Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2198(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0050/2021

Ingivna texter :

A9-0050/2021

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/03/2021 - 2
CRE 25/03/2021 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2021)0091

Antagna texter
PDF 116kWORD 44k
Torsdagen den 25 mars 2021 - Bryssel
Begäran om upphävande av Lívia Járókas immunitet
P9_TA(2021)0091A9-0050/2021

Europaparlamentets beslut av den 25 mars 2021 om begäran om upphävande av Lívia Járókas immunitet (2020/2198(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den begäran om upphävande av Lívia Járókas immunitet som översändes den 9 juli 2020 av riksåklagaren vid åklagarmyndigheten vid Bryssels appellationsdomstol och som tillkännagavs i kammaren den 14 september 2020,

–  med beaktande av att Lívia Járóka avsagt sig sin rätt att höras i enlighet med artikel 9.6 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011, 17 januari 2013 och 19 december 2019(1),

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A9-0050/2021), och av följande skäl:

A.  Riksåklagaren vid åklagarmyndigheten vid Bryssels appellationsdomstol har lämnat in en begäran om upphävande av immuniteten för Lívia Járóka, vald ledamot av Europaparlamentet för Ungern, med anledning av ett åsidosättande av artikel 11.1 första stycket i den belgiska kungliga förordningen av den 1 december 1975 om allmänna föreskrifter rörande vägtrafik och användningen av allmänna vägar, och artikel 29.3 i vägtrafiklagen av den 16 mars 1968. Närmare bestämt gäller brottet fortkörning.

B.  Den 17 november 2018 kl. 10.30 registrerades en överträdelse av högsta tillåtna hastighet för ett fordon som registrerats i Lívia Járókas namn, av en stationär automatisk anordning i Uccle som fungerar utan närvaro av kvalificerad polis. Ett protokoll upprättades och en kopia med svarsformulär skickades till Lívia Járóka den 29 november 2018. För att avgöra huruvida Járóka var förare av fordonet i fråga har åklagarmyndigheten försökt höra henne vid flera tillfällen, utan framgång. Enligt protokolltjänsten vid det belgiska utrikesdepartementet hade inte Lívia Járóka regelmässigt fastställt sin bosättningsort i Belgien. Femton dagar efter det att kopian av protokollet översänts hänsköts ärendet till Bryssels åklagarmyndighet.

C.  Enligt artikel 9 första stycket i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier ska ledamöter av Europaparlamentet vad avser deras egen stats territorium åtnjuta den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land och, vad avser alla andra medlemsstaters territorium, immunitet vad gäller alla former av kvarhållande och lagföring.

D.  Å ena sidan kan parlamentet inte likställas med en domstol, och å andra sidan kan parlamentsledamoten, inom ramen för ett förfarande för att upphäva immunitet, inte betraktas som ”anklagad”(2).

E.  Det är enbart Europaparlamentet som får besluta om immuniteten ska upphävas eller inte i det enskilda fallet. Parlamentet kan i rimlig utsträckning beakta ledamotens ståndpunkt vid beslutet om dennes immunitet ska upphävas eller inte(3).

F.  Det påstådda brottet har inget direkt eller uppenbart samband med Lívia Járókas utövande av sitt ämbete som ledamot av Europaparlamentet, och det utgör inte heller ett yttrande som hon gjort eller en röst som hon avgett under utövandet av sitt ämbete som ledamot av Europaparlamentet i den mening som avses i artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

G.  Parlamentet har i detta fall inte kunnat slå fast att det rör sig om fumus persecutionis, det vill säga en tillräckligt allvarlig och precis misstanke om att fallet har tagits upp i avsikt att skada ledamotens politiska verksamhet.

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Lívia Járókas immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till de behöriga myndigheterna i Belgien och till Lívia Járóka.

(1) Domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C 200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T-346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. domstolens dom av den 19 december 2019, Jungqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Tribunalens dom av den 30 april 2019, Briois/parlamentet, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.
(3) Tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, punkt 28.

Senaste uppdatering: 12 juli 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy