Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/0148(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0015/2021

Teksty złożone :

A9-0015/2021

Debaty :

PV 08/03/2021 - 21
CRE 08/03/2021 - 21

Głosowanie :

PV 09/03/2021 - 17
PV 10/03/2021 - 14

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0072

Teksty przyjęte
PDF 265kWORD 72k
Środa, 10 marca 2021 r. - Bruksela
Współpraca administracyjna w dziedzinie opodatkowania *
P9_TA(2021)0072A9-0015/2021

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2020)0314),

–  uwzględniając art. 113 i 115 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C9‑0213/2020),

–  uwzględniając art. 82 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A9-0015/2021),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1
(1)  W celu uwzględnienia nowych inicjatyw Unii w dziedzinie przejrzystości podatkowej dyrektywa Rady 2011/16/UE21 była w ciągu ostatnich lat wielokrotnie zmieniana. W wyniku tych zmian wprowadzono głównie obowiązki sprawozdawcze oraz przekazywanie informacji innym państwom członkowskim w zakresie rachunków finansowych, interpretacji indywidualnych o wymiarze transgranicznym i uprzednich porozumień cenowych, sprawozdań według krajów i podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych. W taki sposób zmiany te spowodowały rozszerzenie zakresu automatycznej wymiany informacji. Organy podatkowe mają teraz do swojej dyspozycji szerszy zestaw narzędzi współpracy, aby móc wykrywać różne formy oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania oraz im przeciwdziałać.
(1)  W celu uwzględnienia nowych inicjatyw Unii w dziedzinie przejrzystości podatkowej dyrektywa Rady 2011/16/UE21 była w ciągu ostatnich lat wielokrotnie zmieniana. W wyniku tych zmian wprowadzono głównie obowiązki sprawozdawcze oraz przekazywanie informacji innym państwom członkowskim w zakresie rachunków finansowych, interpretacji indywidualnych o wymiarze transgranicznym i uprzednich porozumień cenowych, sprawozdań według krajów i podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych. W taki sposób zmiany te spowodowały rozszerzenie zakresu automatycznej wymiany informacji. Organy podatkowe mają teraz do swojej dyspozycji szerszy zestaw narzędzi współpracy, aby móc wykrywać różne formy oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania oraz im przeciwdziałać w celu zabezpieczenia dochodów podatkowych i zapewnienia sprawiedliwego opodatkowania.
_________________
_________________
21 Dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG (Dz.U. L 64 z 11.3.2011, s. 1).
21 Dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG (Dz.U. L 64 z 11.3.2011, s. 1).
Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 a (nowy)
(1a)   Szerszy zestaw narzędzi współpracy, transformacja cyfrowa i cel, jakim jest zacieśnienie współpracy między organami krajowymi, wymagają wykwalifikowanych zasobów ludzkich i odpowiednich środków finansowych. W związku z tym proponowanym zmianom musi towarzyszyć odpowiedni poziom inwestycji, głównie w dostosowanie infrastruktury informatycznej i cyfrowej oraz szkolenia zawodowe. Ostatecznie należy zwiększyć zdolność państw członkowskich do przetwarzania wszystkich otrzymywanych informacji finansowych oraz rozbudować finansowe, kadrowe i informatyczne zasoby administracji podatkowych.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2
(2)  W ubiegłych latach Komisja monitorowała stosowanie dyrektywy 2011/16/UE, a w 2019 r. zakończyła jej ocenę22. Mimo że wprowadzono znaczące usprawnienia w dziedzinie automatycznej wymiany informacji, wciąż konieczna jest poprawa istniejących przepisów, które odnoszą się do wszystkich form wymiany informacji i współpracy administracyjnej.
(2)  W ubiegłych latach Komisja monitorowała stosowanie dyrektywy 2011/16/UE, a w 2019 r. zakończyła jej ocenę22. Mimo że wprowadzono znaczące usprawnienia w dziedzinie automatycznej wymiany informacji, wciąż konieczna jest poprawa istniejących przepisów, które odnoszą się do wszystkich form wymiany informacji i współpracy administracyjnej. Aby uwzględnić rozwój sytuacji, jeśli chodzi o przejrzystość podatkową, konieczne może być systematyczne aktualizowanie tej dyrektywy.
_________________
_________________
22 Komisja Europejska, dokument roboczy służb Komisji, Ocena dyrektywy Rady 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającej dyrektywę 77/799/EWG, (SWD(2019)0328).
22 Komisja Europejska, dokument roboczy służb Komisji, Ocena dyrektywy Rady 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającej dyrektywę 77/799/EWG, (SWD(2019)0328).
Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3
(3)  Zgodnie z art. 5 dyrektywy 2011/16/UE na wniosek organu wnioskującego organ współpracujący ma obowiązek przekazać mu wszelkie informacje znajdujące się w jego posiadaniu lub uzyskane przez niego w wyniku postępowania administracyjnego, które to informacje wydają się istotne do celów stosowania i egzekwowania przepisów krajowych państw członkowskich dotyczących podatków objętych zakresem stosowania wspomnianej dyrektywy. Aby zapewnić skuteczność wymiany informacji oraz zapobiec nieuzasadnionemu odrzucaniu wniosków, a także aby zapewnić jasność i pewność prawa zarówno dla administracji podatkowej, jak i dla podatników, należy jasno określić normę dotyczącą przewidywalnego znaczenia. W tym kontekście należy także wyjaśnić, że norma dotycząca przewidywalnego znaczenia nie powinna mieć zastosowania do wniosków o udzielenie dodatkowych informacji przedłożonych po wymianie informacji zgodnie z art. 8a dyrektywy 2011/16/UE dotyczącym interpretacji indywidualnych o wymiarze transgranicznym lub uprzednich porozumień cenowych.
(3)  Zgodnie z art. 5 dyrektywy 2011/16/UE na wniosek organu wnioskującego organ współpracujący ma obowiązek przekazać mu wszelkie informacje znajdujące się w jego posiadaniu lub uzyskane przez niego w wyniku postępowania administracyjnego, które to informacje wydają się istotne do celów stosowania i egzekwowania przepisów krajowych państw członkowskich dotyczących podatków objętych zakresem stosowania wspomnianej dyrektywy. Aby zapewnić skuteczność wymiany informacji oraz zapobiec nieuzasadnionemu odrzucaniu wniosków, a także aby zapewnić jasność i pewność prawa zarówno dla administracji podatkowej, jak i dla podatników, należy jasno określić normę dotyczącą przewidywalnego znaczenia zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które stanowi, że termin „przewidywalne znaczenie” ma na celu zapewnienie jak najszerszej wymiany informacji w sprawach podatkowych. W tym kontekście należy także wyjaśnić, że norma dotycząca przewidywalnego znaczenia nie powinna mieć zastosowania do wniosków o udzielenie dodatkowych informacji przedłożonych po wymianie informacji zgodnie z art. 8a dyrektywy 2011/16/UE dotyczącym interpretacji indywidualnych o wymiarze transgranicznym lub uprzednich porozumień cenowych.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 a (nowy)
(3a)   Unia i państwa członkowskie powinny zapewnić zharmonizowany system kar i sankcji obowiązujący w całej Unii, aby zapobiec wykorzystywaniu przez operatorów platform luk prawnych i różnic między systemami podatkowymi państw członkowskich. Jeżeli dochodzi do naruszenia przepisów, należy rozważyć kary finansowe i wykluczenie z udziału w zamówieniach publicznych. W skrajnych i powtarzających się przypadkach powinna istnieć możliwość cofnięcia operatorowi platformy zezwolenia na prowadzenie działalności.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)
(4a)  Aby zapewnić podatnikom należyte i wyczerpujące informacje, właściwe organy państw członkowskich powinny ujawniać kategorie dochodów, w przypadku których informacje są automatycznie przekazywane właściwym organom innych państw członkowskich i państw trzecich lub jurysdykcji trzecich.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 b (nowy)
(4b)   Wszelkie informacje dotyczące systemów transgranicznych mających wpływ na państwa trzecie powinny być również ujawniane organom podatkowym w tych państwach. Wymóg ten powinien dotyczyć w szczególności krajów rozwijających się, które często mają bardziej ograniczony dostęp do międzynarodowych systemów wymiany informacji podatkowych.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)
(6a)   Właściwa identyfikacja podatników ma zasadnicze znaczenie dla skutecznej wymiany informacji między administracjami podatkowymi. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) należy ujawniać zawsze wtedy, gdy wymaga tego dyrektywa 2011/16/UE, oraz należy utworzyć europejski NIP, aby zapewnić jak najlepszy sposób identyfikacji. Europejski NIP umożliwiałby każdej osobie trzeciej szybkie, łatwe i poprawne identyfikowanie i rejestrowanie NIP w relacjach transgranicznych i służyłby za podstawę skutecznej automatycznej wymiany informacji między administracjami podatkowymi państw członkowskich.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7
(7)  Administracje podatkowe często żądają informacji od operatorów platform cyfrowych. Powoduje to znaczące koszty administracyjne oraz koszty przestrzegania przepisów dla operatorów platform. Jednocześnie niektóre państwa członkowskie nałożyły jednostronny obowiązek sprawozdawczy, co powoduje dodatkowe obciążenie administracyjne dla operatorów platform, gdyż muszą oni spełnić wiele krajowych norm w zakresie sprawozdawczości. Istotne jest zatem, aby na całym rynku wewnętrznym miał zastosowanie standardowy obowiązek sprawozdawczy.
(7)  Administracje podatkowe często żądają informacji od operatorów platform cyfrowych. Powoduje to znaczące koszty administracyjne oraz koszty przestrzegania przepisów dla operatorów platform. Jednocześnie niektóre państwa członkowskie nałożyły jednostronny obowiązek sprawozdawczy, co powoduje dodatkowe obciążenie administracyjne dla operatorów platform, gdyż muszą oni spełnić wiele krajowych norm w zakresie sprawozdawczości. Istotne jest zatem, aby na całym rynku wewnętrznym miał zastosowanie standardowy obowiązek sprawozdawczy. Standaryzacja ta jest niezbędna do osiągnięcia trzech głównych celów: minimalizacji kosztów przestrzegania przepisów ponoszonych przez operatorów, zwiększenia wydajności organów krajowych oraz ograniczenia biurokracji zarówno dla podatników, jak i dla administracji podatkowych.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 a (nowy)
(7a)  Cyfryzacja gospodarki jest jednym z fundamentów przyszłej unijnej strategii na rzecz gospodarki i wzrostu gospodarczego. Unia powinna być atrakcyjnym miejscem dla przedsiębiorstw cyfrowych, w szczególności jeśli chodzi o ich potencjał pod względem handlu, innowacji i zatrudnienia. Jednak towary i usługi cyfrowe są zazwyczaj bardzo mobilne i niematerialne, a tym samym bardziej podatne na praktyki agresywnego planowania podatkowego, ponieważ wiele modeli biznesowych nie wymaga fizycznej infrastruktury do przeprowadzania transakcji z klientami i generowania zysków. Stawia to pod znakiem zapytania adekwatność unijnych modeli opodatkowania osób prawnych zaprojektowanych z myślą o fizycznie istniejących przedsiębiorstwach, tak że konieczne może być ponowne określenie kryteriów wyceny i obliczania w celu dostosowania się do działalności handlowej XXI wieku. Ponadto daje to obecnie sprzedawcom internetowym i sprzedawcom działającym za pośrednictwem platform możliwość generowania przychodów, które nie są właściwie zgłaszane, a zatem istnieje duże ryzyko, że będą oni podlegać zbyt niskiemu opodatkowaniu albo w ogóle nie będą opodatkowani.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13
(13)  Biorąc po uwagę cyfrowy charakter oraz elastyczność platform cyfrowych, obowiązek sprawozdawczy należy rozszerzyć na tych operatorów platform, którzy prowadzą działalność komercyjną w Unii, ale nie są ani rezydentami do celów podatkowych, ani nie są zarejestrowani w państwie członkowskim, ani nie mają w państwie członkowskim swojego miejsca zarządu, ani nie posiadają w państwie członkowskim stałego zakładu. Zapewniłoby to równe warunki działania platform oraz zapobiegłoby nieuczciwej konkurencji. Aby to ułatwić, platformy zagraniczne powinny mieć obowiązek rejestracji i składania sprawdzań w jednym państwie członkowskim w celu działania na rynku wewnętrznym.
(13)  Biorąc po uwagę cyfrowy charakter oraz elastyczność platform cyfrowych, obowiązek sprawozdawczy należy rozszerzyć na tych operatorów platform, którzy prowadzą działalność komercyjną w Unii, ale nie są ani rezydentami do celów podatkowych, ani nie są zarejestrowani w państwie członkowskim, ani nie mają w państwie członkowskim swojego miejsca zarządu, ani nie posiadają w państwie członkowskim stałego zakładu. Zapewniłoby to równe warunki działania platform oraz zapobiegłoby nieuczciwej konkurencji. Aby to ułatwić, platformy zagraniczne powinny mieć obowiązek rejestracji i składania sprawdzań w jednym państwie członkowskim w celu działania na rynku wewnętrznym, z uwzględnieniem lokalizacji ich globalnej lub regionalnej siedziby głównej, miejsca faktycznego zarządu, a także prowadzenia znaczącej działalności gospodarczej w tym wybranym państwie członkowskim.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14 a (nowy)
(14a)   Biorąc pod uwagę fakt, że w coraz bardziej zaawansowanej cyfrowo i zglobalizowanej gospodarce pojawiają się złożone i stanowiące wyzwanie aspekty, takie jak kryptoaktywa, ważne jest, aby zacieśnić współpracę między krajowymi administracjami podatkowymi w tej dziedzinie. Jasna definicja kryptoaktywów, uwzględniająca prace prowadzone w OECD i FATF, jest istotna w zwalczaniu uchylania się od opodatkowania i promowaniu sprawiedliwego opodatkowania. FATF przyjęła szeroką definicję waluty wirtualnej i zaleciła nałożenie obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na wszystkie osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność obejmującą wymianę kryptoaktywów, transfer kryptoaktywów i korzystanie z usług finansowych związanych z pierwszą ofertą kryptywalutową oraz świadczenie takich usług. Upowszechnianie się kryptowalut to aktualne zagadnienie, które powinno być brane pod uwagę we wszelkich próbach rozszerzenia współpracy administracyjnej, w oparciu o zasady pomocniczości i proporcjonalności. Ponadto z uwagi na globalny postęp technologiczny potrzebne są zaawansowane mechanizmy nadzoru, pozostające w ścisłym kontakcie z właściwymi organami zajmującymi się przeciwdziałaniem finansowaniu działalności przestępczej.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15
(15)  Osiągnięcie celu w postaci zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania oraz unikaniu opodatkowania można zapewnić, wymagając od operatorów platform cyfrowych zgłaszania dochodów uzyskanych za pośrednictwem platform na wczesnym etapie, zanim krajowe organy podatkowe przeprowadzą swoje roczne oceny podatkowe. Aby ułatwić pracę organów podatkowych państw członkowskich, wymiana zgłaszanych informacji powinna mieć miejsce w ciągu jednego miesiąca od złożenia sprawozdania. Aby ułatwić automatyczną wymianę informacji i wydajniej wykorzystywać zasoby, wymiana powinna odbywać się elektronicznie poprzez istniejącą wspólną sieć łączności (CCN) stworzoną przez Unię.
(15)  Osiągnięcie celu w postaci zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania oraz unikaniu opodatkowania można zapewnić, wymagając od operatorów platform cyfrowych zgłaszania dochodów uzyskanych za pośrednictwem platform na wczesnym etapie, zanim krajowe organy podatkowe przeprowadzą swoje roczne oceny podatkowe. Aby ułatwić pracę organów podatkowych państw członkowskich, wymiana zgłaszanych informacji powinna mieć miejsce bez zbędnej zwłoki, a najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od złożenia sprawozdania. Aby ułatwić automatyczną wymianę informacji i wydajniej wykorzystywać zasoby, wymiana powinna odbywać się elektronicznie poprzez istniejącą wspólną sieć łączności (CCN) stworzoną przez Unię. Infrastruktura cyfrowa powinna być odporna i gwarantować najwyższy poziom bezpieczeństwa.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15 a (nowy)
(15a)   Niniejsza dyrektywa powinna zapewnić właściwym organom dostęp do danych dotyczących okresu obowiązywania umów najmu, w przypadku gdy krótkoterminowy wynajem nieruchomości jest ograniczony w czasie, tak aby ułatwić wprowadzanie w życie tych ograniczeń i kontrolę wzrostu cen najmu w Unii.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15 b (nowy)
(15b)   Osoby fizyczne, które mają dostęp do informacji związanych ze szczególnie chronionymi informacjami podatkowymi operatorów platform i wielonarodowych korporacji, dotyczącymi praktyk uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania, powinny być zachęcane do zgłaszania się do właściwych organów i współpracy z nimi w sposób dyskretny i z poszanowaniem interesu publicznego, a jeżeli to uczynią, powinny być w pełni chronione.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16
(16)  Na podstawie przeprowadzonej przez Komisję oceny dyrektywy 2011/16/UE wykazano, że istnieje potrzeba spójnego monitorowania skuteczności stosowania dyrektywy i krajowych przepisów transponujących umożliwiających jej stosowanie. Aby Komisja mogła kontynuować prawidłowe monitorowanie i ocenę skuteczności automatycznej wymiany informacji na mocy dyrektywy 2011/16/UE, państwa członkowskie powinny być zobowiązane do przekazywania Komisji co roku danych statystycznych dotyczących takiej wymiany.
(16)  Na podstawie przeprowadzonej przez Komisję oceny dyrektywy 2011/16/UE wykazano, że istnieje potrzeba spójnego monitorowania skuteczności stosowania dyrektywy i krajowych przepisów transponujących umożliwiających jej stosowanie. Aby Komisja mogła kontynuować prawidłowe monitorowanie i ocenę skuteczności automatycznej wymiany informacji na mocy dyrektywy 2011/16/UE, państwa członkowskie powinny być zobowiązane do przekazywania Komisji co roku danych statystycznych dotyczących takiej wymiany. Państwa członkowskie powinny także przekazywać Komisji co roku wszystkie istotne informacje dotyczące przeszkód utrudniających właściwe wdrażanie tej dyrektywy.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16 a (nowy)
(16a)  W ciągu dwóch lat od wejścia w życie niniejszej dyrektywy Komisja powinna przedstawić sprawozdanie w sprawie wdrożenia i skuteczności przepisów, które niniejsza dyrektywa wprowadza do dyrektywy 2011/16/UE, oraz przedstawi konkretne wnioski, w tym wnioski ustawodawcze, w celu jej ulepszenia. Sprawozdanie to powinno zostać podane do wiadomości publicznej.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19
(19)  Wielostronne kontrole prowadzone przy wsparciu programu Fiscalis 2020 ustanowionego na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/20135 ujawniły korzyść wynikającą ze skoordynowanych kontroli co najmniej jednego podatnika, który jest przedmiotem wspólnego lub uzupełniającego zainteresowania co najmniej dwóch administracji podatkowych w Unii. Ponieważ nie ma wyraźnej podstawy prawnej do prowadzenia wspólnych kontroli, takie wspólne działania są obecnie prowadzone w oparciu o połączone przepisy dyrektywy 2011/16/UE dotyczące obecności zagranicznych urzędników na terytorium innych państw członkowskich oraz w oparciu o kontrole jednoczesne. W wielu przypadkach praktyka ta okazała się jednak nieskuteczna oraz brakuje jej jasności i pewności prawa.
(19)  Wielostronne kontrole prowadzone przy wsparciu programu Fiscalis 2020 ustanowionego na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/20135 ujawniły korzyść wynikającą ze skoordynowanych kontroli co najmniej jednego podatnika, który jest przedmiotem wspólnego lub uzupełniającego zainteresowania co najmniej dwóch administracji podatkowych w Unii. Kontrole na miejscu i wspólne kontrole powinny zatem stanowić element unijnych ram współpracy między administracjami podatkowymi. Ponieważ nie ma wyraźnej podstawy prawnej do prowadzenia wspólnych kontroli, takie wspólne działania są obecnie prowadzone w oparciu o połączone przepisy dyrektywy 2011/16/UE dotyczące obecności zagranicznych urzędników na terytorium innych państw członkowskich oraz w oparciu o kontrole jednoczesne. W wielu przypadkach praktyka ta okazała się jednak nieskuteczna oraz brakuje jej jasności i pewności prawa. Dlatego jest ważne, aby wyeliminować ten brak pewności prawa i zapewnić kontrolom podstawę prawną w ramach współpracy administracyjnej.
__________________
__________________
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program działań na rzecz poprawy skuteczności systemów podatkowych w Unii Europejskiej na okres 2014–2020 (Fiscalis 2020) i uchylające decyzję nr 1482/2007/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 25).
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program działań na rzecz poprawy skuteczności systemów podatkowych w Unii Europejskiej na okres 2014–2020 (Fiscalis 2020) i uchylające decyzję nr 1482/2007/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 25).
Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20
(20)  Państwa członkowskie powinny przyjąć jasne i skuteczne ramy prawne, aby umożliwić swoim organom podatkowym prowadzenie wspólnych kontroli osób prowadzących działalność transgraniczną. Wspólne kontrole to postępowania administracyjne prowadzone wspólnie przez właściwe organy co najmniej dwóch państw członkowskich mające na celu zbadanie sprawy dotyczącej co najmniej jednej osoby będącej przedmiotem wspólnego lub uzupełniającego zainteresowania dla tych państw członkowskich. Wspólne kontrole mogą odgrywać ważną rolę, jeżeli chodzi o wkład w lepsze funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Wspólne kontrole powinny być skonstruowane w taki sposób, by zapewniać podatnikom pewność prawa przez jasne przepisy proceduralne, w tym w celu ograniczenia ryzyka podwójnego opodatkowania.
(20)  Państwa członkowskie powinny przyjąć jasne i skuteczne ramy prawne, aby umożliwić swoim organom podatkowym prowadzenie wspólnych kontroli osób prowadzących działalność transgraniczną. Wspólne kontrole to postępowania administracyjne prowadzone wspólnie przez właściwe organy co najmniej dwóch państw członkowskich mające na celu zbadanie sprawy dotyczącej co najmniej jednej osoby będącej przedmiotem wspólnego lub uzupełniającego zainteresowania dla tych państw członkowskich. Wspólne kontrole mogą odgrywać ważną rolę, jeżeli chodzi o wkład w lepsze funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Wspólne kontrole powinny być skonstruowane w taki sposób, by zapewniać podatnikom pewność prawa przez jasne przepisy proceduralne, w tym w celu ograniczenia ryzyka podwójnego opodatkowania. Oprócz wymaganych ram prawnych państwa członkowskie powinny określić warunki ułatwiające organizację wspólnych kontroli na poziomie operacyjnym, w szczególności przez wspieranie szkoleń, w tym szkoleń językowych, dla pracowników, którzy prawdopodobnie będą przeprowadzać wspólne kontrole. Należy przypomnieć, że program Fiscalis może zapewnić wsparcie finansowe w tym zakresie.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21
(21)  Aby zapewnić skuteczność tego procesu, odpowiedzi na wnioski o wspólną kontrolę należy udzielać w określonym terminie. Odpowiedzi odmowne powinny być odpowiednio uzasadnione. Ustaleniami proceduralnymi mającymi zastosowanie do wspólnych kontroli powinny być ustalenia państwa członkowskiego, w którym odbywa się dana kontrola. Natomiast dowody zgromadzone podczas wspólnej kontroli powinny być wzajemnie uznawane przez uczestniczące państwa członkowskie. Tak samo istotne jest, aby właściwe organy uzgadniały fakty i okoliczności sprawy i dążyły do osiągnięcia porozumienia w sprawie sposobu interpretacji sytuacji podatkowej osoby lub osób objętej lub objętych kontrolą. Aby zapewnić wdrażanie wyników wspólnej kontroli w uczestniczących państwach członkowskich, sprawozdanie końcowe powinno mieć taką samą wartość prawną jak odpowiednie instrumenty krajowe, które wydawane są w wyniku kontroli w uczestniczącym państwie członkowskim. W stosownych przypadkach państwa członkowskie powinny zapewnić ramy prawne w celu dokonania odpowiedniej korekty.
(21)  Aby zapewnić skuteczność tego procesu, odpowiedzi na wnioski o wspólną kontrolę należy udzielać w określonym terminie. Odpowiedzi odmowne powinny być odpowiednio uzasadnione, odrzucenie wniosku powinno być dozwolone jedynie z powodów określonych w niniejszej dyrektywie, a organ wnioskujący powinien mieć prawo do zajęcia stanowiska. Ustaleniami proceduralnymi mającymi zastosowanie do wspólnych kontroli powinny być ustalenia państwa członkowskiego, w którym odbywa się dana kontrola. Natomiast dowody zgromadzone podczas wspólnej kontroli powinny być wzajemnie uznawane przez uczestniczące państwa członkowskie. Tak samo istotne jest, aby właściwe organy uzgadniały fakty i okoliczności sprawy i dążyły do osiągnięcia porozumienia w sprawie sposobu interpretacji sytuacji podatkowej osoby lub osób objętej lub objętych kontrolą. Aby zapewnić wdrażanie wyników wspólnej kontroli w uczestniczących państwach członkowskich, sprawozdanie końcowe powinno mieć taką samą wartość prawną jak odpowiednie instrumenty krajowe, które wydawane są w wyniku kontroli w uczestniczącym państwie członkowskim. W stosownych przypadkach państwa członkowskie powinny zapewnić ramy prawne w celu dokonania odpowiedniej korekty.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24 a (nowy)
(24a)  Równie ważne jest, by podkreślić, że do skuteczniejszego poboru podatków przyczynia się nie tylko wymiana informacji między organami podatkowymi, lecz także wymiana najlepszych praktyk. Zgodnie z programem Fiscalis 2020 państwa członkowskie powinny traktować priorytetowo wymianę najlepszych praktyk między organami podatkowymi.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26
(26)  Aby zapewnić jednolite warunki wykonania dyrektywy 2011/16/UE, zwłaszcza w zakresie automatycznej wymiany informacji między organami podatkowymi, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze do przyjęcia standardowego formularza zawierającego ograniczoną liczbę elementów, w tym ustalenia językowe. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201125.
(26)  Aby zapewnić jednolite warunki wykonania dyrektywy 2011/16/UE, zwłaszcza w zakresie automatycznej wymiany informacji między organami podatkowymi, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze do przyjęcia standardowego formularza zawierającego ograniczoną liczbę elementów, w tym ustalenia językowe. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201125. Komisja jest uprawniona do sporządzania sprawozdań i dokumentów z wykorzystaniem informacji wymienianych w sposób zanonimizowany, tak aby uwzględnić prawo podatników do poufności, i zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji.
_________________
_________________
25 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
25 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26 a (nowy)
(26a)  Wszelkie przetwarzanie danych osobowych w ramach dyrektywy 2011/16/UE powinno pozostać zgodne z rozporządzeniem (UE) 2016/679 oraz z rozporządzeniem (UE) 2018/1725. Wyłącznym celem przetwarzania danych, które przewidziano w dyrektywie 2011/16/UE, jest służenie ogólnemu interesowi publicznemu w dziedzinie opodatkowania, a mianowicie zwalczanie oszustw podatkowych, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania, ochrona dochodów podatkowych i promowanie sprawiedliwego opodatkowania, dzięki czemu zwiększają się możliwości włączenia społecznego, politycznego i ekonomicznego w państwach członkowskich. W związku z tym w dyrektywie 2011/16/UE należy zaktualizować odniesienia do odpowiednich przepisów unijnych dotyczących ochrony danych i uzupełnić je przepisami określonymi w niniejszej dyrektywie.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 9 – litera a
a)  do celów art. 8 ust. 1 oraz art. 8a, 8aa, 8ab i 8ac – systematyczne przekazywanie określonych z góry informacji innemu państwu członkowskiemu, bez uprzedniego wniosku, w ustalonych z góry, regularnych odstępach czasu;
a)  do celów art. 8 ust. 1 oraz art. 8a, 8aa, 8ab i 8ac – systematyczne przekazywanie określonych z góry i nowych informacji innemu państwu członkowskiemu, bez uprzedniego wniosku, w ustalonych z góry, regularnych odstępach czasu;
Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 14
1a)   w art. 3 pkt 14 wprowadza się następujące zmiany:
14)  interpretacja indywidualna o wymiarze transgranicznym” oznacza każdą umowę, komunikat lub każdy inny instrument lub inne działanie o podobnych skutkach, w tym wydawane, zmieniane lub odnawiane w kontekście kontroli podatkowej, która spełnia następujące warunki:
14) »interpretacja indywidualna« oznacza każdą umowę, komunikat lub każdy inny instrument lub inne działanie o podobnych skutkach, w tym wydawane, zmieniane lub odnawiane w kontekście kontroli podatkowej, niezależnie od jej formalnego, nieformalnego, prawnie wiążącego lub niewiążącego charakteru, i która spełnia następujące warunki:
a)  jest wydawana, zmieniana lub odnawiana przez rząd lub organ podatkowy państwa członkowskiego lub jednostki terytorialne lub administracyjne państwa członkowskiego, w tym organy samorządowe, lub w imieniu tych podmiotów, bez względu na to, czy zostanie faktycznie wykorzystana;
a)  jest wydawana, zmieniana lub odnawiana przez rząd lub organ podatkowy państwa członkowskiego lub jednostki terytorialne lub administracyjne państwa członkowskiego, w tym organy samorządowe, lub w imieniu tych podmiotów, bez względu na to, czy zostanie faktycznie wykorzystana;
b)  jest wydawana, zmieniana lub odnawiana w odniesieniu do konkretnej osoby lub grupy osób, a ta osoba lub grupa osób mają prawo na niej polegać;
b)  jest wydawana, zmieniana lub odnawiana w odniesieniu do konkretnej osoby lub grupy osób, a ta osoba lub grupa osób mają prawo na niej polegać;
c)  dotyczy interpretacji lub stosowania przepisu prawnego lub administracyjnego dotyczącego stosowania lub egzekwowania przepisów krajowych odnoszących się do podatków danego państwa członkowskiego lub jego jednostek terytorialnych lub administracyjnych, w tym organów samorządowych;
c)  dotyczy interpretacji lub stosowania przepisu prawnego lub administracyjnego dotyczącego stosowania lub egzekwowania przepisów krajowych odnoszących się do podatków danego państwa członkowskiego lub jego jednostek terytorialnych lub administracyjnych, w tym organów samorządowych;
d)  dotyczy transakcji transgranicznej lub tego, czy działalność prowadzona przez osobę w innej jurysdykcji prowadzi, czy nie prowadzi do ustanowienia stałego zakładu; oraz
e)  jest sporządzana przed dokonaniem transakcji lub prowadzeniem działalności w innej jurysdykcji, w przypadku gdy te transakcje lub działalność mogą potencjalnie prowadzić do ustanowienia stałego zakładu, lub przed złożeniem deklaracji podatkowej obejmującej okres, w którym dana transakcja lub seria transakcji lub działalność miały miejsce. Transakcja transgraniczna może obejmować, między innymi, dokonywanie inwestycji, dostawę towarów, świadczenie usług, udostępnienie finansowania bądź wykorzystanie rzeczowych aktywów trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, i nie musi bezpośrednio dotyczyć osoby otrzymującej interpretację indywidualną o wymiarze transgranicznym;
e)  jest sporządzana przed dokonaniem transakcji lub prowadzeniem działalności w innej jurysdykcji, w przypadku gdy te transakcje lub działalność mogą potencjalnie prowadzić do ustanowienia stałego zakładu, lub przed złożeniem deklaracji podatkowej obejmującej okres, w którym dana transakcja lub seria transakcji lub działalność miały miejsce. Transakcja może obejmować między innymi dokonywanie inwestycji, dostawę towarów, świadczenie usług, udostępnienie finansowania bądź wykorzystanie rzeczowych aktywów trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i nie musi bezpośrednio dotyczyć osoby otrzymującej interpretację indywidualną;”;
(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).
Poprawka 26
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 b (nowy)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 3 – ustep 1 – punkt 16
1b)   w art. 3 skreśla się pkt 16.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 5 a – ustęp 1
1.  Na potrzeby wniosku, o którym mowa w art. 5, żądane informacje uznaje się za przewidywalnie istotne, jeżeli w momencie, w którym składany jest wniosek, organ wnioskujący uważa, że zgodnie z jego prawem krajowym istnieje rozsądna możliwość, że żądane informacje są istotne dla spraw podatkowych jednego lub kilku podatników, niezależnie od tego, czy identyfikuje się ich po imieniu i nazwisku/nazwie, czy w inny sposób, oraz że są uzasadnione do celów dochodzenia.
1.  Na potrzeby wniosku, o którym mowa w art. 5, żądane informacje uznaje się za przewidywalnie istotne, jeżeli w momencie, w którym składany jest wniosek, organ wnioskujący uważa, że zgodnie z jego prawem krajowym istnieje rozsądna możliwość, że żądane informacje są istotne dla spraw podatkowych jednego lub kilku podatników, niezależnie od tego, czy identyfikuje się ich po imieniu i nazwisku/nazwie, czy w inny sposób, oraz że są uzasadnione do celów szacowania i poboru podatków oraz zarządzania nimi.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 5 a – ustęp 2
2.  W celu wykazania przewidywalnego znaczenia żądanych informacji wnioskujący właściwy organ przekazuje organowi współpracującemu informacje uzupełniające, w szczególności na temat celu podatkowego, dla którego złożono wniosek o udzielenie informacji, oraz na temat powodów, które wskazują, że organ współpracujący posiada żądane informacje lub że informacje te są w posiadaniu lub pod kontrolą osoby w jurysdykcji organu współpracującego.
2.  W celu wykazania przewidywalnego znaczenia żądanych informacji wnioskujący właściwy organ przekazuje organowi współpracującemu informacje uzupełniające.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 1
3a)   w art. 7 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
1.  Organ współpracujący udziela informacji, o których mowa w art. 5, najszybciej jak to możliwe, lecz nie później niż sześć miesięcy od daty otrzymania wniosku.
1. Organ współpracujący udziela informacji, o których mowa w art. 5, najszybciej jak to możliwe, lecz nie później niż trzy miesiące od daty otrzymania wniosku.”;
Poprawka 30
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 b (nowy)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 7 – ustęp 6 a (nowy)
3b)   w art. 7 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„6a. Przed dniem 1 stycznia 2023 r. Komisja przedkłada sprawozdanie, w którym przedstawia ogólny zarys i ocenę otrzymanych statystyk i informacji według krajów w odniesieniu do takich kwestii jak administracyjne oraz inne odnośne koszty i korzyści, w tym przyrostowe dochody podatkowe, wynikające z wymiany informacji udzielonych na wniosek, a także praktyczne aspekty z tym związane, w tym liczbę otrzymanych i wysłanych wniosków przyjętych i odrzuconych w podziale na kraje, czas niezbędny do rozpatrzenia wniosków i inne istotne aspekty kompleksowej oceny.”;
Poprawka 31
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera a
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie
Właściwy organ każdego z państw członkowskich przekazuje w drodze wymiany automatycznej właściwemu organowi któregokolwiek z pozostałych państw członkowskich wszelkie informacje, którymi dysponuje w odniesieniu do osób zamieszkałych w tym innym państwie członkowskim, dotyczące następujących szczególnych kategorii dochodu i kapitału, zgodnie z ich interpretacją na mocy krajowych przepisów państwa członkowskiego przekazującego informacje:
Właściwy organ każdego z państw członkowskich przekazuje w drodze wymiany automatycznej właściwemu organowi któregokolwiek z pozostałych państw członkowskich wszelkie informacje, którymi dysponuje lub które mógłby w uzasadniony sposób udostępnić w odniesieniu do osób zamieszkałych w tym innym państwie członkowskim, dotyczące następujących szczególnych kategorii dochodu i kapitału, zgodnie z ich interpretacją na mocy krajowych przepisów państwa członkowskiego przekazującego informacje:
Poprawka 32
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera a
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 3
Każdego roku państwa członkowskie informują Komisję o co najmniej dwóch kategoriach dochodów i kapitału, o których mowa w akapicie pierwszym, w odniesieniu do których przekazują one informacje dotyczące rezydentów innego państwa członkowskiego.
Każdego roku państwa członkowskie informują Komisję o wszystkich kategoriach dochodów i kapitału, o których mowa w akapicie pierwszym, w odniesieniu do których przekazują one informacje dotyczące rezydentów innego państwa członkowskiego.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera a
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 – ustęp 2
2.  Przed dniem 1 stycznia 2023 r. państwa członkowskie informują Komisję o co najmniej czterech kategoriach wymienionych w ust. 1, w odniesieniu do których właściwy organ każdego z państw członkowskich przekazuje w drodze wymiany automatycznej właściwemu organowi któregokolwiek z pozostałych państw członkowskich informacje dotyczące rezydentów tego innego państwa członkowskiego. Informacje te dotyczą okresów rozliczeniowych rozpoczynających się od dnia 1 stycznia 2024 r. lub później.
skreśla się
Poprawka 34
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera a a (nowa)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 1
aa)  w ust. 3 skreśla się akapit pierwszy;
Poprawka 35
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 – ustęp 3 a – akapit 2 – litera a
ba)  w ust. 3a akapit drugi lit. a) otrzymuje brzmienie:
a)  imię i nazwisko/nazwę, adres, numer(-y) identyfikacyjne podatnika ('NIP') oraz datę i miejsce urodzenia (w przypadku osób fizycznych) każdej 'osoby raportowanej', która jest 'posiadaczem rachunku', a w przypadku jakiegokolwiek 'podmiotu', który jest 'posiadaczem rachunku' i który — po zastosowaniu zasad należytej staranności zgodnych z załącznikami — zostanie zidentyfikowany jako kontrolowany przez co najmniej jedną 'osobę kontrolującą' będącą 'osobą raportowaną' — nazwę, adres i numer(-y) 'NIP' tego 'podmiotu' oraz imię i nazwisko, adres, numer(-y) 'NIP' oraz datę i miejsce urodzenia każdej 'osoby raportowanej';
a)  imię i nazwisko/nazwę, adres, numer(-y) identyfikacyjne podatnika ('NIP') oraz datę i miejsce urodzenia (w przypadku osób fizycznych) każdej 'osoby raportowanej', która jest rzeczywistym 'posiadaczem rachunku', a w przypadku jakiegokolwiek 'podmiotu', który jest 'posiadaczem rachunku' i który — po zastosowaniu zasad należytej staranności zgodnych z załącznikami — zostanie zidentyfikowany jako kontrolowany przez co najmniej jedną 'osobę kontrolującą' będącą 'osobą raportowaną' — nazwę, adres i numer(-y) 'NIP' tego 'podmiotu' oraz imię i nazwisko, adres, numer(-y) 'NIP' oraz datę i miejsce urodzenia każdej 'osoby raportowanej';
Poprawka 36
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera -a (nowa)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 a – tytuł
-a)   w tytule wprowadza się następujące zmiany:
Zakres i warunki obowiązkowej automatycznej wymiany informacji dotyczących interpretacji indywidualnych o wymiarze transgranicznym oraz uprzednich porozumień cenowych
„Zakres i warunki obowiązkowej automatycznej wymiany informacji dotyczących interpretacji indywidualnych oraz uprzednich porozumień cenowych”;
(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).
Poprawka 37
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera -a a (nowa)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 a – ustęp 2 – akapit 4
-aa)  w ust. 2 skreśla się akapit czwarty;
Poprawka 38
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera -a b (nowa)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 a – ustęp 3 – akapit 2 a (nowy)
-ab)   w ust. 3 dodaje się akapit w brzmieniu:
„Począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r. właściwy organ nie może negocjować ani uzgadniać nowych dwustronnych lub wielostronnych uprzednich porozumień cenowych z państwami trzecimi, które nie zezwalają na ich ujawnienie właściwym organom innych państw członkowskich.”;
Poprawka 39
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera -a c (nowa)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 a – ustęp 4
-ac)  skreśla się ust. 4.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a a (nowa)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 a – ustęp 6 – litera a
aa)  w ust. 6 lit. a) otrzymuje brzmienie:
a)  dane identyfikacyjne osoby, innej niż osoba fizyczna, a w stosownych przypadkach również grupy osób, do której należy;
„a) dane identyfikacyjne osoby, w tym osób fizycznych, a w stosownych przypadkach również grupy osób, do której należy;”;
Poprawka 41
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera b
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 a – ustęp 6 – litera b
b)  streszczenie interpretacji indywidualnej o wymiarze transgranicznym lub uprzedniego porozumienia cenowego, w tym opis stosownej działalności gospodarczej lub transakcji lub serii transakcji, oraz wszelkie inne informacje, które mogłyby pomóc właściwemu organowi w ocenie potencjalnego ryzyka podatkowego, nie prowadząc do ujawnienia tajemnicy handlowej, przemysłowej lub zawodowej lub procesu produkcyjnego, lub do ujawnienia informacji, które byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym;”;
b)  streszczenie interpretacji indywidualnej o wymiarze transgranicznym lub uprzedniego porozumienia cenowego, w tym opis stosownej działalności gospodarczej lub transakcji lub serii transakcji, wszystkich istotnych bezpośrednich i pośrednich skutków podatkowych takich jak efektywne stawki podatkowe, oraz wszelkie inne informacje, które mogłyby pomóc właściwemu organowi w ocenie potencjalnego ryzyka podatkowego, z pominięciem jednak informacji, które mogłyby prowadzić do ujawnienia tajemnicy handlowej, przemysłowej lub zawodowej lub procesu produkcyjnego, lub do ujawnienia informacji, które byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym;
Poprawka 42
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 a a – ustęp 2
5a)   w art. 8aa ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2.  Właściwy organ państwa członkowskiego, które otrzymało sprawozdanie według krajów zgodnie z ust. 1, ma obowiązek przekazać to sprawozdanie – w drodze wymiany automatycznej i w terminie określonym w ust. 4 – każdemu państwu członkowskiemu, w którym – jak wynika z informacji zawartych w sprawozdaniu według krajów – rezydentem do celów podatkowych jest co najmniej jeden „podmiot wchodzący w skład” „grupy przedsiębiorstw wielonarodowych”, do której należy „podmiot raportujący”, lub w którym podlega opodatkowaniu działalność gospodarcza prowadzona przez jego stały zakład.
„2. Właściwy organ państwa członkowskiego, które otrzymało sprawozdanie według krajów zgodnie z ust. 1, ma obowiązek przekazać to sprawozdanie – w drodze wymiany automatycznej i w terminie określonym w ust. 4 – każdemu państwu członkowskiemu, w którym – jak wynika z informacji zawartych w sprawozdaniu według krajów – rezydentem do celów podatkowych jest co najmniej jeden »podmiot wchodzący w skład« »grupy przedsiębiorstw wielonarodowych«, do której należy »podmiot raportujący«, lub w którym podlega opodatkowaniu działalność gospodarcza prowadzona przez jego stały zakład. Właściwy organ państwa członkowskiego, które otrzymało sprawozdanie według krajów zgodnie z ust. 1, ma również obowiązek przekazać to sprawozdanie właściwym służbom Komisji, która jest odpowiedzialna za scentralizowany rejestr sprawozdań według krajów. Komisja publikuje co roku zanonimizowane i zagregowane dane statystyczne zawarte w sprawozdaniu według krajów dla wszystkich państw członkowskich.”;
Poprawka 43
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 b (nowy)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 a b – ustęp 14 – litera h a (nowa)
5b)   w art. 8ab ust. 14 dodaje się literę w brzmieniu:
„ha) aktualizowany co roku wykaz beneficjentów.”;
Poprawka 44
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 a c – ustęp 2 – akapit 1 – litera h
h)  'identyfikator rachunku finansowego', na który wpłacane jest 'wynagrodzenie' lub na poczet którego jest ono uznawane, jeśli jest on dostępny dla 'raportującego operatora platformy' i jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego, którego rezydentem jest 'sprzedawca', nie powiadomił właściwych organów wszystkich innych państw członkowskich o tym, że nie zamierza korzystać w tym celu z 'identyfikatora rachunku finansowego';
h)  'identyfikator rachunku finansowego’, na który wpłacane jest 'wynagrodzenie' lub na poczet którego jest ono uznawane, pobrany przez 'raportującego operatora platformy';
Poprawka 45
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 a c – ustęp 2 – akapit 2 a (nowy)
Informacje, o których mowa w lit. a) i b), są udostępniane innym organom państw członkowskich otrzymujących informacje w celu powstrzymania i ścigania naruszeń miejscowych lub krajowych przepisów ustawowych lub wykonawczych, bez uszczerbku dla przepisów dotyczących tajemnicy skarbowej i ochrony danych mających zastosowanie w państwie członkowskim, którego rezydentem jest 'raportowany sprzedawca'.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 a c – ustęp 3
3.  Przekazanie informacji zgodnie z ust. 2 odbywa się przy użyciu standardowego formularza, o którym mowa w art. 20 ust. 7, w terminie 2 miesięcy od zakończenia 'okresu sprawozdawczego', którego dotyczą obowiązki sprawozdawcze 'raportującego operatora platformy'.
3.  Przekazanie informacji zgodnie z ust. 2 odbywa się przy użyciu standardowego formularza, o którym mowa w art. 20 ust. 7, bez zbędnej zwłoki i najpóźniej w terminie miesiąca od zakończenia 'okresu sprawozdawczego', którego dotyczą obowiązki sprawozdawcze 'raportującego operatora platformy'.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 a c – ustęp 4 – akapit 2
Państwa członkowskie określają zasady, zgodnie którymi 'raportujący operator platformy' może wybrać rejestrację u właściwych organów jednego państwa członkowskiego zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku V sekcja IV część F.
Państwa członkowskie określają zasady, zgodnie którymi 'raportujący operator platformy' może wybrać rejestrację u właściwych organów jednego państwa członkowskiego zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku V sekcja IV część F, uwzględniając w przypadku braku identyfikacji do celów VAT, zgodnie z załącznikiem V sekcja IV część F, lokalizację jego globalnej lub regionalnej siedziby głównej, jego faktyczne miejsce zarządu, a także prowadzenie znaczącej działalności gospodarczej w tym wybranym państwie członkowskim.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera a
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 b – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie co roku przekazują Komisji statystyki dotyczące wolumenu automatycznej wymiany informacji na podstawie art. 8 ust. 1 i 3a, art. 8aa i 8ac oraz informacje dotyczące administracyjnych oraz innych odnośnych kosztów i korzyści związanych z dokonaną wymianą informacji oraz informacje na temat wszelkich potencjalnych zmian, zarówno dla administracji podatkowych, jak i stron trzecich.
1.  Państwa członkowskie co roku przekazują Komisji wszystkie odpowiednie istotne informacje, w tym statystyki dotyczące wolumenu automatycznej wymiany informacji, a także ocenę użyteczności danych podlegających wymianie na podstawie art. 8 ust. 1 i 3a, art. 8aa i 8ac, oraz informacje dotyczące administracyjnych oraz innych odnośnych kosztów i korzyści związanych z dokonaną wymianą informacji oraz informacje na temat wszelkich potencjalnych zmian, zarówno dla administracji podatkowych, jak i stron trzecich.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera b
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 b – ustęp 2
b)  uchyla się ust. 2;
skreśla się
Poprawka 50
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 b – ustęp 2
ba)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2.  Przed dniem 1 stycznia 2019 r. Komisja przedkłada sprawozdanie, w którym przedstawia ogólny zarys i ocenę statystyk i informacji otrzymanych na podstawie ust. 1 niniejszego artykułu, dotyczące takich kwestii jak administracyjne oraz inne odnośne koszty i korzyści wynikające z automatycznej wymiany informacji, a także praktyczne aspekty z tym związane. Stosownie do sytuacji Komisja przedkłada Radzie wniosek dotyczący kategorii i warunków określonych w art. 8 ust. 1, łącznie z warunkiem, zgodnie z którym informacje na temat rezydentów innych państw członkowskich muszą być dostępne, lub dotyczący pozycji, o których mowa w art. 8 ust. 3a, bądź obu tych elementów.
2. Przed dniem 1 stycznia 2022 r. Komisja przedkłada sprawozdanie, w którym przedstawia ogólny zarys i ocenę statystyk i informacji otrzymanych na podstawie ust. 1 niniejszego artykułu, dotyczące takich kwestii jak faktyczne wykorzystanie danych otrzymanych przez państwa członkowskie do celów podatkowych i innych, administracyjne oraz inne odnośne koszty i korzyści wynikające z automatycznej wymiany informacji, a także praktyczne aspekty z tym związane. Komisja przedkłada Radzie wniosek dotyczący kategorii i warunków określonych w art. 8 ust. 1, łącznie z warunkiem, zgodnie z którym informacje na temat rezydentów innych państw członkowskich muszą być dostępne lub muszą zostać udostępnione, lub dotyczący pozycji, o których mowa w art. 8 ust. 3a, w tym własności rzeczywistej.
Podczas analizy wniosku przedstawionego przez Komisję Rada dokonuje oceny dalszego zwiększenia skuteczności i usprawnienia funkcjonowania automatycznej wymiany informacji oraz poprawy jakości tej wymiany w celu zapewnienia, by:
Podczas analizy wniosku przedstawionego przez Komisję Rada dokonuje oceny dalszego zwiększenia skuteczności i usprawnienia funkcjonowania automatycznej wymiany informacji oraz poprawy jakości tej wymiany w celu zapewnienia, by:
a)  właściwy organ każdego z państw członkowskich przekazywał w drodze automatycznej wymiany właściwemu organowi każdego z pozostałych państw członkowskich informacje na temat okresów rozliczeniowych, począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r., dotyczące rezydentów tego drugiego państwa członkowskiego oraz odnoszące się do wszystkich kategorii dochodu i kapitału wymienionych w art. 8 ust. 1, zgodnie z ich interpretacją na mocy ustawodawstwa krajowego państwa członkowskiego przekazującego informacje; oraz
a)  wykazy kategorii dochodu i kapitału określone w art. 8 ust. 1 były udostępniane przez państwa członkowskie, nawet jeśli w danej chwili nie są dostępne, i przekazywane odpowiednio w drodze wymiany;
b)  wykazy kategorii i pozycji określone w art. 8 ust. 1 i 3a zostały rozszerzone na inne kategorie i pozycje, w tym opłaty licencyjne.
b)  kategorie dochodu określone w art. 8 ust. 1 zostały rozszerzone na aktywa niefinansowe, takie jak nieruchomości, dzieła sztuki lub biżuteria, oraz nowe formy przechowywania majątku, takie jak wolne porty i skrytki depozytowe;
ba)  wykazy pozycji określone w art. 8 ust. 3a zostały rozszerzone w celu uwzględnienia danych dotyczących własności rzeczywistej oraz w celu wyeliminowania obchodzenia przepisów za pomocą drugiej rezydencji podatkowej lub rezydencji podatkowych w wielu krajach;
bb)  państwa członkowskie zasadniczo mogły wykorzystywać otrzymane informacje do celów innych niż te, o których mowa w art. 16 ust. 1;
bc)  faktyczne wykorzystanie otrzymanych danych podlegało prawidłowej ocenie.”;
Poprawka 51
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 – litera a
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 11 – ustęp 1
1.   W celu wymiany informacji, o których mowa w art. 1 ust. 1, właściwy organ państwa członkowskiego może wystąpić z wnioskiem do właściwego organu innego państwa członkowskiego, aby urzędnicy upoważnieni przez wnioskujące państwo członkowskie mogli zgodnie z ustaleniami proceduralnymi określonymi przez państwo członkowskie, do którego kierowany jest wniosek:
1.   W celu wymiany informacji, o których mowa w art. 1 ust. 1, właściwy organ państwa członkowskiego może wystąpić z wnioskiem do właściwego organu innego państwa członkowskiego, aby urzędnicy upoważnieni przez wnioskujące państwo członkowskie mogli zgodnie z ustaleniami proceduralnymi określonymi przez państwo członkowskie, do którego kierowany jest wniosek:
a)   przebywać w urzędach, w których wykonują swoje obowiązki organy administracyjne współpracującego państwa członkowskiego;
a)   przebywać w urzędach, w których wykonują swoje obowiązki organy administracyjne współpracującego państwa członkowskiego;
b)   być obecni podczas postępowań administracyjnych prowadzonych na terytorium współpracującego państwa członkowskiego;
b)   być obecni podczas postępowań administracyjnych prowadzonych na terytorium współpracującego państwa członkowskiego;
c)   w stosownych przypadkach, uczestniczyć w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez współpracujące państwo członkowskie za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.
c)   w stosownych przypadkach, uczestniczyć w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez współpracujące państwo członkowskie za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.
Właściwy organ odpowiada organowi wnioskującemu zgodnie z akapitem pierwszym w terminie 30 dni, potwierdzając swoją zgodę lub informując o swojej uzasadnionej odmowie.
Właściwy organ odpowiada organowi wnioskującemu zgodnie z akapitem pierwszym w terminie 30 dni, potwierdzając swoją zgodę lub informując o swojej uzasadnionej odmowie.
W przypadku otrzymania uzasadnionej odmowy organ wnioskujący może ponownie zwrócić się do właściwego organu, przedstawiając dodatkowe elementy, aby uzyskać dla swojego urzędnika zgodę na wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) lub c). Właściwy organ udziela odpowiedzi na ten drugi wniosek w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego wniosku.
Jeżeli informacje, których dotyczy wniosek, zawarte są w dokumentach, do których mają dostęp urzędnicy organu współpracującego, urzędnicy organu wnioskującego otrzymują kopie tych dokumentów.
Jeżeli informacje, których dotyczy wniosek, zawarte są w dokumentach, do których mają dostęp urzędnicy organu współpracującego, urzędnicy organu wnioskującego otrzymują kopie tych dokumentów.
Poprawka 52
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 12 a – ustęp 2
2.  W przypadku gdy właściwy organ jednego państwa członkowskiego wystąpi do właściwego organu innego państwa członkowskiego (lub innych państw członkowskich) z wnioskiem o przeprowadzenie wspólnej kontroli dotyczącej co najmniej jednej osoby będącej przedmiotem wspólnego lub uzupełniającego zainteresowania dla wszystkich właściwych państw członkowskich, organy współpracujące udzielają odpowiedzi na wniosek w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego wniosku.
2.  W przypadku gdy właściwe organy co najmniej jednego państwa członkowskiego wystąpią do właściwego organu innego państwa członkowskiego (lub właściwych organów innych państw członkowskich) z wnioskiem o przeprowadzenie wspólnej kontroli dotyczącej co najmniej jednej osoby będącej przedmiotem wspólnego lub uzupełniającego zainteresowania dla wszystkich właściwych państw członkowskich, organy współpracujące udzielają odpowiedzi na wniosek w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego wniosku.
Poprawka 53
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 12 a – ustęp 3 – wprowadzenie
3.  Wniosek o przeprowadzenie wspólnej kontroli przez właściwy organ państwa członkowskiego można odrzucić z uzasadnionych powodów, w szczególności wtedy, gdy:
3.  Wniosek o przeprowadzenie wspólnej kontroli przez właściwy organ państwa członkowskiego można odrzucić wtedy, gdy:
Poprawka 54
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 12a – ustęp 4 – akapit 2
Jeżeli organ współpracujący odrzuca wniosek, informuje osobę wnioskującą lub osoby wnioskujące o przyczynach odrzucenia wniosku.
Jeżeli organ współpracujący odrzuca wniosek, informuje osobę wnioskującą lub osoby wnioskujące o tym, który z dwóch powodów określonych w ust. 3 był podstawą do odrzucenia wniosku.
Poprawka 55
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera a
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit 1
Informacje przekazane między państwami członkowskimi w jakiejkolwiek formie zgodnie z niniejszą dyrektywą są objęte obowiązkiem zachowania tajemnicy służbowej i korzystają z takiej ochrony, jaką objęte są podobne informacje na mocy krajowego prawa państwa członkowskiego, które informacje te otrzymuje. Takie informacje mogą być wykorzystywane do celów oceny, stosowania i egzekwowania krajowych przepisów państw członkowskich dotyczących podatków, o których mowa w art. 2, a także VAT i innych podatków pośrednich.
Informacje przekazane między państwami członkowskimi w jakiejkolwiek formie zgodnie z niniejszą dyrektywą są objęte obowiązkiem zachowania tajemnicy urzędowej na mocy prawa krajowego współpracującego państwa członkowskiego i wnioskującego państwa członkowskiego i korzystają z takiej ochrony, jaką objęte są podobne informacje na mocy krajowego prawa państwa członkowskiego, które informacje te otrzymuje. Takie informacje mogą być wykorzystywane do celów oceny, stosowania i egzekwowania krajowych przepisów państw członkowskich dotyczących podatków, o których mowa w art. 2, a także VAT, informacji, o których mowa w art. 8ac ust. 2 akapit drugi, i innych podatków pośrednich.
Poprawka 56
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera b
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 16 – ustęp 2
2.  Informacje i dokumenty otrzymane zgodnie z niniejszą dyrektywą mogą być wykorzystywane do celów innych niż te, o których mowa w ust. 1, o ile zezwoli na to właściwy organ państwa członkowskiego przekazującego informacje zgodnie z niniejszą dyrektywą i jedynie w zakresie, w jakim dopuszczają to przepisy państwa członkowskiego właściwego organu otrzymującego informacje.
2.  Informacje i dokumenty otrzymane zgodnie z niniejszą dyrektywą przez właściwy organ państwa członkowskiego mogą być wykorzystywane do celów innych niż te, o których mowa w ust. 1, jedynie w zakresie, w jakim dopuszczają to przepisy państwa członkowskiego właściwego organu otrzymującego informacje.
Właściwy organ każdego państwa członkowskiego przekazuje właściwym organom pozostałych państw członkowskich wykaz celów, w jakich zgodnie z prawem krajowym można wykorzystać informacje i dokumenty – oprócz celów, o których mowa w ust. 1. Właściwy organ, który otrzymuje informacje, może bez pozwolenia, o którym mowa w akapicie pierwszym, wykorzystać te informacje oraz dokumenty w dowolnym celu wskazanym przez informujące państwo członkowskie.”;
Poprawka 57
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 16 – ustęp 4
ba)  skreśla się ust. 4.
Poprawka 58
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 a (nowy)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 17 – ustęp 4 a (nowy)
13a)   w art. 17 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„4a. Możliwość odmowy udzielenia informacji, o której mowa w ust. 4, nie ma zastosowania, jeżeli organ wnioskujący jest w stanie wykazać, że informacje nie zostaną podane do wiadomości publicznej i zostaną wykorzystane wyłącznie do oceny odpowiednich spraw podatkowych osoby lub grupy osób, których dotyczy wniosek o udzielenie informacji, zarządzania tymi sprawami i ich kontroli.”;
Poprawka 59
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 21 – ustęp 7 – akapit 1
Komisja opracowuje i zapewnia techniczne i logistyczne wsparcie bezpiecznego centralnego interfejsu współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania, na którym państwa członkowskie komunikują się przy użyciu standardowych formularzy zgodnie z art. 20 ust. 1 i 3. Do tego interfejsu dostęp mają właściwe organy wszystkich państw członkowskich. Na potrzeby gromadzenia statystyk Komisja ma dostęp do informacji o wymianach zapisanych na interfejsie, które można automatycznie pobrać. Dostęp Komisji pozostaje bez uszczerbku dla zobowiązania państw członkowskich do przedstawiania statystyk dotyczących wymiany informacji zgodnie z art. 23 ust. 4.
Komisja opracowuje i zapewnia wszelkie niezbędne techniczne i logistyczne wsparcie bezpiecznego centralnego interfejsu współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania, na którym państwa członkowskie komunikują się przy użyciu standardowych formularzy zgodnie z art. 20 ust. 1 i 3. Do tego interfejsu dostęp mają właściwe organy wszystkich państw członkowskich. Komisja dopilnowuje, aby centralny interfejs posiadał zabezpieczenia na najwyższym poziomie cyberbezpieczeństwa i technicznie certyfikowane procedury gwarantujące ochronę danych. Na potrzeby gromadzenia statystyk Komisja ma dostęp do informacji o wymianach zapisanych na interfejsie, które można automatycznie pobrać. Dostęp Komisji pozostaje bez uszczerbku dla zobowiązania państw członkowskich do przedstawiania statystyk dotyczących wymiany informacji zgodnie z art. 23 ust. 4.
Poprawka 60
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 17
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 23 – ustęp 2
2.  Państwa członkowskie w ramach swoich jurysdykcji badają i oceniają skuteczność współpracy administracyjnej prowadzonej zgodnie z niniejszą dyrektywą, dotyczącej zwalczania uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania, a także co roku informują Komisję o wynikach swojej oceny.
2.  Państwa członkowskie w ramach swoich jurysdykcji badają i oceniają skuteczność współpracy administracyjnej prowadzonej zgodnie z niniejszą dyrektywą, dotyczącej zwalczania uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania oraz analizują i oceniają koszty przestrzegania przepisów, które mogą wynikać z ewentualnej nadmiernej sprawozdawczości. Państwa członkowskie co roku informują Parlament Europejski i Komisję o wynikach swojej oceny. Streszczenie wyników podawane jest do wiadomości publicznej, z uwzględnieniem praw podatników i z zachowaniem poufności. Przedstawiane informacje nie mogą być zdezagregowane w stopniu, który pozwalałby na przypisanie ich do jednego podatnika.
Poprawka 61
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 17 a (nowy)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 23 – ustęp 3
17a)   w art. 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3.  Państwa członkowskie przekazują Komisji roczną ocenę skuteczności automatycznej wymiany informacji, o której mowa w art. 8, 8a, 8aa i 8ab, a także jej praktyczne wyniki. Komisja określa – w drodze aktów wykonawczych – formę i warunki przekazywania tej rocznej oceny. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 26 ust. 2.
3.  Państwa członkowskie przekazują Komisji roczną ocenę skuteczności wymiany informacji na wniosek, o której mowa w art. 5, 6 i 7, oraz automatycznej wymiany informacji, o której mowa w art. 8, 8a, 8aa i 8ab, a także jej praktyczne wyniki, w tym przyrostowe dochody podatkowe związane ze współpracą administracyjną. Komisja dokonuje dezagregacji przekazywanych informacji co najmniej na poziomie poszczególnych krajów. Komisja określa – w drodze aktów wykonawczych – formę i warunki przekazywania tej rocznej oceny. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 26 ust. 2.
Poprawka 62
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 17 b (nowy)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 23 a – ustęp 1
17b)  w art. 23a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1.  Informacje przekazywane Komisji na mocy niniejszej dyrektywy są przez nią zachowywane w poufności, zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do organów unijnych, i nie mogą być wykorzystywane w żadnych innych celach niż w celu ustalenia, czy i w jakim stopniu państwa członkowskie przestrzegają przepisów niniejszej dyrektywy.
1.  Informacje przekazywane Komisji na mocy niniejszej dyrektywy są zachowywane w poufności, o ile ich nieujawnienie nie szkodzi interesowi publicznemu, informacje te można przypisać do jednego podatnika, a ich ujawnienie naruszyłoby prawa podatników.
Poprawka 63
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 23 a – ustęp 2 – akapit 1
Informacje przekazywane Komisji przez państwo członkowskie na podstawie art. 23, a także wszelkie sprawozdania lub dokumenty sporządzone przez Komisję z wykorzystaniem takich informacji, mogą być przekazywane innym państwom członkowskim. Takie przekazane informacje są objęte obowiązkiem zachowania tajemnicy urzędowej i korzystają z takiej ochrony, jaką objęte są podobne informacje na mocy prawa krajowego państwa członkowskiego, które je otrzymało.
Informacje przekazywane Komisji przez państwo członkowskie na podstawie art. 23, a także wszelkie sprawozdania lub dokumenty sporządzone przez Komisję z wykorzystaniem takich możliwych do przypisania informacji, mogą być przekazywane innym państwom członkowskim. Takie przekazane informacje są objęte obowiązkiem zachowania tajemnicy urzędowej i korzystają z takiej ochrony, jaką objęte są podobne informacje na mocy prawa krajowego państwa członkowskiego, które je otrzymało.
Poprawka 64
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 23 a – ustęp 2 – akapit 2
Państwa członkowskie mogą wykorzystywać sporządzone przez Komisję sprawozdania i dokumenty, o których mowa w akapicie pierwszym, jedynie do celów analitycznych i nie mogą ich publikować ani udostępniać żadnej innej osobie ani żadnemu innemu podmiotowi bez wyraźnej zgody Komisji.
Państwa członkowskie mogą wykorzystywać sporządzone przez Komisję sprawozdania i dokumenty, o których mowa w akapicie pierwszym, jedynie do celów analitycznych, i mogą one być udostępniane wszystkim zainteresowanym stronom, a następnie podawane do wiadomości publicznej, o ile zawartych w nich informacji nie można przypisać jednemu podatnikowi, a ich ujawnienie jest zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji.
Poprawka 65
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 23 a – ustęp 2 – akapit 3
Niezależnie od zapisów akapitów pierwszego i drugiego Komisja może opublikować zanonimizowane roczne streszczenia danych statystycznych, które państwa członkowskie przekazały jej zgodnie z art. 23 ust. 4.”;
Komisja publikuje zanonimizowane roczne streszczenia danych statystycznych, które państwa członkowskie przekazały jej zgodnie z art. 23 ust. 4.
Poprawka 66
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19 – litera b
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 25 – ustęp 5 – akapit 1
Państwa członkowskie zapewniają, aby w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 12 rozporządzenia (UE) 2016/679 właściwe organy miały możliwość wezwania Komisji, jako podmiotu przetwarzającego, do zawieszenia wymiany informacji na podstawie niniejszej dyrektywy – jako środka łagodzącego – z państwem członkowskim, w którym doszło do naruszenia.
Państwa członkowskie zapewniają, aby w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 12 rozporządzenia (UE) 2016/679 lub w przypadku naruszenia zasad praworządności, o których mowa w art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2020/2092* właściwe organy miały możliwość wezwania Komisji, jako podmiotu przetwarzającego, do zawieszenia wymiany informacji na podstawie niniejszej dyrektywy – jako środka łagodzącego – z państwem członkowskim, w którym doszło do naruszenia.
_________________
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2020/2092 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii (Dz.U. L 433I z 22.12.2020, s. 1).
Poprawka 67
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19 – litera b
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 25 – ustęp 5 – akapit 2
Zawieszenie trwa do czasu, gdy właściwe organy wezwą Komisję do umożliwienia im ponownej wymiany informacji na podstawie niniejszej dyrektywy z państwem członkowskim, w którym doszło do naruszenia.
Zawieszenie trwa do czasu, gdy właściwe organy wezwą Komisję do umożliwienia im ponownej wymiany informacji na podstawie niniejszej dyrektywy z państwem członkowskim, w którym doszło do naruszenia. Komisja umożliwia wymianę informacji tylko wtedy, gdy istnieją techniczne dowody, że przepływ danych jest zabezpieczony.
Poprawka 68
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 25 a – akapit 1
Państwa członkowskie przyjmują przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszenia przepisów krajowych przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą dotyczących art. 8aa, 8ab i 8ac oraz przyjmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia stosowania tych sankcji. Przewidziane kary muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
Państwa członkowskie przyjmują przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszenia przepisów krajowych przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą dotyczących art. 8aa, 8ab i 8ac oraz przyjmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia stosowania tych sankcji, zgodnie z załącznikiem V. Przewidziane kary muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
Poprawka 69
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20 a (nowy)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 25 b (nowy)
20a)  dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 25b
Przegląd
Do dnia... [dwa lata od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy zmieniającej] Komisja przedstawia sprawozdanie na temat wdrożenia i skuteczności przepisów wprowadzonych dyrektywą Rady (UE) .../...*+ i przedkłada konkretne wnioski, w tym wnioski ustawodawcze, dotyczące jej udoskonalenia. Sprawozdanie to podaje się do wiadomości publicznej.
Badając wniosek przedstawiony przez Komisję, Rada analizuje dalsze zaostrzenie obowiązku składania sprawozdań przez 'raportujących operatorów platform'.
________
* Dyrektywa Rady (UE) .../... z dnia ... zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (Dz.U. ...).
+ Dz.U.: proszę wstawić w tekście numer niniejszej dyrektywy zmieniającej oraz uzupełnić numer, datę i odniesienie do Dz.U. w przypisie.”
Poprawka 70
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I
Dyrektywa 2011/16/UE
ZAŁĄCZNIK V – akapit 2 a (nowy)
W niniejszym załączniku ujęto także szereg możliwych sankcji, zgodnie z art. 25a, które mogą być stosowane przez państwa członkowskie.
Poprawka 71
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I
Dyrektywa 2011/16/UE
ZAŁĄCZNIK V – Sekcja I – litera A – punkt 3 a (nowy)
3a.  „Wyłączony operator platformy sprawozdawczej” oznacza ʹoperatora platformy sprawozdawczejʹ, którego przychody wygenerowane w Unii w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczyły 100 000 EUR.
Poprawka 72
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I
Dyrektywa 2011/16/UE
ZAŁĄCZNIK V – Sekcja I – litera A – punkt 4 a (nowy)
4a.  Termin „wyłączona stosowna czynność” oznacza każdą mającą charakter niezarobkowy i niepieniężną wymianę towarów i usług.
Poprawka 73
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I
Dyrektywa 2011/16/UE
Załącznik V – sekcja III – litera B – punkt 2 – litera b
b)  'identyfikator rachunku finansowego', jeśli jest on dostępny dla 'raportującego operatora platformy' i jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego, którego rezydentem jest 'raportowany sprzedawca', nie powiadomił właściwych organów wszystkich innych państw członkowskich o tym, że nie zamierza korzystać w tym celu z 'identyfikatora rachunku finansowego';
b)  'identyfikator rachunku finansowego' pobrany przez 'raportującego operatora platformy' i jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego, którego rezydentem jest 'raportowany sprzedawca', nie powiadomił właściwych organów wszystkich innych państw członkowskich o tym, że nie zamierza korzystać w tym celu z 'identyfikatora rachunku finansowego';
Poprawka 74
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I
Dyrektywa 2011/16/UE
Załącznik V – sekcja III – litera B – punkt 3 – litera b
b)  'identyfikator rachunku finansowego', jeśli jest on dostępny dla 'raportującego operatora platformy' i jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego, którego rezydentem jest 'raportowany sprzedawca', nie powiadomił właściwych organów wszystkich innych państw członkowskich o tym, że nie zamierza korzystać w tym celu z 'identyfikatora rachunku finansowego';
b)  'identyfikator rachunku finansowego' pobrany przez 'raportującego operatora platformy' i jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego, którego rezydentem jest 'raportowany sprzedawca', nie powiadomił właściwych organów wszystkich innych państw członkowskich o tym, że nie zamierza korzystać w tym celu z 'identyfikatora rachunku finansowego';
Poprawka 75
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I
Dyrektywa 2011/16/UE
ZAŁĄCZNIK V – Sekcja IV – litera C – punkt 1 a (nowy)
Do dnia ... [dwa lata od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy zmieniającej] Komisja przeprowadza ocenę skuteczności tych procedur administracyjnych oraz jakości wdrażania procedur należytej staranności i wymogów sprawozdawczych. W razie konieczności wprowadzenia usprawnień ocenie tej mogą towarzyszyć wnioski ustawodawcze.
Poprawka 76
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I
Dyrektywa 2011/16/UE
ZAŁĄCZNIK V – Sekcja IV – litera F a (nowa)
Fa.  Kary za naruszenie przepisów
Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące kar stosowanych w przypadku naruszenia przez 'raportujących operatorów platform' obowiązków sprawozdawczych. Przewidziane kary muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zachęca się państwa członkowskie do zapewnienia wspólnego zestawu sankcji, tak aby w Unii obowiązywały podobne kary i aby uniknąć „turystyki rejestracyjnej” w oparciu o surowość stosowanych kar.
Państwa członkowskie zachęca się w szczególności do rozważenia jako kar możliwości ograniczenia regulowanych sposobów płatności, pobierania dodatkowych opłat wynikowych za transakcję, wyłączenia zamówień publicznych oraz, w skrajnych i powtarzających się przypadkach, cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności operatora platformy.
Ostatnia aktualizacja: 3 czerwca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności