komisijai paziņo šādas izvērtēšanas rezultātus. Šo rezultātu kopsavilkumu publisko, ievērojot nodokļu maksātāju tiesības un konfidencialitāti. Minēto informāciju neiedala tik sīki, lai to varētu attiecināt uz individuāliem nodokļu maksātājiem.
Grozījums Nr. 61
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17.a punkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
23. pants – 3. punkts
17a)   direktīvas 23. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:
3.  Dalībvalstis nosūta Komisijai gada novērtējumu par 8., 8.a, 8.aa un 8.ab pantā minētās automātiskās informācijas apmaiņas efektivitāti, kā arī sasniegtos praktiskos rezultātus. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, pieņem minētā gada novērtējuma paziņojuma formātu un nosacījumus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 26. panta 2. punktā minēto procedūru.
3. Dalībvalstis nosūta Komisijai gada novērtējumu par 5., 6. un 7. punktā minētās pēc pieprasījuma veiktās informācijas apmaiņas un 8., 8.a, 8.aa un 8.ab pantā minētās automātiskās informācijas apmaiņas efektivitāti, kā arī sasniegtos praktiskos rezultātus, tostarp saistībā ar administratīvo sadarbību gūtos papildu nodokļu ieņēmumus. Komisija paziņoto informāciju iedala vismaz pa valstīm. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, pieņem minētā gada novērtējuma paziņojuma formātu un nosacījumus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 26. panta 2. punktā minēto procedūru.”;
Grozījums Nr. 62
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17.b punkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
23.a pants – 1. punkts
17b)  direktīvas 23.a panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
1.  Attiecībā uz informāciju, kas Komisijai paziņota, ievērojot šo direktīvu, Komisija saglabā konfidencialitāti saskaņā ar noteikumiem, ko piemēro Savienības iestādēm, un to nedrīkst izmantot nekādiem citiem mērķiem kā tikai tiem, kuri vajadzīgi, lai noteiktu, vai un cik lielā mērā dalībvalstis izpilda šīs direktīvas prasības.
1. Informāciju, kas Komisijai paziņota saskaņā ar šo direktīvu, Komisija glabā kā konfidenciālu tiktāl, cik tās neatklāšana nekaitē sabiedrības interesēm, to ir iespējams attiecināt uz individuāliem nodokļu maksātājiem un, to atklājot, tiktu pārkāptas nodokļu maksātāju tiesības.”;
Grozījums Nr. 63
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts
Direktīva 2011/16/ES
23.a pants – 2. punkts – 1. daļa
Informāciju, ko dalībvalsts paziņojusi Komisijai saskaņā ar 23. pantu, kā arī visus ziņojumus vai dokumentus, kurus Komisija ir izstrādājusi, izmantojot šo informāciju, var pārsūtīt citām dalībvalstīm. Uz šādi pārsūtītu informāciju attiecas dienesta noslēpuma pienākums, un tai noteikta tāda pati aizsardzība kā līdzīgai informācijai tās dalībvalsts tiesību aktos, kura to saņēmusi.
Informāciju, ko dalībvalsts paziņojusi Komisijai saskaņā ar 23. pantu, kā arī visus ziņojumus vai dokumentus, kurus Komisija ir izstrādājusi, izmantojot šādu informāciju, ko ir iespējams attiecināt uz individuāliem nodokļu maksātājiem, var pārsūtīt citām dalībvalstīm. Uz šādi pārsūtītu informāciju attiecas dienesta noslēpuma pienākums, un tai noteikta tāda pati aizsardzība kā līdzīgai informācijai tās dalībvalsts tiesību aktos, kura to saņēmusi.
Grozījums Nr. 64
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts
Direktīva 2011/16/ES
23.a pants – 2. punkts – 2. daļa
Komisijas izstrādātus ziņojumus un dokumentus, kas minēti pirmajā daļā, dalībvalstis drīkst izmantot tikai analītiskiem mērķiem, un dalībvalstis informāciju nepublicē un nedara pieejamu nevienai citai personai vai struktūrai, nesaņemot nepārprotamu Komisijas piekrišanu.
Komisijas izstrādātus ziņojumus un dokumentus, kas minēti pirmajā daļā, dalībvalstis drīkst izmantot tikai analītiskiem mērķiem, tie ir pieejami visām ieinteresētajām personām, un pēc tam tie tiek publiskoti tiktāl, cik tajos ietvertā informācija nav attiecināma uz individuāliem nodokļu maksātājiem un to atklāšana atbilst Regulai (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem.
Grozījums Nr. 65
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts
Direktīva 2011/16/ES
23.a pants – 2. punkts – 3. daļa
Neatkarīgi no pirmās un otrās daļas Komisija katru gadu var publicēt anonimizētus kopsavilkumus ar statistikas datiem, kurus dalībvalstis tai paziņo saskaņā ar 23. panta 4. punktu.
Komisija katru gadu publicē anonimizētus kopsavilkumus ar statistikas datiem, kurus dalībvalstis tai paziņo saskaņā ar 23. panta 4. punktu.
Grozījums Nr. 66
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 19. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/16/ES
25. pants – 5. punkts – 1. daļa
Dalībvalstis nodrošina, ka persondatu aizsardzības pārkāpuma gadījumā Regulas (ES) 2016/679 4. panta 12. punkta nozīmē kompetentās iestādes var lūgt Komisiju kā apstrādātāju, veicot risku mazinošu pasākumu, apturēt informācijas apmaiņu saskaņā ar šo direktīvu ar dalībvalsti, kurā pārkāpums noticis.
Dalībvalstis nodrošina, ka persondatu aizsardzības pārkāpuma gadījumā Regulas (ES) 2016/679 4. panta 12. punkta nozīmē vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Regulas 2020/2092* 4. pantā minēta tiesiskuma principu pārkāpuma gadījumā kompetentās iestādes var lūgt Komisiju kā apstrādātāju riska mazināšanas nolūkā uz laiku apturēt saskaņā ar šo direktīvu veikto informācijas apmaiņu ar dalībvalsti, kurā attiecīgais pārkāpums noticis.
_________________
* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2020/2092 (2020. gada 16. decembris) par vispārēju nosacītības režīmu Savienības budžeta aizsardzībai (OV L 433I, 22.12.2020., 1. lpp.).
Grozījums Nr. 67
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 19. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/16/ES
25. pants – 5. punkts – 2. daļa
Apturēšana ilgst līdz brīdim, kad kompetentās iestādes lūdz Komisiju atkal atsākt informācijas apmaiņu atbilstīgi šai direktīvai ar dalībvalsti, kurā pārkāpums noticis.
Apturēšana ilgst līdz brīdim, kad kompetentās iestādes lūdz Komisiju atkal atsākt informācijas apmaiņu atbilstīgi šai direktīvai ar dalībvalsti, kurā pārkāpums noticis. Komisija minēto informācijas apmaiņu atļauj tikai tad, ja pastāv tehnisks pierādījums tam, ka attiecīgā datu plūsma ir droša.
Grozījums Nr. 68
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Direktīva 2011/16/ES
25.a pants – 1. daļa
Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, ko piemēro par to valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti saskaņā ar šo direktīvu un attiecas uz 8.aa, 8.ab un 8.ac pantu, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētās sankcijas ir efektīvas, samērīgas un atturošas.
Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, ko piemēro par to valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti saskaņā ar šo direktīvu un attiecas uz 8.aa, 8.ab un 8.ac pantu, un saskaņā ar V pielikumu veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētās sankcijas ir efektīvas, samērīgas un atturošas.
Grozījums Nr. 69
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20.a punkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
25.b pants (jauns)
20a)  pievieno šādu pantu:
“25.b pants
Pārskatīšana
Līdz ... [divi gadi pēc šīs grozošās direktīvas spēkā stāšanās dienas] Komisija iepazīstina ar ziņojumu par to direktīvas noteikumu īstenošanu un efektivitāti, kuri ieviesti ar Padomes Direktīvu (ES) .../...*+, un sagatavo konkrētus priekšlikumus, tostarp leģislatīvu aktu priekšlikumus, šīs direktīvas uzlabošanai. Minēto ziņojumu publisko.
Padome, izskatot Komisijas iesniegtu priekšlikumu, izvērtē, vai ir nepieciešams vēl vairāk pastiprināt Ziņojošo platformas operatoru ziņošanas pienākumu.
________
* Padomes Direktīva (ES) .../... (...), ar ko groza Padomes Direktīvu 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā (OV ...).
+ OV: lūgums tekstā ierakstīt šīs grozošās direktīvas numuru un zemsvītras piezīmē norādīt attiecīgo numuru, datumu un OV atsauci.”.
Grozījums Nr. 70
Direktīvas priekšlikums
I pielikums
Direktīva 2011/16/ES
V pielikums – 2.a daļa (jauna)
Šis pielikums — saskaņā ar 25.a pantu — arī ietver vairākus iespējamus dalībvalstīm piemērojamus sankciju veidus.
Grozījums Nr. 71
Direktīvas priekšlikums
I pielikums
Direktīva 2011/16/ES
V pielikums – 1. iedaļa – A sadaļa – 3.a punkts (jauns)
3.a  “Izslēgts Ziņojošais platformas operators” ir Ziņojošais platformas operators, kura ienākumi, kas radīti Savienībā iepriekšējā kalendārajā gadā, nepārsniedz 100 000 EUR.
Grozījums Nr. 72
Direktīvas priekšlikums
I pielikums
Direktīva 2011/16/ES
V pielikums – 1. iedaļa – A sadaļa – 4.a punkts (jauns)
4.a  “Izslēgta Attiecīgā darbība” ir jebkura neatlīdzināta un nemonetāra preču un pakalpojumu apmaiņa.
Grozījums Nr. 73
Direktīvas priekšlikums
I pielikums
Direktīva 2011/16/ES
V pielikums – III iedaļa – B sadaļa – 2. punkts – b apakšpunkts
(b)  Finanšu konta identifikators, ciktāl tas ir pieejams Ziņojošajam platformas operatoram un ciktāl tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā Pārdevējs, par ko jāsniedz ziņojums, ir rezidents, nav paziņojusi visu pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm, ka tai nav nodoma šim nolūkam izmantot Finanšu konta identifikatoru;
b)  Finanšu konta identifikators, kādu to ir ieguvis Ziņojošais platformas operators un tiktāl, cik tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā Pārdevējs, par ko jāsniedz ziņojums, ir rezidents, nav paziņojusi visu pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm, ka tai nav nodoma šim nolūkam izmantot Finanšu konta identifikatoru;
Grozījums Nr. 74
Direktīvas priekšlikums
I pielikums
Direktīva 2011/16/ES
V pielikums – III iedaļa – B sadaļa – 3. punkts – b apakšpunkts
b)  Finanšu konta identifikators, ciktāl tas ir pieejams Ziņojošajam platformas operatoram un ciktāl tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā Pārdevējs, par ko jāsniedz ziņojums, ir rezidents, nav paziņojusi visu pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm, ka tai nav nodoma šim nolūkam izmantot Finanšu konta identifikatoru;
b)  Finanšu konta identifikators, kādu to ir ieguvis Ziņojošais platformas operators un tiktāl, cik tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā Pārdevējs, par ko jāsniedz ziņojums, ir rezidents, nav paziņojusi visu pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm, ka tai nav nodoma šim nolūkam izmantot Finanšu konta identifikatoru;
Grozījums Nr. 75
Direktīvas priekšlikums
I pielikums
Direktīva 2011/16/ES
V pielikums – IV iedaļa – C sadaļa – 1.a daļa (jauna)
Līdz ... [divi gadi pēc šīs grozošās direktīvas spēkā stāšanās dienas] Komisija izvērtē administratīvo procedūru efektivitāti un pienācīgas pārbaudes procedūru un ziņošanas prasību īstenošanas kvalitāti. Ja ir nepieciešami uzlabojumi, izvērtējumam var pievienot leģislatīvu aktu priekšlikumus.
Grozījums Nr. 76
Direktīvas priekšlikums
I pielikums
Direktīva 2011/16/ES
V pielikums – IV iedaļa – Fa sadaļa (jauna)
Fa.  Pārkāpumu gadījumā piemērojamās sankcijas
Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par Ziņojošo platformas operatoru ziņošanas pienākumu nepildīšanu. Paredzētās sankcijas ir efektīvas, samērīgas un atturošas. Dalībvalstis tiek aicinātas noteikt vienotu sankciju kopumu, lai nodrošinātu, ka Savienībā tiek piemērotas līdzīgas sankcijas, un lai izvairītos no izdevīgākās reģistrācijas vietas izvēles atkarībā no piemēroto sankciju stingrības.
Dalībvalstis tiek īpaši mudinātas apsvērt iespēju kā sankcijas ieviest regulētu maksāšanas līdzekļu ierobežošanu vai papildu turpmākas maksas par katru darījumu noteikšanu, izslēgšanu no publiskiem līgumiem un ārkārtējā un atkārtotā gadījumā — attiecīgā platformas operatora uzņēmējdarbības licences atsaukšanu.
Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 3. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika