Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/2557(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0166/2021

Predkladané texty :

B9-0166/2021

Rozpravy :

PV 10/03/2021 - 11
CRE 10/03/2021 - 11

Hlasovanie :

PV 11/03/2021 - 11
PV 11/03/2021 - 18

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0089

Prijaté texty
PDF 166kWORD 53k
Štvrtok, 11. marca 2021 - Brusel
Vyhlásenie EÚ za zónu slobody pre LGBTIQ osoby
P9_TA(2021)0089B9-0166/2021

Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2021 o vyhlásení EÚ za zónu slobody pre LGBTIQ osoby (2021/2557(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“),

–  so zreteľom na článok 2 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ),

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach a na súvisiacu judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–  so zreteľom na smernicu Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní(1),

—  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS(2),

—  so zreteľom na smernicu Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu(3),

—  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania(4),

—  so zreteľom na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. novembra 2020 s názvom Únia rovnosti: stratégia pre rovnosť LGBTIQ osôb na roky 2020 – 2025 (COM(2020)0698),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. februára 2019 o budúcnosti zoznamu opatrení zameraných na LGBTI osoby (2019 – 2024)(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 18. decembra 2019 o verejnej diskriminácii a nenávistných prejavoch proti LGBTI osobám vrátane zón bez LGBTI(6),

–  so zreteľom na usmernenia EÚ na presadzovanie a ochranu všetkých ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych (LGBTI) osôb, ktoré Rada prijala v roku 2013,

–  so zreteľom na výsledky prieskumu LGBTI EÚ, ktorý začala Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) v roku 2019,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. septembra 2020 o návrhu rozhodnutia Rady o určení jasného rizika vážneho porušenia zásady právneho štátu zo strany Poľskej republiky(7),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. septembra 2018 o návrhu, ktorým sa Rada vyzýva, aby podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ rozhodla, že existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt, na ktorých je Únia založená, zo strany Maďarska(8),

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy členským štátom z 31. marca 2010 o opatreniach na boj proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity (CM/Rec(2010)5) a na normy prijaté Parlamentným zhromaždením Rady Európy,

–  so zreteľom na memorandum komisára Rady Európy pre ľudské práva z 3. decembra 2020 o stigmatizácii LGBTIQ osôb v Poľsku,

–  so zreteľom na diskusiu vo Výbore pre aktuálne záležitosti Kongresu miestnych a regionálnych samospráv pri Rade Európy a jeho následnú správu s názvom Fact-finding report on the role of local authorities with regard to the situation and rights of LGBTIQ people in Poland (Vyšetrovacia správa o úlohe miestnych orgánov v súvislosti so situáciou a právami LGBTIQ osôb v Poľsku) z 27. januára 2021 a správu s názvom Protecting LGBTIQ people in the context of rising anti-LGBTIQ hate speech and discrimination: The role of local and regional authorities (Ochrana LGBTIQ osôb v kontexte nárastu nenávistných prejavov a diskriminácie voči LGBTIQ osobám: úloha miestnych a regionálnych orgánov) z 10. februára 2021,

–  so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže práva LGBTIQ osôb sú ľudskými právami;

B.  keďže právo na rovnaké zaobchádzanie a nediskrimináciu je základným právom zakotveným v zmluvách EÚ a charte a malo by sa plne rešpektovať; keďže všetky členské štáty prijali v rámci medzinárodného práva a zmlúv EÚ záväzok a povinnosť rešpektovať, zaručovať, chrániť a napĺňať základné práva; keďže boj proti nerovnosti v EÚ je spoločnou zodpovednosťou, ktorá si vyžaduje spoločné úsilie a opatrenia na každej úrovni verejnej správy;

C.  keďže od marca 2019 prijalo viac ako 100 regiónov, okresov a obcí v celom Poľsku uznesenia, ktorými sa vyhlásili za zóny bez tzv. ideológie LGBTIQ, alebo „regionálne charty rodinných práv“; keďže v novembri 2020 prijalo maďarské mesto Nagykáta uznesenie, ktorým sa zakázalo „šírenie a podpora propagandy LGBTIQ“; keďže týmito uzneseniami sa priamo a nepriamo diskriminujú LGBTIQ osoby; keďže v uzneseniach o zónach bez LGBTIQ sa vyjadruje odmietavý postoj voči „ideológii hnutia LGBTIQ“ a miestne samosprávy sa vyzývajú, aby sa zdržali akéhokoľvek konania, ktorým by sa podporila tolerancia voči LGBTIQ osobám, a to vrátane odňatia finančnej pomoci organizáciám, ktoré presadzujú nediskrimináciu a rovnosť; keďže v „regionálnych chartách rodinných práv“ sa používa veľmi úzke vymedzenie rodiny a zároveň sa v nich obce vyzývajú, aby v rámci všetkých svojich politík, iniciatív a financovania chránili rodinné práva; keďže upriamením pozornosti výlučne na tieto druhy rodiny regionálne charty nepriamo vyzývajú na diskrimináciu všetkých ďalších foriem rodiny, najmä rodín osamelých rodičov a párov rovnakého pohlavia a tzv. dúhových rodín, a na neposkytovanie finančnej podpory projektom a iniciatívam, ktoré chránia a presadzujú ľudské práva, organizujú vzdelávanie v oblasti boja proti diskriminácii alebo iným spôsobom podporujú rovnosť a LGBTIQ osoby;

D.  keďže poľský ombudsman pre ľudské práva podal deväť sťažností proti niekoľkým regiónom, okresom a obciam, ktoré prijali uznesenia o zónach bez „ideológie LGBTIQ“, čo viedlo k tomu, že správne súdy vyhlásili do dnešného dňa štyri uznesenia za protiústavné; keďže v januári 2021 poľské mesto Nowa Dęba v dôsledku straty dohody o partnerstve s írskym mestom Fermoy zrušilo uznesenie, ktorým sa vyhlásilo za zónu bez tzv. ideológie LGBTIQ; keďže poľský okres Sztum a mesto Tomaszów Mazowiecki zrušili svoje uznesenia, ktorými prijali regionálne charty rodinných práv, v septembri a októbri 2020;

E.  keďže Nórsko prestalo poskytovať finančné prostriedky poľským regiónom, okresom a obciam, ktoré prijali uznesenia, ktorými sa vyhlásili za zóny bez tzv. ideológie LGBTIQ, alebo regionálne charty rodinných práv; keďže Komisia zamietla žiadosti o financovanie EÚ v rámci programu partnerstva miest, podané poľskými mestami, ktoré prijali uznesenia o zónach bez LGBTIQ alebo rodinných právach; keďže všetky finančné prostriedky EÚ spravované v rámci nariadenia o spoločných ustanoveniach na roky 2021 – 2027 musia rešpektovať zásady nediskriminácie a rešpektovania ľudských práv stanovené v zmluve, a to vrátane nediskriminácie na základe sexuálnej orientácie, a keďže obce, ktoré konajú ako zamestnávatelia, musia dodržiavať smernicu 2000/78/ES, ktorou sa zakazuje diskriminácia a obťažovanie na základe sexuálnej orientácie v zamestnaní, v súlade s rozsudkom vo veci C-507/18, Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI(9);

F.  keďže tri MVO predložili Komisii sťažnosť, v ktorej zdôraznili, že „regionálnymi chartami rodinných práv“ a uzneseniami, ktorými sa regióny, okresy a obce vyhlasujú za zóny bez tzv. ideológie LGBTIQ, sa zavádza diskriminácia voči LGBTIQ osobám a tým porušuje smernica 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, ako aj články 15 a 21 charty, týkajúce sa práva na prácu a práva slobodne si zvoliť povolanie a nediskriminácie; keďže Komisia dodnes neposkytla odpoveď na túto sťažnosť, ani formálne neuznala porušenie práva EÚ;

G.  keďže prijatie uznesení o zónach bez tzv. ideológie LGBTIQ alebo „regionálnych chárt rodinných práv“ je súčasťou širšieho kontextu nárastu diskriminácie a útokov proti LGBTIQ komunite v Poľsku, medzi ktoré patrí charakterizácia rozmanitosti sexuality, identity a vyjadrenia ako nebezpečnej ideológie, čoraz častejších nenávistných prejavov zo strany verejných orgánov, volených činiteľov vrátane súčasného prezidenta a provládnych médií, ako aj útokov proti pochodom za práva sexuálnych menšín a programom a činnostiam zameraným na zvyšovanie informovanosti v školách a zákazov týchto pochodov, programov a činností a tiež diskriminačných protestov proti LGBTIQ osobám; keďže nenávistné prejavy zo strany verejných orgánov legitimizujú a ďalej podnecujú atmosféru neznášanlivosti a diskriminácie voči LGBTIQ osobám; keďže uplatňovanie slobody prejavu so sebou prináša povinnosti a zodpovednosť, a to najmä pre verejné orgány, politikov a tvorcov verejnej mienky, ktorí by sa nemali zapájať do nenávistných prejavov alebo akýchkoľvek iných prejavov, ktoré stigmatizujú LGBTIQ osoby, a mali by pevne odsudzovať takéto prejavy a stigmatizáciu a bojovať proti nim, a to aj v prípade, že ich vyjadrili súkromné subjekty;

H.  keďže poľskí aktivisti, ktorí konajú proti uzneseniam o zónach bez tzv. ideológie LGBTIQ a „regionálnym chartám rodinných práv“ a informujú o nich verejnosť, čelia strategickým žalobám proti verejnej účasti z dôvodu svojej práce; keďže poľskí aktivisti, ktorí pracujú so zámerom odsudzovať vyhlásenia proti LGBTIQ osobám a rodinné charty, vrátane autorov webového sídla s názvom Atlas nenávisti a tvorcu fotografického projektu s názvom Zóna bez LGBTIQ, sú predmetom nepodložených žalôb, ktoré proti nim podali miestne samosprávy alebo fundamentalistické organizácie žiadajúc značnú finančnú kompenzáciu, a ohováračských kampaní, v rámci ktorých sú označovaní za klamárov, pretože používajú kreatívne nástroje obhajoby; keďže účelom týchto opatrení je zjavne zastrašiť a umlčať občiansku spoločnosť; keďže poľské orgány sú povinné plne chrániť všetky osoby patriace k menšinám vrátane LGBTIQ osôb pred nepriateľstvom a agresivitou a umožniť im slobodne vykonávať ich činnosť; keďže Komisia aj napriek opakovaným výzvam Európskeho parlamentu nevypracovala právne predpisy proti strategickým žalobám proti verejnej účasti;

I.  keďže Výboru pre petície boli predložené dve petície o „zónach bez LGBTIQ v Poľsku“ (č. 0448/2020 a č. 0354/2020); keďže o týchto petíciách sa vo Výbore pre petície rokovalo 26. januára 2021 a keďže z dôvodu neuspokojivej odpovede Komisie zostávajú naďalej otvorené, aby Komisia podrobnejšie objasnila situáciu;

J.  keďže prieskum LGBTI II, ktorý FRA uverejnila v máji 2020, odhalil nárast neznášanlivosti a násilia voči LGBTIQ osobám alebo osobám, ktoré sú vnímané ako LGBTIQ osoby v Poľsku, a dokazuje úplný nedostatok dôvery poľských LGBTIQ respondentov v úsilie vlády bojovať proti diskriminácii a násiliu, pričom bol zaznamenaný najnižší percentuálny podiel v Únii (iba 4 %) a najvyšší percentuálny podiel respondentov, ktorí sa vyhýbajú istým miestam zo strachu z napadnutia, obťažovania alebo vyhrážania (79 %); keďže to dokazuje jasnú súvislosť medzi verejnou správou, vyznačujúcou sa neznášanlivosťou voči LGBTIQ osobám, a nárastom diskriminácie a násilia voči LGBTIQ osobám;

K.  keďže Európsky parlament už členské štáty vyzval, aby kriminalizovali praktiky tzv. „konverznej terapie“; keďže nezávislý expert OSN na ochranu pred násilím a diskrimináciou z dôvodu sexuálnej orientácie a rodovej identity vo svojej správe z mája 2020 vyzval členské štáty, aby zakázali praktiky „konverznej terapie“; keďže tieto praktiky sa stále vykonávajú aspoň v 69 krajinách na celom svete vrátane Európskej únie, pričom v členských štátoch EÚ boli nahlásené prípady používania liekov, psychoterapie a rituálneho očisťovania v rámci konverznej terapie(10); keďže tieto praktiky boli zakázané iba v dvoch členských štátoch Európskej únie, a to na Malte a v Nemecku;

L.  keďže odmietavý postoj voči LGBTIQ osobám sa často spája so širším zhoršením situácie v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv; keďže Európsky parlament vyjadril hlboké znepokojenie vo viacerých uzneseniach o zhoršení situácie v oblasti právneho štátu v Poľsku, najmä v súvislosti s nezávislosťou súdnictva a ochranou základných práv; keďže na iniciatívu Európskeho parlamentu týkajúcu sa vytvorenia mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva, ktorý by sa spravoval v rámci medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Komisiou a Radou, sa ešte poskytla žiadna náležitá odpoveď;

M.  keďže Európsky parlament vyjadril svoju pozíciu vo viacerých uzneseniach o situácii v oblasti právneho štátu, základných práv a demokracie v Poľsku, pričom dospel k záveru, že existuje systémové ohrozenie hodnôt uvedených v článku 2 Zmluvy o EÚ, ktoré predstavuje jasné riziko ich vážneho porušenia; keďže vypočutia poľských orgánov, ktoré zorganizovala Rada podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ ako reakciu na ohrozenie spoločných európskych hodnôt v Poľsku, nepriniesli žiadne výsledky; keďže situácia v oblasti právneho štátu a základných práv v Poľsku sa nielen nerieši, ale od začatia postupu sa vážne zhoršila, podobne ako situácia v oblasti základných práv a najmä práv LGBTIQ osôb a žien; keďže Rada by mala zabezpečiť, že v rámci vypočutí podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ sa tiež bude riešiť nový vývoj a budú sa posudzovať riziká porušovania základných práv;

N.  keďže predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen vo svojom prejave o stave Únie za rok 2020 na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu vyhlásila, že „zóny bez LGBTIQ sú zónami bez ľudskosti a v našej Únii nemajú miesto“; keďže predsedníčka Komisie tiež vyhlásila, že pri LGBTIQ ide o identitu osoby, nie o ideológiu(11); keďže Komisia a Rada by sa mali zdržať úzkeho výkladu zásady právneho štátu; keďže Komisia by nemala váhať použiť všetky nástroje vrátane postupov v prípade nesplnenia povinnosti, rámca na podporu právneho štátu, článku 7 Zmluvy o EÚ, ako aj nedávno prijatého nariadenia o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch, s cieľom riešiť porušovanie základných práv LGBTIQ osôb v celej Únii; keďže program Občania, rovnosť, práva a hodnoty môže prispieť k budovaniu nediskriminačnej a rovnocennejšej spoločnosti prostredníctvom sprístupňovania finančných prostriedkov organizáciám občianskej spoločnosti, ktoré presadzujú rovnosť LGBTIQ osôb;

O.  keďže mnohé členské štáty v minulosti diskriminovali a prenasledovali LGBTIQ osoby prostredníctvom diskriminačných zákonov a politík; keďže v koncentračných táboroch počas druhej svetovej vojny boli zatknuté, uväznené a zomreli tisíce LGBTIQ osôb; keďže LGBTIQ osoby v Poľsku čelia systematickej diskriminácii a to je tiež problémom v celej EÚ, pričom sa zatiaľ dosiahol len malý, až žiadny pokrok, pokiaľ ide o zmierňovanie pretrvávajúcej diskriminácie a obťažovania LGBTIQ osôb; keďže verejná diskriminácia, nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti namierené voči LGBTIQ osobám sú v celej EÚ stále rozšírené; keďže tieto útoky predstavujú porušovanie základných práv LGBTIQ osôb a reakcie verejných orgánov sú príliš často nedostatočné; keďže LGBTIQ osoby v každom členskom štáte stále čelia vyššej miere diskriminácie vo všetkých oblastiach života, a to aj v práci a škole, a vysokému výskytu fyzických, emocionálnych a sexuálnych útokov online aj offline, čo vedie k znepokojivej miere samovrážd u mladých LGBTIQ osôb(12) a najmä mladých transrodových osôb; keďže viaceré členské štáty aktualizovali právne predpisy tak, aby viac zahŕňali LGBTIQ osoby; keďže napriek tomu existuje niekoľko legislatívnych medzier, ktoré si vyžadujú politickú vôľu a odhodlanie vnútroštátnych zákonodarcov, aby sa zabezpečila skutočná rovnocennosť LGBTIQ osôb;

P.  keďže transrodové osoby naďalej čelia najhorším formám diskriminácie, násilia a prenasledovania; keďže Komisia uverejnila v roku 2018 štúdiu s názvom Trans and intersex equality rights in Europe – a comparative analysis (Práva na rovnosť transrodových a intersexuálnych osôb v Európe – komparatívna analýza); keďže iba 13 z 31 krajín skúmaných v rámci štúdie aspoň do istej miery prijalo vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa poskytuje ochrana na základe rodovej identity a/alebo pohlavných znakov;

Q.  keďže v roku 2021 sa objavili iniciatívy v sociálnych médiách, ako je hnutie #MeTooGay s cieľom nahlásiť sexuálne zneužívanie v komunite LGBTIQ; keďže študent Guillaume Tran Thanh, ktorý inicioval tento prejav slobody prejavu, krátko nato ukončil svoj život pod príliš veľkým tlakom po jeho výpovedi na sociálnych médiách; keďže takáto tragédia vyvoláva otázky o nedostatkoch, pokiaľ ide o podporu obetí sexuálneho násilia;

R.  keďže v mnohých členských štátoch chýbajú konkrétne právne predpisy týkajúce sa nediskriminácie, ktoré by zodpovedali aspoň minimálnym normám EÚ, ktorými sa osoby chránia pred diskrimináciou, nenávistnými prejavmi a násilím na základe sexuálnej orientácie, rodovej identity, rodového vyjadrenia a pohlavných znakov, a keďže tieto členské štáty neprijali opatrenia na riešenie tejto právnej medzery; keďže horizontálna smernica o nediskriminácii, ktorá by mohla túto medzeru v ochrane čiastočne vyplniť aj mimo oblasti zamestnania, zostala viac ako 10 rokov zablokovaná v Rade; keďže vykonávanie právnych opatrení proti diskriminácii, v prípade, že takéto opatrenia existujú, je v mnohých členských štátoch nedostatočné; keďže Komisia zamýšľa rozšíriť zoznam „trestných činov EÚ“ podľa článku 83 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie tak, aby zahŕňal trestné činy z nenávisti a nenávistné prejavy, a to aj v prípade, že sú namierené proti LGBTIQ osobám;

S.  keďže diskriminácia a násilie voči LGBTIQ osobám zo strany polície je v Únii stále problémom; keďže polícia môže bez primeranej odbornej prípravy odradiť LGBTIQ osoby od oznamovania prípadov násilia a diskriminácie, ktorých boli obeťou; keďže toto zostáva hlavnou prekážkou skutočnej rovnosti; keďže programy odbornej prípravy pre orgány presadzovania práva pomáhajú predchádzať diskriminačným praktikám a trestným činom z nenávisti a bojovať proti nim; keďže nenávistné prejavy a trestné činy voči LGBTIQ osobám by sa mali v plnej miere vyšetriť, pričom by sa mala zohľadniť motivácia predsudkov a v prípade potreby by sa mali riadne stíhať;

T.  keďže iba Malta, Portugalsko a niektoré regióny Španielska zakázali lekárske zákroky na intersexuálnych osobách vykonávané bez ich súhlasu; keďže mnohé členské štáty naďalej uplatňujú prístup spočívajúci vo vysokej miere medikalizácie a patologizácie;

U.  keďže právny vývoj v Maďarsku vážne narušil situáciu v oblasti základných práv LGBTIQ osôb; keďže prijatím článku 33 súhrnného zákona T/9934 sa de facto zakázalo právne uznanie rodu transrodových a intersexuálnych osôb v Maďarsku, čo viedlo k diskriminácii týchto osôb a porušovaniu ich práva na súkromie; keďže maďarský Parlament prijal v decembri 2020 ústavné zmeny, ktorými sa ďalej obmedzujú práva LGBTIQ osôb, opomína existencia transrodových a nebinárnych osôb a obmedzuje ich právo na rodinný život, a zákon, ktorým sa nezosobášeným párom odoberá právo na adopciu;

V.  keďže lotyšský Parlament začal v januári 2021 skúmať ústavnú zmenu, ktorej účelom bolo obmedziť rozširovanie koncepcie rodiny, ako sa uvádza v rozsudku ústavného súdu, v ktorom súd uznal, že pracovné právo sa uplatňuje na rôzne modely rodiny, a uložil zákonodarcovi povinnosť zabezpečovať podporu a ochranu pre páry rovnakého pohlavia;

W.  keďže rumunský Senát prijal v júni 2020 zákon, ktorým sa zakazujú činnosti zamerané na riešenie teórie rodovej identity v rámci vzdelávania; keďže rumunský prezident odmietol tento zákon schváliť a namiesto toho požiadal o preskúmanie jeho ústavnosti; keďže rumunský ústavný súd v decembri 2020 vyhlásil, že zákon nie je v súlade s ústavou; keďže z toho vyplýva, že účinný systém bŕzd a protiváh v členských štátoch, pokiaľ ide o právny štát a demokraciu, má zásadný význam pre ochranu práv LGBTIQ osôb;

X.  keďže byť rodičom v jednom členskom štáte znamená byť rodičom vo všetkých členských štátoch; keďže existujú prípady, keď majú deti dvoch rodičov rovnakého pohlavia, ktorí sa stretávajú s ťažkosťami z dôvodu nedostatku právnych ustanovení upravujúcich vzájomné uznávanie rodného listu, na ktorom sú uvedení dvaja rodičia rovnakého pohlavia; keďže Súdny dvor EÚ v prejudiciálnom konaní na žiadosť Administrativen sad Sofia-grad (Bulharsko) vo veci C-490/20 rozhodne vo veci dieťaťa s dvoma lesbickými matkami, ktorému hrozí stav bez štátnej príslušnosti z dôvodu tejto právnej medzery; keďže v rámci stratégie pre rovnosť LGBTIQ osôb sa predpokladá legislatívna iniciatíva s cieľom odstrániť túto právnu medzeru a revízia usmernení týkajúcich sa voľného pohybu z roku 2009, pričom obe sú naplánované na rok 2022; keďže páry rovnakého pohlavia sa naďalej stretávajú s ťažkosťami pri uplatňovaní práva na voľný pohyb v rámci EÚ, no Komisia napriek tomu nenavrhla prijatie právnych predpisov v oblasti vzájomného uznávania vzťahov;

Y.  keďže boj proti nerovnosti v EÚ je spoločnou zodpovednosťou, ktorá si vyžaduje spoločné úsilie a opatrenia na každej úrovni verejnej správy, a keďže miestne a regionálne orgány zohrávajú z tohto hľadiska kľúčovú úlohu; keďže tieto orgány sú často zodpovedné za vykonávanie právnych predpisov EÚ a presadzovanie rovnosti a rozmanitosti; keďže Kongres miestnych a regionálnych samospráv pri Rade Európy prijal uznesenie, v ktorom pripomenul povinnosti miestnych orgánov, pokiaľ ide o ochranu práv LGBTIQ osôb, a vyzval ich, aby vymenovali „miestneho experta na rovnosť a rozmanitosť“(13);

Z.  keďže Výbor regiónov bol ako zástupca miestnych a regionálnych orgánov EÚ vyzvaný, aby v rámci svojich právomocí zvážil prijatie opatrení ako reakciu na vytvorenie zón bez tzv. ideológie LGBTIQ;

AA.  keďže LGBTIQ osoby v celej Európskej únii by mali mať právo slobodne žiť a verejne prejavovať svoju sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, rodové vyjadrenie a pohlavné znaky bez strachu z neznášanlivosti, diskriminácie alebo prenasledovania z týchto dôvodov; keďže právo na azyl zaručuje charta; keďže v súvislosti so spoločným európskym azylovým systémom a jeho reformou sa musí zabezpečiť primeraná ochrana zraniteľných žiadateľov vrátane LGBTIQ žiadateľov;

AB.  keďže orgány na všetkých úrovniach verejnej správy v celej Európskej únii by LGBTIQ osoby nemali diskriminovať, ale mali by chrániť a presadzovať rovnosť a základné práva pre všetkých vrátane LGBTIQ osôb a v plnej miere ich práva zabezpečovať;

1.  týmto vyhlasuje Európsku úniu za zónu slobody pre LGBTIQ osoby;

2.  odsudzuje všetky formy násilia alebo diskriminácie voči osobám na základe ich pohlavia alebo sexuálnej orientácie; čo najdôraznejšie odsudzuje zjavne homofóbnu vraždu Davida Polflieta spáchanú v Belgicku;

3.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil vládam a parlamentom členských štátov, Rade, Komisii, Výboru regiónov a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru.

(1) Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 16.
(2) Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77.
(3) Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004, s. 37.
(4) Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23.
(5) Ú. v. EÚ C 449, 23.12.2020, s. 146.
(6) Prijaté texty, P9_TA(2019)0101.
(7) Prijaté texty, P9_TA(2020)0225.
(8) Ú. v. EÚ C 433, 23.12.2019, s. 66.
(9) Rozsudok z 23. apríla 2020, Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI, C-507/18, EU:C:2020:289.
(10) https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/meps-condemn-lgbt-conversion-therapy-in-appeal-to-european-commission
(11) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/SPEECH_20_1655
(12) A long way to go for LGBTI equality, FRA, 2020, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-lgbti-equality-1_en.pdf; Správa Rainbow Europe za rok 2020, Medzinárodná asociácia homosexuálne orientovaných žien a mužov (ILGA-Europe), https://www.ilga-europe.org/rainboweurope/2020
(13) https://rm.coe.int/protecting-lgbti-people-in-the-context-of-rising-anti-lgbti-hate-speec/1680a16129

Posledná úprava: 3. júna 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia