Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2021/2557(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0166/2021

Předložené texty :

B9-0166/2021

Rozpravy :

PV 10/03/2021 - 11
CRE 10/03/2021 - 11

Hlasování :

PV 11/03/2021 - 11
PV 11/03/2021 - 18

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0089

Přijaté texty
PDF 163kWORD 55k
Čtvrtek, 11. března 2021 - Brusel
Vyhlášení EU zónou svobody pro osoby LGBTIQ
P9_TA(2021)0089B9-0166/2021

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2021 o prohlášení EU za zónu svobody pro LGBTIQ osoby (2021/2557(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“),

–  s ohledem na článek 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech a příslušnou judikaturu Evropského soudu pro lidská práva,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–  s ohledem na směrnici Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání(1),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS(2),

–  s ohledem na směrnici Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování(3),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání(4),

–  s ohledem na judikaturu Soudního dvora Evropské unie (SDEU),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 12. listopadu 2020 s názvem „Unie rovnosti: strategie pro rovnost LGBTIQ osob na období 2020-2025“ (COM(2020)0698),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. února 2019 o budoucnosti seznamu opatření týkajících se osob LGBTI (2019-2024)(5),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 18. prosince 2019 o veřejné diskriminaci osob LGBTI a nenávistných projevech vůči nim, včetně zákazu vstupu osobám LGBTI do některých oblastí(6),

–  s ohledem na obecné zásady EU pro prosazování a ochranu požívání veškerých lidských práv lesbickými, gay, bisexuálními, transgender a intersexuálními (LGBTI) osobami, které přijala Rada v roce 2013,

–  s ohledem na výsledky průzkumu Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) z roku 2019 mezi LGBT osobami v EU („EU LGBT Survey“),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 17. září 2020 o návrhu rozhodnutí Rady o zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské republiky(7),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 12. září 2018 o návrhu, který vybízí Radu, aby podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii rozhodla, že existuje zřejmé nebezpečí, že Maďarsko závažně poruší hodnoty, na nichž je Evropská unie založena(8),

–  s ohledem na doporučení Výboru ministrů Rady Evropy členským státům ze dne 31. března 2010 týkající se opatření pro boj proti diskriminaci na základě sexuální orientace nebo genderové identity (CM/Rec(2010)5) a na normy přijaté Parlamentním shromážděním Rady Evropy,

–  s ohledem na memorandum komisařky Rady Evropy pro lidská práva ze dne 3. prosince 2020 o stigmatizaci LGBTI osob v Polsku,

–  s ohledem na diskusi ve Výboru pro současné záležitosti Kongresu místních regionálních orgánů Rady Evropy a na jeho následné zprávy s názvem „Fact-finding report on the role of local authorities with regard to the situation and rights of LGBTIQ people in Poland (Informační zpráva o úloze místních orgánů s ohledem na situaci a práva LGBTIQ osob v Polsku)“ ze dne 27. ledna 2021 a „Protecting LGBTIQ people in the context of rising anti-LGBTIQ hate speech and discrimination: The role of local and regional authorities (Ochrana LGBTIQ osob v kontextu rostoucích nenávistných verbálních projevů a diskriminace vůči LGBTIQ osobám: úloha místních a regionálních orgánů“ ze dne 10. února 2021,

–  s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že práva LGBTIQ osob jsou lidskými právy;

B.  vzhledem k tomu, že jedním ze základních práv zakotvených ve smlouvách EU a v Listině je právo na rovné zacházení a nediskriminaci a mělo by být plně dodržováno; vzhledem k tomu, že na základě mezinárodního práva a smluv EU přijaly všechny členské státy závazky a povinnost respektovat, zaručovat, chránit a dodržovat základní práva; vzhledem k tomu, že boj proti nerovnosti v EU je sdílenou odpovědností, která vyžaduje společné úsilí a opatření na všech úrovních správy;

C.  vzhledem k tomu, že od března 2019 přijalo více než 100 vojvodství, okresů a obcí v Polsku usnesení, v nichž se prohlásilo za zóny bez tzv. LGBTI ideologie, nebo přijalo „regionální charty práv rodiny“; vzhledem k tomu, že v listopadu 2020 přijalo maďarské město Nagykáta usnesení, v němž zakázalo „šíření a podporu LGBTQ propagandy“; vzhledem k tomu, že tato usnesení přímo i nepřímo diskriminují LGBTIQ osoby; vzhledem k tomu, že usnesení o zónách bez LGBT osob vyjadřují odmítavý postoj vůči „ideologii LGBT hnutí“ a vyzývají místní orgány, aby se zdržely jakýchkoli kroků, které by podporovaly toleranci vůči LGBTIQ osobám, včetně odnětí finanční pomoci organizacím, které prosazují nediskriminaci a rovnost; vzhledem k tomu, že v „regionálních chartách práv rodiny“ je použita velmi úzká definice rodiny a zároveň jsou v nich obce vyzývány, aby ve všech svých politikách a iniciativách a při poskytování finančních prostředků chránily práva rodiny; vzhledem k tomu, že se regionální charty zaměřují pouze na tyto typy rodin a tím nepřímo vyzývají k diskriminaci všech ostatních forem rodin, zejména rodin samoživitelů, párů stejného pohlaví a duhových rodin, a k neposkytování finanční podpory projektům a iniciativám, které chrání a prosazují základní práva, pořádají antidiskriminační vzdělávání nebo jakýmkoli jiným způsobem podporují rovnost a LGBTIQ osoby;

D.  vzhledem k tomu, že polský veřejný ochránce lidských práv podal devět stížností proti některým vojvodstvím, okresům a obcím, které přijaly usnesení o tom, že jsou bez „LGBT ideologie“, což vedlo k tomu, že správní soudy dosud prohlásily čtyři usnesení za protiústavní; vzhledem k tomu, že v lednu 2021 polské město Nowa Dęba v důsledku ztráty dohody o partnerství s irským městem Fermoy stáhlo své usnesení o tom, že je bez tzv. LGBT ideologie; vzhledem k tomu, že polský okres Sztum a polské město Tomaszów Mazowiecki stáhly v září, resp. říjnu 2020 svá usnesení o přijetí regionální charty práv rodiny;

E.  vzhledem k tomu, že Norsko přestalo poskytovat finanční prostředky polským vojvodstvím, okresům a obcím, které přijaly usnesení, v nichž se prohlašují za zóny bez tzv. LGBTI ideologie, nebo které přijaly „regionální charty práv rodiny“; vzhledem k tomu, že Komise zamítla žádosti o finanční prostředky EU v rámci svého programu partnerství měst, jež podala polská města, která přijala usnesení o zónách bez LGBTI osob nebo o právech rodiny; vzhledem k tomu, že všechny fondy EU spravované podle nařízení o společných ustanoveních na období 2021–2027 musí dodržovat zásadu nediskriminace a základní práva stanovená ve Smlouvě, a to včetně nediskriminace na základě sexuální orientace, a vzhledem k tomu, že obce jednající jako zaměstnavatelé musí dodržovat směrnici 2000/78/ES, která zakazuje diskriminaci a obtěžování na základě sexuální orientace v zaměstnání, v souladu s rozsudkem ve věci C-507/18 Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI(9);

F.  vzhledem k tomu, že tři nevládní organizace předložily Komisi právní stížnost, v níž zdůraznily, že „regionální charty práv rodiny“ a usnesení, jimiž se vojvodství, okresy a obce prohlašují za zóny bez tzv. LGBTI ideologie, zavádějí diskriminaci LGBTIQ osob, a porušují tak směrnici 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, jakož i články 15 a 21 Listiny týkající se práva svobodné volby povolání a práva pracovat a zákazu nediskriminace; vzhledem k tomu, že Komise dosud na tuto právní stížnost neodpověděla, ani formálně neuznala porušení práva EU;

G.  vzhledem k tomu, že přijetí usnesení o zónách bez tzv. LGBT ideologie nebo o „regionálních chartách práv rodiny“ je součástí širšího kontextu nárůstu diskriminace a útoků proti LGBTIQ komunitě v Polsku, k nimž patří charakterizace sexuální rozmanitosti, identity a vyjádření coby nebezpečné ideologie, stále častější nenávistné projevy ze strany veřejných orgánů, volených úředních osob – včetně stávajícího prezidenta – a provládních sdělovacích prostředků, jakož i zatýkání aktivistů bojujících za práva LGBTIQ osob, útoky na tzv. pochody hrdosti a osvětové programy a akce a jejich zákazy, včetně na školách, a diskriminační demonstrace proti LGBT osobám; vzhledem k tomu, že nenávistné projevy veřejných orgánů legitimizují a dále podporují atmosféru nesnášenlivosti a diskriminace LGBTIQ osob; vzhledem k tomu, že uplatňování práva na svobodu projevu s sebou nese povinnosti a odpovědnost, zejména pro představitele veřejných orgánů, politiky a tvůrce veřejného mínění, kteří by se neměli zapojovat do nenávistných verbálních projevů nebo jakýchkoli projevů stigmatizujících LGBTIQ osoby, ale měli by takové projevy a stigmatizaci důrazně odsuzovat a bojovat proti nim, a to i v případech, kdy je vyjadřují soukromé subjekty;

H.  vzhledem k tomu, že polští aktivisté, kteří jednají proti usnesením o zónách bez tzv. LGBTI ideologie a „regionálním chartám práv rodiny“ a informují o nich veřejnost, čelí kvůli své práci strategickým žalobám proti účasti veřejnosti; vzhledem k tomu, že polští aktivisté usilující o odsouzení prohlášení proti LGBTIQ osobám a rodinných chart, včetně autorů internetových stránek „Atlas nenávisti“ a tvůrce fotografického projektu „Zóna bez LGBT osob“, jsou předmětem neopodstatněných žalob, které proti nim podávají místní samosprávy nebo fundamentalistické organizace žádající značné finanční odškodnění, a pomlouvačných kampaní, které je označují za lháře, protože využívají kreativní nástroje pro obhajobu; vzhledem k tomu, že tato opatření jsou jednoznačně určena k zastrašování a umlčování občanské společnosti; vzhledem k tomu, že polské orgány mají povinnost plně chránit před nepřátelstvím a agresí všechny osoby patřící k menšinám, včetně LGBTIQ osob, a umožnit jim svobodně vykonávat jejich činnost; vzhledem k tomu, že Komise navzdory opakovaným výzvám Parlamentu nepředložila právní předpisy proti strategickým žalobám proti účasti veřejnosti;

I.  vzhledem k tomu, že Petičnímu výboru byly předloženy dvě petice (č. 0448/2020 a č. 0354/2020) ve věci „zón bez LGBTI v Polsku“; vzhledem k tomu, že tyto petice byly projednány Petičním výborem dne 26. ledna 2021 a vzhledem k neuspokojivé odpovědi Komise nebyly dosud uzavřeny, aby mohla Komise situaci ještě vyjasnit;

J.  vzhledem k tomu, že druhý průzkum týkající se LGBTI osob, který agentura FRA zveřejnila v květnu 2020, ukazuje, že LGBTIQ osoby nebo osoby, které jsou jako takové vnímány, čelí v Polsku rostoucí nesnášenlivost a násilí a že pouze 4 % polských LGBTIQ respondentů (nejnižší podíl v celé Unii) věří v úsilí vlády bojovat proti diskriminaci a násilí, přičemž zároveň 79 % respondentů (nejvyšší podíl v Unii) se vyhýbá návštěvě určitých míst ze strachu z napadení, obtěžování nebo vyhrožování; vzhledem k tomu, že tato skutečnost ukazuje jasnou souvislost mezi nesnášenlivostí veřejné správy vůči LGBTIQ osobám a nárůstem diskriminace a násilí vůči LGBTIQ osobám;

K.  vzhledem k tomu, že Parlament již nabádá členské státy, aby kriminalizovaly praktiky tzv. „konverzní terapie“; vzhledem k tomu, že nezávislý expert OSN pro ochranu před násilím a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity vyzval ve své zprávě z května 2020 členské státy, aby zakázaly praktiky „konverzní terapie“; vzhledem k tomu, že tyto praktiky jsou nadále prováděny alespoň v 69 zemích na celém světě, včetně Evropské unie, přičemž v členských státech EU byly nahlášeny případy používání léků, psychoterapie a rituálního očištění v rámci konverzní terapie(10); vzhledem k tomu, že tyto praktiky byly zakázány pouze ve dvou členských státech Evropské unie, konkrétně na Maltě a v Německu;

L.  vzhledem k tomu, že odmítavý postoj vůči LGBTIQ osobám je často doprovázen celkovým zhoršením situace v oblasti demokracie, právního státu a základních práv; vzhledem k tomu, že Evropský parlament vyjádřil hluboké znepokojení v několika usneseních o zhoršení situace v oblasti právního státu v Polsku, zejména pokud jde o nezávislost soudnictví a ochranu základních práv; vzhledem k tomu, že dosud nebyly přijaty žádné významné kroky v souvislosti s iniciativou Parlamentu týkající se vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva, který by se řídil interinstitucionální dohodou mezi Parlamentem, Komisí a Radou;

M.  vzhledem k tomu, že Parlament vyjádřil svůj postoj v několika usneseních o stavu právního státu, základních práv a demokracie v Polsku, v nichž dospěl k závěru, že existuje systémové ohrožení hodnot uvedených v článku 2 SEU, což představuje zjevné riziko jejich závažného porušení; vzhledem k tomu, že slyšení s polskými orgány pořádaná Radou podle čl. 7 odst. 1 SEU v reakci na ohrožení společných evropských hodnot v Polsku nepřinesla žádné výsledky; vzhledem k tomu, že situace v oblasti právního státu a základních práv v Polsku se nejen neřeší, ale od zahájení postupu se navíc výrazně zhoršila, stejně jako situace v oblasti základních práv, zejména práv žen a LGBTIQ osob; vzhledem k tomu, že by Rada měla zajistit, aby se při slyšeních podle čl. 7 odst. 1 SEU řešil rovněž aktuální vývoj a posuzovala rizika porušení základních práv;

N.  vzhledem k tomu, že předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie v roce 2020, který pronesla na plenárním zasedání Evropského parlamentu, uvedla, že „zóny bez LGBTQI osob jsou zónami bez lidskosti. A v Unii nemají žádné místo“; vzhledem k tomu, že předsedkyně Komise rovněž prohlásila, že LGBTQI je identitou osoby, nikoli ideologií(11); vzhledem k tomu, že Komise a Rada by se měly vyvarovat úzkému výkladu zásady právního státu; vzhledem k tomu, že Komise by neměla váhat využít veškeré nástroje, včetně řízení o nesplnění povinnost, postupu pro posílení právního státu, článku 7 SEU, jakož i nedávno přijatého nařízení o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech, s cílem řešit porušování základních práv LGBTIQ osob všude v Unii; vzhledem k tomu, že nový program Občané, rovnost, práva a hodnoty může přispět k vybudování nediskriminační a rovnější společnosti tím, že organizacím občanské společnosti prosazujícím rovnost LGBTIQ osob budou zpřístupněny finanční prostředky;

O.  vzhledem k tomu, že mnoho členských států v minulosti diskriminovalo a pronásledovalo osoby LGBTIQ prostřednictvím diskriminačních zákonů a politik; vzhledem k tomu, že během druhé světové války byly tisíce osob LGBTIQ zatčeny, uvězněny a zahynuly v koncentračních táborech; vzhledem k tomu, že osoby LGBTIQ čelí systematické diskriminaci nejen v Polsku, ale i v jiných částech EU, a že ve zmírňování přetrvávající diskriminace a obtěžování osob LGBTIQ bylo dosaženo jen malého nebo žádného pokroku; vzhledem k tomu, že osoby LGBTIQ jsou v EU nadále velmi často veřejně diskriminovány a stávají se terčem nenávistných výroků a trestných činů z nenávisti; vzhledem k tomu, že tyto útoky porušují základní práva osob LGBTIQ a že veřejné orgány příliš často reagují neadekvátně; vzhledem k tomu, že osoby LGBTIQ čelí ve všech členských státech nadále vyšší míře diskriminace ve všech oblastech života, mimo jiné v práci a ve škole, a rozšířeným fyzickým, psychickým a sexuálním útokům, jak v on-line, tak i off-line prostředí, což vede k tomu, že mezi mladými osobami LGBTIQ, zejména mladými transgender osobami(12), byla zaznamenána znepokojivá míra sebevražd; vzhledem k tomu, že několik členských států aktualizovalo své právní předpisy tak, aby byly více inkluzivní vůči osobám LGBTIQ; vzhledem k tomu, že nicméně existuje několik legislativních mezer, které vyžadují politickou vůli a odhodlání vnitrostátních zákonodárců k tomu, aby byla zajištěna skutečná rovnost osob LGBTIQ;

P.  vzhledem k tomu, že transgender osoby nadále čelí nejhorším formám diskriminace, násilí a pronásledování; vzhledem k tomu, že Komise zveřejnila v roce 2018 studii s názvem „Trans and intersex equality rights in Europe – a comparative analysis“ (Práva na rovnost transgender a intersexuálních osob v Evropě – srovnávací analýza); vzhledem k tomu, že pouze 13 z 31 zemí, na něž se studie zaměřila, zavedlo alespoň do určité míry vnitrostátní právní předpisy zaručující ochranu na základě genderové identity nebo pohlavních znaků;

Q.  vzhledem k tomu, že v roce 2021 vznikly iniciativy na sociálních médiích, jako je hnutí #MeTooGay, s cílem odsoudit sexuální zneužívání v komunitě LGBTIQ; vzhledem k tomu, že Guillaume Tran Thanh, student, který tento projev svobody projevu inicioval, krátce poté ukončil svůj život, když se ocitl pod příliš velkým tlakem poté, co na sociálních médiích zveřejnil své sdělení; vzhledem k tomu, že tato tragédie vyvolává otázky ohledně nedostatků v podpoře obětí sexuálního násilí;

R.  vzhledem k tomu, že mnohé členské státy nemají konkrétní právní předpisy týkající se nediskriminace, které by odpovídaly alespoň minimálním standardům EU na ochranu lidí před diskriminací, nenávistnými výroky a násilí na základě sexuální orientace, genderové identity, vyjádření pohlavní identity a pohlavních znaků, a vzhledem k tomu, že nepřijaly žádná opatření, aby tuto právní mezeru napravily; vzhledem k tomu, že horizontální směrnice o nediskriminaci, která by mohla tuto mezeru v ochraně částečně zacelit i mimo oblast zaměstnanosti, je již před deset let zablokovaná v Radě; vzhledem k tomu, že v mnohých členských státech, kde taková právní opatření existují, je jejich provádění nadále nedostačující; vzhledem k tomu, že Komise má v úmyslu rozšířit seznam „unijních trestných činů“ podle čl. 83 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie tak, aby zahrnovaly trestné činy z nenávisti a nenávistné výroky, včetně těch, které jsou zaměřeny na LGBTIQ osoby;

S.  vzhledem k tomu, že diskriminace osob LGBTIQ a násilí ze strany policie vůči nim je v Unii i nadále problémem; vzhledem k tomu, že bez odpovídajícího výcviku může policie osoby LGBTIQ odrazovat od ohlašování násilí a diskriminace vůči nim; vzhledem k tomu, že tato skutečnost zůstává podstatnou překážkou účinné rovnosti; vzhledem k tomu, že výcvikové programy pro donucovací orgány pomáhají předcházet diskriminačním praktikám a trestným činům z nenávisti a v boji proti nim; vzhledem k tomu, že nenávistné výroky a trestné činy namířené proti osobám LGBTIQ by měly být plně vyšetřovány s přihlédnutím k motivaci předpojatostí a případně by měly být řádně stíhány;

T.  vzhledem k tomu, že pouze Malta, Portugalsko a některé regiony Španělska zakázaly provádět lékařské zákroky na intersexuálních osobách bez jejich souhlasu; vzhledem k tomu, že mnohé členské státy nadále uplatňují přístup založený na velké míře medikalizace a patologizace;

U.  vzhledem k tomu, že právní vývoj v Maďarsku vážně ohrožuje základní práva LGBTIQ osob; vzhledem k tomu, že přijetí článku 33 souhrnného zákona T/9934 de facto zakazuje zákonné uznání pohlaví transgender a intersexuálních osob v Maďarsku, a vystavuje tak tyto osoby diskriminaci a porušování jejich práva na soukromí; vzhledem k tomu, že maďarský parlament přijal v prosinci 2020 změny ústavy, které dále omezují práva LGBTIQ osob, opomíjejí existenci transgender a nebinárních osob a omezují jejich právo na rodinný život, a zákon, který nesezdané páry zbaví jejich práva na osvojení;

V.  vzhledem k tomu, že v lednu 2021 se lotyšský parlament začal zabývat změnou ústavy, jejímž cílem by bylo omezit rozšíření konceptu rodiny, jak uvádí Ústavní soud ve svém rozsudku, ve kterém uznal, že se pracovní právo uplatňuje na různé modely rodiny, a uložil zákonodárci povinnost zajistit podporu a ochranu párů stejného pohlaví;

W.  vzhledem k tomu, že rumunský senát přijal v červnu 2020 zákon zakazující zabývat se teorií genderové identity ve vzdělávacích kontextech; vzhledem k tomu, že rumunský prezident odmítl tento zákon schválit a požádal místo toho o přezkum ústavy; vzhledem k tomu, že rumunský ústavní soud v prosinci 2020 prohlásil, že dotyčný zákon je neslučitelný s ústavou; vzhledem k tomu, že z toho je zřejmé, že účinný systém brzd a protivah v členských státech, pokud jde o první stát a demokracii, má zásadní význam pro ochranu práv LGBTIQ osob;

X.  vzhledem k tomu, že být rodičem v jednom členském státě znamená být rodičem ve všech členských státech; vzhledem k tomu, že existují případy, kdy mají děti dva rodiče stejného pohlaví, kteří čelí obtížím kvůli neexistenci právních ustanovení upravujících vzájemné uznávání rodného listu, na němž jsou uvedeni dva rodiče stejného pohlaví; vzhledem k tomu, že v předběžném rozhodnutí Soudního dvora vyžádaném Administrativen sad Sofia-grad (Bulharsko) ve věci C-490/20 se bude rozhodovat ve věci dítěte dvou lesbických matek, které v důsledku této právní mezery čelí riziku, že se ocitne bez státní příslušnosti; vzhledem k tomu, že strategie pro rovnost LGBTIQ osob stanoví legislativní iniciativu k uzavření této právní mezery a přezkum pokynů pro volný pohyb z roku 2009, přičemž obě jsou naplánované na rok 2022; vzhledem k tomu, že přestože páry stejného pohlaví nadále čelí v EU obtížím při uplatňování svobody pohybu, Komise nenavrhla iniciovat legislativu ohledně vzájemného uznávání vztahů;

Y.  vzhledem k tomu, že boj proti nerovnosti je v EU sdílenou odpovědností vyžadující společné úsilí a opatření na všech úrovních správy, a vzhledem k tomu, že místní a regionální orgány sehrávají v tomto ohledu klíčovou úlohu; vzhledem k tomu, že tyto orgány jsou často odpovědné za provádění právních předpisů EU a prosazování rovnosti a rozmanitosti; vzhledem k tomu, že Kongres místních a regionálních orgánů Rady Evropy přijal usnesení, v němž připomíná odpovědnost místních orgánů chránit práva LGBTIQ osob a vyzval je, aby jmenovaly „místního experta na rovnost a rozmanitost“(13);

Z.  vzhledem k tomu, že Výbor regionů byl jako zástupce místních a regionálních orgánů EU vyzván k tomu, aby zvážil, zda v rámci svých pravomocí přijme opatření v reakci na rozvoj oblastí bez tzv. ideologie LGBTI;

AA.  vzhledem k tomu, že LGBTIQ osobám by měla být všude v Evropské unii zajištěna svoboda prožívat a veřejně projevovat svou sexuální orientaci, genderovou identitu, vyjádření pohlavní identity a pohlavní znaky, aniž by se musely obávat, že budou kvůli tomu terčem nesnášenlivosti, diskriminace nebo pronásledování; vzhledem k tomu, že Listina zaručuje právo na azyl; vzhledem k tomu, že v souvislosti se společným evropským azylovým systémem a jeho reformou je třeba zaručit vhodnou ochranu zranitelných žadatelů, včetně LGBTIQ osob;

AB.  vzhledem k tomu, že místo diskriminace LGBTIQ osob by orgány na všech úrovních správy v celé Evropské unii měly chránit a prosazovat rovnost a základní práva všech, včetně LGBTIQ osob, a plně zajistit jejich práva;

1.  vyhlašuje tímto Evropskou unii „zónou svobody pro LGBTIQ osoby“;

2.  odsuzuje všechny formy diskriminace či násilí vůči osobám na základě jejich pohlaví nebo sexuální orientace; co nejdůrazněji odsuzuje zjevně homofobní vraždu Davida Polflieta, k níž došlo v Belgii;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vládám a parlamentům členských států, Radě, Komisi, Výboru regionů a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru.

(1) Úř. věst. L 303, 2.12.2000, s. 16.
(2) Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77.
(3) Úř. věst. L 373, 21.12.2004, s. 37.
(4) Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 23.
(5) Úř. věst. C 449, 23.12.2020, s. 146.
(6) Přijaté texty, P9_TA(2019)0101.
(7) Přijaté texty, P9_TA(2020)0225.
(8) Úř. věst. C 433, 23.12.2019, s. 66.
(9) Rozsudek ze dne 23. dubna 2020, Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI, C-507/18, EU:C:2020:289.
(10) https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/meps-condemn-lgbt-conversion-therapy-in-appeal-to-european-commission
(11) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/SPEECH_20_1655
(12) A long way to go for LGBTI equality (Dlouhá cesta k rovnosti LGBTI osob), FRA, 2020, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-lgbti-equality-1_en.pdf; Zpráva Rainbow Europe z roku 2020, evropská pobočka Mezinárodní asociace leseb a gayů ILGA-Europe, https://www.ilga-europe.org/rainboweurope/2020.
(13) https://rm.coe.int/protecting-lgbti-people-in-the-context-of-rising-anti-lgbti-hate-speec/1680a16129

Poslední aktualizace: 3. června 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí