Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/0148(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0015/2021

Texte depuse :

A9-0015/2021

Dezbateri :

PV 08/03/2021 - 21
CRE 08/03/2021 - 21

Voturi :

PV 09/03/2021 - 17
PV 10/03/2021 - 14

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0072

Texte adoptate
PDF 251kWORD 83k
Miercuri, 10 martie 2021 - Bruxelles
Cooperarea administrativă în domeniul fiscal *
P9_TA(2021)0072A9-0015/2021

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 martie 2021 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal (COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2020)0314),

–  având în vedere articolele 113 și 115 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C9‑0213/2020),

–  având în vedere articolul 82 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-0015/2021),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 1
(1)  Pentru a permite lansarea de noi inițiative ale Uniunii în domeniul transparenței fiscale, Directiva 2011/16/UE21 a Consiliului a fost modificată în mai multe rânduri în ultimii ani. Aceste modificări au introdus în principal obligații de raportare, urmate de comunicări către alte state membre privind conturi financiare, decizii anticipate cu aplicare transfrontalieră și acorduri prealabile privind prețul de transfer, rapoarte pentru fiecare țară în parte și modalități transfrontaliere care fac obiectul raportării. Astfel, aceste modificări au extins domeniul de aplicare al schimbului automat de informații. Autoritățile fiscale dispun acum de un set mai amplu de instrumente de cooperare pentru a depista și a aborda formele de fraudă fiscală, de evaziune fiscală și de evitare a obligațiilor fiscale.
(1)  Pentru a permite lansarea de noi inițiative ale Uniunii în domeniul transparenței fiscale, Directiva 2011/16/UE21 a Consiliului a fost modificată în mai multe rânduri în ultimii ani. Aceste modificări au introdus în principal obligații de raportare, urmate de comunicări către alte state membre privind conturi financiare, decizii anticipate cu aplicare transfrontalieră și acorduri prealabile privind prețul de transfer, rapoarte pentru fiecare țară în parte și modalități transfrontaliere care fac obiectul raportării. Astfel, aceste modificări au extins domeniul de aplicare al schimbului automat de informații. Autoritățile fiscale dispun acum de un set mai amplu de instrumente de cooperare pentru a depista și a aborda formele de fraudă fiscală, de evaziune fiscală și de evitare a obligațiilor fiscale, pentru a proteja veniturile obținute din colectarea taxelor și impozitelor și pentru a asigura o fiscalitate echitabilă.
_________________
_________________
21 Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal și de abrogare a Directivei 77/799/CEE (JO L 64, 11.3.2011, p. 1).
21 Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal și de abrogare a Directivei 77/799/CEE (JO L 64, 11.3.2011, p. 1).
Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 1 a (nou)
(1a)   Setul mai larg de instrumente de cooperare, tranziția digitală și obiectivul de a consolida cooperarea dintre autoritățile naționale necesită resurse umane calificate și resurse financiare adecvate. În acest scop, modificările propuse trebuie să fie însoțite de un nivel adecvat de investiții, în special în ceea ce privește adaptarea infrastructurii informatice și digitale și formarea profesională. În cele din urmă, ar trebui să fie consolidată capacitatea statelor membre de a prelucra toate informațiile financiare primite, iar resursele financiare, umane și informatice ale administrațiilor fiscale ar trebui să fie mărite.
Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 2
(2)  În ultimii ani, Comisia a monitorizat aplicarea și, în 2019, a realizat o evaluare a Directivei 2011/16/UE22. Deși s-au adus îmbunătățiri semnificative în domeniul schimbului automat de informații, există în continuare nevoia de a îmbunătăți dispozițiile existente referitoare la toate formele de schimburi de informații și de cooperare administrativă.
(2)  În ultimii ani, Comisia a monitorizat aplicarea și, în 2019, a realizat o evaluare a Directivei 2011/16/UE22. Deși s-au adus îmbunătățiri semnificative în domeniul schimbului automat de informații, există în continuare nevoia de a îmbunătăți dispozițiile existente referitoare la toate formele de schimburi de informații și de cooperare administrativă. Pentru a ține seama de evoluția situației în ceea ce privește transparența fiscală, ar putea fi necesară actualizarea periodică a directivei respective.
_________________
_________________
22 Comisia Europeană, Document de lucru al serviciilor Comisiei, Evaluarea Directivei 2011/16/UE a Consiliului privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal și de abrogare a Directivei 77/799/CEE (SWD(2019)0328.
22 Comisia Europeană, Document de lucru al serviciilor Comisiei, Evaluarea Directivei 2011/16/UE a Consiliului privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal și de abrogare a Directivei 77/799/CEE (SWD(2019)0328.
Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 3
(3)  În temeiul articolului 5 din Directiva 2011/16/UE, în urma unei cereri din partea autorității solicitante, autoritatea solicitată trebuie să comunice autorității solicitante orice informații de care dispune sau pe care le obține prin efectuarea de anchete administrative, care sunt relevante în mod previzibil pentru administrație și pentru punerea în aplicare a legislațiilor interne ale statelor membre cu privire la impozitele care intră în domeniul de aplicare al directivei menționate. Pentru a asigura eficacitatea schimburilor de informații și a preveni respingerea nejustificată a cererilor, precum și pentru a asigura claritatea și securitatea juridică atât pentru administrațiile fiscale, cât și pentru contribuabili, standardul relevanței previzibile ar trebui să fie delimitat în mod clar. În acest context, ar trebui să se clarifice, de asemenea, că standardul relevanței previzibile nu ar trebui să se aplice cererilor de informații suplimentare care urmează unui schimb de informații în conformitate cu articolul 8a din Directiva 2011/16/UE privind o decizie fiscală anticipată cu aplicare transfrontalieră sau un acord prealabil privind prețul de transfer.
(3)  În temeiul articolului 5 din Directiva 2011/16/UE, în urma unei cereri din partea autorității solicitante, autoritatea solicitată trebuie să comunice autorității solicitante orice informații de care dispune sau pe care le obține prin efectuarea de anchete administrative, care sunt relevante în mod previzibil pentru administrație și pentru punerea în aplicare a legislațiilor interne ale statelor membre cu privire la impozitele care intră în domeniul de aplicare al directivei menționate. Pentru a asigura eficacitatea schimburilor de informații și a preveni respingerea nejustificată a cererilor, precum și pentru a asigura claritatea și securitatea juridică atât pentru administrațiile fiscale, cât și pentru contribuabili, standardul relevanței previzibile ar trebui să fie delimitat în mod clar, în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, care prevede că termenul „relevanță previzibilă” este menit să asigure schimbul de informații în materie fiscală în cea mai mare măsură posibilă. În acest context, ar trebui să se clarifice, de asemenea, că standardul relevanței previzibile nu ar trebui să se aplice cererilor de informații suplimentare care urmează unui schimb de informații în conformitate cu articolul 8a din Directiva 2011/16/UE privind o decizie fiscală anticipată cu aplicare transfrontalieră sau un acord prealabil privind prețul de transfer.
Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)
(3a)   Uniunea și statele membre ar trebui să asigure un sistem armonizat de sancțiuni și penalități în întreaga Uniune pentru a preveni exploatarea lacunelor și a diferențelor dintre sistemele de impozitare ale statelor membre de către operatorii de platforme. În cazul încălcării normelor, ar trebui avute în vedere sancțiuni financiare și excluderea de la procedurile de atribuire a contractelor publice. În cazuri extreme și repetate, se poate avea în vedere posibilitatea revocării licenței comerciale a operatorului platformei.
Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)
(4a)  Pentru a informa contribuabilii în mod corect și complet, autoritățile competente ale statelor membre ar trebui să facă publice categoriile de venituri pentru care informațiile se comunică automat autorităților competente din alte state membre și țări terțe sau din alte jurisdicții.
Amendamentul 7
Propunere de directivă
Considerentul 4 b (nou)
(4b)   Orice informații privind sistemele transfrontaliere cu implicații pentru țările terțe ar trebui și ele comunicate autorităților fiscale din țările respective. Acest lucru ar trebui să vizeze în special țările în curs de dezvoltare, care au adesea un acces mai limitat la sistemele internaționale de schimb de informații fiscale.
Amendamentul 8
Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)
(6a)   Identificarea corespunzătoare a contribuabililor este esențială pentru garantarea unui schimb de informații eficace între administrațiile fiscale. Un număr de identificare fiscală (NIF) ar trebui să fie întotdeauna disponibil atunci când este prevăzut de Directiva 2011/16/UE și ar trebui creat un NIF european pentru a asigura identificarea optimă. Acest NIF european ar permite astfel oricărei terțe părți să identifice și să consemneze în mod rapid, ușor și corect numerele de identificare fiscală în relațiile transfrontaliere și ar servi drept bază pentru schimbul automat și eficace de informații între administrațiile fiscale ale statelor membre.
Amendamentul 9
Propunere de directivă
Considerentul 7
(7)  Administrațiile fiscale solicită adesea informații de la operatorii platformelor digitale. Acest lucru generează costuri administrative și de asigurare a conformității semnificative pentru operatorii platformelor. În același timp, unele state membre au impus o obligație unilaterală de raportare, care creează o sarcină administrativă suplimentară pentru operatorii platformelor, întrucât aceștia trebuie să respecte o multitudine de standarde naționale de raportare. Prin urmare, ar fi esențial să se aplice o obligație de raportare standardizată pe întreaga piață internă.
(7)  Administrațiile fiscale solicită adesea informații de la operatorii platformelor digitale. Acest lucru generează costuri administrative și de asigurare a conformității semnificative pentru operatorii platformelor. În același timp, unele state membre au impus o obligație unilaterală de raportare, care creează o sarcină administrativă suplimentară pentru operatorii platformelor, întrucât aceștia trebuie să respecte o multitudine de standarde naționale de raportare. Prin urmare, ar fi esențial să se aplice o obligație de raportare standardizată pe întreaga piață internă. Standardizarea este esențială pentru promovarea a trei obiective majore: reducerea la minimum a costurilor de conformitate pentru operatori, creșterea eficienței autorităților naționale și reducerea birocrației atât pentru contribuabili, cât și pentru administrațiile fiscale.
Amendamentul 10
Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)
(7a)  Digitalizarea economiei este una dintre pietrele de temelie ale viitoarei strategii economice și de creștere a Uniunii. Uniunea ar trebui să fie un teren atractiv pentru întreprinderile digitale, în special pentru potențialul lor comercial, de inovare și de ocupare a forței de muncă. Cu toate acestea, bunurile și serviciile digitale tind să fie foarte mobile și intangibile și, prin urmare, mai predispuse la practici agresive de planificare fiscală, deoarece numeroase modele de afaceri nu necesită infrastructură fizică pentru a efectua tranzacții cu clienții și a obține profit. Acest lucru pune sub semnul întrebării caracterul adecvat al modelelor de impozitare a societăților din Uniune concepute pentru industriile tradiționale, inclusiv în ceea ce privește măsura în care criteriile de evaluare și de calculare ar putea fi redefinite pentru a reflecta activitățile comerciale ale secolului XXI. În plus, acest lucru duce la o situație în care vânzătorii online și cei care își desfășoară activitatea prin intermediul platformelor beneficiază în prezent de posibilitatea de a obține venituri care sunt raportate în mod necorespunzător, existând astfel un risc ridicat de a nu fi impozitate la nivelul adecvat sau chiar deloc.
Amendamentul 11
Propunere de directivă
Considerentul 13
(13)  Având în vedere caracterul digital și flexibilitatea platformelor digitale, obligația de raportare ar trebui să se extindă la operatorii platformelor care desfășoară o activitate comercială în Uniune, dar nu au domiciliul fiscal într-un stat membru și nici nu sunt constituiți sau administrați și nu au sediu permanent într-un stat membru. Aceasta ar asigura condiții de concurență echitabile între platforme și ar preveni concurența neloială. Pentru a facilita acest lucru, platformelor străine ar trebui să li se solicite să se înregistreze și să raporteze informații într-un singur stat membru în scopul desfășurării de activități pe piața internă.
(13)  Având în vedere caracterul digital și flexibilitatea platformelor digitale, obligația de raportare ar trebui să se extindă la operatorii platformelor care desfășoară o activitate comercială în Uniune, dar nu au domiciliul fiscal într-un stat membru și nici nu sunt constituiți sau administrați și nu au sediu permanent într-un stat membru. Aceasta ar asigura condiții de concurență echitabile între platforme și ar preveni concurența neloială. Pentru a facilita acest lucru, platformelor străine ar trebui să li se solicite să se înregistreze și să raporteze informații într-un singur stat membru în scopul desfășurării de activități pe piața internă, ținând seama de amplasarea sediului lor global sau regional, de sediul efectiv al conducerii, precum și de desfășurarea unei activități economice substanțiale în statul membru ales.
Amendamentul 12
Propunere de directivă
Considerentul 14 a (nou)
(14a)   Având în vedere că economia tot mai digitalizată și globalizată dezvăluie dimensiuni complexe și problematice, cum ar fi criptoactivele, este important să se intensifice cooperarea dintre administrațiile fiscale naționale în acest domeniu. O definiție clară a criptoactivelor, ținând cont de activitatea desfășurată în prezent de OCDE și GAFI, este importantă pentru combaterea evaziunii fiscale și pentru promovarea unei impozitări echitabile. GAFI a adoptat o definiție largă a monedei virtuale și a recomandat includerea în domeniul de aplicare al obligațiilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului a oricărei persoane fizice sau juridice care desfășoară activități cum ar fi schimbul de criptoactive, transferul de criptoactive și participarea și furnizarea de servicii financiare legate de ofertele inițiale de monede. Proliferarea criptomonedelor este o chestiune de actualitate și ar trebui luată în considerare în orice efort de intensificare a cooperării administrative, cu respectarea principiilor subsidiarității și proporționalității. De asemenea, având în vedere progresul tehnologic la nivel mondial, este nevoie de mecanisme avansate de supraveghere care să fie în strânsă legătură cu organismele relevante de combatere a finanțării criminalității.
Amendamentul 13
Propunere de directivă
Considerentul 15
(15)  Obiectivul prevenirii evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale ar putea fi asigurat prin impunerea obligației operatorilor platformelor digitale de a raporta într-o etapă timpurie veniturile realizate prin platformele lor, înainte ca autoritățile fiscale naționale să realizeze evaluările fiscale anuale. Pentru a facilita munca autorităților fiscale ale statelor membre, informațiile raportate ar trebui să fie comunicate în termen de o lună de la raportare. Pentru a facilita schimbul automat de informații și a spori utilizarea eficientă a resurselor, schimburile de informații ar trebui să fie realizate electronic prin intermediul rețelei comune de comunicații (CCN) existente dezvoltate de Uniune.
(15)  Obiectivul prevenirii evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale ar putea fi asigurat prin impunerea obligației operatorilor platformelor digitale de a raporta într-o etapă timpurie veniturile realizate prin platformele lor, înainte ca autoritățile fiscale naționale să realizeze evaluările fiscale anuale. Pentru a facilita munca autorităților fiscale ale statelor membre, informațiile raportate ar trebui să fie comunicate fără întârzieri nejustificate și cel târziu în termen de o lună de la raportare. Pentru a facilita schimbul automat de informații și a spori utilizarea eficientă a resurselor, schimburile de informații ar trebui să fie realizate electronic prin intermediul rețelei comune de comunicații (CCN) existente dezvoltate de Uniune. Infrastructura digitală ar trebui să aibă un caracter rezilient și să garanteze cel mai înalt nivel de securitate.
Amendamentul 14
Propunere de directivă
Considerentul 15 a (nou)
(15a)   Prezenta directivă ar trebui să asigure faptul că autoritățile competente pot accesa date privind durata contractelor de închiriere în cazul în care închirierea de proprietăți pe termen scurt este limitată în timp, astfel încât să faciliteze punerea în aplicare a acestor limitări și un control asupra creșterilor prețurilor la chirii în Uniune.
Amendamentul 15
Propunere de directivă
Considerentul 15 b (nou)
(15b)   Persoanele care au acces la informații fiscale sensibile ale operatorilor de platforme și ale corporațiilor multinaționale cu privire la practicile de evaziune fiscală și de evitare a obligațiilor fiscale ar trebui să fie încurajate să coopereze cu autoritățile în mod discret și cu respectarea interesului public și ar trebui să beneficieze de protecție deplină.
Amendamentul 16
Propunere de directivă
Considerentul 16
(16)  Evaluarea Directivei 2011/16/UE realizată de Comisie a demonstrat necesitatea unei monitorizări consecvente a eficacității aplicării directivei respective și a dispozițiilor de transpunere în dreptul intern care permit această aplicare. Pentru ca Comisia să poată monitoriza și evalua în continuare în mod adecvat eficacitatea schimburilor automate de informații în temeiul Directivei 2011/16/UE, statele membre ar trebui să aibă obligația de a comunica anual Comisiei statisticile cu privire la aceste schimburi.
(16)  Evaluarea Directivei 2011/16/UE realizată de Comisie a demonstrat necesitatea unei monitorizări consecvente a eficacității aplicării directivei respective și a dispozițiilor de transpunere în dreptul intern care permit această aplicare. Pentru ca Comisia să poată monitoriza și evalua în continuare în mod adecvat eficacitatea schimburilor automate de informații în temeiul Directivei 2011/16/UE, statele membre ar trebui să aibă obligația de a comunica anual Comisiei statisticile cu privire la aceste schimburi. De asemenea, acestea ar trebui să comunice anual Comisiei toate informațiile relevante privind obstacolele în calea punerii corespunzătoare în aplicare a directivei.
Amendamentul 17
Propunere de directivă
Considerentul 16 a (nou)
(16a)  În termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive, Comisia ar trebui să prezinte un raport privind punerea în aplicare și eficiența dispozițiilor pe care prezenta directivă le introduce în Directiva 2011/16/UE și prezintă propuneri specifice, inclusiv propuneri legislative, în vederea îmbunătățirii acesteia. Raportul ar trebui să fie public.
Amendamentul 18
Propunere de directivă
Considerentul 19
(19)  Controalele multilaterale efectuate cu sprijinul programului Fiscalis 2020 instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1286/2013 al Parlamentului European și al Consiliului5 au demonstrat avantajul controalelor coordonate asupra unuia sau mai multor contribuabili care prezintă un interes comun sau complementar pentru două sau mai multe administrații fiscale din Uniune. Întrucât nu există niciun temei juridic explicit pentru efectuarea de audituri comune, astfel de acțiuni comune se realizează în prezent pe baza dispozițiilor coroborate ale Directivei 2011/16/UE referitoare la prezența funcționarilor străini pe teritoriul altui stat membru și la controalele simultane. Această practică s-a dovedit totuși, în multe cazuri, insuficientă și lipsită de claritate și securitate juridică.
(19)  Controalele multilaterale efectuate cu sprijinul programului Fiscalis 2020 instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1286/2013 al Parlamentului European și al Consiliului5 au demonstrat avantajul controalelor coordonate asupra unuia sau mai multor contribuabili care prezintă un interes comun sau complementar pentru două sau mai multe administrații fiscale din Uniune. Prin urmare, verificările la fața locului și auditurile comune ar trebui să facă parte din cadrul Uniunii pentru cooperarea între administrațiile fiscale. Întrucât nu există niciun temei juridic explicit pentru efectuarea de audituri comune, astfel de acțiuni comune se realizează în prezent pe baza dispozițiilor coroborate ale Directivei 2011/16/UE referitoare la prezența funcționarilor străini pe teritoriul altui stat membru și la controalele simultane. Această practică s-a dovedit totuși, în multe cazuri, insuficientă și lipsită de claritate și securitate juridică. Prin urmare, este important să se elimine această incertitudine juridică și să se asigure controalelor respective temeiul juridic necesar în cadrul cooperării administrative.
__________________
__________________
5 Regulamentul (UE) nr. 1286/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a unui program de acțiune pentru a îmbunătăți funcționarea sistemelor de impozitare în Uniunea Europeană pentru perioada 2014-2020 (Fiscalis 2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1482/2007/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 25).
5 Regulamentul (UE) nr. 1286/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a unui program de acțiune pentru a îmbunătăți funcționarea sistemelor de impozitare în Uniunea Europeană pentru perioada 2014-2020 (Fiscalis 2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1482/2007/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 25).
Amendamentul 19
Propunere de directivă
Considerentul 20
(20)  Statele membre ar trebui să adopte un cadru juridic clar și eficient, care să permită autorităților lor fiscale să efectueze audituri comune asupra persoanelor cu activitate transfrontalieră. Auditurile comune sunt anchete administrative desfășurate în comun de autoritățile competente din două sau mai multe state membre, pentru a examina un caz legat de una sau mai multe persoane care prezintă interes comun sau complementar pentru aceste state membre. Auditurile comune pot juca un rol important prin contribuția la funcționarea mai bună a pieței interne. Auditurile comune ar trebui să fie structurate pentru a oferi securitate juridică contribuabililor prin intermediul unor norme procedurale clare, inclusiv pentru a reduce riscul dublei impozitări.
(20)  Statele membre ar trebui să adopte un cadru juridic clar și eficient, care să permită autorităților lor fiscale să efectueze audituri comune asupra persoanelor cu activitate transfrontalieră. Auditurile comune sunt anchete administrative desfășurate în comun de autoritățile competente din două sau mai multe state membre, pentru a examina un caz legat de una sau mai multe persoane care prezintă interes comun sau complementar pentru aceste state membre. Auditurile comune pot juca un rol important prin contribuția la funcționarea mai bună a pieței interne. Auditurile comune ar trebui să fie structurate pentru a oferi securitate juridică contribuabililor prin intermediul unor norme procedurale clare, inclusiv pentru a reduce riscul dublei impozitări. În plus față de cadrul juridic necesar, statele membre ar trebui să prevadă condiții care să faciliteze organizarea de audituri comune la nivel operațional, în special prin sprijinirea formării, inclusiv a formării lingvistice, pentru personalul ce urmează a efectua audituri comune. Se reamintește faptul că programul Fiscalis poate oferi sprijin financiar în acest sens.
Amendamentul 20
Propunere de directivă
Considerentul 21
(21)  Pentru a asigura eficacitatea procesului, răspunsurile la cererile de efectuare a unor audituri comune ar trebui transmise într-un anumit termen specificat. Refuzurile ar trebui justificate în mod corespunzător. Modalitățile procedurale aplicabile unui audit comun ar trebui să fie cele ale statului membru în care are loc acțiunea relevantă de audit. În consecință, probele colectate în cursul unui audit comun ar trebui să fie recunoscute reciproc de statul (statele) membru (membre) participant(e). Este la fel de important ca autoritățile competente să convină asupra faptelor și circumstanțelor cazului și să depună eforturi pentru a ajunge la un acord privind modul în care trebuie interpretată poziția fiscală a persoanei (persoanelor) auditate. Pentru a asigura faptul că rezultatul unui audit comun poate fi pus în aplicare în statele membre participante, raportul final ar trebui să aibă o valoare juridică echivalentă cu cea a instrumentelor naționale relevante care sunt emise ca rezultat al unui audit efectuat în statele membre participante. Dacă este necesar, statele membre ar trebui să asigure cadrul juridic pentru realizarea unei ajustări corespunzătoare.
(21)  Pentru a asigura eficacitatea procesului, răspunsurile la cererile de efectuare a unor audituri comune ar trebui transmise într-un anumit termen specificat. Refuzurile ar trebui justificate în mod corespunzător, ar trebui să fie permise numai din motivele prevăzute în prezenta directivă și ar trebui să facă obiectul unui drept de răspuns din partea autorității solicitante. Modalitățile procedurale aplicabile unui audit comun ar trebui să fie cele ale statului membru în care are loc acțiunea relevantă de audit. În consecință, probele colectate în cursul unui audit comun ar trebui să fie recunoscute reciproc de statul (statele) membru (membre) participant(e). Este la fel de important ca autoritățile competente să convină asupra faptelor și circumstanțelor cazului și să depună eforturi pentru a ajunge la un acord privind modul în care trebuie interpretată poziția fiscală a persoanei (persoanelor) auditate. Pentru a asigura faptul că rezultatul unui audit comun poate fi pus în aplicare în statele membre participante, raportul final ar trebui să aibă o valoare juridică echivalentă cu cea a instrumentelor naționale relevante care sunt emise ca rezultat al unui audit efectuat în statele membre participante. Dacă este necesar, statele membre ar trebui să asigure cadrul juridic pentru realizarea unei ajustări corespunzătoare.
Amendamentul 21
Propunere de directivă
Considerentul 24 a (nou)
(24a)  Este la fel de important să se evidențieze faptul că nu numai schimbul de informații între autoritățile fiscale, ci și schimbul de bune practici contribuie la o colectare mai eficientă a impozitelor. În conformitate cu programul Fiscalis 2020, statele membre ar trebui să acorde prioritate schimbului de bune practici între autoritățile fiscale.
Amendamentul 22
Propunere de directivă
Considerentul 26
(26)  Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a Directivei 2011/16/UE și în special pentru schimbul automat de informații între autoritățile fiscale, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare pentru a adopta un formular-tip cu un număr limitat de componente, inclusiv regimul lingvistic. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului25.
(26)  Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a Directivei 2011/16/UE și în special pentru schimbul automat de informații între autoritățile fiscale, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare pentru a adopta un formular-tip cu un număr limitat de componente, inclusiv regimul lingvistic. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului25. Comisia are dreptul de a întocmi rapoarte și documente, utilizând informațiile transmise anonimizat, astfel încât să se respecte dreptul contribuabililor la confidențialitate și Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei.
_________________
_________________
25 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
25 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
Amendamentul 23
Propunere de directivă
Considerentul 26 a (nou)
(26a)  Orice prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată în cadrul Directivei 2011/16/UE ar trebui să respecte în continuare Regulamentul (UE) 2016/679 și Regulamentul (UE) 2018/1725. Prelucrarea datelor prevăzută în Directiva 2011/16/UE are exclusiv obiectivul de a servi unui interes public general în domeniul fiscal, și anume combaterea fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale, protejarea veniturilor fiscale și promovarea unei impozitări echitabile, care consolidează oportunitățile de incluziune socială, politică și economică în statele membre. Prin urmare, trimiterile la dreptul relevant al Uniunii în materie de protecție a datelor din Directiva 2011/16/UE ar trebui actualizate și completate cu normele incluse în prezenta directivă.
Amendamentul 24
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 2011/16/UE
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 9 – litera a
(a)  în sensul articolului 8 alineatul (1) și al articolelor 8a, 8aa, 8ab și 8ac, comunicarea sistematică de informații predefinite către alt stat membru, fără cerere prealabilă, la intervale regulate prestabilite.
(a)  în sensul articolului 8 alineatul (1) și al articolelor 8a, 8aa, 8ab și 8ac, comunicarea sistematică de informații predefinite și noi către alt stat membru, fără cerere prealabilă, la intervale regulate prestabilite.
Amendamentul 25
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 14
(1a)   La articolul 3, punctul 14 se modifică după cum urmează:
14.  „decizie fiscală anticipată cu aplicare transfrontalieră” înseamnă orice acord, comunicare sau orice alt instrument sau acțiune cu efecte similare, inclusiv o decizie emisă, modificată sau reînnoită în contextul unui audit fiscal și care îndeplinește următoarele condiții:
„14. „decizie fiscală anticipată” înseamnă orice acord, comunicare sau orice alt instrument sau acțiune cu efecte similare, inclusiv o decizie emisă, modificată sau reînnoită în contextul unui audit fiscal și, indiferent de caracterul său formal, informal, obligatoriu sau neobligatoriu din punct de vedere juridic, care îndeplinește următoarele condiții:
(a)  este emisă, modificată sau reînnoită de către sau în numele guvernului sau al autorității fiscale a unui stat membru sau de către subdiviziunile teritoriale sau administrative ale statului membru, inclusiv autoritățile locale, indiferent dacă aceasta este efectiv utilizată;
(a)  este emisă, modificată sau reînnoită de către sau în numele guvernului sau al autorității fiscale a unui stat membru sau de către subdiviziunile teritoriale sau administrative ale statului membru, inclusiv autoritățile locale, indiferent dacă aceasta este efectiv utilizată;
(b)  este emisă, modificată sau reînnoită la adresa unei anumite persoane sau a unui anumit grup de persoane și pe care această persoană sau acest grup de persoane are dreptul să se bazeze;
(b)  este emisă, modificată sau reînnoită la adresa unei anumite persoane sau a unui anumit grup de persoane și pe care această persoană sau acest grup de persoane are dreptul să se bazeze;
(c)  se referă la interpretarea sau aplicarea unei dispoziții legale sau administrative privind administrarea sau aplicarea normelor legale naționale referitoare la impozitele din statul membru sau din subdiviziunile teritoriale sau administrative ale statului membru, inclusiv autoritățile locale;
(c)  se referă la interpretarea sau aplicarea unei dispoziții legale sau administrative privind administrarea sau aplicarea normelor legale naționale referitoare la impozitele din statul membru sau din subdiviziunile teritoriale sau administrative ale statului membru, inclusiv autoritățile locale;
(d)  se referă la o tranzacție transfrontalieră sau la întrebarea dacă activitățile desfășurate de o persoană într-o altă jurisdicție generează sau nu un sediu permanent; și
(e)  este luată anterior tranzacțiilor sau activităților dintr-o altă jurisdicție care au potențialul de a genera un sediu permanent sau anterior depunerii declarației fiscale pentru perioada în care a avut loc tranzacția sau seria de tranzacții sau activități. Tranzacțiile transfrontaliere pot include, fără a se limita la acestea, realizarea de investiții, furnizarea de bunuri, servicii, finanțare sau utilizarea unor active corporale sau necorporale și nu trebuie neapărat să implice în mod direct persoana căreia i se adresează decizia fiscală anticipată cu aplicare transfrontalieră;
(e)  este luată anterior tranzacțiilor sau activităților dintr-o altă jurisdicție care au potențialul de a genera un sediu permanent sau anterior depunerii declarației fiscale pentru perioada în care a avut loc tranzacția sau seria de tranzacții sau activități. Tranzacțiile pot include, fără a se limita la acestea, realizarea de investiții, furnizarea de bunuri, servicii, finanțare sau utilizarea unor active corporale sau necorporale și nu trebuie neapărat să implice în mod direct persoana căreia i se adresează decizia fiscală anticipată;
(Această modificare se aplică întregului text legislativ supus examinării; adoptarea sa impune adaptări tehnice în întregul text.)
Amendamentul 26
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 b (nou)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 16
(1b)   La articolul 3, se elimină punctul 16.
Amendamentul 27
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 2011/16/UE
Articolul 5 a – alineatul 1
1.  În scopurile unei cereri astfel cum este menționată la articolul 5, informațiile solicitate sunt considerate ca fiind relevante în mod previzibil dacă, la momentul transmiterii cererii, autoritatea solicitantă consideră că, în conformitate cu legislația sa națională, există o posibilitate rezonabilă ca informațiile solicitate să fie relevante pentru chestiunile fiscale ale unuia sau mai multor contribuabili identificați prin nume sau în alt mod și să fie justificate din perspectiva scopurilor investigației.
1.  În scopurile unei cereri astfel cum este menționată la articolul 5, informațiile solicitate sunt considerate ca fiind relevante în mod previzibil dacă, la momentul transmiterii cererii, autoritatea solicitantă consideră că, în conformitate cu legislația sa națională, există o posibilitate rezonabilă ca informațiile solicitate să fie relevante pentru chestiunile fiscale ale unuia sau mai multor contribuabili identificați prin nume sau în alt mod și să fie justificate din perspectiva scopurilor de evaluare, colectare și gestionare a impozitelor.
Amendamentul 28
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 2011/16/UE
Articolul 5 a – alineatul 2
2.  Cu scopul de a demonstra relevanța previzibilă a informațiilor solicitate, autoritatea competentă solicitantă furnizează autorității solicitate informații ajutătoare, în special cu privire la scopul fiscal pentru care se solicită informațiile și la motivele pe baza cărora s-a concluzionat că informațiile solicitate sunt deținute de autoritatea solicitată sau se află în posesia sau controlul unei persoane din jurisdicția autorității solicitate.
2.  Cu scopul de a demonstra relevanța previzibilă a informațiilor solicitate, autoritatea competentă solicitantă furnizează autorității solicitate informații ajutătoare.
Amendamentul 29
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1
(3a)   La articolul 7 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:
1.  Autoritatea solicitată furnizează informațiile prevăzute la articolul 5 în cel mai scurt timp posibil și în termen de cel mult șase luni de la data primirii cererii.
„1. Autoritatea solicitată furnizează informațiile prevăzute la articolul 5 în cel mai scurt timp posibil și în termen de cel mult trei luni de la data primirii cererii.
Amendamentul 30
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 b (nou)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 7 – alineatul 6 a (nou)
(3b)   La articolul 7, se adaugă următorul alineat:
„6a. Înainte de 1 ianuarie 2023, Comisia prezintă un raport care oferă o imagine de ansamblu și o evaluare a statisticilor și informațiilor primite pentru fiecare țară în parte, cu privire la aspecte precum costurile și beneficiile administrative și alte costuri și beneficii relevante, inclusiv veniturile fiscale suplimentare asociate schimbului de informații solicitate, precum și aspectele practice legate de acestea, inclusiv numărul de cereri acceptate și refuzate primite și trimise pentru fiecare țară, timpul necesar pentru prelucrare și alte aspecte relevante pentru o evaluare cuprinzătoare.”
Amendamentul 31
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1– partea introductivă
Autoritatea competentă a fiecărui stat membru comunică autorității competente a oricărui alt stat membru, prin schimb automat, toate informațiile care sunt disponibile cu privire la rezidenții din acel stat membru și la următoarele categorii specifice de venituri și de capital, astfel cum sunt acestea înțelese în temeiul legislației naționale a statului membru care comunică informațiile:
Autoritatea competentă a fiecărui stat membru comunică autorității competente a oricărui alt stat membru, prin schimb automat, toate informațiile care sunt disponibile sau care ar putea fi puse la dispoziție în mod rezonabil cu privire la rezidenții din acel stat membru și la următoarele categorii specifice de venituri și de capital, astfel cum sunt acestea înțelese în temeiul legislației naționale a statului membru care comunică informațiile:
Amendamentul 32
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 3
Statele membre informează anual Comisia cu privire la cel puțin două categorii de venit și de capital menționate la primul paragraf, în legătură cu care comunică informații referitoare la rezidenții unui alt stat membru.
Statele membre informează anual Comisia cu privire la toate categoriile de venit și de capital menționate la primul paragraf, în legătură cu care comunică informații referitoare la rezidenții unui alt stat membru.
Amendamentul 33
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 – alineatul 2
2.  Înainte de 1 ianuarie 2023, statele membre informează Comisia cu privire la cel puțin patru categorii menționate la primul paragraf, în legătură cu care autoritatea competentă a fiecărui stat membru comunică, prin schimb automat, autorității competente a oricărui alt stat membru, informații referitoare la rezidenții respectivului alt stat membru. Informațiile vizează perioade impozabile care încep la 1 ianuarie 2024 sau după această dată.
eliminat
Amendamentul 34
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera aa (nouă)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 1
(aa)  La alineatul (3), primul paragraf se elimină.
Amendamentul 35
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera ba (nouă)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 – alineatul 3 a – paragraful 2 – litera a
(ba)  La alineatul (3a) paragraful al doilea, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:
(a)  numele, adresa, numărul (numerele) de identificare fiscală (NIF), precum și data și locul nașterii (în cazul unei persoane fizice) ale fiecărei Persoane care face obiectul raportării și care este Titular de cont al contului respectiv și, în cazul unei Entități care este Titular de cont și care, după aplicarea normelor de diligență fiscală prevăzute în anexe, este identificată ca având una sau mai multe Persoane care exercită controlul și care este o Persoană care face obiectul raportării, numele, adresa și NIF ale Entității, precum și numele, adresa, NIF și data și locul nașterii fiecărei Persoane care face obiectul raportării;
(a)  numele, adresa, numărul (numerele) de identificare fiscală (NIF), precum și data și locul nașterii (în cazul unei persoane fizice) ale fiecărei Persoane care face obiectul raportării și care este Titular de cont și beneficiarul real al contului respectiv și, în cazul unei Entități care este Titular de cont și care, după aplicarea normelor de diligență fiscală prevăzute în anexe, este identificată ca având una sau mai multe Persoane care exercită controlul și care este o Persoană care face obiectul raportării, numele, adresa și NIF ale Entității, precum și numele, adresa, NIF și data și locul nașterii fiecărei Persoane care face obiectul raportării;
Amendamentul 36
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera -a (nouă)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 a – titlu
(-a)   Titlul se modifică după cum urmează:
Domeniul de aplicare și condițiile schimbului automat obligatoriu de informații privind deciziile fiscale anticipate cu aplicare transfrontalieră și acordurile prealabile privind prețul de transfer
Domeniul de aplicare și condițiile schimbului automat obligatoriu de informații privind deciziile fiscale anticipate și acordurile prealabile privind prețul de transfer
(Această modificare se aplică întregului text legislativ supus examinării; adoptarea sa impune adaptări tehnice în întregul text.)
Amendamentul 37
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera -aa (nouă)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 a – alineatul 2 – paragraful 4
(-aa)  La alineatul (2), al patrulea paragraf se elimină.
Amendamentul 38
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera -ab (nouă)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 a – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)
(-ab)   La alineatul (3) se adaugă următorul paragraf:
„Autoritatea competentă nu negociază și nu convine asupra unor noi acorduri prealabile privind prețul de transfer bilaterale sau multilaterale cu țări terțe care nu permit divulgarea acestora către autoritățile competente ale altor state membre începând cu 1 ianuarie 2022.”
Amendamentul 39
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera -ac (nouă)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 a – alineatul 4
(-ac)  Alineatul (4) se elimină.
Amendamentul 40
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera -aa (nouă)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 a – alineatul 6 – litera a
(aa)  La alineatul (6), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:
(a)  identitatea persoanei, alta decât o persoană fizică, și, dacă este cazul, a grupului de persoane din care aceasta face parte;
„(a) identitatea persoanei, inclusiv a persoanelor fizice, și, dacă este cazul, a grupului de persoane din care aceasta face parte;
Amendamentul 41
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 a – alineatul 6 – litera b
(b)  un rezumat al deciziei fiscale anticipate cu aplicare transfrontalieră sau al acordului prealabil privind prețul de transfer, inclusiv o descriere a activităților comerciale sau a tranzacției sau seriei de tranzacții relevante, precum și orice alte informații care ar putea ajuta autoritatea competentă să evalueze un posibil risc fiscal, fără să conducă la divulgarea unui secret comercial, industrial sau profesional sau a unui procedeu comercial ori a unor informații a căror divulgare ar fi contrară politicii publice;
(b)  un rezumat al deciziei fiscale anticipate cu aplicare transfrontalieră sau al acordului prealabil privind prețul de transfer, inclusiv o descriere a activităților comerciale sau a tranzacției sau seriei de tranzacții relevante, a tuturor implicațiilor fiscale directe și indirecte, precum cotele reale de impozitare, precum și orice alte informații care ar putea ajuta autoritatea competentă să evalueze un posibil risc fiscal, dar omițând informații care ar putea să conducă la divulgarea unui secret comercial, industrial sau profesional sau a unui procedeu comercial ori a unor informații a căror divulgare ar fi contrară politicii publice.
Amendamentul 42
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 aa – alineatul 2
(5a)   La articolul 8aa, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
2.  Autoritatea competentă a unui stat membru în care a fost primit raportul pentru fiecare țară în parte în temeiul alineatului (1) comunică, prin intermediul schimbului automat și în termenul stabilit la alineatul (4), raportul pentru fiecare țară în parte oricărui alt stat membru în care, pe baza informațiilor din raportul pentru fiecare țară în parte, una sau mai multe entități constitutive din grupul de întreprinderi multinaționale al entității raportoare își au rezidența fiscală sau sunt supuse impozitării pentru activitatea economică desfășurată prin intermediul unui sediu permanent.
„2. Autoritatea competentă a unui stat membru în care a fost primit raportul pentru fiecare țară în parte în temeiul alineatului (1) comunică, prin intermediul schimbului automat și în termenul stabilit la alineatul (4), raportul pentru fiecare țară în parte oricărui alt stat membru în care, pe baza informațiilor din raportul pentru fiecare țară în parte, una sau mai multe entități constitutive din grupul de întreprinderi multinaționale al entității raportoare își au rezidența fiscală sau sunt supuse impozitării pentru activitatea economică desfășurată prin intermediul unui sediu permanent. Autoritatea competentă a unui stat membru în care a fost primit raportul pentru fiecare țară în parte în temeiul alineatului (1) transmite raportul și serviciilor competente ale Comisiei, care este responsabilă de ținerea registrului centralizat al rapoartelor pentru fiecare țară în parte. Comisia publică anual statistici anonimizate și agregate pentru fiecare țară în parte pentru toate statele membre.”
Amendamentul 43
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 b (nou)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 ab – alineatul 14 – litera ha (nouă)
(5b)   La articolul 8ab alineatul (14), se adaugă următoarea literă:
„(ha) lista beneficiarilor, care este actualizată anual.”
Amendamentul 44
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 ac – alineatul 2 – paragraful 1 – litera h
(h)  Identificatorul contului financiar în care se plătește sau se creditează Contraprestația, în măsura în care acesta este disponibil Operatorului platformei care are obligația raportării și dacă autoritatea competentă din statul membru în care își are reședința Vânzătorul nu a informat autoritățile competente din toate celelalte state membre că nu intenționează să utilizeze Identificatorul contului financiar în acest scop;
(h)  Identificatorul contului financiar în care se plătește sau se creditează Contraprestația, astfel cum este comunicat Operatorului platformei care are obligația raportării;
Amendamentul 45
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 ac – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)
Informațiile menționate la literele (a) și (b) se pun la dispoziția altor autorități ale statelor membre destinatare pentru a descuraja și a urmări penal încălcările legislației sau reglementărilor locale sau naționale, fără a aduce atingere normelor privind secretul fiscal și protecția datelor aplicabile în statul membru în care își are reședința vânzătorul raportabil.
Amendamentul 46
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 ac – alineatul 3
3.  Comunicarea în temeiul alineatului (2) se efectuează prin intermediul formularului-tip menționat la articolul 20 alineatul (7), în termen de două luni de la sfârșitul Perioadei de raportare la care se referă obligațiile Operatorului platformei care are obligația raportării.
3.  Comunicarea în temeiul alineatului (2) se efectuează prin intermediul formularului-tip menționat la articolul 20 alineatul (7), fără întârzieri nejustificate și în termen de cel mult o lună de la sfârșitul Perioadei de raportare la care se referă obligațiile Operatorului platformei care are obligația raportării.
Amendamentul 47
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 ac – alineatul 4 – paragraful 2
Statele membre stabilesc normele în temeiul cărora un operator al platformei care are obligația raportării poate alege să se înregistreze la autoritatea competentă dintr-un singur stat membru în conformitate cu normele prevăzute în anexa V secțiunea IV punctul F.
Statele membre stabilesc normele în temeiul cărora un operator al platformei care are obligația raportării poate alege să se înregistreze la autoritatea competentă dintr-un singur stat membru în conformitate cu normele prevăzute în anexa V secțiunea IV punctul F, ținând seama de amplasarea sediului său global sau regional, de sediul efectiv al conducerii, precum și de desfășurarea unei activități economice substanțiale în statul membru ales, în absența datelor necesare identificării în scopuri de TVA, astfel cum se prevede în anexa V secțiunea IV paragraful F.
Amendamentul 48
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 b – alineatul 1
1.  În fiecare an, statele membre pun la dispoziția Comisiei statistici cu privire la volumul schimburilor automate prevăzute la articolul 8 alineatele (1) și (3a) și la articolele 8aa și 8ac și informații cu privire la costurile și beneficiile administrative și de altă natură relevante legate de schimburile care au avut loc și orice potențiale modificări, atât pentru administrațiile fiscale, cât și pentru terți.
1.  În fiecare an, statele membre pun la dispoziția Comisiei toate informațiile relevante, inclusiv statistici cu privire la volumul schimburilor automate și o evaluare a gradului de utilizare a datelor ce fac obiectul schimburilor prevăzute la articolul 8 alineatele (1) și (3a) și la articolele 8aa și 8ac și informații cu privire la costurile și beneficiile administrative și de altă natură relevante legate de schimburile care au avut loc și orice potențiale modificări, atât pentru administrațiile fiscale, cât și pentru terți.
Amendamentul 49
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera b
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 b – alineatul 2
(b)  alineatul (2) se elimină;
eliminat
Amendamentul 50
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera ba (nouă)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 b – alineatul 2
(ba)  Alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
2.  Înainte de 1 ianuarie 2019, Comisia înaintează un raport care furnizează o privire de ansamblu și o evaluare a statisticilor și a informațiilor primite în temeiul alineatului (1) al prezentului articol, referitor la aspecte precum costurile și beneficiile administrative și de altă natură relevante ale schimbului automat de informații, precum și la aspecte practice legate de acesta. Dacă este oportun, Comisia prezintă Consiliului o propunere privind categoriile și condițiile prevăzute la articolul 8 alineatul (1), inclusiv condiția ca informațiile referitoare la rezidenții din alte state membre să fie disponibile, sau elementele menționate la articolul 8 alineatul (3a), ori ambele.
„2. Înainte de 1 ianuarie 2022, Comisia înaintează un raport care furnizează o privire de ansamblu și o evaluare a statisticilor și a informațiilor primite în temeiul alineatului (1) al prezentului articol, referitor la aspecte precum utilizarea efectivă a datelor primite de statele membre în scopuri fiscale sau în alte scopuri, costurile și beneficiile administrative și de altă natură relevante ale schimbului automat de informații, precum și la aspecte practice legate de acesta. Comisia prezintă Consiliului o propunere privind categoriile și condițiile prevăzute la articolul 8 alineatul (1), inclusiv condiția ca informațiile referitoare la rezidenții din alte state membre să fie disponibile sau să fie puse la dispoziție, și elementele menționate la articolul 8 alineatul (3a), inclusiv date privind proprietarul efectiv.
Atunci când examinează o propunere înaintată de Comisie, Consiliul evaluează consolidarea suplimentară a eficienței și a funcționării schimbului automat de informații și creșterea standardului aferent, pentru a se prevedea că:
Atunci când examinează o propunere înaintată de Comisie, Consiliul evaluează consolidarea suplimentară a eficienței și a funcționării schimbului automat de informații și creșterea standardului aferent, pentru a se prevedea că:
(a)  autoritatea competentă din fiecare stat membru comunică, prin intermediul schimbului automat, autorității competente din orice alt stat membru informații referitoare la perioadele impozabile care încep la 1 ianuarie 2019, cu privire la rezidenții din acel alt stat membru în ceea ce privește toate categoriile de venituri și de capital enumerate la articolul 8 alineatul (1), astfel cum trebuie să fie înțelese în temeiul legislației naționale din statul membru care comunică informațiile; și
(a)  listele de categorii de venit și de capital prevăzute la articolul 8 alineatul (1) sunt puse la dispoziție de statele membre, chiar dacă nu sunt disponibile în prezent, și sunt comunicate în mod corespunzător;
(b)  listele de categorii și elemente prevăzute la articolul 8 alineatele (1) și (3a) se extind pentru a include alte categorii și elemente, inclusiv redevențele.
(b)  categoriile de venituri prevăzute la articolul 8 alineatul (1) se extind la active nefinanciare, cum ar fi bunurile imobiliare, obiectele de artă sau bijuteriile, și la noile forme de stocare a valorilor, cum ar fi porturile libere și casetele de valori;
(ba)  listele de elemente prevăzute la articolul 8 alineatul (3a) se extind pentru a include date privind proprietarul efectiv real și pentru a combate problema eludării impozitării prin domicilii fiscale secundare sau multiple;
(bb)  statelor membre li se permite, în general, să folosească informațiile primite în alte scopuri decât cele menționate la articolul 16 alineatul (1);
(bc)  utilizarea eficientă a datelor primite se evaluează în mod corect.”
Amendamentul 51
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 – litera a
Directiva 2011/16/UE
Articolul 11 – alineatul 1
1.   În scopul comunicării informațiilor menționate la articolul 1 alineatul (1), autoritatea competentă a unui stat membru poate solicita autorității competente a unui alt stat membru ca funcționarii autorizați de cea dintâi, în conformitate cu modalitățile procedurale prevăzute de cea din urmă:
1.   În scopul comunicării informațiilor menționate la articolul 1 alineatul (1), autoritatea competentă a unui stat membru poate solicita autorității competente a unui alt stat membru ca funcționarii autorizați de cea dintâi, în conformitate cu modalitățile procedurale prevăzute de cea din urmă:
(a)   să fie prezenți în birourile în care își desfășoară activitatea autoritățile administrative ale statului membru solicitat;
(a)   să fie prezenți în birourile în care își desfășoară activitatea autoritățile administrative ale statului membru solicitat;
(b)   să fie prezenți la anchetele administrative efectuate pe teritoriul statului membru solicitat;
(b)   să fie prezenți la anchetele administrative efectuate pe teritoriul statului membru solicitat;
(c)   să participe la anchetele administrative desfășurate de statul membru solicitat prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, după caz.
(c)   să participe la anchetele administrative desfășurate de statul membru solicitat prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, după caz.
O autoritate competentă răspunde la o cerere în conformitate cu primul paragraf în termen de 30 de zile, pentru a-și confirma acordul sau a-și comunica refuzul motivat autorității solicitante.
O autoritate competentă răspunde la o cerere în conformitate cu primul paragraf în termen de 30 de zile, pentru a-și confirma acordul sau a-și comunica refuzul motivat autorității solicitante.
Atunci când se transmite un refuz motivat, autoritatea solicitantă poate contacta din nou autoritatea competentă, cu elemente suplimentare, cu scopul de a obține o autorizație pentru ca funcționarul său public să îndeplinească sarcinile menționate la alineatul (1) litera (a), (b) sau (c). Autoritatea competentă răspunde la cea de a doua cerere în termen de 30 de zile de la primirea ei.
În cazul în care informațiile solicitate sunt incluse în documentația la care au acces funcționarii autorității solicitate, funcționarii autorității solicitante primesc copii ale documentelor care conțin informațiile solicitate.
În cazul în care informațiile solicitate sunt incluse în documentația la care au acces funcționarii autorității solicitate, funcționarii autorității solicitante primesc copii ale documentelor care conțin informațiile solicitate.
Amendamentul 52
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Directiva 2011/16/UE
Articolul 12 a – alineatul 2
2.  În cazul în care o autoritate competentă dintr-un stat membru solicită autorității competente dintr-un alt stat membru (sau autorităților competente din alte state membre) să desfășoare un audit comun asupra uneia sau a mai multor persoane care prezintă interes comun sau complementar pentru toate statele membre respective, autoritățile solicitate răspund la cerere în termen de 30 de zile de la data primirii acesteia.
2.  În cazul în care o autoritate competentă dintr-unul sau mai multe state membre solicită autorității competente dintr-un alt stat membru (sau autorităților competente din alte state membre) să desfășoare un audit comun asupra uneia sau a mai multor persoane care prezintă interes comun sau complementar pentru toate statele membre respective, autoritățile solicitate răspund la cerere în termen de 30 de zile de la data primirii acesteia.
Amendamentul 53
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Directiva 2011/16/UE
Articolul 12 a – alineatul 3 – partea introductivă
3.  O cerere de efectuare a unui audit comun de către autoritatea competentă dintr-un stat membru poate fi respinsă pentru motive justificate și, în special, pentru oricare dintre următoarele:
3.  O cerere de efectuare a unui audit comun de către autoritatea competentă dintr-un stat membru poate fi respinsă pentru oricare dintre următoarele:
Amendamentul 54
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Directiva 2011/16/UE
Articolul 12 a – alineatul 4 – paragraful 2
Dacă autoritatea solicitată respinge cererea, aceasta informează persoana solicitantă (persoanele solicitante) cu privire la motivele deciziei sale.
Dacă autoritatea solicitată respinge cererea, aceasta informează persoana solicitantă (persoanele solicitante) pentru care dintre cele două motive menționate la alineatul (3) a fost respinsă solicitarea.
Amendamentul 55
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera a
Directiva 2011/16/UE
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1
Informațiile comunicate între statele membre sub orice formă conform prezentei directive intră sub incidența secretului profesional și se bucură de protecția conferită informațiilor de acest tip în temeiul legislației interne a statului membru care le primește. Astfel de informații pot fi utilizate pentru evaluarea, administrarea și aplicarea legislației interne a statelor membre referitoare la taxele și impozitele menționate la articolul 2, precum și la TVA și alte impozite indirecte.
Informațiile comunicate între statele membre sub orice formă conform prezentei directive intră sub incidența secretului profesional în temeiul legislației naționale a statului membru căruia i se adresează solicitarea și a celui solicitant și se bucură de protecția conferită informațiilor de acest tip în temeiul legislației interne a statului membru care le primește. Astfel de informații pot fi utilizate pentru evaluarea, administrarea și aplicarea legislației interne a statelor membre referitoare la taxele și impozitele menționate la articolul 2, precum și la TVA, informațiile vizate la articolul 8ac alineatul (2) al doilea paragraf și alte impozite indirecte.
Amendamentul 56
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera b
Directiva 2011/16/UE
Articolul 16 – alineatul 2
2.  Informațiile și documentele primite conform prezentei directive pot fi utilizate în alte scopuri decât cele menționate la alineatul (1), cu permisiunea autorității competente a statului membru care comunică informații conform prezentei directive și numai în măsura în care acest lucru este permis în temeiul legislației statului membru al autorității competente care primește informațiile.
2.  Informațiile și documentele primite conform prezentei directive de către o autoritate competentă dintr-un stat membru pot fi utilizate în alte scopuri decât cele menționate la alineatul (1) numai în măsura în care acest lucru este permis în temeiul legislației statului membru al autorității competente care primește informațiile.
Autoritatea competentă a fiecărui stat membru comunică autorităților competente din toate celelalte state membre o listă cu scopurile pentru care se pot utiliza informațiile și documentele, în conformitate cu dreptul său intern, altele decât scopurile menționate la alineatul (1). Autoritatea competentă care primește informații poate utiliza informațiile și documentele primite fără permisiunea menționată la primul paragraf pentru oricare dintre scopurile enumerate de statul membru care comunică informațiile.
Amendamentul 57
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera ba (nouă)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 16 – alineatul 4
(ba)  Alineatul (4) se elimină.
Amendamentul 58
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 a (nou)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 17 – alineatul 4 a (nou)
(13a)   La articolul 17 se introduce următorul alineat:
„4a. Posibilitatea de a refuza furnizarea informațiilor, prevăzută la alineatul (4), nu se aplică în cazul în care autoritatea solicitantă este în măsură să demonstreze că informațiile nu vor fi făcute publice și că vor fi utilizate numai în scopul evaluării, gestionării și controlului aspectelor fiscale relevante asociate persoanei sau grupului de persoane vizate de cererea de informații.”
Amendamentul 59
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15
Directiva 2011/16/UE
Articolul 21 – alineatul 7 – paragraful 1
Comisia dezvoltă o interfață centrală securizată de cooperare administrativă în domeniul fiscal și asigură sprijin tehnic și logistic pentru respectiva interfață în care statele membre comunică prin intermediul formularelor-tip în temeiul articolului 20 alineatele (1) și (3). Autoritățile competente ale tuturor statelor membre au acces la respectiva interfață. În scopul colectării de statistici, Comisia primește acces la informațiile privind schimburile înregistrate în interfață și care pot fi extrase automatizat. Accesarea de către Comisie nu aduce atingere obligației statelor membre de a furniza statistici privind schimbul de informații în conformitate cu articolul 23 alineatul (4).
Comisia dezvoltă o interfață centrală securizată de cooperare administrativă în domeniul fiscal și asigură tot sprijinul tehnic și logistic necesar pentru respectiva interfață în care statele membre comunică prin intermediul formularelor-tip în temeiul articolului 20 alineatele (1) și (3). Autoritățile competente ale tuturor statelor membre au acces la respectiva interfață. Comisia se asigură că interfața centrală este securizată la cel mai înalt nivel de securitate cibernetică și cu proceduri certificate din punct de vedere tehnic pentru a garanta protecția datelor. În scopul colectării de statistici, Comisia primește acces la informațiile privind schimburile înregistrate în interfață și care pot fi extrase automatizat. Accesarea de către Comisie nu aduce atingere obligației statelor membre de a furniza statistici privind schimbul de informații în conformitate cu articolul 23 alineatul (4).
Amendamentul 60
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17
Directiva 2011/16/UE
Articolul 23 – alineatul 2
2.  Statele membre examinează și evaluează, în jurisdicțiile lor, eficacitatea cooperării administrative în conformitate cu prezenta directivă în scopul combaterii evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale și comunică anual Comisiei rezultatele evaluării lor.
2.  Statele membre examinează și evaluează, în jurisdicțiile lor, eficacitatea cooperării administrative în conformitate cu prezenta directivă în scopul combaterii evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale și examinează și evaluează costurile de conformitate ce pot decurge dintr-o eventuală situație de supra-raportare. Statele membre comunică anual Parlamentului European și Comisiei rezultatele evaluării lor. Un rezumat al rezultatelor respective este făcut public, ținând cont de drepturile contribuabililor și de caracterul confidențial. Informațiile nu sunt defalcate la un nivel ce ar putea permite atribuirea lor unui anumit contribuabil.
Amendamentul 61
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17 a (nou)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 23 – alineatul 3
(17a)   La articolul 23, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
3.  Statele membre transmit Comisiei o evaluare anuală a eficacității schimbului automat de informații prevăzut la articolele 8, 8a, 8aa și 8ab, precum și rezultatele practice obținute. Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, formularul și condițiile de comunicare a evaluării anuale respective. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 26 alineatul (2).
3.  Statele membre transmit Comisiei o evaluare anuală a eficacității schimbului automat de informații cerute, prevăzut la articolele 5, 6 și 7 și a schimbului automat de informații prevăzut la articolele 8, 8a, 8aa și 8ab, precum și rezultatele practice obținute, inclusiv veniturile fiscale suplimentare decurgând din cooperarea administrativă. Informațiile comunicate sunt defalcate de Comisie cel puțin la nivel de țară. Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, formularul și condițiile de comunicare a evaluării anuale respective. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 26 alineatul (2).
Amendamentul 62
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17 b (nou)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 23 a – alineatul 1
(17b)  La articolul 23a, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
1.  În conformitate cu dispozițiile aplicabile autorităților din Uniune, Comisia păstrează confidențialitatea informațiilor care îi sunt comunicate în temeiul prezentei directive, informații care nu pot fi utilizate în alte scopuri în afară de cele necesare pentru a stabili dacă și în ce măsură statele membre se conformează prezentei directive.
1.  Comisia păstrează confidențialitatea informațiilor care îi sunt comunicate în temeiul prezentei directive, în măsura în care nepublicarea lor nu dăunează interesului public, informațiile respective pot fi atribuite unui anumit contribuabil, iar dezvăluirea lor ar încălca drepturile contribuabililor.
Amendamentul 63
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18
Directiva 2011/16/UE
Articolul 23 a – alineatul 2 – paragraful 1
Informațiile comunicate Comisiei de un stat membru în temeiul articolului 23, precum și orice raport sau document elaborat de Comisie pe baza acestor informații pot fi transmise altor state membre. Astfel de informații transmise intră sub incidența secretului de serviciu și beneficiază de protecția acordată informațiilor asemănătoare conform legislației interne a statului membru care le-a primit.
Informațiile comunicate Comisiei de un stat membru în temeiul articolului 23, precum și orice raport sau document elaborat de Comisie pe baza acestor informații ce pot fi atribuite, pot fi transmise altor state membre. Astfel de informații transmise intră sub incidența secretului de serviciu și beneficiază de protecția acordată informațiilor asemănătoare conform legislației interne a statului membru care le-a primit.
Amendamentul 64
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18
Directiva 2011/16/UE
Articolul 23 a – alineatul 2 – paragraful 2
Rapoartele și documentele întocmite de Comisie, menționate în primul paragraf, pot fi utilizate de statele membre doar în scopuri analitice, nu se publică și nici nu se pun la dispoziția unei alte persoane sau a unui alt organism fără acordul expres al Comisiei.
Rapoartele și documentele întocmite de Comisie, menționate în primul paragraf, pot fi utilizate de statele membre doar în scopuri analitice și pot fi accesibile tuturor părților interesate și ulterior pot fi făcute publice, în măsura în care informațiile pe care le conțin nu pot fi atribuite unui singur contribuabil, iar divulgarea lor este conformă cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei.
Amendamentul 65
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18
Directiva 2011/16/UE
Articolul 23 a – alineatul 2 – paragraful 3
Fără a aduce atingere primului și celui de al doilea paragraf, Comisia poate publica anual rezumate anonimizate ale datelor statistice pe care i le comunică statele membre în conformitate cu articolul 23 alineatul (4).
Comisia publică anual rezumate anonimizate ale datelor statistice pe care i le comunică statele membre în conformitate cu articolul 23 alineatul (4).
Amendamentul 66
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 – litera b
Directiva 2011/16/UE
Articolul 25 – alineatul 5 – paragraful 1
Statele membre se asigură că, în eventualitatea unei încălcări a securității datelor cu caracter personal în sensul articolului 4 punctul 12 din Regulamentul (UE) 2016/679, autoritățile competente pot solicita Comisiei, în calitate de persoană împuternicită de operator, să suspende, cu titlu de măsură de atenuare, schimburile de informații realizate în temeiul prezentei directive cu statul membru în care a avut loc încălcarea.
Statele membre se asigură că, în eventualitatea unei încălcări a securității datelor cu caracter personal în sensul articolului 4 punctul 12 din Regulamentul (UE) 2016/679 sau în cazul încălcării principiilor statului de drept în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2092 al Parlamentului European și al Consiliului*, autoritățile competente pot solicita Comisiei, în calitate de persoană împuternicită de operator, să suspende, cu titlu de măsură de atenuare, schimburile de informații realizate în temeiul prezentei directive cu statul membru în care a avut loc încălcarea.
_________________
* Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2092 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii (JO L 433I, 22.12.2020, p. 1).
Amendamentul 67
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 – litera b
Directiva 2011/16/UE
Articolul 25 – alineatul 5 – paragraful 2
Suspendarea durează până când autoritățile competente solicită Comisiei să permită din nou schimburile de informații în temeiul prezentei directive cu statul membru în care a avut loc încălcarea.
Suspendarea durează până când autoritățile competente solicită Comisiei să permită din nou schimburile de informații în temeiul prezentei directive cu statul membru în care a avut loc încălcarea. Comisia permite schimburile de informații numai atunci când există dovezi tehnice că fluxul de date este securizat.
Amendamentul 68
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 20
Directiva 2011/16/UE
Articolul 25 a – alineatul 1
Statele membre stabilesc normele referitoare la sancțiunile aplicabile pentru încălcarea dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive și în ceea ce privește articolele 8aa, 8ab și 8ac și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare.
Statele membre stabilesc normele referitoare la sancțiunile aplicabile pentru încălcarea dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive și în ceea ce privește articolele 8aa, 8ab și 8ac și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora, în conformitate cu anexa V. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare.
Amendamentul 69
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 20 a (nou)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 25 b (nou)
(20a)  Se adaugă următorul articol:
„Articolul 25b
Reexaminarea
În termen de... [doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive de modificare], Comisia prezintă un raport privind punerea în aplicare și eficiența dispozițiilor prevăzute de Directiva (UE) .../... a Consiliului*+ și face propuneri specifice, inclusiv propuneri legislative, în vederea îmbunătățirii prezentei directive. Raportul respectiv este făcut public.
Atunci când examinează o propunere prezentată de Comisie, Consiliul evaluează consolidarea în continuare a obligației de raportare de către Operatorii platformelor care au obligația raportării.
________
* Directiva (UE) .../... a Consiliului din ... de modificare a Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal (JO....).
+ JO: A se introduce numărul prezentei directive de modificare în text și a se completa nota de subsol cu numărul, data și referința JO.”
Amendamentul 70
Propunere de directivă
Anexa I
Directiva 2011/16/UE
ANEXA V – paragraful 2 a (nou)
Prezenta anexă conține, de asemenea, mai multe sancțiuni posibile, în conformitate cu articolul 25a, care pot fi aplicate de către statele membre.
Amendamentul 71
Propunere de directivă
Anexa I
Directiva 2011/16/UE
ANEXA V – secțiunea I – partea A – punctul 3 a (nou)
3a.  „Operator al platformei care are obligația raportării și care este exclus” înseamnă un Operator al platformei care are obligația raportării și ale cărui venituri, generate în Uniune în anul calendaristic precedent, nu au depășit 100 000 EUR.
Amendamentul 72
Propunere de directivă
Anexa I
Directiva 2011/16/UE
ANEXA V – secțiunea I – partea A – punctul 4 a (nou)
4a.  „Activitate relevantă exclusă” înseamnă orice schimb de bunuri și servicii care nu este remunerat și nu este monetar.
Amendamentul 73
Propunere de directivă
Anexa I
Directiva 2011/16/UE
ANEXA V – secțiunea III – partea B – punctul 2 – litera b
(b)  Identificatorul contului financiar, în măsura în care Operatorul platformei care are obligația raportării dispune de el și dacă autoritatea competentă din statul membru în care își are reședința. Vânzătorul raportabil nu a informat autoritățile competente din toate celelalte state membre că nu intenționează să utilizeze Identificatorul contului financiar în acest scop;
(b)  Identificatorul contului financiar, astfel cum a fost comunicat Operatorului platformei care are obligația raportării și în măsura în care autoritatea competentă din statul membru în care își are reședința Vânzătorul raportabil nu a informat autoritățile competente din toate celelalte state membre că nu intenționează să utilizeze Identificatorul contului financiar în acest scop;
Amendamentul 74
Propunere de directivă
Anexa I
Directiva 2011/16/UE
ANEXA V – secțiunea III – partea B – punctul 3 – litera b
(b)  Identificatorul contului financiar, în măsura în care Operatorul platformei care are obligația raportării dispune de el și dacă autoritatea competentă din statul membru în care își are reședința Vânzătorul raportabil nu a informat autoritățile competente din toate celelalte state membre că nu intenționează să utilizeze Identificatorul contului financiar în acest scop;
(b)  Identificatorul contului financiar, astfel cum a fost comunicat Operatorului platformei care are obligația raportării și în măsura în care autoritatea competentă din statul membru în care își are reședința Vânzătorul raportabil nu a informat autoritățile competente din toate celelalte state membre că nu intenționează să utilizeze Identificatorul contului financiar în acest scop;
Amendamentul 75
Propunere de directivă
Anexa I
Directiva 2011/16/UE
ANEXA V – secțiunea IV – partea C – paragraful 1 a (nou)
În termen de... [doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive de modificare], Comisia evaluează eficiența procedurilor administrative și calitatea punerii în aplicare a procedurilor de diligență fiscală și a cerințelor de raportare. Evaluarea poate fi însoțită de propuneri legislative, dacă este nevoie de îmbunătățiri.
Amendamentul 76
Propunere de directivă
Anexa I
Directiva 2011/16/UE
ANEXA V – secțiunea IV – partea Fa – (nouă)
Fa.  Sancțiuni impuse în cazul încălcărilor
Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor care se aplică în cazul încălcării obligațiilor de raportare de către Operatorii platformelor care au obligația raportării. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare. Statele membre sunt invitate să asigure un set comun de sancțiuni, pentru a asigura aplicarea unor sancțiuni similare în Uniune și a evita înregistrările efectuate cu exploatarea celor mai favorabile condiții, în funcție de severitatea sancțiunilor aplicate.
Statele membre sunt încurajate în mod special să ia în considerare drept sancțiuni opțiunile de restricționare a mijloacelor de plată reglementate, perceperea unor comisioane derivate pentru fiecare tranzacție, excluderea contractelor de achiziții publice și, în cazuri extreme și repetate, revocarea licenței comerciale a operatorului platformei.
Ultima actualizare: 3 iunie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate