Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0148(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0015/2021

Ingivna texter :

A9-0015/2021

Debatter :

PV 08/03/2021 - 21
CRE 08/03/2021 - 21

Omröstningar :

PV 09/03/2021 - 17
PV 10/03/2021 - 14

Antagna texter :

P9_TA(2021)0072

Antagna texter
PDF 217kWORD 70k
Onsdagen den 10 mars 2021 - Bryssel
Administrativt samarbete i fråga om beskattning *
P9_TA(2021)0072A9-0015/2021

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 mars 2021 om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning (COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2020)0314),

–  med beaktande av artiklarna 113 och 115 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C9‑0213/2020),

–  med beaktande av artikel 82 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A9‑0015/2021).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Skäl 1
(1)  För att lämna utrymme åt nya unionsinitiativ inom området skattetransparens har rådets direktiv 2011/16/EU21 omfattats av en rad ändringsförslag under de senaste åren. Ändringarna har huvudsakligen syftat till att införa rapporteringskrav, följt av bestämmelser om information till andra medlemsstater avseende finansiella konton, förhandsöverenskommelser om gränsöverskridande skattefrågor samt prissättningsbesked, land-för-land-rapporter och rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang. Dessa ändringar har således utvidgat räckvidden för det automatiska utbytet av upplysningar. Skattemyndigheterna har nu en bredare uppsättning samarbetsverktyg till sitt förfogande för att upptäcka och hantera olika former av skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteflykt.
(1)  För att lämna utrymme åt nya unionsinitiativ inom området skattetransparens har rådets direktiv 2011/16/EU21 omfattats av en rad ändringsförslag under de senaste åren. Ändringarna har huvudsakligen syftat till att införa rapporteringskrav, följt av bestämmelser om information till andra medlemsstater avseende finansiella konton, förhandsöverenskommelser om gränsöverskridande skattefrågor samt prissättningsbesked, land-för-land-rapporter och rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang. Dessa ändringar har således utvidgat räckvidden för det automatiska utbytet av upplysningar. Skattemyndigheterna har nu en bredare uppsättning samarbetsverktyg till sitt förfogande för att upptäcka och hantera olika former av skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteflykt, i syfte att skydda skatteintäkterna och säkerställa en rättvis beskattning.
_________________
_________________
21 Rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG (EUT L 64, 11.3.2011, s. 1).
21 Rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG (EUT L 64, 11.3.2011, s. 1).
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)
(1a)   Den bredare uppsättningen samarbetsverktyg, den digitala omställningen och målet att öka samarbetet mellan nationella myndigheter kräver kvalificerad personal och tillräckliga finansiella resurser. För detta ändamål måste de föreslagna ändringarna åtföljas av en lämplig nivå av investeringar, främst när det gäller anpassning av informationsteknik och digital infrastruktur samt yrkesutbildning. Slutligen bör medlemsstaternas kapacitet att bearbeta den mängd finansiella upplysningar som tagits emot förstärkas och skatteförvaltningarnas finansiella resurser, personal och it-resurser ökas.
Ändring 3
Förslag till direktiv
Skäl 2
(2)  Kommissionen har övervakat tillämpningen under de senaste åren och färdigställde 2019 en utvärdering av direktiv 2011/16/EU22. Stora förbättringar har gjorts på området för automatiskt utbyte av upplysningar, men det finns fortfarande ett behov av att förbättra de befintliga bestämmelserna om alla former av informationsutbyte och administrativt samarbete.
(2)  Kommissionen har övervakat tillämpningen under de senaste åren och färdigställde 2019 en utvärdering av direktiv 2011/16/EU22. Stora förbättringar har gjorts på området för automatiskt utbyte av upplysningar, men det finns fortfarande ett behov av att förbättra de befintliga bestämmelserna om alla former av informationsutbyte och administrativt samarbete. För att ta hänsyn till hur situationen utvecklas i fråga om skattetransparens kan detta direktiv behöva uppdateras regelbundet.
_________________
_________________
22 Europeiska kommissionen, arbetsdokument från kommissionens avdelningar, Evaluation of the Council Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation and repealing Directive 77/799/EEC (SWD(2019)0328) (inte översatt till svenska).
22 Europeiska kommissionen, arbetsdokument från kommissionens avdelningar, Evaluation of the Council Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation and repealing Directive 77/799/EEC (SWD(2019)0328) (inte översatt till svenska).
Ändring 4
Förslag till direktiv
Skäl 3
(3)  Enligt artikel 5 i direktiv 2011/16/EU ska en anmodad myndighet på begäran av den begärande myndigheten till den begärande myndigheten lämna alla sådana upplysningar som den har tillgång till eller som den erhåller till följd av administrativa utredningar som kan antas vara relevanta för administration och verkställighet av medlemsstaternas nationella lagstiftningar i fråga om de skatter som omfattas av direktivet. För att säkerställa att utbytet av upplysningar är ändamålsenligt, förebygga omotiverade avslag på begäranden och skapa rättslig klarhet och säkerhet både för skatteförvaltningar och skattebetalare bör standarden ”kan antas vara relevant” tydligt avgränsas. I detta sammanhang bör det också klargöras att standarden kan antas vara relevant inte bör vara tillämplig på begäranden om ytterligare upplysningar efter ett utbyte av upplysningar i enlighet med artikel 8a i direktiv 2011/16/EU i fråga om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor eller förhandsbesked om prissättning.
(3)  Enligt artikel 5 i direktiv 2011/16/EU ska en anmodad myndighet på begäran av den begärande myndigheten till den begärande myndigheten lämna alla sådana upplysningar som den har tillgång till eller som den erhåller till följd av administrativa utredningar som kan antas vara relevanta för administration och verkställighet av medlemsstaternas nationella lagstiftningar i fråga om de skatter som omfattas av direktivet. För att säkerställa att utbytet av upplysningar är ändamålsenligt, förebygga omotiverade avslag på begäranden och skapa rättslig klarhet och säkerhet både för skatteförvaltningar och skattebetalare bör standarden ”kan antas vara relevant” tydligt avgränsas i linje med rättspraxis från Europeiska unionens domstol, där det anges att begreppet ”kan antas vara relevant” syftar till ett utbyte av upplysningar i skatteärenden i vidast möjliga omfattning. I detta sammanhang bör det också klargöras att standarden kan antas vara relevant inte bör vara tillämplig på begäranden om ytterligare upplysningar efter ett utbyte av upplysningar i enlighet med artikel 8a i direktiv 2011/16/EU i fråga om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor eller förhandsbesked om prissättning.
Ändring 5
Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)
(3a)   Unionen och medlemsstaterna bör säkerställa ett harmoniserat system för böter och sanktioner inom hela unionen, för att förebygga att kryphål och skillnader mellan medlemsstaternas skattesystem utnyttjas av plattformsoperatörer. Vid överträdelse av reglerna bör böter och uteslutning från offentliga avtal övervägas. I extrema och upprepade fall bör det finnas möjlighet att återkalla plattformsoperatörens näringstillstånd.
Ändring 6
Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)
(4a)  För att hålla skattebetalarna korrekt och fullständigt informerade bör medlemsstaternas behöriga myndigheter ange de inkomstkategorier för vilka informationen automatiskt delas med behöriga myndigheter i andra medlemsstater och tredjeländer eller jurisdiktioner.
Ändring 7
Förslag till direktiv
Skäl 4b (nytt)
(4b)   Även alla upplysningar om gränsöverskridande system med konsekvenser för tredjeländer bör lämnas ut till skattemyndigheterna i dessa länder. Detta krav bör gälla särskilt för utvecklingsländer, som ofta har en mer begränsad tillgång till internationella system för utbyte av skatteupplysningar.
Ändring 8
Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)
(6a)   En korrekt identifiering av skattebetalare krävs för ett effektivt informationsutbyte mellan skattemyndigheterna. Ett skatteregistreringsnummer (TIN) bör alltid göras tillgängligt när så krävs i direktiv 2011/16/EU, och ett europeiskt skatteregistreringsnummer bör skapas för att ge bästa möjligheter till denna identifiering. Det europeiska skatteregistreringsnumret skulle göra det möjligt för en tredje part att snabbt, enkelt och korrekt identifiera och registrera skatteregistreringsnummer i gränsöverskridande förbindelser och fungera som grundval för ett effektivt automatiskt informationsutbyte mellan medlemsstaternas skatteförvaltningar.
Ändring 9
Förslag till direktiv
Skäl 7
(7)  Skatteförvaltningarna begär ofta upplysningar från digitala plattformsoperatörer. Detta förorsakar betydande administrativa kostnader och efterlevnadskostnader för plattformsoperatörerna. Samtidigt har vissa medlemsstater infört ensidiga rapporteringskrav, vilket skapar en extra administrativ börda för plattformsoperatörerna eftersom de måste uppfylla en rad olika nationella rapporteringsstandarder. Det finns därför ett behov av ett standardiserat rapporteringskrav som är tillämpligt på hela den inre marknaden.
(7)  Skatteförvaltningarna begär ofta upplysningar från digitala plattformsoperatörer. Detta förorsakar betydande administrativa kostnader och efterlevnadskostnader för plattformsoperatörerna. Samtidigt har vissa medlemsstater infört ensidiga rapporteringskrav, vilket skapar en extra administrativ börda för plattformsoperatörerna eftersom de måste uppfylla en rad olika nationella rapporteringsstandarder. Det finns därför ett behov av ett standardiserat rapporteringskrav som är tillämpligt på hela den inre marknaden. Denna standardisering är nödvändig för att främja tre huvudmål, nämligen att minimera efterlevnadskostnaderna för operatörer, öka effektiviteten för nationella myndigheter och minska byråkratin för både skattebetalare och skatteförvaltningar.
Ändring 10
Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)
(7a)  Digitaliseringen av ekonomin är en av hörnstenarna i unionens framtida ekonomiska strategi och tillväxtstrategi. Unionen bör vara ett attraktivt område för digitala företag, särskilt för deras kommersiella potential samt innovations- och sysselsättningspotential. Digitala varor och tjänster tenderar emellertid att vara utpräglat rörliga och immateriella, och därmed mer utsatta för aggressiva skatteplaneringsmetoder, eftersom många affärsmodeller inte kräver någon fysisk infrastruktur för att utföra transaktioner med kunder och generera avkastning. Detta gör att man kan ifrågasätta huruvida unionens bolagsskattemodeller, som utformats för traditionella företag, är lämpliga, och även beakta i vilken utsträckning värderings- och beräkningskriterier skulle kunna utformas på nytt för att återspegla tjugohundratalets kommersiella verksamhet. Vidare leder detta till en situation där säljare på nätet och säljare som bedriver verksamhet via plattformar i nuläget har möjlighet att generera inkomster som rapporteras i mycket begränsad omfattning och därmed löper stor risk att underbeskattas eller inte beskattas alls.
Ändring 11
Förslag till direktiv
Skäl 13
(13)  Med tanke på de digitala plattformarnas digitala egenskaper och flexibilitet bör rapporteringskravet utvidgas till att även omfatta plattformsoperatörer som bedriver kommersiell verksamhet i unionen, men som varken har sin skatterättsliga hemvist i, är registrerad i, regleras av lagstiftningen i eller har ett fast driftsställe i en medlemsstat. Detta skulle säkerställa likvärdiga förutsättningar mellan plattformarna och förhindra illojal konkurrens. För att möjliggöra detta bör utländska plattformar vara skyldiga att registrera sig och rapportera i en enda medlemsstat för att få bedriva verksamhet på den inre marknaden.
(13)  Med tanke på de digitala plattformarnas digitala egenskaper och flexibilitet bör rapporteringskravet utvidgas till att även omfatta plattformsoperatörer som bedriver kommersiell verksamhet i unionen, men som varken har sin skatterättsliga hemvist i, är registrerad i, regleras av lagstiftningen i eller har ett fast driftsställe i en medlemsstat. Detta skulle säkerställa likvärdiga förutsättningar mellan plattformarna och förhindra illojal konkurrens. För att möjliggöra detta bör utländska plattformar vara skyldiga att registrera sig och rapportera i en enda medlemsstat för att få bedriva verksamhet på den inre marknaden, med hänsyn till var sätet för deras internationella eller regionala huvudkontor och platsen för den faktiska ledningen finns samt i vilken mån det förekommer betydande ekonomisk verksamhet i den valda medlemsstaten.
Ändring 12
Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)
(14a)   Mot bakgrund av att den alltmer digitaliserade och globaliserade ekonomin har visat sig ha komplexa och utmanande dimensioner, som bland annat kryptotillgångar, är det viktigt att stärka samarbetet mellan nationella skatteförvaltningar på detta område. En tydlig definition av kryptotillgångar, så att hänsyn tas till det pågående arbetet inom OECD och FATF, är viktig för att bekämpa skatteundandragande och främja rättvis beskattning. FATF har antagit en bred definition av virtuell valuta och rekommenderat att man i tillämpningsområdet för skyldigheterna när det gäller bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism ska ta med alla fysiska eller juridiska personer som bedriver verksamhet såsom utbyte av kryptotillgångar, överföring av kryptotillgångar och deltagande i samt tillhandahållande av finansiella tjänster i samband med inbjudningar till finansiering av ny kryptovaluta (ICO-erbjudanden). Spridningen av kryptovaluta är en aktuell fråga som på grundval av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna bör beaktas i alla insatser för att öka det administrativa samarbetet. Även mot bakgrund av de globala tekniska framstegen finns det behov av avancerade tillsynsmekanismer som är nära knutna till relevanta organ för bekämpning av finansiering av brottslig verksamhet.
Ändring 13
Förslag till direktiv
Skäl 15
(15)  Målet att förhindra skatteundandragande och skatteflykt kan säkerställas genom att ett krav på att digitala plattformsoperatörer ska rapportera inkomst som genererats via plattformar redan i ett tidigt skede, innan de nationella skattemyndigheterna sammanställer sina årliga taxeringar. För att underlätta de nationella skattemyndigheternas arbete bör de rapporterade upplysningarna utbytas inom en månad efter rapporteringen. För att underlätta det automatiska informationsutbytet och stärka ett effektivt nyttjande av resurser bör utbyten göras elektroniskt genom det befintliga gemensamma kommunikationsnät (nedan kallat CCN-nätet) som unionen har utformat.
(15)  Målet att förhindra skatteundandragande och skatteflykt kan säkerställas genom att ett krav på att digitala plattformsoperatörer ska rapportera inkomst som genererats via plattformar redan i ett tidigt skede, innan de nationella skattemyndigheterna sammanställer sina årliga taxeringar. För att underlätta de nationella skattemyndigheternas arbete bör de rapporterade upplysningarna utbytas utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad efter rapporteringen. För att underlätta det automatiska informationsutbytet och stärka ett effektivt nyttjande av resurser bör utbyten göras elektroniskt genom det befintliga gemensamma kommunikationsnät (nedan kallat CCN-nätet) som unionen har utformat. Den digitala infrastrukturen bör vara motståndskraftig och garantera högsta säkerhetsstandard.
Ändring 14
Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)
(15a)   Detta direktiv bör säkerställa att behöriga myndigheter kan få tillgång till uppgifter om löptiden för hyreskontrakt i fall där korttidshyra av egendom har tidsbegränsats, för att underlätta genomförandet av dessa begränsningar och kontrollen över hyresprisökningar inom unionen.
Ändring 15
Förslag till direktiv
Skäl 15b (nytt)
(15b)   Personer som har tillgång till upplysningar om känslig skatteinformation om plattformsoperatörer och multinationella företag avseende skatteflykt och skatteundandragande bör uppmanas att anmäla detta och samarbeta med myndigheterna med diskretion och med respekt för allmänintresset, samtidigt som de bör åtnjuta fullt skydd om de gör så.
Ändring 16
Förslag till direktiv
Skäl 16
(16)  Den utvärdering av direktiv 2011/16/EU som kommissionen har genomfört visar att det är nödvändigt att fortlöpande övervaka att direktivet och de nationella införlivandebestämmelserna för att genomföra direktivet tillämpas på ett ändamålsenligt sätt. För att kommissionen ska kunna fortsätta att på lämpligt sätt övervaka och utvärdera hur ändamålsenligt det automatiska utbytet av upplysningar enligt direktiv 2011/16/EU är bör medlemsstaterna vara skyldiga att årligen lämna in statistik över sådana utbyten till kommissionen.
(16)  Den utvärdering av direktiv 2011/16/EU som kommissionen har genomfört visar att det är nödvändigt att fortlöpande övervaka att direktivet och de nationella införlivandebestämmelserna för att genomföra direktivet tillämpas på ett ändamålsenligt sätt. För att kommissionen ska kunna fortsätta att på lämpligt sätt övervaka och utvärdera hur ändamålsenligt det automatiska utbytet av upplysningar enligt direktiv 2011/16/EU är bör medlemsstaterna vara skyldiga att årligen lämna in statistik över sådana utbyten till kommissionen. De bör också årligen lämna alla relevanta upplysningar till kommissionen om hinder för ett korrekt genomförande av det direktivet.
Ändring 17
Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)
(16a)  Kommissionen bör inom två år efter detta direktivs ikraftträdande lägga fram en rapport om hur de bestämmelser som införs genom detta direktiv i direktiv 2011/16/EU genomförts och hur effektiva de är, och lägga fram särskilda förslag, inklusive lagstiftningsförslag, för att förbättra direktivet. Denna rapport bör offentliggöras.
Ändring 18
Förslag till direktiv
Skäl 19
(19)  Multilaterala kontroller som genomförs med stöd av Fiscalis 2020-programmet som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/20135 har visat på fördelarna med samordnade kontroller av en eller flera skattebetalare som är av gemensamt eller kompletterande intresse för två eller flera skatteförvaltningar i unionen. Eftersom det inte finns någon uttrycklig rättslig grund för att utföra gemensamma revisioner vidtas sådana gemensamma åtgärder för närvarande på grundval av de kombinerade bestämmelserna i direktiv 2011/16/EU om närvaro av tjänstemän från en medlemsstat på en annan medlemsstats territorium och samtidiga kontroller. Denna metod har dock i många fall visat sig vara otillräcklig och saknar rättslig klarhet och säkerhet.
(19)  Multilaterala kontroller som genomförs med stöd av Fiscalis 2020-programmet som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/20135 har visat på fördelarna med samordnade kontroller av en eller flera skattebetalare som är av gemensamt eller kompletterande intresse för två eller flera skatteförvaltningar i unionen. Därför bör inspektioner på plats och gemensamma revisioner ingå i unionens ram för samarbete mellan skatteförvaltningarna. Eftersom det inte finns någon uttrycklig rättslig grund för att utföra gemensamma revisioner vidtas sådana gemensamma åtgärder för närvarande på grundval av de kombinerade bestämmelserna i direktiv 2011/16/EU om närvaro av tjänstemän från en medlemsstat på en annan medlemsstats territorium och samtidiga kontroller. Denna metod har dock i många fall visat sig vara otillräcklig och saknar rättslig klarhet och säkerhet. Det är därför viktigt att undanröja denna rättsliga osäkerhet och förse dessa kontroller med en rättslig grund inom ramen för administrativt samarbete.
__________________
__________________
5 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2013 av den 11 december 2013 om ett åtgärdsprogram för att förbättra skattesystemens funktionssätt i Europeiska unionen för perioden 2014–2020 (Fiscalis 2020) och om upphävande av beslut nr 1482/2007/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 25).
5 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2013 av den 11 december 2013 om ett åtgärdsprogram för att förbättra skattesystemens funktionssätt i Europeiska unionen för perioden 2014–2020 (Fiscalis 2020) och om upphävande av beslut nr 1482/2007/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 25).
Ändring 19
Förslag till direktiv
Skäl 20
(20)  Medlemsstaterna bör införa en tydlig och effektiv rättslig ram för att deras skattemyndigheter ska kunna utföra gemensamma revisioner av personer som bedriver gränsöverskridande verksamhet. Gemensamma revisioner är administrativa utredningar som genomförs gemensamt av de behöriga myndigheterna i två eller flera medlemsstater i syfte att utreda ett ärende som har kopplingar till en eller flera personer som är av gemensamt eller kompletterande intresse för dessa medlemsstater. Gemensamma revisioner kan fylla en viktig funktion genom att bidra till att den inre marknaden fungerar bättre. Gemensamma revisioner kan struktureras så att de ger rättssäkerhet för skattebetalarna genom tydliga förfaranderegler, även för att minska risken för dubbelbeskattning.
(20)  Medlemsstaterna bör införa en tydlig och effektiv rättslig ram för att deras skattemyndigheter ska kunna utföra gemensamma revisioner av personer som bedriver gränsöverskridande verksamhet. Gemensamma revisioner är administrativa utredningar som genomförs gemensamt av de behöriga myndigheterna i två eller flera medlemsstater i syfte att utreda ett ärende som har kopplingar till en eller flera personer som är av gemensamt eller kompletterande intresse för dessa medlemsstater. Gemensamma revisioner kan fylla en viktig funktion genom att bidra till att den inre marknaden fungerar bättre. Gemensamma revisioner kan struktureras så att de ger rättssäkerhet för skattebetalarna genom tydliga förfaranderegler, även för att minska risken för dubbelbeskattning. Utöver det rättsliga ramverk som krävs bör medlemsstaterna sörja för sådana förutsättningar som underlättar att det organiseras gemensamma revisioner på operativ nivå, framför allt genom att främja utbildning, inbegripet språkutbildning, för personal som sannolikt kommer att utföra gemensamma revisioner. I detta hänseende bör det påminnas om att finansiellt stöd kan fås via Fiscalisprogrammet.
Ändring 20
Förslag till direktiv
Skäl 21
(21)  För att säkerställa att förfarandet är ändamålsenligt bör begäranden om gemensamma revisioner besvaras inom en given tidsram. Avslag på begäranden ska vederbörligen motiveras. De förfaranderegler som är tillämpliga på gemensamma revisioner bör vara förfarandereglerna i den medlemsstat där den berörda revisionen äger rum. Den bevisning som samlas in under den gemensamma revisionen ska därför erkännas ömsesidigt av alla deltagande medlemsstater. Det är även viktigt att de behöriga myndigheterna enas om fakta och omständigheter för ärendet och strävar efter att enas om hur den eller de granskade personernas skattesituation ska tolkas. För att säkerställa att resultatet av en gemensam revision kan genomföras i de deltagande medlemsstaterna bör slutrapporten ha samma rättsliga värde som de relevanta nationella instrument som utfärdas till följd av revisioner i de deltagande medlemsstaterna. Vid behov bör medlemsstaterna införa en rättslig ram för att göra motsvarande justeringar.
(21)  För att säkerställa att förfarandet är ändamålsenligt bör begäranden om gemensamma revisioner besvaras inom en given tidsram. Avslag på begäranden ska vederbörligen motiveras och bör endast tillåtas av de skäl som anges i detta direktiv, och den begärande myndigheten bör ges rätt att gå i svaromål. De förfaranderegler som är tillämpliga på gemensamma revisioner bör vara förfarandereglerna i den medlemsstat där den berörda revisionen äger rum. Den bevisning som samlas in under den gemensamma revisionen ska därför erkännas ömsesidigt av alla deltagande medlemsstater. Det är även viktigt att de behöriga myndigheterna enas om fakta och omständigheter för ärendet och strävar efter att enas om hur den eller de granskade personernas skattesituation ska tolkas. För att säkerställa att resultatet av en gemensam revision kan genomföras i de deltagande medlemsstaterna bör slutrapporten ha samma rättsliga värde som de relevanta nationella instrument som utfärdas till följd av revisioner i de deltagande medlemsstaterna. Vid behov bör medlemsstaterna införa en rättslig ram för att göra motsvarande justeringar.
Ändring 21
Förslag till direktiv
Skäl 24a (nytt)
(24a)  Det är lika viktigt att betona att inte bara informationsutbyte mellan skattemyndigheterna, utan även utbyte av bästa praxis bidrar till en effektivare skatteuppbörd. I linje med Fiscalis 2020-programmet bör medlemsstaterna prioritera utbyte av bästa praxis mellan skattemyndigheterna.
Ändring 22
Förslag till direktiv
Skäl 26
(26)  I syfte att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av direktiv 2011/16/EU och i synnerhet för det automatiska utbytet av information mellan skattemyndigheter, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter för att anta ett standardformulär med ett begränsat antal komponenter, inbegripet språkordningen. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201125.
(26)  I syfte att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av direktiv 2011/16/EU och i synnerhet för det automatiska utbytet av information mellan skattemyndigheter, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter för att anta ett standardformulär med ett begränsat antal komponenter, inbegripet språkordningen. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201125. Kommissionen har rätt att utarbeta rapporter och handlingar på basis av de upplysningar som utbyts på anonymiserat sätt, så att hänsyn tas till skattebetalarnas rätt till sekretess och så att förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar efterlevs.
_________________
_________________
25 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
25 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
Ändring 23
Förslag till direktiv
Skäl 26a (nytt)
(26a)  All behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för direktiv 2011/16/EU bör även i fortsättningen vara förenlig med förordningarna (EU) 2016/679 och (EU) 2018/1725. Det enda syftet med den behandling av personuppgifter som föreskrivs i direktiv 2011/16/EU är att tjäna allmänintresset på skatteområdet, det vill säga att bekämpa skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteflykt, trygga skatteinkomsterna och främja rättvis beskattning, vilket ökar möjligheterna till social, politisk och ekonomisk delaktighet i medlemsstaterna. Därför bör hänvisningarna i direktiv 2011/16/EU till relevant unionsrätt på dataskyddsområdet uppdateras och utvidgas till att omfatta reglerna i detta direktiv.
Ändring 24
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 3 – punkt 9 – led a
”a) vid tillämpning av artiklarna 8.1, 8a, 8aa, 8ab och 8ac, systematiskt lämnande av på förhand bestämda upplysningar till en annan medlemsstat, utan föregående begäran, med i förväg fastställda regelbundna intervaller.”
”a) vid tillämpning av artiklarna 8.1, 8a, 8aa, 8ab och 8ac, systematiskt lämnande av på förhand bestämda och nya upplysningar till en annan medlemsstat, utan föregående begäran, med i förväg fastställda regelbundna intervaller.”
Ändring 25
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 3 – punkt 14
(1a)   Artikel 3.14 ska ändras på följande sätt:
14.  förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor:
varje avtal, meddelande eller varje annat instrument eller åtgärd med liknande effekter, inbegripet sådana som utfärdas, ändras eller förnyas i samband med en skatterevision och som
”14. förhandsbesked i skattefrågor: varje avtal, meddelande eller varje annat instrument eller åtgärd med liknande effekter, inbegripet sådana som utfärdas, ändras eller förnyas i samband med en skatterevision, oavsett om de är formella, informella, rättsligt bindande eller icke-bindande, och som
a)  utfärdas, ändras eller förnyas av regeringen eller skattemyndigheten i en medlemsstat, eller av medlemsstatens territoriella eller administrativa underenheter, inbegripet lokala myndigheter, eller på deras vägnar, oavsett om det faktiskt används eller inte,
a)  utfärdas, ändras eller förnyas av regeringen eller skattemyndigheten i en medlemsstat, eller av medlemsstatens territoriella eller administrativa underenheter, inbegripet lokala myndigheter, eller på deras vägnar, oavsett om det faktiskt används eller inte,
b)  utfärdas, ändras eller förnyas till en viss person eller grupp av personer och som den personen eller gruppen av personer har rätt att förlita sig på,
b)  utfärdas, ändras eller förnyas till en viss person eller grupp av personer och som den personen eller gruppen av personer har rätt att förlita sig på,
c)  avser tolkning eller tillämpning av en rättslig eller administrativ bestämmelse som rör administration eller verkställighet av nationell lagstiftning rörande skatter i en medlemsstat eller dess territoriella eller administrativa underenheter, inbegripet lokala myndigheter,
c)  avser tolkning eller tillämpning av en rättslig eller administrativ bestämmelse som rör administration eller verkställighet av nationell lagstiftning rörande skatter i en medlemsstat eller dess territoriella eller administrativa underenheter, inbegripet lokala myndigheter,
d)  avser en gränsöverskridande transaktion eller frågan om huruvida den verksamhet som bedrivs av en person i en annan jurisdiktion utgör ett fast driftsställe och
e)  äger rum före transaktionerna eller den verksamhet i en annan jurisdiktion som eventuellt ger upphov till ett fast driftsställe eller före inlämnandet av en skattedeklaration som täcker den period under vilken transaktionen eller serien av transaktioner eller verksamheter ägde rum. Gränsöverskridande transaktioner kan omfatta, men är inte begränsade till, investeringar, tillhandahållande av varor, tjänster och finansiering eller användning av materiella eller immateriella tillgångar och behöver inte direkt beröra den person som mottar förhandsbeskedet i gränsöverskridande skattefrågor.
e)  äger rum före transaktionerna eller den verksamhet i en annan jurisdiktion som eventuellt ger upphov till ett fast driftsställe eller före inlämnandet av en skattedeklaration som täcker den period under vilken transaktionen eller serien av transaktioner eller verksamheter ägde rum. Transaktioner kan omfatta, men är inte begränsade till, investeringar, tillhandahållande av varor, tjänster och finansiering eller användning av materiella eller immateriella tillgångar och behöver inte direkt beröra den person som mottar förhandsbeskedet i skattefrågor.”
(Denna ändring berör hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)
Ändring 26
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led 1b (nytt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 3 – punkt 16
(1b)   I artikel 3 ska punkt 16 utgå.
Ändring 27
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 5a – punkt 1
1.  Vid en begäran i den mening som avses i artikel 5 ska de begärda upplysningarna antas vara relevanta om den begärande myndigheten vid den tidpunkt då begäran inges anser att det i enlighet med dess nationella lagstiftning rimligen kan förväntas att de begärda upplysningarna är relevanta för en eller flera skattebetalares skatteärenden, vare sig de identifieras med namn eller på annat sätt, och om det är motiverat med tanke på utredningens syfte.
1.  Vid en begäran i den mening som avses i artikel 5 ska de begärda upplysningarna antas vara relevanta om den begärande myndigheten vid den tidpunkt då begäran inges anser att det i enlighet med dess nationella lagstiftning rimligen kan förväntas att de begärda upplysningarna är relevanta för en eller flera skattebetalares skatteärenden, vare sig de identifieras med namn eller på annat sätt, och om det är motiverat med tanke på skattebedömningens, skatteuppbördens och skatteförvaltningens syfte.
Ändring 28
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 5a – punkt 2
2.  För att visa att de begärda upplysningarna kan antas vara relevanta ska den begärande myndigheten förse den anmodade myndigheten med kompletterande upplysningar, i synnerhet om det beskattningsändamål för vilket upplysningarna begärs samt de grunder som föranleder den begärande myndigheten att anta att den anmodade myndigheten innehar de begärda upplysningarna eller att de innehas eller kontrolleras av en person inom den anmodade myndighetens jurisdiktion.
2.  För att visa att de begärda upplysningarna kan antas vara relevanta ska den begärande myndigheten förse den anmodade myndigheten med kompletterande upplysningar.
Ändring 29
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1
(3a)   I artikel 7.1 ska första stycket ersättas med följande:
1.   Den anmodade myndigheten ska snarast möjligt, dock senast inom sex månader från det att begäran mottagits, lämna de upplysningar som avses i artikel 5.
”1. Den anmodade myndigheten ska snarast möjligt, dock senast inom tre månader från det att begäran mottagits, lämna de upplysningar som avses i artikel 5.
Ändring 30
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3b (nytt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 7 – punkt 6a (ny)
(3b)   I artikel 7 ska följande punkt läggas till:
”6a. Före den 1 januari 2023 ska kommissionen lägga fram en rapport med en översyn och bedömning av den statistik och information som mottagits på land-för-land-basis angående frågor såsom administrativa och andra relevanta kostnader samt förmåner, inbegripet de tillkommande skatteinkomsterna för utbyte av upplysningar på begäran, liksom praktiska aspekter i samband med detta, bland annat antalet godtagna eller avslagna begäranden som mottagits och lämnats per land, hanteringstid och andra relevanta aspekter för en heltäckande bedömning.”
Ändring 31
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led a
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen
Den behöriga myndigheten i varje medlemsstat ska genom ett automatiskt utbyte av upplysningar till varje annan medlemsstats behöriga myndighet lämna alla tillgängliga upplysningar avseende personer bosatta i den andra medlemsstaten när det gäller följande specificerade kategorier av inkomst och kapital såsom de får förstås enligt den nationella lagstiftningen i den medlemsstat som lämnar upplysningarna:
Den behöriga myndigheten i varje medlemsstat ska genom ett automatiskt utbyte av upplysningar till varje annan medlemsstats behöriga myndighet lämna alla upplysningar som är tillgängliga, eller som rimligen skulle kunna göras tillgängliga, avseende personer bosatta i den andra medlemsstaten när det gäller följande specificerade kategorier av inkomst och kapital såsom de får förstås enligt den nationella lagstiftningen i den medlemsstat som lämnar upplysningarna:
Ändring 32
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led a
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 3
Medlemsstaterna ska årligen informera kommissionen om minst två av de kategorier av inkomst och kapital som anges i första stycket med avseende på vilka de lämnar upplysningar om personer som är bosatta i en annan medlemsstat.
Medlemsstaterna ska årligen informera kommissionen om alla de kategorier av inkomst och kapital som anges i första stycket med avseende på vilka de lämnar upplysningar om personer som är bosatta i en annan medlemsstat.
Ändring 33
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led a
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8 – punkt 2
2.  Före den 1 januari 2023 ska medlemsstaterna informera kommissionen om minst fyra av de kategorier som förtecknas i punkt 1, med avseende på vilka den behöriga myndigheten i varje medlemsstat genom automatiskt utbyte till den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten ska lämna upplysningar om personer som är bosatta i denna andra medlemsstat. Upplysningarna ska avse beskattningsbara perioder som inleds den 1 januari 2024 eller därefter.”
utgår
Ändring 34
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led aa (nytt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1
(aa)  I punkt 3 ska första stycket utgå.
Ändring 35
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led ba (nytt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8 – punkt 3a – stycke 2 – led a
(ba)  I punkt 3a andra stycket ska led a ersättas med följande:
a)  Namn, adress, Skatteregistreringsnummer samt födelsedatum och födelseort (när det gäller fysiska personer) för varje Rapporteringsskyldig person som är Kontohavare av detta konto och, när det gäller Enheter som är Kontohavare och som efter tillämpning av reglerna om åtgärder för kundkännedom i enlighet med bilagorna fastställs ha en eller flera Personer med bestämmande inflytande som är Rapporteringsskyldiga personer, Enhetens namn, adress och Skatteregistreringsnummer samt varje Rapporteringsskyldig persons namn, adress, Skatteregistreringsnummer samt födelsedatum och födelseort.
a) Namn, adress, Skatteregistreringsnummer samt födelsedatum och födelseort (när det gäller fysiska personer) för varje Rapporteringsskyldig person som i egenskap av verklig huvudman är Kontohavare av detta konto och, när det gäller Enheter som är Kontohavare och som efter tillämpning av reglerna om åtgärder för kundkännedom i enlighet med bilagorna fastställs ha en eller flera Personer med bestämmande inflytande som är Rapporteringsskyldiga personer, Enhetens namn, adress och Skatteregistreringsnummer samt varje Rapporteringsskyldig persons namn, adress, Skatteregistreringsnummer samt födelsedatum och födelseort.
Ändring 36
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5 – led -a (nytt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8a – rubriken
(-a)   Rubriken ska ändras på följande sätt:
Tillämpningsområde och villkor för obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning
Tillämpningsområde och villkor för obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar om förhandsbesked i skattefrågor och förhandsbesked om prissättning
(Denna ändring berör hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)
Ändring 37
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5 – led -aa (nytt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 4
(-aa)  I punkt 2 ska fjärde stycket utgå.
Ändring 38
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5 – led -ab (nytt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8a – punkt 3 – stycke 2a (nytt)
(-ab)   I punkt 3 ska följande stycke läggas till:
”Den behöriga myndigheten ska från och med den 1 januari 2022 inte förhandla om och ingå nya bilaterala eller multilaterala förhandsbesked om prissättning med tredjeländer, om dessa inte tillåter att förhandsbeskeden offentliggörs till behöriga myndigheter i andra medlemsstater.”
Ändring 39
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5 – led -ac (nytt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8a – punkt 4
(-ac)  Punkt 4 ska utgå.
Ändring 40
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5 – led aa (nytt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8a – punkt 6 – led a
(aa)  I punkt 6 ska led a ersättas med följande:
a)  Identiteten på personen, med undantag av fysiska personer, och när så är lämpligt den grupp av personer som den tillhör.
”a) Identiteten på personen, inbegripet fysiska personer, och när så är lämpligt den grupp av personer som den tillhör.
Ändring 41
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5 – led b
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8a – punkt 6 – led b
”b) En sammanfattning av förhandsbeskedet i gränsöverskridande skattefrågor eller förhandsbeskedet om prissättning, inbegripet en beskrivning av relevant affärsverksamhet eller relevanta transaktioner eller serier av transaktioner samt andra upplysningar som kan hjälpa den behöriga myndigheten att bedöma en potentiell skatterisk, utan att det leder till att det röjs någon affärshemlighet, företagshemlighet eller yrkeshemlighet eller ett i näringsverksamhet använt förfaringssätt eller upplysning vars lämnande skulle strida mot allmän ordning.”
”b) En sammanfattning av förhandsbeskedet i gränsöverskridande skattefrågor eller förhandsbeskedet om prissättning, inbegripet en beskrivning av relevant affärsverksamhet eller relevanta transaktioner eller serier av transaktioner, alla relevanta direkta och indirekta skattekonsekvenser, såsom de effektiva skattesatserna, samt andra upplysningar som kan hjälpa den behöriga myndigheten att bedöma en potentiell skatterisk, med undantag för upplysningar som skulle kunna leda till att det röjs någon affärshemlighet, företagshemlighet eller yrkeshemlighet eller ett i näringsverksamhet använt förfaringssätt eller upplysning vars lämnande skulle strida mot allmän ordning.”
Ändring 42
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8aa – punkt 2
(5a)   I artikel 8aa ska punkt 2 ersättas med följande:
2.  Den behöriga myndigheten i en medlemsstat där land-för-land-rapporten togs emot i enlighet med punkt 1 ska, genom automatiskt utbyte och inom den tidsfrist som anges i punkt 4, lämna land-för-land-rapporten till varje annan medlemsstat i vilken, enligt upplysningarna i land-för-land-rapporten, en eller flera Ingående enheter i den Multinationella koncern till vilken den Rapporteringsskyldiga enheten hör antingen har skatterättslig hemvist eller är skattskyldiga avseende den affärsverksamhet som bedrivs genom ett fast driftställe.
2. Den behöriga myndigheten i en medlemsstat där land-för-land-rapporten togs emot i enlighet med punkt 1 ska, genom automatiskt utbyte och inom den tidsfrist som anges i punkt 4, lämna land-för-land-rapporten till varje annan medlemsstat i vilken, enligt upplysningarna i land-för-land-rapporten, en eller flera Ingående enheter i den Multinationella koncern till vilken den Rapporteringsskyldiga enheten hör antingen har skatterättslig hemvist eller är skattskyldiga avseende den affärsverksamhet som bedrivs genom ett fast driftställe. Den behöriga myndigheten i en medlemsstat där land-för-land-rapporten togs emot i enlighet med punkt 1 ska även lämna denna rapport till de ansvariga avdelningarna vid kommissionen, som är ansvarig för det centrala registret över land-för-land-rapporter. Kommissionen ska årligen för alla medlemsstater offentliggöra anonymiserad och aggregerad statistik över land-för-land-rapporterna.”
Ändring 43
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5b (nytt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8ab – punkt 14 – led ha (nytt)
(5b)   I artikel 8ab.14 ska följande led läggas till:
”ha) Förteckningen över förmånstagare, som ska uppdateras varje år.”
Ändring 44
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8ac – punkt 2 – stycke 1 – led h
h)  Identifikationskod för det Finansiella konto till vilket Ersättning betalas eller krediteras, i den mån det finns tillgängligt för den Rapporteringsskyldiga plattformsoperatören, och om den behöriga myndigheten i den medlemsstat där Säljaren har sin hemvist inte har underrättat de behöriga myndigheterna i alla andra medlemsstater om att den inte har för avsikt att använda Identifikationskoden för det Finansiella kontot för detta ändamål.
h)  Identifikationskod för det Finansiella konto till vilket Ersättning betalas eller krediteras, som inhämtats av den Rapporteringsskyldiga plattformsoperatören.
Ändring 45
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8ac – punkt 2 – stycke 2a (nytt)
De upplysningar som avses i leden a och b ska göras tillgängliga för andra myndigheter i mottagande medlemsstater för att motverka och lagföra överträdelser av lokala eller nationella lagar och författningar, utan att detta påverkar tillämpningen av de regler om skattesekretess och dataskydd som är tillämpliga i den medlemsstat där den Rapporteringspliktiga säljaren är bosatt.
Ändring 46
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8ac – punkt 3
3.  Lämnandet av upplysningar enligt punkt 2 ska ske med användning av det standardformulär som avses i artikel 20.7 inom två månader efter utgången av den Rapporteringspliktiga period som den Rapporteringsskyldiga plattformsoperatörens rapporteringsskyldighet avser.
3.  Lämnandet av upplysningar enligt punkt 2 ska ske med användning av det standardformulär som avses i artikel 20.7, utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad efter utgången av den Rapporteringspliktiga period som den Rapporteringsskyldiga plattformsoperatörens rapporteringsskyldighet avser.
Ändring 47
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8ac – punkt 4 – stycke 2
Medlemsstaterna ska fastställa regler enligt vilka Rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer kan välja att registrera sig hos de behöriga myndigheterna i en enda medlemsstat i enlighet med de regler som fastställs i punkt F i avsnitt IV i bilaga V.
Medlemsstaterna ska fastställa regler enligt vilka Rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer, i avsaknad av en registrering för mervärdesskatt i enlighet med punkt F i avsnitt IV i bilaga V, kan välja att registrera sig hos de behöriga myndigheterna i en enda medlemsstat i enlighet med de regler som fastställs i punkt F i avsnitt IV i bilaga V, med hänsyn till var sätet för deras internationella eller regionala huvudkontor och platsen för den faktiska ledningen finns samt i vilken mån det förekommer betydande ekonomisk verksamhet i den berörda medlemsstaten.
Ändring 48
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7 – led a
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8b – punkt 1
”1. Medlemsstaterna ska tillhandahålla kommissionen statistik för det berörda året om omfattningen av det automatiska utbytet av upplysningar enligt artiklarna 8.1, 8.3a, 8aa och 8ac och information om administrativa och andra relevanta kostnader och fördelar i samband med de utbyten som ägt rum och eventuella potentiella ändringar, både för skatteförvaltningar och för tredje man.
”1. Medlemsstaterna ska årligen tillhandahålla kommissionen alla relevanta konkreta upplysningar, inbegripet statistik om omfattningen av det automatiska utbytet av upplysningar samt en bedömning av användbarheten hos de uppgifter som utbyts enligt artiklarna 8.1, 8.3a, 8aa och 8ac, och information om administrativa och andra relevanta kostnader och fördelar i samband med de utbyten som ägt rum och eventuella potentiella ändringar, både för skatteförvaltningar och för tredje man.
Ändring 49
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7 – led b
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8b – punkt 2
(b)  Punkt 2 ska utgå.
utgår
Ändring 50
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7 – led ba (nytt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8b – punkt 2
(ba)  Punkt 2 ska ersättas med följande:
2.  Före den 1 januari 2019 ska kommissionen lägga fram en rapport med en översyn över och bedömning av den statistik och information som mottagits i enlighet med punkt 1 i denna artikel angående frågor såsom administrativa och andra relevanta kostnader samt fördelar med det automatiska utbytet av upplysningar liksom praktiska aspekter i samband med detta. Om det bedöms som lämpligt ska kommissionen lägga fram ett förslag för rådet om kategorierna och villkoren i artikel 8.1, inbegripet villkoret att upplysningar om personer med hemvist i andra medlemsstater ska vara tillgängliga, eller de poster som anges i artikel 8.3a, eller båda.
”2. Före den 1 januari 2022 ska kommissionen lägga fram en rapport med en översyn över och bedömning av den statistik och information som mottagits i enlighet med punkt 1 i denna artikel angående frågor såsom den faktiska användningen av de upplysningar som medlemsstaterna tagit emot för skatteändamål och andra ändamål, administrativa och andra relevanta kostnader samt fördelar med det automatiska utbytet av upplysningar liksom praktiska aspekter i samband med detta. Kommissionen ska lägga fram ett förslag för rådet om kategorierna och villkoren i artikel 8.1, inbegripet villkoret att upplysningar om personer med hemvist i andra medlemsstater ska vara tillgängliga eller göras tillgängliga, eller de poster som anges i artikel 8.3a, inbegripet verkligt huvudmannaskap.
När rådet behandlar ett förslag från kommissionen ska det bedöma möjligheterna att ytterligare förstärka effektiviteten och funktionen av det automatiska utbytet av upplysningar och förbättra dess standard i syfte att uppnå följande:
När rådet behandlar ett förslag från kommissionen ska det bedöma möjligheterna att ytterligare förstärka effektiviteten och funktionen av det automatiska utbytet av upplysningar och förbättra dess standard i syfte att uppnå följande:
a)  Den behöriga myndigheten i varje medlemsstat ska, genom automatiskt utbyte, till varje annan medlemsstats behöriga myndighet lämna upplysningar rörande beskattningsperioder från och med den 1 januari 2019 avseende personer med hemvist i den andra medlemsstaten när det gäller samtliga kategorier av inkomst och kapital i artikel 8.1 såsom de ska förstås enligt den nationella lagstiftningen i den medlemsstat som lämnar upplysningarna.
a)  Förteckningarna över kategorier av inkomst och kapital i artikel 8.1 ska, även om de för närvarande inte skulle vara tillgängliga, ställas till förfogande av medlemsstaterna och därmed utbytas.
b)  Förteckningarna över kategorier och poster i artikel 8.1 och 8.3a ska utvidgas så att de omfattar andra kategorier och poster, däribland royalties.
b)  Kategorierna av inkomst i artikel 8.1 ska utvidgas så att de omfattar icke-finansiella tillgångar, såsom fastigheter, konst eller smycken samt nya former för förmögenhetsplacering, såsom frihamnar och bankfack.
ba)  Förteckningarna över poster i artikel 8.3a ska utvidgas till att omfatta uppgifter om verkligt huvudmannaskap och för att motverka kringgående genom en andra eller flera skatterättsliga hemvister.
bb)  Medlemsstaterna ska i allmänhet ha rätt att använda de mottagna upplysningarna för andra ändamål än dem som avses i artikel 16.1.
bc)  Den faktiska användningen av de mottagna uppgifterna ska utvärderas korrekt.”
Ändring 51
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8 – led a
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 11 – punkt 1
”1. I syfte att utbyta sådana upplysningar som avses i artikel 1.1 får den behöriga myndigheten i en medlemsstat begära att den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat tillåter tjänstemän som bemyndigats av den förstnämnda myndigheten, och på de villkor som fastställts av den sistnämnda myndigheten, att
”1. I syfte att utbyta sådana upplysningar som avses i artikel 1.1 får den behöriga myndigheten i en medlemsstat begära att den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat tillåter tjänstemän som bemyndigats av den förstnämnda myndigheten, och på de villkor som fastställts av den sistnämnda myndigheten, att
a)   närvara vid de kontor där förvaltningsmyndigheterna i den anmodade medlemsstaten utför sina arbetsuppgifter,
a)   närvara vid de kontor där förvaltningsmyndigheterna i den anmodade medlemsstaten utför sina arbetsuppgifter,
b)   närvara vid de administrativa utredningar som utförs på den anmodade medlemsstatens territorium,
b)   närvara vid de administrativa utredningar som utförs på den anmodade medlemsstatens territorium,
c)   i förekommande fall, delta via elektroniska kommunikationsmedel i de administrativa utredningar som utförs av den anmodade medlemsstaten.
c)   i förekommande fall, delta via elektroniska kommunikationsmedel i de administrativa utredningar som utförs av den anmodade medlemsstaten.
En behörig myndighet ska besvara en sådan begäran i enlighet med första stycket inom 30 dagar för att meddela sitt samtycke eller en motiverad vägran.
En behörig myndighet ska besvara en sådan begäran i enlighet med första stycket inom 30 dagar för att meddela sitt samtycke eller en motiverad vägran.
I de fall där ett motiverat avslag på begäran framförs får den begärande myndigheten på nytt kontakta den behöriga myndigheten med ytterligare uppgifter för att erhålla tillstånd för sin tjänsteman att utföra de uppgifter som avses i punkt 1 a, b eller c. Den behöriga myndigheten ska besvara en sådan andra begäran inom 30 dagar.
Om den begärda informationen finns i dokumentation som den anmodade myndighetens tjänstemän har tillgång till, ska tjänstemännen vid den begärande myndigheten få kopior av denna dokumentation.”
Om den begärda informationen finns i dokumentation som den anmodade myndighetens tjänstemän har tillgång till, ska tjänstemännen vid den begärande myndigheten få kopior av denna dokumentation.”
Ändring 52
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 12a – punkt 2
2.  Om en behörig myndighet i en medlemsstat begär att en behörig myndighet i en annan medlemsstat (eller i flera andra medlemsstater) ska utföra en gemensam revision av en eller flera personer som är av gemensamt eller kompletterande intresse för deras respektive medlemsstater ska de anmodade myndigheterna besvara begäran inom 30 dagar från mottagandet.
2.  Om en behörig myndighet i en eller flera medlemsstater begär att en behörig myndighet i en annan medlemsstat (eller i flera andra medlemsstater) ska utföra en gemensam revision av en eller flera personer som är av gemensamt eller kompletterande intresse för deras respektive medlemsstater ska de anmodade myndigheterna besvara begäran inom 30 dagar från mottagandet.
Ändring 53
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 12a – punkt 3 – inledningen
3.  En begäran om gemensam revision från en medlemsstats behöriga myndighet kan avslås på motiverade grunder, och särskilt av något av följande skäl:
3.  En begäran om gemensam revision från en medlemsstats behöriga myndighet kan avslås av något av följande skäl:
Ändring 54
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 2
Om en anmodad myndighet avslår begäran ska den informera den eller de anmodade personerna om skälen till avslaget.
Om en anmodad myndighet avslår begäran ska den informera den eller de anmodade personerna om på vilken av de två grunder som anges i punkt 3 som begäran avslås.
Ändring 55
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12 – led a
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1
”Alla upplysningar, oavsett form, som utväxlas mellan medlemsstaterna vid tillämpning av detta direktiv ska omfattas av den sekretess och åtnjuta samma skydd som liknande upplysningar ges enligt nationell lagstiftning i den mottagande medlemsstaten. Sådana upplysningar får användas för taxering, administration och verkställighet av medlemsstaternas nationella lagstiftningar i fråga om de skatter som avses i artikel 2 samt mervärdesskatt och andra indirekta skatter.
Alla upplysningar, oavsett form, som utväxlas mellan medlemsstaterna vid tillämpning av detta direktiv ska omfattas av den sekretess som råder enligt nationell rätt i den anmodade medlemsstaten och den begärande medlemsstaten och åtnjuta samma skydd som liknande upplysningar ges enligt nationell lagstiftning i den mottagande medlemsstaten. Sådana upplysningar får användas för taxering, administration och verkställighet av medlemsstaternas nationella lagstiftningar i fråga om de skatter som avses i artikel 2 samt mervärdesskatt, de upplysningar som avses i andra stycket i artikel 8ac.2 och andra indirekta skatter.
Ändring 56
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12 – led b
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 16 – punkt 2
”2. Upplysningar och dokument som tagits emot i enlighet med detta direktiv får med tillstånd av den behöriga myndighet i den medlemsstat som lämnade upplysningar i enlighet med detta direktiv, användas för andra ändamål än dem som avses i punkt 1, dock endast i den utsträckning som detta är tillåtet enligt lagstiftningen i den medlemsstat vars behöriga myndighet tagit emot upplysningarna.
”2. Upplysningar och dokument som en medlemsstats behöriga myndighet tagit emot i enlighet med detta direktiv får användas för andra ändamål än dem som avses i punkt 1 endast om detta är tillåtet enligt lagstiftningen i den medlemsstat vars behöriga myndighet tagit emot upplysningarna.
Den behöriga myndigheten i varje medlemsstat ska till de behöriga myndigheterna i samtliga övriga medlemsstater lämna en förteckning över de andra ändamål än de dem om avses i punkt 1 som upplysningar och handlingar får användas för enligt dess nationella lagstiftning. En behörig myndighet som tar emot upplysningar får använda mottagna upplysningar och handlingar utan det tillstånd som avses i första stycket för de ändamål som har angetts av den medlemsstat som lämnade upplysningarna.”
Ändring 57
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12 – led ba (nytt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 16 – punkt 4
(ba)  Punkt 4 ska utgå.
Ändring 58
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 13a (nytt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 17 – punkt 4a (ny)
(13a)   I artikel 17 ska följande punkt läggas till:
”4a. Den möjlighet att vägra lämna upplysningar som avses i punkt 4 ska inte tillämpas om den begärande myndigheten kan visa att upplysningarna inte kommer att offentliggöras och endast kommer att användas till bedömning, förvaltning och kontroll av relevanta skatteärenden för den person eller grupp av personer som berörs av begäran om upplysningar.”
Ändring 59
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 15
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 21 – punkt 7 – stycke 1
Kommissionen ska utveckla och tillhandahålla tekniskt och logistiskt stöd till ett säkert centralt gränssnitt för administrativt samarbete i fråga om beskattning där medlemsstaterna kommunicerar med användning av standardformulären enligt artikel 20.1 och 20.3. De behöriga myndigheterna i samtliga medlemsstater ska ha tillgång till detta gränssnitt. För att samla in statistik ska kommissionen ha tillgång till information om de utbyten som registreras på gränssnittet och som kan hämtas automatiskt. Det faktum att kommissionen har tillgång till denna information ska inte påverka medlemsstaternas skyldighet att lämna statistik över utbyten av upplysningar i enlighet med artikel 23.4.
Kommissionen ska utveckla och tillhandahålla allt nödvändigt tekniskt och logistiskt stöd till ett säkert centralt gränssnitt för administrativt samarbete i fråga om beskattning där medlemsstaterna kommunicerar med användning av standardformulären enligt artikel 20.1 och 20.3. De behöriga myndigheterna i samtliga medlemsstater ska ha tillgång till detta gränssnitt. Kommissionen ska säkerställa att det centrala gränssnittet skyddas på högsta cybersäkerhetsnivå och genom tekniskt certifierade förfaranden för att garantera dataskyddet. För att samla in statistik ska kommissionen ha tillgång till information om de utbyten som registreras på gränssnittet och som kan hämtas automatiskt. Det faktum att kommissionen har tillgång till denna information ska inte påverka medlemsstaternas skyldighet att lämna statistik över utbyten av upplysningar i enlighet med artikel 23.4.
Ändring 60
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 23 – punkt 2
”2. Medlemsstaterna ska inom sina jurisdiktioner utreda och utvärdera hur ändamålsenligt det administrativa samarbetet enligt detta direktiv är för att bekämpa skatteundandragande och skatteflykt, och ska årligen meddela resultaten av sina utvärderingar till kommissionen.”
”2. Medlemsstaterna ska inom sina jurisdiktioner utreda och utvärdera hur ändamålsenligt det administrativa samarbetet enligt detta direktiv är för att bekämpa skatteundandragande och skatteflykt, och de ska utvärdera de efterlevnadskostnader som kan uppstå till följd av en eventuell överrapportering. Medlemsstaterna ska årligen meddela resultaten av sina utvärderingar till Europaparlamentet och kommissionen. En sammanfattning av dessa resultat ska offentliggöras med beaktande av skattebetalarnas rättigheter och rätten till sekretess. Upplysningarna får inte delas upp på en sådan detaljnivå att de kan hänföras till en enskild skattebetalare.”
Ändring 61
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 17a (nytt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 23 – punkt 3
(17a)   I artikel 23 ska punkt 3 ersättas med följande:
3.  Medlemsstaterna ska till kommissionen lämna en årlig utvärdering av ändamålsenligheten hos det automatiska utbyte av upplysningar som avses i artiklarna 8, 8a, 8aa och 8ab samt de praktiska resultat som uppnåtts. Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa former och villkor för hur denna årliga utvärdering ska lämnas. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 26.2.
”3. Medlemsstaterna ska till kommissionen lämna en årlig utvärdering av ändamålsenligheten hos det utbyte av upplysningar på begäran som avses i artiklarna 5, 6 och 7 liksom det automatiska utbyte av upplysningar som avses i artiklarna 8, 8a, 8aa och 8ab samt de praktiska resultat som uppnåtts, inbegripet de ökade skatteinkomster som är kopplade till det administrativa samarbetet. De upplysningar som meddelas ska vara uppdelade åtminstone på land-för-land-nivå. Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa former och villkor för hur denna årliga utvärdering ska lämnas. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 26.2.
Ändring 62
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 17b (nytt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 23a – punkt 1
(17b)  I artikel 23a ska punkt 1 ersättas med följande:
1.  Upplysningar som har lämnats till kommissionen i enlighet med detta direktiv ska behandlas konfidentiellt av kommissionen i enlighet med de bestämmelser som gäller för unionsmyndigheter och får inte användas för andra ändamål än dem som krävs för att fastställa huruvida och i vilken utsträckning medlemsstater följer detta direktiv.
”1. Upplysningar som har lämnats till kommissionen i enlighet med detta direktiv ska behandlas konfidentiellt, i den mån en konfidentiell behandling inte skadar allmänhetens intresse, upplysningarna kan hänföras till en enskild skattebetalare och ett offentliggörande skulle inkräkta på skattebetalarnas rättigheter.
Ändring 63
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 18
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 23a – punkt 2 – stycke 1
Upplysningar som har lämnats till kommissionen av en medlemsstat i enlighet med artikel 23, samt alla rapporter eller dokument som har utarbetats av kommissionen med användning av sådana upplysningar, får lämnas till övriga medlemsstater. Sådana inlämnade upplysningar ska omfattas av den sekretess och åtnjuta samma skydd som liknande upplysningar ges enligt nationell lagstiftning i den mottagande medlemsstaten.
Upplysningar som har lämnats till kommissionen av en medlemsstat i enlighet med artikel 23, samt alla rapporter eller dokument som har utarbetats av kommissionen med användning av sådana hänförbara upplysningar, får lämnas till övriga medlemsstater. Sådana inlämnade upplysningar ska omfattas av den sekretess och åtnjuta samma skydd som liknande upplysningar ges enligt nationell lagstiftning i den mottagande medlemsstaten.
Ändring 64
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 18
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 23a – punkt 2 – stycke 2
De rapporter och dokument som utarbetats av kommissionen och som avses i första stycket får endast användas av medlemsstaterna för analysändamål och får inte offentliggöras eller göras tillgängliga för någon annan person eller något annat organ utan kommissionens uttryckliga samtycke.
De rapporter och dokument som utarbetats av kommissionen och som avses i första stycket får endast användas av medlemsstaterna för analysändamål och vara tillgängliga för alla berörda parter och därefter offentliggöras, i den mån de upplysningar som de innehåller inte kan hänföras till en enskild skattebetalare och offentliggörandet av dem är förenligt med förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar.
Ändring 65
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 18
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 23a – punkt 2 – stycke 3
Utan hinder av vad som sägs i första och andra stycket får kommissionen offentliggöra årliga anonymiserade sammanfattningar av de statistiska uppgifter som medlemsstaterna lämnar in i enlighet med artikel 23.4.”
Kommissionen ska offentliggöra årliga anonymiserade sammanfattningar av de statistiska uppgifter som medlemsstaterna lämnar in i enlighet med artikel 23.4.”
Ändring 66
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 19 – led b
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 25 – punkt 5 – stycke 1
Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna i händelse av en personuppgiftsincident i den mening som avses i artikel 4.12 i förordning (EU) 2016/679 får begära att kommissionen i egenskap av personuppgiftsbiträde som en begränsande åtgärd avbryter utbytena av upplysningar enligt detta direktiv med den medlemsstat där personuppgiftsincidenten inträffade.
Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna i händelse av en personuppgiftsincident i den mening som avses i artikel 4.12 i förordning (EU) 2016/679 eller en överträdelse av rättsstatsprinciperna enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2092 *, får begära att kommissionen i egenskap av personuppgiftsbiträde som en begränsande åtgärd avbryter utbytena av upplysningar enligt detta direktiv med den medlemsstat där personuppgiftsincidenten inträffade.
_________________
* Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2092 av den 16 december 2020 om en generell villkorlighetsordning för skydd av unionsbudgeten (EUT L 433I , 22.12.2020, s. 1).
Ändring 67
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 19 – led b
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 25 – punkt 5 – stycke 2
Utbytet ska inte återupptas förrän de behöriga myndigheterna uppmanar kommissionen att återupprätta utbyten av upplysningar enligt detta direktiv med den medlemsstat där personuppgiftsincidenten inträffade.
Utbytet ska inte återupptas förrän de behöriga myndigheterna uppmanar kommissionen att återupprätta utbyten av upplysningar enligt detta direktiv med den medlemsstat där personuppgiftsincidenten inträffade. Kommissionen ska endast möjliggöra utbyte av upplysningar när det finns tekniska bevis för att dataflödet är skyddat.
Ändring 68
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 25a
Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelse av nationella bestämmelser som antagits i enlighet med detta direktiv och vad avser artiklarna 8aa, 8ab och 8ac och ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.
Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelse av nationella bestämmelser som antagits i enlighet med detta direktiv och vad avser artiklarna 8aa, 8ab och 8ac och ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de tillämpas i enlighet med bilaga V. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.
Ändring 69
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 20a (nytt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 25b (ny)
(20a)  Följande artikel ska läggas till:
”Artikel 25b
Översyn
Senast den ... [två år efter dagen för detta ändringsdirektivs ikraftträdande] ska kommissionen lägga fram en rapport om hur de bestämmelser som införs genom rådets direktiv (EU) ../...* genomförts och hur effektiva de är, och lägga fram specifika förslag, inbegripet lagstiftningsförslag, för att förbättra detta direktiv. Denna rapport ska offentliggöras.
Rådet ska när det behandlar ett förslag som lagts fram av kommissionen bedöma möjligheten att ytterligare stärka de rapporteringsskyldiga plattformsoperatörernas rapporteringsskyldighet.
________
* Rådets direktiv (EU) .../... om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning (EUT ...).
+ EUT: Inför numret på detta ändringsdirektiv i texten och komplettera fotnoten med nummer, datum och EUT-hänvisning.”
Ändring 70
Förslag till direktiv
Bilaga I
Direktiv 2011/16/EU
BILAGA V – stycke 2a (nytt)
I denna bilaga anges också flera sanktioner som i enlighet med artikel 25a kan tillämpas av medlemsstaterna.
Ändring 71
Förslag till direktiv
Bilaga I
Direktiv 2011/16/EU
BILAGA V – avsnitt I – del A – led 3a (nytt)
3a.  Undantagen rapporteringsskyldig plattformsoperatör: en Rapporteringsskyldig plattformsoperatör vars inkomster som genererats i unionen under det föregående kalenderåret inte översteg 100 000 EUR.
Ändring 72
Förslag till direktiv
Bilaga I
Direktiv 2011/16/EU
BILAGA V – avsnitt I – del A – led 4a (nytt)
4a.  Undantagen berörd verksamhet: alla utbyten av varor och tjänster som är icke-monetära och för vilka ingen ersättning utgår.
Ändring 73
Förslag till direktiv
Bilaga I
Direktiv 2011/16/EU
BILAGA V – avsnitt III – del B – led 2 – led b
b)  Identifikationskod för finansiellt konto, i den mån det finns tillgängligt för den Rapporteringsskyldiga plattformsoperatören och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den Rapporteringspliktiga säljaren har sin hemvist inte har meddelat de behöriga myndigheterna i samtliga andra medlemsstater att den inte har för avsikt att använda Identifikationskoden för det Finansiella kontot för detta ändamål.
b)  Identifikationskod för finansiellt konto, som inhämtats av den Rapporteringsskyldiga plattformsoperatören, i den mån den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den Rapporteringspliktiga säljaren har sin hemvist inte har meddelat de behöriga myndigheterna i samtliga andra medlemsstater att den inte har för avsikt att använda Identifikationskoden för det Finansiella kontot för detta ändamål.
Ändring 74
Förslag till direktiv
Bilaga I
Direktiv 2011/16/EU
BILAGA V – avsnitt III – del B – led 3 – led b
b)  Identifikationskod för finansiellt konto, i den mån det finns tillgängligt för den Rapporteringsskyldiga plattformsoperatören och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den Rapporteringspliktiga säljaren har sin hemvist inte har meddelat de behöriga myndigheterna i samtliga andra medlemsstater att den inte har för avsikt att använda Identifikationskoden för det Finansiella kontot för detta ändamål.
b)  Identifikationskod för finansiellt konto, som inhämtats av den Rapporteringsskyldiga plattformsoperatören, i den mån den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den Rapporteringspliktiga säljaren har sin hemvist inte har meddelat de behöriga myndigheterna i samtliga andra medlemsstater att den inte har för avsikt att använda Identifikationskoden för det Finansiella kontot för detta ändamål.
Ändring 75
Förslag till direktiv
Bilaga I
Direktiv 2011/16/EU
BILAGA V – avsnitt IV – del C – stycke 1a (nytt)
Senast den ... [två år efter dagen för detta ändringsdirektivs ikraftträdande] ska kommissionen utvärdera de administrativa förfarandenas effektivitet och kvaliteten på genomförandet av förfarandena för kundkännedom (due diligence) och rapporteringskraven. Denna utvärdering får åtföljas av lagstiftningsförslag om förbättringar skulle behövas.
Ändring 76
Förslag till direktiv
Bilaga I
Direktiv 2011/16/EU
BILAGA V – avsnitt IV – del Fa (ny)
Fa.  Sanktioner för överträdelser
Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för rapporteringsskyldiga plattformsoperatörers överträdelser av sina rapporteringsskyldigheter. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande. Medlemsstaterna uppmanas att säkerställa införandet av en gemensam uppsättning påföljder för att säkerställa liknande sanktioner i unionen och undvika avsiktliga val av mest fördelaktiga registreringsplats på grundval av de tillämpade sanktionernas stränghet.
Medlemsstaterna uppmanas särskilt att som sanktionsalternativ beakta begränsningar av reglerade betalningsmedel, uttag av ytterligare avgifter per transaktion, uteslutande från offentliga avtal och, i extrema och upprepade fall, återkallelse av plattformsoperatörens näringstillstånd.
Senaste uppdatering: 3 juni 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy