Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0132(APP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0047/2021

Внесени текстове :

A9-0047/2021

Разисквания :

PV 24/03/2021 - 18
CRE 24/03/2021 - 18

Гласувания :

PV 25/03/2021 - 2
CRE 25/03/2021 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2021)0093

Приети текстове
PDF 119kWORD 44k
Четвъртък, 25 март 2021 г. - Брюксел
Система на собствените ресурси на Европейския съюз ***
P9_TA(2021)0093A9-0047/2021

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 март 2021 г. относно проекта на регламент на Съвета за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 (10045/2020 – C9-0024/2021 – 2018/0132(APP))

(Специална законодателна процедура – одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на регламент на Съвета (10045/2020),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 311, четвърта алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (C9‑0024/2021),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 16 декември 2020 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси(1),

–  като взе предвид Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на Съвета от 14 декември 2020 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за отмяна на Решение 2014/335/ЕС, Евратом(2), и по-специално член 10 от него,

–  като взе предвид своите резолюции от 14 март 2018 г. относно следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.(3) и относно реформата на системата на собствените ресурси на Европейския съюз(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 30 май 2018 г. относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 ноември 2018 г. относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 10 октомври 2019 г., озаглавена „Многогодишна финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствени ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите“(7),

–  като взе предвид изявленията на Комисията и на Съвета от 10 октомври 2019 г. относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите,

–  като взе предвид своята резолюция от 15 май 2020 г. относно новата многогодишна финансова рамка, собствените ресурси и плана за възстановяване(8),

–  като взе предвид своята законодателна резолюция от 16 септември 2020 г. относно проекта на решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(9),

–  като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката на комисията по бюджети (A9-0047/2021),

1.  дава своето одобрение за проекта на регламент на Съвета;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Междуинституционално споразумение от 16 декември 2020 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси (ОВ L 433I, 22.12.2020 г., стр. 28).
(2) ОВ L 424, 15.12.2020 г., стр. 1.
(3) ОВ C 162, 10.5.2019 г., стр. 51.
(4) OВ C 162, 10.5.2019 г., стр. 71.
(5) Приети текстове, P8_TA(2018)0226.
(6) Приети текстове, P8_TA(2018)0449.
(7) Приети текстове, P9_TA(2019)0032.
(8) Приети текстове, P9_TA(2020)0124.
(9) Приети текстове, P9_TA(2020)0220.

Последно осъвременяване: 12 юли 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност